ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

POS NA VELTIOSETE TO ESHOP SAS

Οι δουλει?? μεγ?λωσαν και το www.richwerk.com ζητ?ει ν?α ?τομα με φρ?σκε? ιδ?ε? και ?ρεξη για σκληρ? δουλει?.

Ζητε?ται γραφ?στρια ? web designer με γν?σει?:

  • CSS
  • GIF ANIMATION
  • HTML5
  • PHOTOSHOP
  • ILLUSTRATOR

Ηλικ?α: ?σο πιο μικρ? τ?σο πιο καλ? γιατ? μεγαλ?νοντα? ξεχν?με να μαθα?νουμε

Αντικε?μενο εργασ?α?: Κατασκευ? και σχεδιασμ?? κινο?μενων γραφικ?ν, banner και λογοτ?πων για διαφημιστικ?? ιστοσελ?δε?.

Απασχ?ληση: Part time με ?δρα απ? το σπ?τι για μερικ?? ?ρε? κ?θε μ?να.

Παρακαλ? αποστε?λατε κ?ποιο portfolio αντ? βιογραφικο? στο email: xanthogenous @gmail.com

Για πληροφορ?ε? καλ?στε στο 6972.364.387

Επειδ? τιμ?με τον χρ?νο σα? δεν θα ασχοληθο?με καθ?λου με ?τομα που δεν πληρο?ν τι? προδιαγραφ??, οπ?τε θα σα? παρακαλ?σω να μην μπε?τε στον κ?πο να χ?σετε τη μ?ρα σα?.

Τι ε?δου? ?τομο ψ?χνουμε;

Θα προτιμ?σουμε μ?νο γυνα?κε? και αποκλειστικ? γραφ?στριε? που ?χουνε πηγα?ο ταλ?ντο να σχεδι?ζουν ?μορφα γραφικ? για το ?ντερνετ. Δεν μα? ενδιαφ?ρουν τα πτυχ?α και οι σχολ??, μπορε?τε να ?χετε ?νετα και δοκτορ? απ? το London School Of Economics, αλλ? το χ?ρι σα? να μην μπορε? να κ?ψει ο?τε μπ?μιε?.

Μα? ενδιαφ?ρουν τα ?τομα που ?χουν π?θο? με το ?ντερνετ, τη φωτογραφ?α, την αισθητικ? και τα social media. Του? αρ?σει να δημιουργο?ν ν?α πρ?γματα και να μαθα?νουν συνεχ??.

Η διαρκ?? μ?θηση και ο πειραματισμ?? ε?ναι πολ? σημαντικ? και η συνεχ?? εξ?λιξη μπορε? να αντικαταστ?σει το ταλ?ντο.

Η πρακτικ? και ?ριστη γν?ση των προγραμμ?των σχεδιασμο? ?πω? το Photoshop ε?ναι πολ? βασικ?. Η κ?ποια γν?ση προγραμματισμο? ? η ?ριστη γν?ση προγραμματισμο? ε?ναι και αυτ? ?να κριτ?ριο αξιολ?γηση?.

Τι ε?δου? συνεργασ?α αναζητ?με;

Ζητ?με ανοιχτ? συνεργασ?α και η αμοιβ? γ?νεται με το κομμ?τι, αναλ?γω? την εργασ?α. Επειδ? αυτ? την περ?οδο υπ?ρχει αν?γκη για σταθερ? εργασ?α κ?θε μ?να, ε?ναι σ?γουρο ?τι θα πρ?πει να απασχοληθε? ?να? γραφ?στα? μερικ?? ?ρε? την εβδομ?δα.

Αν νομ?ζετε ?τι ε?στε το κατ?λληλο ?τομο, σταματ?στε να τεμπελι?ζετε, ?σω? να αλλ?ξει η τ?χη σα? α?ριο! Σηκωθε?τε απ? καρ?κλε?, τραπεζαρ?ε? και ντιβ?νια!

Μην διστ?σετε να στε?λετε δε?γματα τη? δουλει?? σα? και ?χι το βιογραφικ? σα? στο παρακ?τω email: xanthogenous @gmail.com

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看