ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΩ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗ GOOGLE;

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO, απ? το καν?λι YANNIS DIVRAMIS και την εταιρε?α Paramarketing και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το τι χρει?ζεται να κ?νω για να νικ?σω τον ανταγωνισμ? στη Google και γενικ? στο SEO.

Πριν π?με παρακ?τω κ?ντε Like, κ?ντε subscribe, αφ?στε το σχ?λιο σα? μ?σα στο β?ντεο ? μ?σα στο site ?μα βλ?πετε το β?ντεο μ?σα απ? το σχετικ? ?ρθρο απ? το site μα?.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την εταιρε?α Myip

Και τ?ρα π?με στο σο?περ δ?ρο του χορηγο? τη? εκπομπ??, η εταιρε?α Myip που ε?ναι απ? τι? καλ?τερε? εταιρε?ε? hosting στην Ελλ?δα και παγκοσμ?ω?. Παρ?χει 50% στα πακ?τα hosting με τον κωδικ? PARAMARKETING50.

Εκμεταλλευτε?τε την προσφορ? και π?ρτε πολ? μεγαλ?τερο πακ?το hosting απ? αυτ? που θ?λατε, γιατ? θα πληρ?σετε την μισ? τιμ?. Η εταιρε?α hosting Myip ?χει servers στην Θεσσαλον?κη και στο εξωτερικ? και με την τεχνολογ?α light speed θα δε?τε ?τι η ταχ?τητα ε?ναι π?ρα πολ? γρ?γορη. Μπορε?τε να το δοκιμ?σετε κι αυτ? μ?σα στο site μου το www.richwerk.com.

?μα θ?λετε να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και να αυξ?σετε τα Web Core Vitals, ε?ναι καλ? να π?ρετε hosting απ? την εταιρε?α Myip με τον κωδικ? ?κπτωση? PARAMARKETING50.

Οι 5 πρ?τοι που θα γραφτο?ν θα κερδ?σουν 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω?? σε κ?ποιο πακ?το hosting.

Επ?ση?, ?σοι θ?λετε να μ?θετε SEO καλ? ε?ναι να κ?νετε binge watch, δηλαδ? να καταβροχθ?σετε ?λα τα β?ντεο που ?χω στο καν?λι μου, γιατ? θα αποκτ?σετε σφαιρικ? ?ποψη για το SEO, μ?νο με πραγματικ? γεγον?τα και ?χι με διαφημιστικ? περιεχ?μενο, ?πω? βλ?πετε σε ?λλα sites να προωθο?ν affiliates, hosting και ?λλα πρ?γματα που δε λειτουργο?ν.

Κ?ντε αν?λυση ανταγωνισμο?

ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗ GOOGLE-paramarketing-lowΠ?με στο ψητ?. Για να βρο?με τι κ?νουν οι ανταγωνιστ?? μα? και ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google πρ?πει να κ?νουμε μια αναζ?τηση στην Google με μια λ?ξη κλειδ? που να ?χει κ?μποσο ανταγωνισμ?.

Μπορε? να ε?ναι φρ?ση κλειδ? που να ?χει μικρ? ανταγωνισμ?, μπορε? να ε?ναι μια λ?ξη κλειδ? που να ?χει μ?τριο ανταγωνισμ?, αλλ? μπορε? να ε?ναι και μια λ?ξη κλειδ? που να ?χει π?ρα πολ? μεγ?λο ανταγωνισμ? και αυτ? θα κ?νουμε σ?μερα για να δε?τε τι γ?νεται σε πραγματικ?? συνθ?κε?, τι πρ?πει να κ?νουμε σε πραγματικ?? συνθ?κε? για να νικ?σουμε τον ανταγωνισμ? σ?μερα.

Το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νουμε ε?ναι η αν?λυση ανταγωνισμο?.

Τι ε?ναι η αν?λυση ανταγωνισμο?;

Η αν?λυση ανταγωνισμο? ε?ναι να π?ω στη Google και να πληκτρολογ?σω τη λ?ξη κλειδ?.

Για σ?μερα ?χουμε επιλ?ξει τη λ?ξη κλειδ? web hosting που σημα?νει φιλοξεν?α ιστοσελ?δων στα ελληνικ?, αλλ? αυτ? δεν σημα?νει κ?τι.

Μπορε?τε να διαλ?ξετε τη δικ? σα? λ?ξη κλειδ? ? τη δικ? σα? αγορ? ? ?ποια λ?ξη κλειδ? θ?λετε εσε?? αυτ? τη στιγμ?.

Πρ?πει να ?χουμε το Google.com στα ελληνικ?, στην ελληνικ? αγορ?, δηλαδ? το Google.gr το οπο?ο θα κ?νει redirect στο Google.com αλλ? θα ε?ναι Ελλ?δα και θα πληκτρολογ?σουμε το web hosting.

Επιλ?ξτε του? 10 πρ?του? ανταγωνιστ?? στη Google

Μετ? θα δο?με τα 10 κορυφα?α αποτελ?σματα, εγ? το ?χω κ?νει ?δη ?λλα θα σα? το δε?ξω σε λ?γο.

Προτιμ? να σα? τα εξηγ?σω παρ? να σα? τα δε?χνω, γιατ? αυτ? το β?ντεο δεν απευθ?νεται στου? D-I-Y SEO’s αλλ? στου? επιχειρηματ?ε? που θ?λουν να βρουν κ?ποιον επαγγελματ?α στο SEO για να του? κ?νουν SEO και ?χι για να μ?θουμε μ?νοι μα? να κ?νουμε το SEO αυτ? τη στιγμ?.

Δεν ε?μαστε τ?σο εκπαιδευτικ? καν?λι, αλλ? ενημερωτικ? καν?λι για το SEO, οπ?τε π?με στο δια τα?τα.

Βλ?πουμε την πρ?τη δεκ?δα στην Google, την καταγρ?φουμε, μετ? π?με στη δε?τερη σελ?δα, μετ? π?με στην τρ?τη σελ?δα και μπορο?με να βρο?με την πρ?τη 30?δα, 50?δα, 100?δα.

Αυτ? τη στιγμ? θα δο?με μ?νο την πρ?τη δεκ?δα για τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? και πρ?πει να δο?με κι εμε?? που ε?μαστε στην κατ?ταξη, αν ε?μαστε στην πρ?τη σελ?δα, στην δε?τερη, στην τρ?τη και σε ποια θ?ση κ?θε φορ?.

Θα πρ?πει να ε?μαστε και λ?γο προσεκτικο?, γιατ? θα πρ?πει να απεγγραφο?με απ? το Google Account που ?χουμε και να βγ?λουμε και τα cookies ?μα γ?νεται, δηλαδ? με αν?νυμη περι?γηση.

Ωστ?σο, για να μην μπο?με σε τ?σο μεγ?λο κ?πο υπ?ρχουν εργαλε?α SEO στο Internet, κ?ποια πληρωμ?να, κ?ποια δωρε?ν που μπορο?ν να κ?νουν αυτ? τη σκληρ? δουλει? για εμ?? και να μα? δ?σουν μασημ?νο περιεχ?μενο, περισσ?τερη πληροφ?ρηση που δεν θα μπορο?σαμε να ?χουμε μ?νοι μα?, ειδικ? αν ε?μαστε στο ξεκ?νημα του SEO και δεν μπορο?με να αντιληφθο?με τι γ?νεται γ?ρω μα? ? δεν καταλαβα?νουμε τι γ?νεται γ?ρω μα? και δεν μπορο?με να το καταλ?βουμε.

Αυτ? ε?ναι η ?γνοια λ?γω ?γνοια?, δηλαδ? ακο?σια ?γνοια.

?ταν κ?ποιο? ε?ναι ?σχετο? στην πληροφορικ? ? στο SEO δεν μπορε? να ξ?ρει τι δεν ξ?ρει. Νομ?ζει ?τι ξ?ρει, αλλ? δεν ξ?ρει και πιστ?ψτε με οι περισσ?τεροι ?τσι ε?ναι. Νομ?ζουν ?τι ξ?ρουν κ?τι, αλλ? στην ουσ?α δεν ξ?ρουν τ?ποτα, γιατ? το SEO χρει?ζεται π?νω απ? 4 χρ?νια ενασχ?ληση? για να το μ?θει? σωστ? και ?μα το μ?θει?.

Δεν ε?μαστε ?λοι για ?λα.

Ποια ε?ναι τα καλ?τερα εργαλε?α αν?λυση? ανταγωνισμο? στο SEO;

Αυτ? ?ταν η αν?λυση ανταγωνισμο? και τ?ρα θα σα? πω κ?τι εργαλε?α που πιστε?ω ε?ναι π?ρα πολ? χρ?σιμα για να χρησιμοποι?σουμε.

1.SEMRUSH. Το πρ?το ε?ναι το SEM rush. Δεν το χρησιμοποι?, ?χει πολ? μικρ? β?ση δεδομ?νων και δεν καλ?πτει ?λη την αγορ?.

2. Spyfu: Δεν το χρησιμοποι?, ?χει πολ? μικρ? β?ση δεδομ?νων, δεν καλ?πτει ?λη την αγορ? επ?ση?.

3. Majestic SEO: Ε?ναι πολ? καλ?, αλλ? μα? δε?χνει το Trust Flow καλ?τερα π?ρα ?λα τα backlinks, ?χει πολ? μικρ? β?ση δεδομ?νων, δεν καλ?πτει ?λη την αγορ? κι αυτ?.

4. Αhrefs: Και το 4ο που χρησιμοποι? αυτ? τη στιγμ? ε?ναι το Ahrefs.

Ε?ναι λ?γο αλμυρο?τσικο, ?ρχεται στα 90 ευρ? τον μ?να ?μα εγγραφε?τε. Δεν ε?μαι affiliate, δεν σα? το προτε?νω για ?σου? δεν ε?ναι σοβαρο? στο SEO, αλλ? μπορε?τε να κ?νετε μια απ?πειρα να γραφτε?τε και να δε?τε περισσ?τερα πρ?γματα μαζ? με αυτ? το β?ντεο.

Επ?ση?, υπ?ρχει μια συνδρομ? 7 ημερ?ν που κ?νει 7 ευρ? και π?λι μπορε?τε να αξιοποι?σετε οτιδ?ποτε ?χει μ?σα το Ahrefs.

Βρ?σκουμε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν μα? στο Keywords Explorer του Ahrefs

Και π?με τ?ρα με τα μο?τρα στο ψητ? και π?φτουμε στο Ahrefs.

Ανο?γουμε το Ahrefs στο σημε?ο που λ?ει Keywords Explorer, πατ?με τη λ?ξη web hosting και επιλ?γουμε την ελληνικ? αγορ?, το gr δηλαδ? και μα? κ?νει μια αν?λυση ?τι το Keyword Difficulty το βγ?ζει medium με score απ? 0 ?ω? 100 μ?νο 23.

Β?βαια, αυτ? δεν ε?ναι ?τσι, θα δε?τε ?τι το Keyword Difficulty ε?ναι πολ? πολ? μεγαλ?τερο γιατ? ακ?μη και τα πιο τ?λεια εργαλε?α δεν μπορο?ν να πι?σουν τον σφυγμ? τη? αγορ?? 100%.

Η αγορ? αλλ?ζει συν?χεια και αυτ? βασ?ζονται σε β?σει? δεδομ?νων που ?χουν αποθηκευμ?νο περιεχ?μενο, δηλαδ? δεν ε?ναι live.

Α? πο?με, το Ahrefs δεν ε?ναι live ο?τε ο δε?κτη? τη? Google λειτουργε? live.

Αποθηκε?ουν σε ?ναν μεγ?λο υπολογιστ?, σε ?να cluster υπερυπολογιστ?ν ?,τι υπ?ρχει στο Internet και το Ahrefs αντιγρ?φει την Google και ?χει την πιο μεγ?λη β?ση δεδομ?νων με site, με links, με backlinks, με bots κ.τ.λ.

Γι αυτ? χρησιμοποιο?με το Ahrefs γιατ? το Webmaster Tools ? το Google Search Central δεν δε?χνουν αυτ? τα εργαλε?α κ?τι π?ρα απ? τον εαυτ? μα?, δεν δε?χνουν τι κ?νουν οι ?λλοι και π?λι αυτ? που βλ?πουμε για τον εαυτ? μα? και το δικ? μα? site δεν ε?ναι παρ? τα ελ?χιστα που πρ?πει να ξ?ρουμε για τη Google.

Η Google προσπαθε? να τηρ?σει σιγ? ασυρμ?του για το τι γ?νεται γ?ρω απ? αυτ?, να μπορ?σει να ανακατ?ψει και λ?γο τα νερ? και να μην μ?θουμε ?λοι εμε?? οι ειδικο? στο SEO τι πρ?πει να κ?νουμε για να βγο?με στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Και πηγα?νοντα? παρακ?τω βλ?πουμε ?τι η πρ?τη δεκ?δα που ?χουμε ε?ναι το Papaki που ?λοι ξ?ρουμε σαν web hosting, το δε?τερο ε?ναι το Dnhost, το τρ?το ε?ναι το Pointer, Top Host, Web Hosting Greece, Ip.gr, Easy.gr, Hostmein,gr, Sigmaweb.gr, Domainmarket.gr.

Και για του? πρ?του?, δε?τερου?, τρ?του? μα? ?χει εδ? τα backlinks, το Domain Authority, το URL Authority.

Το Domain Authority ε?ναι το π?σο σημαντικ? ? π?ση βαρ?τητα ?χει το site, το URL Authority ε?ναι για το URL το συγκεκριμ?νο, γιατ? μπορε? να ε?ναι ?λο το Domain και το URL Authority να ε?ναι μ?νο το URL το συγκεκριμ?νο, μπορε? να ε?ναι webhosting π.χ.

Εστιαστε?τε στα reffering domains των ανταγωνιστ?ν

Και τα Domains μα? λ?νε ?τι το Papaki ?χει 1.464 referring domains, ο δε?τερο? ?χει 202, το τρ?το? 391, ο τ?ταρτο? 233, ο π?μπτο? 147, 353, 73, 42, 27, 11. Και πρ?το? πα?ρνει 27.000 αναζητ?σει? το μ?να. Ο δε?τερο? πα?ρνει 800, ο τρ?το? 800 και π?ει λ?γοντα?.

Ο τ?ταρτο? πα?ρνει 8.000 γιατ? ε?ναι η εταιρε?α Top Host που ?χει ισχυρ? branding στον χ?ρο.

Αυτ? που θ?λω να πω ε?ναι ?τι ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? κατ?ταξη? μια? ιστοσελ?δα? ceteris paribus, αυτ? σημα?νει ?τι ?λα τα ?λλα ε?ναι σταθερ? δηλαδ? κ?νω 10 site και τα 9 ε?ναι ?δια, ?ε?ναι τα referring domains.

Κ?ποιοι θα σα? πουν ?τι ε?ναι τα backlinks, ωστ?σο μπορε? να ?χω ?να link απ? ?να domain, μπορε? να ?χω 10 link απ? το ?διο domain. Η Google πι?νει τα 10 backlink σαν ?να referring domains.

Γι’ αυτ? ?μα δε?τε σχετικ? β?ντεο ο κο?. Mueller που ε?ναι ο υπε?θυνο? ποι?τητα? τη? Google και για του? Webmasters στην Ελβετ?α, ε?ναι κοντ? μα?, αναφ?ρει ?τι η Google δεν προσμετρ? τα backlinks. Φυσικ? και δεν τα μετρ? γιατ? μετρ?ει τα referring domains, αλλ? δεν το λ?ει.

Παρακολουθε? ο ?λλο? το σεμιν?ριο Google 60 λεπτ? για να ακο?σει ?να πρ?γμα μπα? και μ?θει κ?τι ο καημ?νο? για να βοηθ?σει τον εαυτ? του και το site του κι αυτ? ε?ναι λ?θο?,

Σα? θυμ?ζει τ?ποτα σε πολιτικ? κατ?σταση, που το ?να κ?μμα λ?ει θα και το ?λλο να και δεν υπ?ρχει τ?ποτα, ?τι ε?μαστε σε ?λλο πλαν?τη; Κ?πω? ?τσι ε?ναι και η Google. Παρ?λα αυτ? η Google ε?ναι μια πολ? σεβαστ? εταιρε?α που μα? παρ?χει δωρε?ν Gmail, δωρε?ν αποθηκευτικ? χ?ρο, δωρε?ν Search Console, δωρε?ν Google Analytics, ?ποτε μην ε?μαστε τελε?ω? ?καρδοι και να πολεμ?με την Google.

Απλ? ξ?ρουμε ?τι κρ?βει τα επαγγελματικ? μυστικ? , τα βιομηχανικ? μυστικ?, κρ?βει τον αλγ?ριθμο τη? Google και ρ?χνει λ?σπη στα μ?τια ?λων που δεν γνωρ?ζουν για το τι συμβα?νει στη Google και για το τι πρ?πει να κ?νουμε για να βγο?με στην πρ?τη θ?ση.

Αναλ?στε του? 6 βασικο?? παρ?γοντε? που καθορ?ζουν τον ανταγωνισμ?

Αφο? κ?νουμε την αν?λυση ανταγωνισμο?, θα πρ?πει να αναλ?σουμε 6 βασικο?? παρ?γοντε? και θα πρ?πει να του? βελτι?σουμε συνολικ? στα site και να βγο?με στην πρ?τη δεκ?δα.

Αυτο? ε?ναι:

  1. Περιεχ?μενο
  2. Reffering Domains
  3. User Experience – Εμπειρ?α Χρ?στη
  4. Brand Name
  5. Γραφικ? Περιβ?λλον
  6. Ευκολ?α Χρ?ση?

Περιεχ?μενο

Το πρ?το ε?ναι το περιεχ?μενο. Βγα?νω πατ?ω α? πο?με στο Papaki, βλ?πω τι περι?χει η πρ?τη σελ?δα. ?μορφα γραφικ?, πεδ?ο αναζ?τηση? για τα domains, απλ? μενο?, λογ?τυπο.

Reffering Domains

Το δε?τερο ε?ναι τα referring domains που βλ?πω εδ? ?τι χρει?ζομαι 1.464 referring domains που μα? δ?νουν 11.225 backlinks για να βγο?με στην πρ?τη θ?ση για το web hosting. Πολ? απλ?.

Π?? θα βρο?με τα referring domains;

Θα πρ?πει αρχικ?, ?χω κ?νει π?ρα πολλ? β?ντεο σχετικ? με τα backlinks, πω? χτ?ζω backlinks, π?? κ?νω safe links, π?? κ?νω profile links.

Θα πρ?πει να κοιτ?ξετε ?λα τα β?ντεο, να γραφτε?τε στο καν?λι μου, να κ?νετε like και subscribe και να δε?τε την εντατικ? εκπα?δευση του SEO, να κ?νετε ?να binge watch.

Το binge watch σημα?νει να καταβροχθ?σετε ?λα τα β?ντεο μαζ?, να καθ?σετε 5 ?ρε?, μπορε?τε να τα ακο?σετε στο αυτοκ?νητο σα?, να κ?νετε ποδηλασ?α, αυτ? που κ?νω κι εγ? δηλαδ?.

Κ?νω μια β?λτα με το ποδ?λατο, 50 – 60 χιλι?μετρα, ?χω τα ακουστικ? μου και ακο?ω δι?φορα πρ?γματα για το SEO και αυτ? που με ενδιαφ?ρουν στο YouTube.

Τα referring domains ε?ναι πιο σημαντικ? απ’ ?λα αλλ? δεν γ?νεται να βγα?νουμε πρ?τοι και να ε?μαστε ?να site χωρ?? περιεχ?μενο και να λε?πουν τα ?λλα 5 που σα? ε?πα. Το τρ?το ε?ναι το User Experience.

Το τ?ταρτο ε?ναι το Βrand Name.

Το π?μπτο ε?ναι το γραφικ? περιβ?λλον και το ?κτο ε?ναι η ευκολ?α χρ?ση?? σε επ?πεδο εφαρμογ??. Γιατ? το λ?ω αυτ?, θα σα? πω μετ?.

User Experience – Εμπειρ?α Χρ?στη

Στο User Experience, θα πρ?πει η εμπειρ?α αποκομ?ζει ο χρ?στη?? που μπα?νει στο site να ε?ναι π?ρα πολ? καλ?. Δηλαδ? μπ?κα, μπορ? να αγορ?σω hosting με τη μια; ?ταν βγα?νω πρ?το? στο web hosting, σημα?νει ?τι πουλ?ω web hosting.

Μπορ? να αγορ?σω web hosting με ?να κλικ ? ?χι;

Ε?ναι περ?πλοκο ? καθυστερε? ? οι τρ?ποι πληρωμ?? δεν ε?ναι σωστο? ? δεν μπορ? να καταλ?βω τι πουλ?ει ο ?λλο? ? γενικ? ε?ναι περ?εργο το site, ε?ναι σκοτειν?, ε?ναι ?σπρο, κ?τι δεν κ?θεται σωστ? στον χρ?στη.

Brand Name

Π?με στο Brand, brand name που ε?ναι το τ?ταρτο πρ?γμα που πρ?πει να ?χουμε. Μπα?νω σε ?να site για να αγορ?σω hosting για την επιχε?ρηση μου για το site μου, π.χ. το www.richwerk.com, και αυτ? η εταιρε?α Host Excer ? Host 1722.

Δεν την ξ?ρω καν.

Θα μπορο?σατε να αγορ?σετε hosting απ? μια εταιρε?α που δεν γνωρ?ζετε και δεν ?χετε ακο?σει πουθεν?; Σ?γουρα θα πρ?πει να π?τε να ψ?ξετε παραπ?νω στο Internet, στο Facebook, να δε?τε κριτικ??, αν υπ?ρχει στο Google My Business σαν φυσικ? μορφ?, ποιοι αγ?ρασαν, υπ?ρχουν affiliates.

Πολ? σημαντικ? να υπ?ρχουν affiliates γιατ? στο Αffiliate Marketing σημα?νει ?τι υπ?ρχει social proof, ?τι ?χουν αγορ?σει κι ?λλοι ?σο αυτο? υπ?ρχουν και ζουν απ? αυτ?, απ? την π?ληση hosting.

Το brand name πα?ζει πολ? σημαντικ? ρ?λο στην απ?φαση αγορ?? και στην κατ?ταξη, γιατ? η Google ευνοε? τα brands και θα σα? το πω σε ?λλο β?ντεο αυτ?, γι’ αυτ? μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε, να κ?νετε like και να αφ?σετε και ?να σχ?λιο για να ζωντανε?σουμε λιγ?κι.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??, ε?μαστε κολλημ?νοι στου? 1.400 αν κοιτ?ξω καλ?, μπορε? να ε?ναι και 3 παραπ?νω 3 παρακ?τω, μη χαθο?με.

Γραφικ? Περιβ?λλον

Λοιπ?ν, π?με στο 5, το γραφικ? περιβ?λλον. Το γραφικ? περιβ?λλον ε?ναι κι αυτ? πολ? σημαντικ?, ταιρι?ζει με το User Experience, αλλ? ?χει να κ?νει με τα γραφικ?, αν ε?ναι φιλικ? στον χρ?στη. Δεν πρ?πει να ε?ναι πολλ?, αλλ? να ναι αυτ? που πρ?πει και να ναι ελ?χιστα.

Να μπα?νω μ?σα και να μην κουρ?ζεται το μ?τι.

Να μπα?νω μ?σα και να μου προκαλο?νται τα συναισθ?ματα που χρει?ζεται ?τι αυτ? το site ε?ναι επαγγελματικ? κατασκευασμ?νο. Δηλαδ? ?μα δεν ε?ναι επαγγελματικ? τα γραφικ? και τα γραφιστικ? απ? το site σα?, μ?λλον υπ?ρχει πρ?βλημα στο να πουλ?σετε hosting που ε?ναι πολ? βαρ? σ?μερα.

Βασ?ζονται ?λα τα site σ’ αυτ?, κ?ποιο? που κ?νει πωλ?σει? σε e-shop και μπορε? και να ε?ναι 1.000 και 2.000 ευρ? την ημ?ρα, δεν θα μπει σε μια εταιρε?α hosting που ε?ναι ξεκρ?μαστη, δεν υπ?ρχει τηλ?φωνο επικοινων?α?, το γραφικ? περιβ?λλον δεν ε?ναι σωστ? κ.τ.λ.

Ευκολ?α Χρ?ση?

Και το ?κτο ε?ναι η ευκολ?α χρ?ση? σε επ?πεδο εφαρμογ??.

Η αγορ? hosting γενικ? ?χει μια εφαρμογ? δικ? τη?, δηλαδ? ε?ναι e-shop. Πατ?ω κουμπ?κι, ψων?ζω, β?ζω το domain που θ?λω, γρ?φω ποιο πακ?το θ?λω, αν θ?λω SSL κ.τ.λ.

?ρα ?χει και μια εφαρμογ? που πρ?πει να π?ει σφα?ρα, δε λ?ω σε επ?πεδο εφαρμογ?? ?τι πρ?πει να κατεβα?νει σε Google Android ? σε συσκευ?? τ?που iPhone, στο Google Play ? στο αντ?στοιχο τη? Apple.

Το επ?πεδο εφαρμογ?? ε?ναι επειδ? το website ε?ναι το ?διο εφαρμογ? για αγορ? hosting.

?ρα αυτ? η εφαρμογ? θα πρ?πει να π?ει σφα?ρα, απρ?σκοπτα, χωρ?? πολλ? πρ?γματα και με τα ελ?χιστα δυνατ? κλικ, δηλαδ? να μην το κ?νουμε μακριν?ρι.

Θ?λω να μπω στο hosting και θ?λω να κ?νω και εγγραφ? λογαριασμο?. Δεν υπ?ρχει λ?γο? να ?χω User Name αφο? μπορ? μ?νο με το email και με το password.

Δεν υπ?ρχει λ?γο? να β?λω ?νομα πατρ??, ?νομα μητρ??, αριθμ? ταυτ?τητα?, αυτ? ε?ναι χαζομ?ρε? για το hosting, ειδικ? αν ε?μαστε ερασιτ?χνε?. Πρ?πει να ε?ναι το ελ?χιστο δυνατ? και να μπορ? να αγορ?σω hosting σε 30’’.

Τ?σο απλ?, γιατ? ?ταν η εταιρε?α σα? ε?ναι γνωστ? και ?χει ?λα τα παραπ?νω, θα πρ?πει ?λα να ε?ναι ε?κολα, να μην ε?ναι δ?σκολα. Αυτ? θα ?θελα να πω σ?μερα για το π?? να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?. Μην ξεχ?σετε να αγορ?σετε hosting απ? την αγαπημ?νη μα? εταιρε?α hosting Myip με τον κωδικ? ?κπτωση? PARAMARKETING50.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-2

Μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ?, να αφ?σετε το σχ?λιο σα? ε?τε μ?σα στο site ε?τε κ?τω απ? το β?ντεο. Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??. Ε?μαι ο

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε εβδομ?δα τα ν?α μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και θα τα πο?με στο επ?μενο β?ντεο. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

 

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看