ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

john-divramis-profile-greek

Χωρι?τικο Μ?ρκετινγκ VS Πραγματικ? Μ?ρκετινγκ

Δεν ξ?ρω π?σοι απ? εσ?? ?χουν ακο?σει την ?ννοια του μ?ρκετινγκ γιατ? συχν? πυκν? αυτ? συγχ?εται με το χωρι?τικο μ?ρκετινγκ που δεν ε?ναι τ?ποτα ?λλο απ? το να κ?νουμε εν?ργειε? που δεν ?χουν καμ?α σχ?ση με το μ?ρκετινγκ. Μιλ?με για το πραγματικ? μ?ρκετινγκ και του? στ?χου? μ?ρκετινγκ. ?πω? ?χω αναφ?ρει σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου ?ντερνετ Μ?ρκετινγκ 1: Βασικ?? Αρχ?? Μ?ρκετινγκ ε?ναι να εξυπηρετ?σω μια αν?γκη τη? αγορ?? δημιουργ?ντα? κ?ποιο κ?ρδο?”.

Για δημιουργηθε? αυτ? το κ?ρδο? θα πρ?πει η κ?λυψη αυτ?? τη? αν?γκη? να γ?νεται με καλ?τερο τρ?πο απ? τον ανταγωνισμ?. Συνηθ?ζεται κ?θε blog ? ιστοσελ?δα ?πω? και κ?θε επιχε?ρηση ? μαγαζ? να ?χει ?να μ?ρκετινγκ πλ?νο και κ?ποιου? στ?χου? μ?ρκετινγκ.

Δημιουργ?στε ?να πλ?νο μ?ρκετινγκ

Το πλ?νο μ?ρκετινγκ δεν ε?ναι κ?τι δ?σκολο. Ε?ναι μια αναφορ? που καταγρ?φει τρ?α βασικ? πρ?γματα:

  1. Που βρισκ?μαστε σ?μερα

  2. Που θ?λουμε να π?με

3. Πω? θα π?με εκε?

Το πω? θα π?με εκε? περιγρ?φεται στο πλ?νο μ?ρκετινγκ με στ?χου? και δρ?σει?. Κ?θε στ?χο? πρ?πει να ε?ναι μετρ?σιμο? και να συνοδε?εται απ? τι? αν?λογε? δρ?σει?. Φροντ?στε να ?χετε για κ?θε στ?χο μ?ρκετινγκ τουλ?χιστον τρει? δρ?σει? και τουλ?χιστον ?λλε? τρει? εναλλακτικ??.

Για παρ?δειγμα, ο δικ?? μου στ?χο? μ?ρκετινγκ μ?σα απ? αυτ? το blog ε?ναι να δημιουργ?σω παθητικ? εισοδ?ματα 1000 ευρ? το μ?να και να μην απαιτε?ται η δικ? μου παρουσ?α ? να εξαρτ?μαι απ? την αγορ? ? απ? τρ?του?. Αυτ?? ε?ναι και ο πρωτε?ων στ?χο? μ?ρκετινγκ.

Οι δρ?σει? για να το πετ?χω αυτ? ε?ναι:

  1. Μ?σω τη? δημιουργ?α? μοναδικο?, καταπληκτικο? περιεχομ?νου μ?σα σε αυτ? τη σελ?δα.

  2. Μ?σω τη? δημιουργ?α? λ?στα? υποψηφ?ων πελατ?ν

  3. Μ?σω τη? δημιουργ?α? του δικο? μου ψηφιακο? προ??ντο?

Χωρι?τικο Μ?ρκετινγκ

Το πλ?νο μ?ρκετινγκ σα? διαχωρ?ζει απ??λου? του? θιασ?τε? του χωρι?τικου μ?ρκετινγκ. Β?λτε γερ? θεμ?λια στην επιχε?ρηση σα? και στη σελ?δα σα? και ξεκιν?στε με το πλ?νο μ?ρκετινγκ αμ?σω?.? Το χωρι?τικο μ?ρκετινγκ ε?ναι οι σπασμωδικ?? κιν?σει? χωρ?? στ?χου? και χωρ?? ν?ημα ? αντ?κρυσμα στο πραγματικ? μ?ρκετινγκ.

Για παρ?δειγμα οι προσφορ?? του τ?που με κ?θε π?τσα δ?ρο πενιρλ?, ε?ναι χωρι?τικο μ?ρκετινγκ. Μια και ε?ναι δ?σκολο κ?ποιο? να φ?ει ταυτ?χρονα και τα δ?ο ? να βρεθο?ν δ?ο ?τομα μαζ? για να μπορ?σουν να επωφεληθο?ν τη? προσφορ??. ?τσι η προσφορ? δεν επιτυγχ?νει καν?να στ?χο μ?ρκετινγκ μια και αυτοακυρ?νεται.

Αντ?θετα στο πραγματικ? μ?ρκετινγκ μια προσφορ? τ?που -20% σε ?λε? τι? π?τε? ? μια ?νοδο? τη? ποι?τητα? με διατ?ρηση τη? τιμ?? θα ?τανε πιο σωστ? για την α?ξηση τη? πελατε?α?.

Ποιο ε?ναι οι στ?χοι μ?ρκετινγκ τη? σελ?δα? ? τη? επιχε?ρησ?? σα?;

Καθ?στε και γρ?ψτε κ?τω του? στ?χου? μ?ρκετινγκ τη? σελ?δα? ? τη? επιχε?ρησ?? σα?. Ξεκιν?στε με brainstorming. Καταγρ?ψτε οτιδ?ποτε σα? ?ρχεται στο νου. Μετ? αφιερ?στε λ?γο χρ?νο για να ξεκαθαρ?σετε ποιο? ε?ναι ο πρωτε?ων στ?χο? μ?ρκετινγκ, ο στ?χο? που ε?ναι κρ?σιμο? για την συνολικ? επιτυχ?α σα?. ?πειτα γρ?ψτε του? δευτερε?οντε? στ?χου? μ?ρκετινγκ, τι? στρατηγικ?? και τι? δρ?σει? που θα κ?νετε για να πετ?χετε του? στ?χου? σα?.

Με ποιε? δρ?σει? και στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ θα πετ?χετε του? στ?χου? σα?;

Μια δρ?ση μ?ρκετινγκ που χρησιμοποι? ε?ναι η δημιουργ?α email list. Αυτ? επιτυγχ?νεται με το να δ?νω π?σω 2 οδηγο?? εντελ?? δωρε?ν. Για παρ?δειγμα δ?νω π?σω τον οδηγ? Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ, καθ?? και το SEO Πρ?τη Σελ?δα, χωρ?? να ζητ?ω κ?τι ω? αντ?λλαγμα ? ανταμοιβ?.

Μια ακ?μα ?λλη δρ?ση ε?ναι το SEO, το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ, το blogging.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看