ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ VIDEO EDITOR ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE

?μα ε?στε φιλ?δοξο? ? φιλ?δοξη, σα? αρ?σει το YouTube και η επεξεργασ?α ?χου και εικ?να? και γενικ? το video editing, και συν?μα ψ?χνετε για δουλει?, μπορε?τε να στε?λετε κ?ποιο δε?γμα εργασ?α? σα? απ? β?ντεο ? καν?λι στο YouTube στο παρακ?τω email:

xanthogenous @gmail.com

Προσοχ?, θα πρ?πει να βγ?λετε το κεν? πριν το @.

Εκτ?? απ? το καν?λι μου με θ?μα το SEO και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, ?χουμε και ?λλα καν?λια με δι?φορα θ?ματα ?πω? το ASMR καθ?? και καν?λια σε ?λλε? γλ?σσε?, στα αγγλικ?.

Ποια ε?ναι τα ελ?χιστα προσ?ντα του Video Editor;

Τα ελ?χιστα προσ?ντα που απαιτο?νται ε?ναι:

  • ?ριστη γν?ση Adobe Premiere Pro
  • ?ριστη γν?ση αγγλικ?ν, αφο? τα μισ? β?ντεο προ? επεξεργασ?α ε?ναι στα αγγλικ?
  • Προ?πηρεσ?α και δε?γματα εργασ?α? στο YouTube
  • Ταχ?τητα και δημιουργικ? φαντασ?α, ο στ?χο? του Video Editor ε?ναι να ξεκουρ?σει εμ?να και ?χι να με κουρ?σει περισσ?τερο

Γενικ? καλ? θα ?ταν να μην στε?λετε απορ?ε? και ερωτ?σει? στο email ? να με π?ρετε τηλ?φωνο για να μιλ?σουμε, γιατ? θα κριθε?τε αποκλειστικ? και μ?νο απ? την ποι?τητα και την μοναδικ?τητα τη? εργασ?α? σα? και ?χι απ? το email ? την γνωριμ?α, που σημα?νει ?τι υποψ?φιοι χωρ?? β?ντεο στο YouTube, κ?βονται αυτομ?τω?.

Ποια ε?ναι τα καθ?κοντα του Video Editor;

  • Σταθερ? εργασ?α απ? το σπ?τι
  • 4-8 β?ντεο τον μ?να
  • Πληρωμ? για κ?θε β?ντεο
  • Συν?πεια στην παραγωγ? των β?ντεο
  • Συνεχιζ?μενη βελτ?ωση, θα πρ?πει δηλαδ? τα β?ντεο να γ?νονται καλ?τερα κ?θε φορ?
  • Φιλοσοφ?α YouTuber

Φιλοσοφ?α YouTuber

Το YouTube ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? και ψ?χνουμε ?να ?τομο για τη θ?ση του video editor που θα ?χει αυτ? τη φιλοσοφ?α του youtuber, τη? ευελιξ?α? και τη? ελαστικ?? εργασ?α? του στυλ ψηφιακο? νομ?.

?μα ε?στε ο κατ?λληλο? υποψ?φιο? ? η κατ?λληλη υποψ?φια, σα? αρ?σει το YouTube και θ?λετε να βγ?λετε ?ξτρα εισ?δημα, δεν ?χετε παρ? να στε?λετε το δε?γμα τη? δουλει?? σα? τ?ρα.

Θα χαρ? πολ? να τα πο?με και απ? κοντ?.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看