ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

KOPELA APOFOITOS PLIROFORIKIS

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ CMS & PHP

Προσλαμβ?νουμε ν?α ?τομα!

?μα ε?στε ν?α,? ?χετε σπουδ?σει πληροφορικ? και θ?λετε να κ?νετε καρι?ρα στην κατασκευ? ιστοσελ?δων, τ?τε ?σω? και να ε?στε ο ?νθρωπο? μα?!

Μπορε?τε να δε?τε ?μα ?χετε τα παρακ?τω προσ?ντα και να αποστε?λετε το βιογραφικ? σα? σ?μερα κι?λα?:

Προδιαγραφ?? Θ?ση?

  • Απ?φοιτο? Πληροφορικ??, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ
  • Photoshop, Corel ? Illustrator
  • Γν?σει? CMS -Οποιοδ?ποτε Content Management System ?πω? WordPress, Joomla, Drupal, Custom CMS.
  • Γν?σει? PHP
  • ?ριστε? γν?σει? αγγλικ?ν
  • Γυνα?κα
  • Μ?α θ?ση Λ?ρισα και
  • Μ?α θ?ση Αθ?να

?μα θεωρε?τε ?τι πληρε?τε τι? προ?ποθ?σει?, τ?τε μπορε?τε να στε?λετε το βιογραφικ? σα? με φωτογραφ?α στο email: xanthogenous@gmail.com

Θα παρακαλο?σα να μην πα?ρνετε τηλ?φωνο χωρ?? λ?γο γιατ? δεν θα σα? δοθο?ν πληροφορ?ε? τηλεφωνικ?? και να μην στε?λετε βιογραφικ? αν δεν ?χετε ακριβ?? τα προσ?ντα και την ηλικ?α που ζητ?με.

Κ?ντε καρι?ρα στο ?ντερνετ!

?μα σα? ενθουσι?ζει η ν?α τεχνολογ?α, σα? αρ?σει το ?ντερνετ και ε?στε δημιουργικ? ?τομο, τ?τε ?να? ν?ο? κ?σμο? περιμ?νει να τον ανακαλ?ψετε μπροστ? σα?!

Οι ευκαιρ?ε? σταδιοδρομ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι τερ?στιε? και ?μα σα? αρ?σει να μαθα?νετε ν?α πρ?γματα και ?χετε ?ρεξη για δουλει?, τ?τε σ?γουρα θα πρ?πει να στε?λετε ?να βιογραφικ? και σε μα?!

Η σκληρ? εργασ?α ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? σε κ?θε εργασ?α και φυσικ? και στο ?ντερνετ.

Εντ?ξει δεν λ?με ?τι μπορε? να γ?νετε ο επ?μενο? Billy Gates ? Zuckenberg, ?μω? σ?γουρα μπορε?τε να βρε?τε παραγωγικ? δι?ξοδο στο ταλ?ντο σα? και φυσικ? να αμε?βεστε κι?λα? για αυτ? που κ?νετε.

Εργαστε?τε με ελε?θερο ωρ?ριο

Ο χ?ρο? του ?ντερνετ, τη? δημιουργ?α? ιστοσελ?δων και του SEO σημει?νει ?νοδο και δεν γνωρ?ζει σ?νορα τα τελευτα?α χρ?νια. Μπορε?τε να εργαστε?τε απ? το σπ?τι σα? σε ?λο τον κ?σμο ?χοντα? το δικ? σα? ελε?θερο ωρ?ριο.

Τα ιδια?τερα δημιουργικ? ?τομα δεν υπακο?ν ε?κολα σε ν?μου? και καν?νε?, και θ?λουν τον προσωπικ? του? χ?ρο για να αποδ?σουν. ?τσι θα πρ?πει και εσε?? να ?χετε τον δικ? σα? προσωπικ? χ?ρο εργασ?α? ?που θα μπορε?τε να κ?νετε θα?ματα!

Στε?λτε σ?μερα κι?λα? το βιογραφικ? σα? με φωτογραφ?α στο email: xanthogenous@gmail.com

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看