ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

magnetic-marketing

Χτ?στε το blog σα? με β?ση το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ

Το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ ? magnetic marketing ? inbound marketing ? ?πω? αλλι?? θ?λετε ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νη επιχε?ρηση σ?μερα στο ?ντερνετ ? στο φυσικ? κ?σμο.

Σταματ?στε να κυνηγ?τε γνωστο?? και φ?λου?, να πα?ρνετε τηλ?φωνα και να παρενοχλε?τε τον καθ?να στο Facebook. Καμ?α επιχε?ρηση δεν χτ?στηκε με κυνηγητ? και καμ?α επιχε?ρηση δεν ?γινε με γνωστο?? και φ?λου?.

Τι ε?ναι το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ;

Το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι να χρησιμοποι?σετε τεχνικ?? ?λξη? των υποψ?φιων πελατ?ν σα? στο ?ντερνετ. Αυτ? γ?νεται μ?νο μ?σω εν?? blog? ? site που θα παρ?χεται δωρε?ν πληροφορ?ε? και περιεχ?μενο για να λ?σετε ?να πρ?βλημα ? να καλ?ψετε μια καυτ? αν?γκη τη? αγορ?? σ?μερα.

?χω γρ?ψει π?νω απ? 350 ?ρθρα αυτ? τη στιγμ? στο blog μου σχετικ? με τα τρ?α παραπ?νω θ?ματα και ?χω δημιουργ?σει π?νω απ? 160 β?ντεο μ?χρι σ?μερα και θα συνεχ?σω να το κ?νω γιατ? μου αρ?σει και γιατ? βγ?ζω χρ?ματα απ? αυτ?.

Μαγνητικ? μ?ρκετινγκ και SEO

Το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι παρ?γοντα? SEO για το site σα? και εμπερι?χεται ?μμεσα στου? 200 παρ?γοντε? τη? Google. Αυτ? συμβα?νει γιατ? ?ταν κ?ποιο? πατ?ει το URL σα? και συνδ?ετε στο site σα?, αμ?σω? δ?νει σ?μα? στη Google ?τι το site σα? πρ?κειται για ?να ποιοτικ? site. Ο χρ?νο? παραμον?? σε αυτ? και το χαμηλ? bounce rate στο site ε?ναι και αυτ? παρ?γοντε? SEO.

Επ?ση?, το SEO ε?ναι μια τεχνικ? μαγνητικο? μ?ρκετινγκ που μπορε? να σα? βοηθ?σει να προσελκ?σετε στοχευμ?νου? επισκ?πτε? στο site σα?.

Πω? θα χρησιμοποι?σετε το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ στο site σα?;

1. Δημιουργ?στε μια λ?στα email marketing

Η λ?στα email marketing ε?ναι το πολυτιμ?τερο περιουσιακ? σα? στοιχε?ο στο ?ντερνετ. Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε?, το 93% των επισκεπτ?ν σε ?να site γ?νονται πελ?τε? μ?λι? γραφτο?ν στη λ?στα σα?.

2. Δ?στε ?να καλ? λ?γο στου? ?λλου? για να επισκεφτο?ν το site σα?

Σ?μερα υπ?ρχει πολ? μεγ?λο? ανταγωνισμ?? σχετικ? με το ποια site να επισκεφτε? και που να π?ει κ?ποιο? ?ταν ε?ναι στο ?ντερνετ. Καθημεριν? χιλι?δε? sites προστ?θενται στο ?ντερνετ, ν?α social media βγα?νουν στο προσκ?νιο, ν?ο περιεχ?μενο ανεβ?ζεται στο YouTube.

Ακ?μα και τα τηλεοπτικ? καν?λια ?χουν μετακομ?σει στο ?ντερνετ μια και καν?να? δεν βλ?πει σ?μερα τηλε?ραση. Κανε?? δεν ?χει χρ?νο για χ?σιμο, ?τσι πρ?πει να δ?σετε στου? ?λλου? ?να καλ? λ?γο για να επισκεφτο?ν το site σα?. Καθ?στε και σκεφτε?τε το, ποιο? ε?ναι αυτ?? ο λ?γο?;

3. Δ?στε του? ?να λ?γο να γραφτο?ν στο site σα? και στη λ?στα σα?

Με τον ?διο τρ?πο, υπ?ρχουν πλ?θο? προσφορ?ν στο ?ντερνετ. Ε?κολα ο ν?ο? χρ?στη? μπορε? να αποσπαστε? και να χ?σει την εστ?αση του. Για ποιο λ?γο θα πρ?πει κ?ποιο? να γραφτε? στη λ?στα σα?; Ποιο μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α προσφ?ρετε και το κ?νετε καλ?τερα απ? του? ?λλου?;

Δ?νεται κ?τι δωρε?ν σε αντ?λλαγμα το email του?; Αν δ?νετε, τ?τε μπρ?βο. Θα ?θελα να επικοινων?σετε μαζ? μου και να μου στε?λετε το site σα? και τι δ?νετε δωρε?ν σε αντ?λλαγμα το email του?. Τα καλ?τερα blogs θα τα αναφ?ρω σε επ?μενο ?ρθρο ? β?ντεο στο site μου.

4. Κ?ντε του? να σα? π?ρουν τηλ?φωνο και να θ?λουν να αγορ?σουν κ?τι απ? σα? ?στω και για 1€!

Η σημασ?α του να ?χετε χιλι?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? που με χαρ? προτιμ?νε τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? ε?ναι το μυστικ? του μαγνητικο? μ?ρκετινγκ και η βασικ? αρχ? λειτουργ?α? του.

Οι ευχαριστημ?νοι πελ?τε? ε?ναι η απ?δειξη τη? βιωσιμ?τητα? τη? επιχε?ρηση? σα?. Οι ?διοι αποτελο?ν ζωνταν? μαρτυρ?α και διαφ?μιση για σα? και το site σα?. Για παρ?δειγμα μπορε?τε να δε?τε το ?ρθρο μου: SEO Μαρτυρ?ε? Πελατ?ν που βγ?καν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

?μα ?χετε διαβ?σει ποτ? για τη μ?θοδο Silva και για το πε?ραμα του εκατοστο? πιθ?κου, τ?τε σ?γουρα θα καταλ?βετε ?τι κ?ποια νο?μερα ε?ναι κρ?σιμα για την βιωσιμ?τητα τη? επιχε?ρηση? σα?. Το πρ?το κρ?σιμο στατιστικ? που πρ?πει να σπ?σετε ε?ναι ο εκατοστ?? πελ?τη? που ?χετε αποκτ?σει μ?σω του μαγνητικο? μ?ρκετινγκ.

Τι να αποφ?γετε

1. Τα σχ?ματα τ?που γ?νε πλο?σιο? σε μια ν?χτα.

Καταρχ??, ?μα ?χετε μ?λι? γραφτε? σε κ?ποια ν?α επιχειρηματικ? ευκαιρ?α στο ?ντερνετ ? οποιαδ?ποτε ν?α μ?θοδο για να βγ?λετε χρ?ματα γρ?γορα και ε?κολα, θα ?θελα να σα? πω συγχαρητ?ρια! Μ?λι? πιαστ?κατε κορ?ιδα!

Ασχολο?μαι με το ?ντερνετ απ? το 2000 και μ?χρι σ?μερα δεν ?χω βγ?λει λεφτ? γρ?γορα και ε?κολα χωρ?? να κ?νω και τ?ποτα, μ?νο και μ?νο επειδ? γρ?φτηκα σε μια εταιρε?α δικτυακο? μ?ρκετινγκ. Το magnetic marketing δεν ε?ναι με το να βγ?λει? λεφτ? γρ?γορα ? με το να γ?νει? γρ?γορα πλο?σιο?. Επ?ση?, γενικ? το site μου δεν ε?ναι για ?σου? θ?λουν να γ?νουν γρ?γορα πλο?σιοι.

Καθημεριν? γρ?φονται στο μ?θημα μου λεφτ? στο ?ντερνετ δεκ?δε? ?τομα και ξεγρ?φονται αμ?σω? μ?λι? καταλαβα?νουν ?τι δεν απευθ?νεται σε ?σου? θ?λουν να βγ?λουν λεφτ? γρ?γορα και ε?κολα. Για να ξεκαθαρ?σουμε τα πρ?γματα, οι επιχειρ?σει? ?χουν ρ?σκο αλλ? δεν ?χουν τζ?γο. Ελπ?ζω να καταλαβα?νεται τη διαφορ?.

2. Σταματ?στε να κυνηγ?τε κ?σμο, κ?ντε του? ?λλου? να θ?λουν να σα? βρουν.

Κ?θε μ?ρα μου την π?φτουν στο facebook 2 με 3 ?τομα για να μου πο?νε την επ?μενη επαναστατικ? ιδ?α που θα καταπλ?ξει τα πλ?θη, θα μει?σει το εθνικ? χρ?ο? και θα με κ?νει ζ?μπλουτο μ?νο που το σκ?φτηκα. -Τελικ? κοιτο?σα μια πρ?ζα αφηρημ?νο? προχτ?? και ?γινα πλο?σιο? μ?νο? μου!

Δεν μπορ? να σα? περιγρ?ψω τι ε?δου? ?τομα ε?ναι αυτ? που μου την π?φτουν. Αρχικ? δεν ξ?ρουν τι να πουν και τι να κ?νουν πριν το πουν, ε?ναι δηλαδ? ?σχετοι με το θ?μα επιχε?ρηση στο ?ντερνετ. ?λοι αυτο? ε?ναι στην κατηγορ?α spammers γενικ? και δεν ?χουν να προσθ?σουν τ?ποτα παραπ?νω ? να προσφ?ρουν κ?τι.

Για να πετ?χετε πρ?πει να γ?νεται ειδικ?? στον τομ?α σα?, στην αγορ? στ?χο σα? και να ?λξετε του? ?λλου? για να σα? βρουν. ?μα δεν γ?νεται ειδικ?? σε κ?τι και δεν πετ?χετε σε κ?τι, δεν υπ?ρχει λ?γο? να θ?λουν οι ?λλοι να σα? μιμηθο?ν, ο?τε να ακο?σουν για την ν?α σα? επιχειρηματικ? ευκαιρ?α.

Και για να πετ?χετε στο ?ντερνετ, θα πρ?πει να δουλ?ψετε σκληρ? στο να φτι?ξετε ?να site με πολ? traffic και να προσελκ?σετε ανθρ?που? που εσε?? θεωρε?τε υποψηφ?ου? για την επιχειρηματικ? σα? πρ?ταση.

3. Αποφ?γετε οποιονδ?ποτε στο ?ντερνετ δεν ?χει δικ? του site και δεν εφαρμ?ζει ο ?διο? μαγνητικ? μ?ρκετινγκ.

Κ?θε επαγγελματ?α? συναναστρ?φεται με επαγγελματ?ε? και μ?νο. Δεν ε?ναι δυνατ? να εντυπωσι?ζεστε απ? ερασιτ?χνε? και απ? καιροσκ?που? ? απ? κ?ποιον που ε?ναι ?νεργο? και με ?να site στο blogger να προσπαθε? σε τρει? ?ρε? που ασχολ?θηκε να κερδ?σει το τζ?κερ!

Προχτ?? ε?δε ?να? κ?ριο? ?να μου β?ντεο στο YouTube, μ?λλον δεν το ε?δε ?λο, απλ? αισθ?νθηκε την αν?γκη να με στε?λει ?να μ?νυμα να δω και το δικ? του β?ντεο που ε?ναι πιο καλ? απ? το δικ? μου! Με τη μ?νη διαφορ? ?τι δεν υπ?ρχε β?ντεο παρ? το ?θλιο πλ?νο μια? εταιρε?α? δικτυακο? μ?ρκετινγκ. Λ?ω ?θλιο γιατ? η ?λη παρουσ?αση θ?μιζε λο?να παρκ δεκαετ?α? του 80 με χιλι?δε? φωτ?κια και αν?ρμοστα χρ?ματα.

Βασικ? θ?λω να προσθ?σω ?τι ?λοι οι πετυχημ?νοι στο ?ντερνετ και στον τομ?α του? ?χουν γν?ση και ξ?ρουν τι συμβα?νει στην αγορ? του?. Ε?ναι αδ?νατον να με κορο?δ?ψετε στη δουλει? μου, ?πω? και γω στη δικ? σα?.

4. Αποφ?γετε ?λε? τι? εταιρε?ε? mlm που δεν ?χουν μαγνητικ? μ?ρκετινγκ

Δεν θ?λω να επαναλαμβ?νομαι αλλ? στην πολυετ? μου πορε?α ?χω δει εταιρε?ε? να ?ρχονται και να φε?γουν εκμεταλλευ?μενοι του? συνεργ?τε? του?, χωρ?? να ?χουν κ?ποιο προ??ν ? υπηρεσ?α που να ε?ναι ανταγωνιστικ?.

Π?στε μου ?να λ?γο που κ?ποιο? θα αγ?ραζε μια οδοντ?κρεμα με 8€ τη στιγμ? που ?λε? κ?νουν 1€?

Π?στε μου με ποιον τρ?πο θα μπορ?σετε να αναπτ?ξετε την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση ?ταν δεν ?χετε το δικ? σα? site;

Κουβ?ντε? του τ?που δεν χρει?ζεται να κ?νει? κ?τι, το προ??ν πουλ?ει απ? μ?νο του, ε?ναι παιδικ?? και αστε?ε?, ?μα γιν?τανε ?λα μ?να του? τ?ρα θα ?μουν δισεκατομμυριο?χο? και θα ε?χα χ?σει το ν?ημα τη? ζω?? να θ?τω στ?χου? δηλαδ? και να ?χω ?νειρα και φιλοδοξ?ε?.

Μπα?νω στον πειρασμ? να αναφ?ρω ποιε? εταιρε?ε? θα απ?φευγα δια ροπ?λου στο MLM ε?τε γιατ? δεν ?χουν προ??ν ε?τε γιατ? οι συνεργ?τε? που γρ?φτηκαν δεν ε?ναι σοβαρο?. Τι? ?χω γρ?ψει στη μα?ρη λ?στα ?πω? και μερικ? ?τομα ε?ναι στη μα?ρη λ?στα, κοιν?? ?χουν καε?.

5. Μην μετρ?τε την επιτυχ?α μ?νο σε λεφτ?

Ε?ναι αστε?ο μετρι?ται η επιτυχ?α εν?? ανθρ?που στα επαγγελματικ? και στη ζω? με β?ση μ?νο το χρ?μα. Η μονομερ?? στοχοθ?τηση με β?ση το χρ?μα ε?ναι ο πρ?το? παρ?γοντα? αποτυχ?α? στη ζω? και στι? επιχειρ?σει?.

Για παρ?δειγμα αποφε?γω του? π?ντε? και τα π?ντα που ?χουν χρηματικ? ?ρια ? τα ?ρθρα του τ?που πω? να βγ?λετε 2.759€ το μ?να απ? το blog σα?, ? πω? να βγ?λετε 3.455€ το μ?να με την emgoldex!

?λοι εστι?ζονται στο π?σα ?βγαλε αυτ?? που το ?γραψε το ?ρθρο το μ?να. Κανε?? ?μω? δεν ρ?τησε π?σα ξ?δεψε ? τι ?κανε στην πραγματικ?τητα για να φτ?σει εκε?. Με ?λλα λ?για εστι?ζονται ?λοι στο χρ?ματα που ?βγαλε και παραβλ?πουν ?λα τα ?λλα, για παρ?δειγμα π?σο ευτυχισμ?νο? ε?ναι, ?μα κοιμ?ται το βρ?δι ?συχο?, ?μα του αρ?σει αυτ? που κ?νει, ?μα νι?θει ολοκληρωμ?νο? κτλ.

Κ?ποτε ε?χα ανο?ξει ?να μαγαζ? και ?βγαζα πολλ? λεφτ?. Για την ακρ?βεια ?βγαζα 15.000€ το μ?να! Απ?στευτο ποσ? για τον μ?σο ?νθρωπο. Ξ?δευα ?μω? για να κρατ?σω το μαγαζ? 16.000€ το μ?να προ φ?ρων, γιατ? μ?λι? ?ρθε και η εφορ?α μα? αποτελε?ωσε στην πραγματικ?τητα. Εκπληκτικ?;

Ξ?ρω πολλ?? επιχειρ?σει? στο ?ντερνετ και στο παραδοσιακ? εμπ?ριο που βρ?σκονται στο ?διο τ?λμα σ?μερα, ?ρα μον?χνοτε? δηλ?σει? του τ?που πω? να βγ?λετε 3.455€ το μ?να απ? το σπ?τι σα? ε?ναι αστε?ε? και παραπλανητικ??. Προσωπικ? δεν μου λ?νε κ?τι θετικ?, παρ? μου δ?νουν το σ?μα να τρ?ξω μακρι?!

Μ?λι? βλ?πετε τ?τοια σημε?α, απλ?? δ?στε εντολ? στα ποδαρ?κια σα? να απομακρυνθο?ν απ? εκε? ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται!

Χρ?σιμε? πηγ?? για το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看