ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Παρακ?τω μπορε?τε να βρε?τε χρ?σιμε? ιστοσελ?δε? τ?σο του ελληνικο? ?ντερνετ, ?σο και απ? ξ?νε? χ?ρε?.

Θ?λετε να τοποθετ?σετε το link σα? εδ?; Επιλ?ξτε το πρ?γραμμα ανταλλαγ?? backlinks.

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

WEB DESIGN

SEO GREECE

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Blogarama.com – SEO & SEM Blogs

Mykosmos.gr

ZOOGLE.GR WEB DIRECTORY

ΤΣΑΝΤΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ

TOP FASHION BRANDS

ΘΗΚΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΡΙΣΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΙΜΕΣ

ATHENS PHOTO NEWS

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Το ελληνικ? διαδ?κτυο συνεχ?? εμπλουτ?ζει και αναβαθμ?ζει δημιουργικ? τι? ιστοσελ?δε? του.

Μ?σα απ? τη σελ?δα μα? προσπαθο?με να αναδε?ξουμε ?σε? ιστοσελ?δε? ξεχωρ?ζουν για τον σχεδιασμ? του?.

Το Design ΜΕΤΡΑΕΙ…

?σοι θ?λουν να κατασκευ?σουν ιστοσελ?δε? πρ?πει να μ?θουν την ?ννοια του καλο? design και τη? χρ?ση? ν?α? τεχνολογ?α? που χρησιμοποιε?ται. Ε?ναι πολλ? σημαντικ? η αναβ?θμιση του ελληνικο? web που δυστυχ?? ακ?μα χρησιμοποιε? τυποποιημ?να Template παλι?? τεχνολογ?α?, χαμηλ?? αισθητικ?? και ποι?τητα?.

Η λεπτομ?ρεια, ο σχεδιασμ?? και ο κ?δικα? ε?ναι αυτ? που μετρ?νε π?νω απ? ?λα και βλ?πει ο αλγ?ριθμο? τη? Google, ?σον αφορ? το pagerank , δηλαδ? τον βαθμ? σημαντικ?τητα? μια? ιστοσελ?δα?.

?ξυπνο Περιεχ?μενο…

Οι καλ?τερε? ελληνικ?? ιστοσελ?δε? ξεχωρ?ζουν για το εκπληκτικ? σχ?διο τη? ιστοσελ?δα? του?, για τι? καινο?ριε? τεχνικ?? στην εμπειρ?α χρ?στη, για τη χρηστικ?τητα του?, τι? ν?ε? τεχνικ?? του?, τη χρ?ση illustrator και Photoshop, την αρχιτεκτονικ? λογισμικο? που χρησιμοποιο?ν, αλλ? κυρ?ω?, για τη σημασ?α στη λεπτομ?ρεια που δ?νουν… κοιν?? το περιεχ?μεν? του?.

Οι βασικ?? αρχ?? δημιουργ?α? μια? λειτουργικ?? ιστοσελ?δα?:

 • Κ?ντε σελ?δε? κατ? κ?ριο λ?γο για χρ?στε?, ?χι για μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Μην παραπλαν?τε του? χρ?στε? σα?
 • Αποφ?γετε τα κ?λπα που αποσκοπο?ν στη βελτ?ωση τη? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Αναρωτηθε?τε: “Βο?θησε αυτ? του? χρ?στε? μου; Θα το ?γραφα ? θα το ?βαζα αυτ? αν δεν υπ?ρχε η μηχαν? αναζ?τηση?;”
 • Σκεφτε?τε τι κ?νει την ιστοσελ?δα σα? μοναδικ?, πολ?τιμη ? συναρπαστικ? και τον?στε το
 • Κ?ντε την ιστοσελ?δα σα? να ξεχωρ?ζει απ? ?λλου? στον ?διο τομ?α με τον δικ? σα?

?να επ?ση? σημαντικ? σημε?ο ε?ναι να ξεχωρ?ζει ο σκοπ?? τη? ιστοσελ?δα?.

Ακολουθε?στε μερικ?? συμβουλ??:

 • Μοιραστε?τε πληροφορ?ε? σχετικ? με ?να θ?μα
 • Μοιραστε?τε προσωπικ?? ? κοινωνικ?? πληροφορ?ε?
 • Μοιραστε?τε φωτογραφ?ε?, β?ντεο ? ?λλε? μορφ?? μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση?
 • Εκφρ?στε γν?μη ? ?ποψη
 • Διασκεδ?στε
 • Πουλ?στε προ??ντα ? υπηρεσ?ε?
 • Επιτρ?ψτε στου? χρ?στε? να δημοσιε?ουν ερωτ?σει? για να απαντο?ν ?λλοι χρ?στε?
 • Επιτρ?ψτε στου? χρ?στε? να μοιρ?ζονται αρχε?α ? να κ?νουν λ?ψη λογισμικο?

Ξ?ρω ?τι ?λοι ?χουν τι? δικ?? του? τακτικ??, αλλ? θα ?θελα να ακο?σω απ? μερικο?? απ? εσ?? π?? προσεγγ?ζετε το ποιοτικ? περιεχ?μενο. Γρ?ψτε μου τι ψ?χνετε, ποια εργαλε?α χρησιμοποιε?τε ? ποια διαδικασ?α ακολουθε?τε για τον προσδιορισμ? τη? ποι?τητα? του περιεχομ?νου. στι? ιστοσελ?δε? σα?.

Χρ?σιμε? Ιστοσελ?δε?

Οι χρ?σιμε? ιστοσελ?δε? ε?ναι ιστοσελ?δε? που ?χουνε κ?ποια ποι?τητα, ?χουνε μοναδικ? ?ρθρα και υψηλ? domain authority για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? προσμετρ?νε ?λου? του? συνδ?σμου? που δε?χνουν προ? ?να site με β?ση τα κριτ?ρια τη? σχετικ?τητα? και τη? σημαντικ?τητα?.

Ακ?μα και αν οι αμφ?δρομοι σ?νδεσμοι, τα αμφ?δρομα backlinks ?χουν μικρ?τερη αξ?α για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν δ?νουν αξ?α στι? ιστοσελ?δε? που δε?χνουν.

?να? ?λλο? παρ?γοντα? SEO που ε?ναι πολ? σημαντικ?? και ωστ?σο λ?γοι λαμβ?νουν υπ?ψη ε?ναι ο αριθμ?? των domain name και των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται με την δικ? σα? ιστοσελ?δα.

?σο μεγαλ?τερο? ε?ναι αυτ?? ο αριθμ?? και ?σο μεγαλ?τερη η διασπορ?, τ?σο καλ?τερα για σα? γιατ? η ιστοσελ?δα σα? θα αν?βει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ταχ?τερα και θα ?χει πολ? μεγαλ?τερη ορατ?τητα συγκριτικ? με τι? ανταγωνιστικ?? ιστοσελ?δε?.

Σχετικ? με τα domain names μετρ?νε περισσ?τερο αυτ? που ?χουνε υψηλ? domain authority. Τ?τοια domain names ε?ναι αυτ? των Πανεπιστημ?ων σε καταλ?ξει? .ac.uk, .edu, οι κυβερνητικο? φορε?? σε καταλ?ξει? .gov, gov.gr και ?λε? οι ιστοσελ?δε? που λαμβ?νονται σοβαρ? υπ?ψη απ? τη Google.

Γενικ? ο καν?να? ε?ναι να αποκτ?με μον?δρομου? συνδ?σμου? και να αποφε?γουμε τα linkwheels και ?λα αυτ? τα παρ?ξενα σχ?ματα συνδ?σμων που θυμ?ζουν πιο πολ? spam, παρ? ?τι ?χουνε δημιουργηθε? με φυσικ? τρ?πο και με το ανθρ?πινο χ?ρι.

Παρ?λα αυτ?, η εμπειρ?α ?χει δε?ξει ?τι ακ?μα και τα linkwheels και οι τεχνητο? σ?νδεσμοι ?χουν κ?ποια απ?δοση, μικρ? ?μω? και ?χουν και κ?ποιο ρ?σκο για την ιστοσελ?δα μα?.

Η ουσ?α τη? ανταλλαγ?? συνδ?σμων ε?ναι να αυξ?σει τη διασπορ? των backlinks απ? ?σο το περισσ?τερα ον?ματα χ?ρου γ?νεται και να δημιουργ?σει συνδ?σμου? εντ?? του κυρ?ω? κειμ?νου τη? ιστοσελ?δα? που ε?ναι φτιαγμ?νοι με το χ?ρι και με φυσικ? και ?χι τεχνητ? τρ?πο.

Σε καμ?α περ?πτωση η ανταλλαγ? συνδ?σμων δεν ?χει σκοπ? να δημιουργ?σει link farms ? να εξαπατ?σει τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ε?ναι ασφαλ?? η ανταλλαγ? συνδ?σμων;

Τ?λο? θα ?θελα να απαντ?σω στο θ?μα τη? ασφ?λεια? τη? ανταλλαγ?? συνδ?σμων γιατ? π?ρα πολλο? ? π?ρα πολλ? sites φοβο?νται να προβο?ν σε τ?τοιε? εν?ργειε? απ? φ?βο και μ?νο μ?πω? τιμωρηθο?ν απ? τη Google.

?μω? αυτ? που μετρ?ει δεν ε?ναι μ?νο ?να? σ?νδεσμο? ? ?να κακ? ? ?ποπτο backlink αλλ? το συνολικ? link profile που ?χει η ιστοσελ?δα σα? γενικ?τερα. Θα πρ?πει δηλαδ? να διατηρε?τε ?να θετικ? και σωστ? link profile στι? μηχαν?? αναζ?τηση? χωρ?? να δ?νετε στ?χο δημιουργ?ντα? μ?νο χαμηλ?? στ?θμη? backlinks.

Ο πιο ε?κολο? τρ?πο? για να ανταλλ?ξετε backlink ε?ναι μ?σω επαγγελματικ?ν καταλ?γων στο ?ντερνετ.

 

Δε?τε περισσ?τερα για χρ?σιμα sites

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看