ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

youtube

YouTube: Ο βασιλι?? των social media

Πω? να βγε?τε με το YouTube πρ?τοι στη Google γρ?γορα και ε?κολα και να με?νετε αξ?χαστοι με το video marketing!

?χω βγει πολλ?? φορ?? πρ?το? στη Google με β?ντεο στο YouTube σε λιγ?τερο απ? 2 ?ρε? και για φρ?ση κλειδ? αντ? για λ?ξη κλειδ?. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα: Πρ?τη Θ?ση Google Σε 2 ?ρε?

?Αυτ? που δεν ξ?ρετε ?λοι σα? ε?ναι ?τι το YouTube ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση? β?ντεο, δε?τερη μεγαλ?τερη μετ? τη Google

To YouTube ε?ναι ?να απ? τα πιο δημοφιλ? site παγκοσμ?ω? σ?μφωνα με την wikipedia, το οπο?ο επιτρ?πει αποθ?κευση, αναζ?τηση και αναπαραγωγ? ψηφιακ?ν ταινι?ν ? β?ντεο. Στην παγκ?σμια κατ?ταξη απ? ?ποψη επισκεψιμ?τητα? ε?ναι στο νο?μερο 3 μετ? τη Google και το Facebook.

Δημιουργ?θηκε το Φεβρου?ριο του 2005 και το Νο?μβριο του 2006 ονομ?στηκε απ? το περιοδικ? Time? Η Εφε?ρεση τη? Χρονι?? για το 2006. Τον Οκτ?βριο του 2006, η εταιρε?α αγορ?στηκε απ? την Google με ανταλλαγ? μετοχ?ν αξ?α? 1,65 δισεκατομμυρ?ων δολαρ?ων ΗΠΑ και σ?μερα λειτουργε? ω? θυγατρικ? τη? Google.

Η εταιρ?α YouTube εδρε?ει στο Σαν Μπρο?νο τη? Καλιφ?ρνια, και χρησιμοποιε? την τεχνολογ?α Adobe Flash Video και HTML5 για να εμφανιστε? μια μεγ?λη ποικιλ?α απ? το περιεχ?μενο φτιαγμ?νο απ? χρ?στε?, συμπεριλαμβανομ?νων των β?ντεο κλιπ ταινι?ν, κλιπ τηλε?ραση?, β?ντεο και μουσικ??, καθ?? και ερασιτεχνικ? περιεχ?μενο, ?πω? το video blogging και σ?ντομα πρωτ?τυπα β?ντεο.

Μεγαλ?τερο μ?ρο? του περιεχομ?νου στο YouTube ?χει φορτωθε? απ? μεμονωμ?να ?τομα, αλλ? και μ?σα μαζικ?? ενημ?ρωση? και ι ?λλα παγκ?σμια δ?κτυα τηλε?ραση? και ?λλοι παρ?χουν ορισμ?νο απ? το υλικ? του? μ?σω των καναλι?ν του? στο YouTube , ω? μ?ρο? του προγρ?μματο? συνεργασ?α? με το YouTube.

Μπορε?τε και σει? να γ?νεται συνεργ?τε? του YouTube ?πω? και γω αρκε? να ?χετε ποιοτικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο σε β?ντεο.

?λοι μπορο?ν να βλ?πουν τα β?ντεο, εν? τα εγγεγραμμ?να μ?λη μπορο?ν να αποθηκε?ουν απερι?ριστο αριθμ? ταινι?ν με χρονικ? ?ριο δεκαπ?ντε λεπτ?ν το κ?θε β?ντεο. Μαζ? με τι? ταιν?ε? φα?νεται και ο αριθμ?? των μελ?ν που τι? ?χουν δει, ?στε να φα?νονται ποιε? ε?ναι οι πιο δημοφιλε?? καθ?? και ?λλα στατιστικ? στοιχε?α.

Επ?ση? ?να? χρ?στη? μπορε? να κ?νει like σε ?να β?ντεο ?πω? και στο Facebook. Τα εγγεγραμμ?να μ?λη μπορο?ν να αφ?σουν σχ?λια στο κ?θε β?ντεο και να πατ?σουν το κουμπ? “Μου αρ?σει” καθ?? επ?ση? και να βαθμολογ?σουν και να απαντ?σουν τα σχ?λια ?λλων χρηστ?ν.

Μη εγγεγραμ?νοι χρ?στε? στο YouTube μπορο?ν να παρακολουθ?σουν τα β?ντεο, εν? οι εγγεγραμμ?νοι χρ?στε? επιτρ?πεται να ανεβ?σουν απερι?ριστο αριθμ? β?ντεο. Β?ντεο που θεωρο?νται ?τι περι?χουν δυνητικ? προσβλητικ? περιεχ?μενο ε?ναι διαθ?σιμα μ?νο σε εγγεγραμμ?νου? χρ?στε? 18 και ?νω.

Αναπαραγωγ? Β?ντεο στο YouTube

Τον Ιανου?ριο 2010, το YouTube ξεκ?νησε μια πειραματικ? ?κδοση του site που χρησιμοποιε? την ενσωματωμ?νη multimedia δυνατ?τητα των web browsers που υποστηρ?ζουν το πρ?τυπο HTML5. Αυτ? επιτρ?πει σε β?ντεο να ε?ναι ορατ? χωρ?? απα?τηση Adobe Flash Player ? οποιοδ?ποτε ?λλο plug-in να εγκατασταθε?.

Αν?βασμα Β?ντεο

Β?ντεο ανεβασμ?να στο YouTube απ? του? δικαιο?χου? των λογαριασμ?ν αυτ?ν περιορ?ζονται σε δεκαπ?ντε λεπτ? σε δι?ρκεια και το μ?γεθο? αρχε?ου των 2 GB.

Οι εταιρικο? λογαριασμο? και ?σοι ε?ναι συνεργ?τε? του YouTube επιτρ?πεται να ανεβ?σουν β?ντεο που να διαρκο?ν περισσ?τερο απ? δεκαπ?ντε λεπτ?.

 

Το ΥouΤube δημοφιλ?στερο στην Ελλ?δα, δε?τερο το facebook

youtube-logoi-xrisis

Σ?μφωνα με την Ετ?σια ?ρευνα Κοινωνικ?? Δικτ?ωση? 2013-2014 του Οικονομικο? Πανεπιστημ?ου Αθην?ν και του εργαστηρ?ου Ηλεκτρονικο? εμπορ?ου (www.eltrun.gr) την περ?οδο Νο?μβριο?-Δεκ?μβριο? 2013 για τα Social Media, το Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn, το YouTube βγα?νει νο?μερο ?να στην Ελλ?δα σε δημοτικ?τητα πριν απ? το Facebook και τα ?λλα social media.

Ποιο? ε?πε ?τι το facebook ε?ναι νο?μερο ?να;

Οι ?λληνε? χρ?στε? του Internet δηλ?νουν σε ποσοστ? 77% ?τι το χρησιμοποιο?ν για την ακρ?αση τραγουδι?ν και σε ποσοστ? 68% ?τι αναζητο?ν “πρ?γματα που του? ενδιαφ?ρουν”, γεγον?? που δε?χνει την αν?πτυξη τη? χρ?ση? του youtube ω? μηχαν? αναζ?τηση?.

Το youtube (93%) αποτελε? πλ?ον το πιο διαδεδομ?νο μ?σο κοινωνικ?? δικτ?ωση? στην Ελλ?δα. Στη δε?τερη θ?ση ?ρχεται το facebook (82%), εν? στι? επ?μενε? θ?σει? βρ?σκονται το linkedin (61%), τα review pages (58%), τα blogs (49%) και το twitter (46%).

Τα παραπ?νω προκ?πτουν απ? την ετ?σια ?ρευνα Κοινωνικ?? Δικτ?ωση? 2013-2014, του Εργαστηρ?ου Ηλεκτρονικο? Επιχειρε?ν-ELTRUN (www.eltrun.gr ), του Οικονομικο? Πανεπιστημ?ου Αθην?ν που ολοκληρ?θηκε πρ?σφατα.

Στην ?ρευνα συμμετε?χαν 1.250 χρ?στε? των κοινωνικ?ν δικτ?ων απαντ?ντα? σε ?να δομημ?νο ερωτηματολ?γιο την περ?οδο Νο?μβριο? – Δεκ?μβριο? 2013.

Σ?μφωνα με τα αποτελ?σματα τη? ?ρευνα?, ε?ναι εμφαν?? πλ?ον το στ?διο ωριμ?τητα? που βρ?σκονται οι ?λληνε? ?σον αφορ? τα social media αφο? υπ?ρχει αυξητικ? τ?ση σε ?λα τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? εν? αρχ?ζει και δημιουργε?ται μια ενδιαφ?ρουσα κοιν?τητα χρηστ?ν και για τα ?χι τ?σο γνωστ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? (instagram, foursquare, flickr και google plus).

Επ?ση? κοντ? στο 30% το χρησιμοποιε? συχν? για να δουν γεγον?τα τη? επικαιρ?τητα?, που καταγρ?φει την δυναμικ?τητα του youtube και ω? εναλλακτικ? καν?λι ειδησεογραφ?α? στην Ελλ?δα.

Πηγ??:

Το YouTube σε αριθμο??

1 δισεκατομμ?ριο μοναδικο? επισκ?πτε? κ?θε μ?να

6 δισεκατομμ?ρια ?ρε? β?ντεο το μ?να παρακολουθο?νται απ? το μ?σο χρ?στη του YouTube

100 ?ρε? β?ντεο φορτ?νονται κ?θε ?ρα στο YouTube

1 δισεκατομμ?ριο προβολ?? τη μ?ρα οι χρ?στε? απ? κινητ?? συσκευ?? στο YouTube

Το μεγαλ?τερο καλωδιακ? δ?κτυο στην Αμερικ? σε ηλικ?ε? 18-34

100.000€ το χρ?νο και ?νω βγ?ζουν χιλι?δε? καν?λια στο YouTube

80% των χρηστ?ν εκτ?? Αμερικ??

Πηγ?: YouTube

YouTube και SEO

youtube

Το YouTube ε?ναι μ?α απ? τι? καλ?τερε? πηγ?? για SEO και για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Πολλ?? φορ?? τα β?ντεο μου μ?σα απ? το καν?λι μου στο YouTube, βγα?νουν πρ?τα για λ?γο καιρ? πριν το blog μου. Η Google λατρε?ει τα β?ντεο και το YouTube που τη? αν?κει ?λλωστε.

Παρ?λληλα οι ?νθρωποι με τη σειρ? του? λατρε?ουν τα β?ντεο και το YouTube και περν?νε πολλ?? ?ρε? στο YouTube βλ?ποντα? ταιν?ε? και ακο?γοντα? την αγαπημ?νη του? μουσικ?.

Το YouTube αποτελε? μ?ρο? του μυστικο? αλγορ?θμου τη? Google και ε?ναι μ?σα στου? 200 παρ?γοντε? του αλγορ?θμου τη? που κ?ποια στιγμ? στο μ?λλον θα αναλ?σω, οπ?τε γραφτε?τε στο blog μου! Για να μην χ?σετε καμ?α αναν?ωση που θα γ?νει στο blog μου στο μ?λλον και για να απολαμβ?νετε τερ?στια επικ? ?ρθρα και μοναδικ? β?ντεο. Μην χ?νετε χρ?νο, ε?ναι ακ?μα τζ?μπα!

Τ?λο? το YouTube προσφ?ρει πολ?τιμα backlinks που πα?ζουν διπλ? ρ?λο. Τα backlinks αποκτιο?νται με την προσθ?κη links στην περιγραφ? ? στο meta description του β?ντεο και σα? βοηθ?νε να αν?βετε θ?σει? στην Google, αλλ? και να αντλ?σετε πολ?τιμο traffic στο site σα?.

 

7 Μυστικ? επιτυχ?α? στο Youtube

Παρακ?τω σα? δ?νω μερικ?? συμβουλ?? βελτιστοπο?ηση? του καναλιο? σα? στο YouTube. ?μα δεν ?χετε ακ?μα καν?λι στο YouTube, τ?τε πρ?πει να αποκτ?σετε το ταχ?τερο δυνατ?ν.

Το αν?βασμα και η διαχε?ριση των δικ?ν σα? β?ντεο στο Youtube θα σα? βοηθ?σει να προβ?λετε καλ?τερα το περιεχ?μενο σα? ?σο στο Youtube, ?σο και στη Google. ?να καν?λι Youtube λειτουργε? ω? πηγ? εικ?να? για την παρουσ?αση των β?ντεο σα?, σε μια πλατφ?ρμα την οπο?α την επισκ?πτονται κ?θε μ?να π?νω απ? 800 εκατομμ?ρια μοναδικο? χρ?στε? στο ?ντερνετ.

1. Βελτιστοποι?στε τα metadata (μεταδεδομ?να) του β?ντεο σα?

Τα metadata ε?ναι ?λε? εκε?νε? οι πληροφορ?ε? που εισ?γετε για ?να β?ντεο, ?στε να καθορ?σετε με σαφ?νεια το θ?μα και το περιεχ?μενο του β?ντεο.

?σον αφορ? το YouTube, τα μεταδεδομ?να ε?ναι ο τ?τλο?, η περιγραφ? και οι ετικ?τε? του β?ντεο σα?.

Βρε?τε ?να απ?στευτα ελκυστικ? τ?τλο. Εισ?γετε ?να περιεκτικ?, περιγραφικ? τ?τλο για το β?ντεο σα?, χρησιμοποι?ντα? λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι?, λ?ξει? που θα ψ?ξουν για να βρουν το β?ντεο σα?. Προσπαθ?στε να ε?στε ?σο το δυνατ?ν ουσιαστικο? στην ονοματοδοσ?α του β?ντεο, με λ?ξει? κλειδι? που περιγρ?φουν τον σκοπ? και το περιεχ?μενο του β?ντεο.

Π?ντα εισ?γετε μια περιγραφ?. Κ?θε β?ντεο σα? θα πρ?πει να ?χει μια πλ?ρη? περιγραφ? για το τι ε?ναι το περιεχ?μενο του β?ντεο και ο σκοπ?? του. Και εδ? χρησιμοποιο?με λ?ξει? κλειδι? – τι? ?διε? που χρησιμοποι?σαμε στον τ?τλο – π?ντα για τον ?διο σκοπ?: ?ταν ψ?ξουν, σ?γουρα να βρουν το β?ντεο μα?.

Προσπαθ?στε να εισ?γετε στι? πρ?τε? γραμμ?? τα σημαντικ?τερα, δι?τι, ?πω? θα ?χετε παρατηρ?σει, το Youtube δε?χνει ?να κομμ?τι τη? περιγραφ?? και μετ? την ?κ?βει?. Επ?ση?, στην περιγραφ? καλ? θα ε?ναι να εισ?γετε στην αρχ? την διε?θυνση του site σα? (την κεντρικ? ? μια συγκεκριμ?νη απ? το site), ?τσι ?στε οι επισκ?πτε? του β?ντεο να βρουν περισσ?τερε? πληροφορ?ε? απ? το β?ντεο στην ιστοσελ?δα σα?.

Προσθ?σετε tags (ετικ?τε?). Προσπαθ?στε π?ντοτε να εισ?γετε 10-15 ετικ?τε? για το β?ντεο σα?. Ε?ναι ο ιδανικ?? τρ?πο? να προβληθε? κατ?λληλα το β?ντεο αν?λογα με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε χρησιμοποι?σει. Κ?θε ετικ?τα μπορε? να ε?ναι μια λ?ξη ? μια φρ?ση, σχετικ?? με το περιεχ?μενο του β?ντεο, καθ?? και τον τρ?πο που θ?λετε να ανακαλ?ψουν οι επισκ?πτε? το β?ντεο σα?.

2. Χρησιμοποι?στε playlists στο Youtube

Οι playlists ? λ?στε? αναπαραγωγ?? ε?ναι ?να χαρακτηριστικ? που σα? επιτρ?πει να οργαν?σετε τα β?ντε? στο καν?λι σα? σε ομ?δε? που βασ?ζονται σε ?να θ?μα τη? επιλογ?? σα?.

Υπ?ρχουν μερικ? πλεονεκτ?ματα στη χρ?ση των playlists για να οργαν?σετε τα β?ντεο στο YouTube, ?ταν πρ?κειται για την επ?τευξη μεγαλ?τερη? προβολ?? του περιεχομ?νου στο καν?λι σα?. Ομαδοποι?ντα? τα β?ντεο σε playlists, βασιζ?μενοι στο θ?μα του?, ε?ναι πολ? πιθαν? αυτ? τα β?ντεο να ?χουν μεγαλ?τερη επισκεψιμ?τητα, λ?γω τη? χρηστικ?τητα? και του αλγ?ριθμου αναζ?τηση? του YouTube.

Χρησιμοποι?στε λ?ξει? κλειδι? για τον τ?τλο τη? playlist. Κρατ?στε κατ? νου, ?ταν ονομ?ζετε τι? playlists σα?, πω? ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? του YouTube λαμβ?νει υπ?ψη πολλο?? παρ?γοντε? για να καθορ?σει ποια β?ντεο εμφαν?ζονται για ποιε? λ?ξει? κλειδι?. Χρησιμοποι?στε ?να σ?ντομο τ?τλο, αρκετ? περιγραφικ? για το θ?μα σα?.

Π?ντα εισ?γετε μια περιγραφ?. Η περιγραφ? μπορε? να ε?ναι μ?χρι και 5.000 λ?ξει?, επιτρ?ποντα? στου? χρ?στε? να κατανο?σουν το θ?μα τη? λ?στα? με μια ματι? και ο αλγ?ριθμο? του YouTube να λ?βει υπ?ψη το περιεχ?μενο τη? playlist.

3. Διαμορφ?στε τη? σελ?δα? του καναλιο? σα?

Το branding τη? σελ?δα? του καναλιο? ε?ναι πολ? σημαντικ?.

Διαμορφ?στε το φ?ντο background σα?. Ανεβ?στε ?να φ?ντο σχετικ? με εσ??, την εταιρε?α, οργ?νωση… το brand σα? γενικ?τερα. Κ?τι που σα? χαρακτηρ?ζει.

Συνδ?στε τα ?λλα social media. Ε?ναι πολ? σημαντικ? να παρουσι?στε στο καν?λι σα? τα links με τα ?λλα social media σα? ?πω? το Facebook, το twitter, το google plus, το blog σα? ? το site σα?.

4. Μην Αγορ?ζετε views

Επ?ση? ?να τελευτα?ο μυστικ? σχετικ? με τη δημοτικ?τητα του καναλιο? σα?.

Η Google ανακο?νωσε ?τι αλλ?ζει τον τρ?πο με τον οπο?ο καταμετρ?ει τα views ? τι? θε?σει? των β?ντεο στο YouTube και π?ρα απ? το να τα ελ?γχει καθημεριν? για μη ?ν?μιμε?? θε?σει?, θα μπορε? κατ? καιρο?? να αφαιρε? views απ? β?ντεο που κρ?νει ?τι τα ?χουν αποκτ?σει με αθ?μιτο τρ?πο. Εκε? ?ξω υπ?ρχουν εταιρε?ε? που πουλ?νε views για video ?στε να παρουσι?ζονται ω? δημοφιλ?.

5. Συνδ?στε το Blog σα? με το YouTube Channel

Πολ? σημαντικ? ε?ναι να συνδ?σετε το blog σα? ? το site σα? ? το e-shop σα? με το YouTube Channel που ?χετε. Γυρ?στε εκπαιδευτικ? β?ντεο για να εκπαιδε?σετε του? πελ?τε? σα? ? β?ντεο προσωπικ?? προβολ?? για να τραβ?ξετε κ?σμο απ? τη Google και το YouTube να μπο?νε στο site σα?. Για αυτ? πρ?πει π?ντοτε να ?χετε σχετικ? link στην περιγραφ? απ? το β?ντεο σα? που να παραπ?μπει τον θεατ? στο αντ?στοιχο β?ντεο ? ?ρθρο ? σελ?δα μ?σα στο site σα?.

6. Διαμοιρ?στε τα β?ντεο σα? σε ?λα τα social media

Με το κουμπ? διαμοιρασμο? θα μπορ?σετε να στε?λετε το β?ντεο σα? σε παραπ?νω απ? 10 social media, ?πω? το blogger, VKontakte, odnoklassniki, twitter, google plus, pinterest και ?λλα.

Ε?ναι σημαντικ? να φτι?ξετε τα δικ? σα? link wheels στο μ?λλον και να διασυνδ?σετε ?λα τα social media να διαμοιρ?ζονται αλυσιδωτ? μεταξ? του? τα β?ντεο σα? αλλ? και το ν?ο σα? περιεχ?μενο.

7. Δημιουργ?στε ?να εφεδρικ? καν?λι στο Vimeo

?μα γνωρ?ζετε τα αντ?γραφα ασφαλε?α?, ?τσι ε?ναι και το Vimeo για το YouTube. Ε?ναι ?να αντ?γραφο ασφαλε?α? σε περ?πτωση που τρελαθε? η YouTube και κλε?σει, εξαγοραστε? ? με κ?ποιον τρ?πο διακ?ψει τη συνεργασ?α μαζ? σα? για δι?φορου? λ?γου?.

Επειδ? ?χει συμβε? σε πολλο?? μ?χρι στιγμ??, αλλ? συμβα?νει και τα καλ?τερα τα σπ?τια, δεν θα πρ?πει ω? επαγγελματ?α? και ?χι ω? εραστ?? τη? τ?χνη? να αφ?σετε τ?ποτε στην τ?χη. Επ?ση? καλ? θα ?ταν να διατηρ?σετε αντ?γραφα ασφαλε?α? ?λων των β?ντεο σα? απ? το YouTube στον σκληρ? σα? δ?σκο αλλ? και στο Google Drive ? μ?α αν?λογη υπηρεσ?α που ε?ναι ακ?μα δωρε?ν.

Εκτ?? απ? το Vimeo, υπ?ρχει το Myspace, το Dailymotion και δεκ?δε? ?λλα βιντεοκ?ναλα που ?χουν τη β?ση του? στο YouTube. To μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι να βρ?σκεστε παντο?.

To μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι να βρ?σκεστε παντο?.

YouTube Success Story

Old Spice

Μια εταιρε?α που ακολο?θησε μια πετυχημ?νη στρατηγικ? στο YouTube και ε?δε απτ? αποτελ?σματα ε?ναι η Old Spice το 2010. Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? του? ?τανε ?τι χρησιμοποι?σαν προσωπικ? μ?ρκετινγκ και ν?α καν?λια ?πω? το YouTube για να προσεγγ?σουν τον καθημεριν? του? πελ?τη εκε? που βρισκ?τανε.

Η επιθετικ?τητα και η αμεσ?τητα τη? καμπ?νια ε?χε αποτελ?σματα και ?λλαξε τη ρο? τη? εταιρε?α? και τι? πωλ?σει? στο εξωτερικ?, μια και στην Ελλ?δα δεν καταλ?βαμε τ?ποτα, τουλ?χιστον ακ?μα.

YouTube Video Marketing

Το Video marketing προσφ?ρει μια μοναδικ? ευκαιρ?α να συνδεθε?τε με το κοιν? σα?, παρ?χοντα? ?μεση διαφ?μιση μ?σα απ? οπτικοακουστικ? υλικ? που προσελκ?ει χρ?στε? οι οπο?οι ταυτ?χρονα διαμοιρ?ζονται. Το YouTube κυριαρχε? στην αγορ? του Video marketing διαθ?τοντα? την μεγαλ?τερη και πιο ποικιλ?μορφη επισκεψιμ?τητα απ? ανθρ?που? ?λων των ηλικι?ν.

YouTube Εργαλε?α Επιτυχ?α?

youtube

Free Video Downloader

Κατεβ?στε β?ντεο απ? YouTube, Vevo, Facebook, MTV, ComedyCentral, Vimeo και 50+ ιστοσελ?δε?, extract lossless audio, μετατρ?ψτε online β?ντεο? σε AVI, MKV, MP3, iPod, iPhone, PSP, Android με το YouTube Video downloader!

Jing

?να πολ? χρ?σιμο δωρε?ν εργαλε?ο για παραγωγ? μικρ?ν β?ντεο και καταγραφ? οθ?νη?.

Camtasia

Η πληρωμ?νη premium ?κδοση του Jing που χρησιμοποι? για τη δημιουργ?α β?ντεο, επεξεργασ?α και παραγωγ?.

Πω? να σχεδι?σετε ?να YouTube Background

Σ?γουρα ?να επαγγελματικ? background π?ντα κ?νει τη διαφορ? ακ?μα και στο YouTube.

YouTube TestTube

Οι ν?ε? δοκιμαστικ?? εκδ?σει? του YouTube με τα ν?α χαρακτηριστικ? για να δοκιμ?σετε ν?ε? τεχνικ?? ?πω? η HTML 5.

YouTube Analytics

Το αντ?στοιχο με το Facebook Analytics για τη σελ?δα σα? στο Facebook ? το Google Analytics ε?ναι και το YouTube Analytics.

YouTube Charts

Στατιστικ? στοιχε?α με τα πιο δημοφιλ? β?ντεο που αν?βηκαν στο YouTube πρ?σφατα για κ?θε χ?ρα και κ?θε κατηγορ?α.

YouTube Πηγ??

youtube-channel

Εσωτερικ?? Πηγ?? για το YouTube

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • Ευα Καρκαλετση
  19 Φεβρου?ριο? 2019 1:07 πμ

  Πολ? ωρα?ο ?ρθρο, ευχαριστο?με πολ?. Μια ερ?τηση ?χω να κ?νω που θεωρ? πω? ε?ναι πολ? σημαντικ? για το YouTube SEO. Προσωπικ? για να βρω λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι? καθ?? και περιεχ?μενο με υψηλ? αναζ?τηση και χαμηλ? ανταγωνισμ? κ?νω ?ρευνα χρησιμοποι?ντα? κ?ποια εργαλε?α. Το πρ?βλημα μου ε?ναι ?τι περν? αποτελ?σματα μ?νο σε αγγλικ?. Υπ?ρχει κ?ποιο εργαλε?ο για να με βοηθ?σει σε αυτ? το κομμ?τι? Δηλαδ? στα ελληνικ?? Επ?ση? προτε?νετε τα β?ντεο να ε?ναι στα αγγλικ?, στα ελληνικ? η στα ελληνικ? με αγγλικο?? υπ?τιτλου?- τ?τλου? και στι? δ?ο γλ?σσε? – tags και στι? δ?ο γλ?σσε?- περιγραφ? και στι? δ?ο γλ?σσε?? Θα εκτιμο?σα πολ? Μια απ?ντηση! Ευχαριστ? πολ?!

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα ?υα. Θα πρ?πει για τα ελληνικ? β?ντεο να κ?νει? ελληνικ? SEO, να στοχε?σει? με τι? ελληνικ?? λ?ξει? κλειδι?, ετικ?τε?, κτλ. Για τα αγγλικ? θα πρ?πει να κ?νει? το αντ?στοιχο. Υπ?ρχει το ahrefs που σου δ?νει κ?ποιε? πληροφορ?ε? και στα ελληνικ? για ελληνικ?? λ?ξει? κλειδι?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看