ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ziteitai-web-designer

Κ?ντε καρι?ρα στο ?ντερνετ!

Το www.richwerk.com ζητ?ει web designer με φρ?σκιε? ιδ?ε? και ?ρεξη για να δημιουργ?σει.

Ποια ε?ναι τα απαρα?τητα προσ?ντα που ζητ?με στον Web Designer;

Απαρα?τητη ε?ναι:

 • ?ριστη γν?ση αγγλικ?ν, αφο? θα πρ?πει να επικοινωνε? καθημεριν? με πελ?τε? στα αγγλικ?
 • Γν?ση Photoshop
 • Γν?ση WordPress
 • Εμπειρ?α στην δημιουργ?α λογοτ?πων και banner και γενικ? γραφικ?ν στο ?ντερνετ
 • Ευχ?ρεια γραπτο? λ?γου

Επιθυμητ? χαρακτηριστικ?:

 • ?νδρα? ? γυνα?κα, με εκπληρωμ?νε? τι? στρατιωτικ?? υποχρε?σει? για του? ?νδρε?
 • Ηλικ?α απ? 25 ?ω? 35
 • Ευ?λικτο ωρ?ριο
 • Εργασ?α απ? το σπ?τι 4 ημ?ρε? και μια ημ?ρα στο γραφε?ο
 • Δυνατ?τητα τηλεεργασ?α? και επικοινων?α? με ?λλα ?τομα
 • Ευχ?ρεια στην μ?θηση ν?ων προγραμμ?των και ν?ων γλωσσ?ν προγραμματισμο?

Τι παρ?χουμε στον υποψ?φιο web designer

 • Μισθ?? και bonus αναλ?γω? προσ?ντων
 • 3 εβδομ?δε? ?δεια τον χρ?νο
 • Ελε?θερο ωρ?ριο
 • Α?ξηση αποδοχ?ν κ?θε χρ?νο αναλ?γω? την παραγωγικ?τητα

 

?σοι ενδιαφ?ρονται στε?λτε τα βιογραφικ? σα? μαζ? με ενδεικτικ? portfolio στο email: paramarketing1 @gmail.com

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看