ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WordPress σε 24 ?ρε?

Περιεχ?μενα


Το WordPress ε?ναι το πιο πετυχημ?νο και πιο δημοφιλ?? πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου παγκοσμ?ω? αυτ? τη στιγμ?. Το WordPress ?χει π?νω απ? 25 εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει? παγκοσμ?ω? και μ?α κοιν?τητα προγραμματιστ?ν η οπο?α το υποστηρ?ζει με ν?ε? εκδ?σει? και ανανε?σει?. Επ?ση? υπ?ρχει και η ελληνικ? ?κδοση του WordPress.

To WordPress ξεκ?νησε to 2003 απ? τον Matt Mullenweg και τον Matt Little. Οι δ?ο αυτο? προγραμματιστ?? εξ?λιξαν μια παλαι?τερη ?κδοση εν?? CMS (πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου) και εισ?γαγαν για πρ?τη φορ? το WordPress.

Το θυμ?μαι καλ? σα? χθε? τη μ?ρα που ξεκ?νησε το WordPress. Το κοιτο?σαμε 3 μ?νε? στο γραφε?ο και δεν μπορο?σα με να καταλ?βουμε τι ε?ναι. Τ?σα πολλ? καταλ?βαμε τ?τε για το ?ντερνετ και το WordPress τ?τε.

Σ?μερα, μετ? απ? χρ?νια ?ρευνα? και εξ?λιξη?, δικα?ω? το WordPress ?χει βγει νο?μερο ?να. Με το καλ?τερο SEO παγκοσμ?ω?, το καλ?τερο πρ?γραμμα για e-shop και την μεγαλ?τερη ευελιξ?α, μπορε? κ?ποιο? να συνδυ?σει blog, e-shop και site! Μιλ?με για 3 σε ?να!

?

Τι θα μ?θετε:

WORDPRESS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1.Να κ?νετε σωστ? ?ρευνα αγορ?? ακολουθ?ντα? τη σωστ? μεθοδολογ?α του ιντερν?τ και του blog
2.Να φτι?χνετε ?να WordPress Blog
3.Να ανανε?νετε το Blog σα?
4.Να μ?θετε SEO
5.Να βγ?ζετε χρ?ματα απ? το WordPress Blog σα?

Εισαγωγ? στο WordPress

Εισαγωγ? στο WordPress

?Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? ιδιοκτ?τη? του www.richwerk.com? και φτι?χνω sites απ? το 2000
?Το μ?θημα θα το βρε?τε στην διε?θυνση http://www.richwerk.com/wordpress
?Το WordPress ε?ναι το καλ?τερο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου απ? ?ποψη SEO, απ? ?ποψη λειτουργικ?τητα?, απ? ?ποψη ευκολ?α?
?Διαφορ? WordPress.com με WordPress.org
?Παραδε?γματα WordPress
?Αποφ?γετε ?λα τα ?λλα

WordPress Κεφ?λαιο 1. ?ρευνα Αγορ??

Κεφ?λαιο 1. ?ρευνα Αγορ??

 1. Ποια ε?ναι η θ?ση σα?;
 2. ?ρευνα Αγορ??
 3. Εργαλε?α SEO QUAKE, GOOGLE και ALEXA Toolbar
 4. Διαλ?ξτε ?να στοχοθετημ?νο ?νομα Χ?ρου -Domain Name-
 5. Επιλογ?? Hosting και Ον?ματο? Χ?ρου
 6. Godaddy Hosting

WordPress Κεφ?λαιο 2. Φιλοξεν?α και ?νομα

Κεφ?λαιο 2. Φιλοξεν?α και ?νομα

WordPress Κεφ?λαιο 3. Εγκατ?σταση WordPress

Κεφ?λαιο 3. Εγκατ?σταση WordPress

 • Αυτ?ματη εγκατ?σταση Godaddy
 • Εισαγωγ? στο Admin
 • WordPress Θ?ματα
 • Solostream? Θ?ματα
 • Επιλογ? Θ?ματο?
 • Εγκατ?σταση Θ?ματο?
 • Διαγραφ? Θ?ματο?
 • Παραμετροπο?ηση Θ?ματο?

WordPress Κεφ?λαιο 4. Παραμετροπο?ηση WordPress

Κεφ?λαιο 4. Παραμετροπο?ηση WordPress

 • Plugins Πρ?σθετα στο WordPress
 • WPTB Language
 • Akismet
 • Jetpack
 • WordPress SEO
 • Google Analytics
 • BackUpWordPress

WordPress Κεφ?λαιο 5. Βασικ?? Ρυθμ?σει? WordPress

Κεφ?λαιο 5. Βασικ?? Ρυθμ?σει? WordPress

1.Υπηρεσ?α Δωρε?ν Εγκατ?σταση? WordPress
2.Ανο?γουμε ?ναν λογαριασμ? Google Analytics
3.Δημιουργο?με ?ναν φ?κελο krasi στον υπολογιστ? μα? και συλλ?γουμε υλικ? για τη σελ?δα μα?
4.Κρατ?με τα passwords σε ?να αρχε?ο notepad
5.Γενικ?? Ρυθμ?σει? στη σελ?δα μα?
6.Ρυθμ?σει? Permalinks

WordPress Κεφ?λαιο 6. Δημιουργ?α FTP λογαριασμο? και ελληνικ?

Κεφ?λαιο 6. Δημιουργ?α FTP λογαριασμο? και ελληνικ?

 • Ανο?γουμε ?ναν λογαριασμ? FTP απ? την Godaddy
 • Κατεβ?ζουμε το πρ?γραμμα FTP Filezilla
 • Σ?νδεση στο FTP
 • Μεταφ?ρτωση αρχε?ων γλ?σσα? απ? wordpress.org
 • Αλλαγ? Γλ?σσα?

WordPress Κεφ?λαιο 7. Δημιουργ?α Δυναμικ?ν Σελ?δων

WordPress Κεφ?λαιο 7. Δημιουργ?α Δυναμικ?ν Σελ?δων

 • Δημιουργ?α 5 βασικ?ν σελ?δων στο wordpress
 • Δημιουργ?α Μενο?
 • Πολυμ?σα και φωτογραφ?ε?
 • WordPress SEO και λ?ξει? κλειδι?
 • Δημιουργ?α υποσελ?δων

WordPress Κεφ?λαιο 8. Δημιουργ?α ?ρθρων

Κεφ?λαιο 8. Δημιουργ?α ?ρθρων

 • Δημιουργ?α 2 βασικ?ν ?ρθρων στο wordpress
 • Δημιουργ?α Μενο? footer και Μενο? κατηγορι?ν
 • Δημιουργ?α Κατηγορι?ν
 • WordPress SEO και λ?ξει? κλειδι?
 • Δημιουργ?α συνδ?σμων links
 • Widgets ? μον?δε?

WordPress Κεφ?λαιο 9. Παραμετροπο?ηση Θ?ματο?

Κεφ?λαιο 9. Παραμετροπο?ηση Θ?ματο?

 • Βασικ? Παραμετροπο?ηση Θ?ματο?
 • Αλλαγ? footer και εισαγωγ? λ?ξεων κλειδι?ν
 • Παραμετροπο?ηση Μενο?
 • Δημιουργ?α Εναλλακτικ?? Σελ?δα? -Alternative page

WordPress Κεφ?λαιο 10. Παραμετροπο?ηση Θ?ματο? Συν?χεια

Κεφ?λαιο 10. Παραμετροπο?ηση Θ?ματο? Συν?χεια

1.Σ?νδεση με social media
2.Plugin Digg Digg
3.Εισαγωγ? Φ?ρμα? Επικοινων?α?
4.Σχ?λια
5.Trackbacks
6.Commentluv plugin σχολ?ων

WordPress Κεφ?λαιο 11. Μορφοπο?ηση Σελ?δα?

Κεφ?λαιο 11. Μορφοπο?ηση Σελ?δα?

 • Βασικ? Μορφοπο?ηση
 • Κεφαλ?δε?, bold & italics
 • Εισαγωγ? Γκαλερ? Φωτογραφι?ν

WordPress Κεφ?λαιο 12. Eντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

Κεφ?λαιο 12. Eντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

1.Ρυθμ?σει?
2.Οδηγ?? SEO
3.Permalink Ρυθμ?σει?
4.Λ?ξει? Κλειδι?
5.WordPress SEO Plugin και xml sitemap
6.Υποβολ? Sitemap στη Google
7.Google Webmasters Tools

WordPress Κεφ?λαιο 13. Eντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση Β’

Κεφ?λαιο 13. Eντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση Β’

1.WP-PageNavi βελτ?ωση πλο?γηση?
2.SEO QUAKE
3.Getmatrix ?και ταχ?τητα τη? σελ?δα?
4.Plugins ?Βελτ?ωση? τη? ταχ?τητα?
5.JS & CSS Script Optimizer
6.WP Super Cache
7.Ρ?θμιση WP Super Cache-Προσοχ? στι? οδηγ?ε? εγκατ?σταση?

WordPress Κεφ?λαιο 14. Εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

Κεφ?λαιο 14. Εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

1.Αλγ?ριθμο? τη? Google & Google Pagerank
2.Backlinks
3.Ahrefs.com
4.Δημιουργ?α backlinks
5.Pinging
6.Social Media & Social Media Bookmarking Add this
7.Blog Commenting Dofollow blogs
8.Guest Posting
9.Forum commenting

WordPress Κεφ?λαιο 15. Φτι?ξτε ?να Blog Προσωπικ?? Προβολ?? στο WordPress

Κεφ?λαιο 15. Φτι?ξτε ?να Blog Προσωπικ?? Προβολ?? στο WordPress

1.Personal branding
2.About me page
3.Φωτογραφ?ε?
4.Καρικατο?ρε? & κ?μιξ
5.Author page

WordPress Κεφ?λαιο 16. WordPress και Εmail Marketing

Κεφ?λαιο 16. WordPress και Εmail Marketing

1.Email List- Τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα
2.Aweber: 400.aweber.com
3.Δημιουργ?α φ?ρμα? εγγραφ??
4.Δημιουργ?α σελ?δα? επιβεβα?ωση?
5.Συμβουλ?? για το χτ?σιμο τη? λ?στα?

WordPress Κεφ?λαιο 17. Προσθ?στε ?να e-shop στο WordPress

Κεφ?λαιο 17. Προσθ?στε ?να e-shop στο WordPress

1.Woo Commerce Shop
2.Δημιουργ?α εν?? eshop
3.Σ?νδεση με τρ?που? πληρωμ??
4.E-shop SEO

WordPress Κεφ?λαιο 18. WordPress και Β?ντεο Μ?ρκετινγκ

Κεφ?λαιο 18. WordPress και Β?ντεο Μ?ρκετινγκ

1. YouTube channel
2. Vimeo channel
3. Εισαγωγ? β?ντεο στο WordPress
4. Μορφοπο?ηση Β?ντεο
5. Μ?θετε Β?ντεο Μ?ρκετινγκ
6. Ερωτ?σει? και Απαντ?σει?

Συμπερ?σματα WordPress Σε 24 ?ρε?

Συμπερ?σματα WordPress

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

14 Σχ?λια. Leave new

 • Θα ?θελα τα βιντεο για το WordPress σε 24 ?ρε?

  Απ?ντηση
 • Πολ? χρ?σιμο? ο οδηγ?? σα? κ?ριε Ιω?ννη…

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,
  Ε?ναι πολ? ενδιαφ?ροντα ?σα γρ?φει? στο blog σου.
  ?χει? video με την εγκατ?σταση του wordpress?

  Απ?ντηση
 • καλησπ?ρα σα?,
  θα ?θελα να μου πε?τε πω? μπορ? να κ?νω μαζικ? εισαγωγ? προι?ντων στην ιστοσελ?δα. υπαρχει ?δη αρχειο excell οπου εκει ανοιγουμε τα ν?α προ?οντα (κατηγορια, υποκατατηγορ?α, κωδικ??, περιγραφη, κλπ κλπ). πω? θα περ?σω αυτο το αρχειο στο wordpress, γιατι τα ε?δη ειναι πολλα, και η εισαγωγ? του? ενα ενα ειναι πολ? χρονοβ?ρα.
  ευχαριστ?

  Απ?ντηση
  • Λ?γο δ?σκολο ?υα να πετ?χει? μαζικ? εισαγωγ? με csv γιατ? θ?λει ειδικ? διεργασ?α και προετοιμασ?α τη? β?ση? στο Woocommerce.
   Μ?χρι τ?ρα οι μαζικ?? εισαγωγ?? προ??ντων δεν ?χουν οδηγ?σει σε επιτυχ?α στη Google γιατ? ?πω? καταλαβα?νει? δεν υπ?ρχει ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? στη Google με αυτ?ν τον τρ?πο δημοσ?ευση? προ??ντων.

   Για σωστ? δημοσ?ευση προ??ντων στο Woocommerce, θα πρ?πει να συμβουλευτε?? το β?ντεο: SEO Woocommerce Πω? να δημοσιε?σετε ?να προι?ν στο e-shop

   Απ?ντηση
 • Καλημ?ρα Γ?αννη και π?λι, θ?λω τα φ?τα σου στο να φτι?ξω ?να μενο? που πχ θα λ?ει προ??ντα, θα οδηγε? σε 3 κατηγορ?ε? πχ (hardware, software) και απ? εκε? θα οδηγε? στα αντιστοιχα προ??ντα, δεν ?χω καταλ?βει αν υπ?ρχει σχετικ? widget ? το κ?νω με κατηγορ?ε? ? μενο?, ?τι δοκ?μασα δεν μου βγ?κε.

  Απ?ντηση
 • ΝΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
  4 Οκτωβρ?ου 2016 2:24 μμ

  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ WORDPRESS ΔΩΡΕΑΝ TI AΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ? ΠΑΤΑΩ ΤΟ LINK
  http://www.richwerk.com/wordpress
  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΠΟΙΟ VIDEO…

  Απ?ντηση
 • γι? σου Γι?ννη. που μπορ? να βρ? το video για να μπορ? να ανεβ?ζω ισολογισμο?? στο internet απο εταιρε?ε??

  Απ?ντηση
 • θεοδ?ση? Καραγιανν?κη?
  11 Ιουν?ου 2014 8:11 μμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη, ακο?ω ?λο και πιο πολ? κ?σμο να μιλ?ει για το WordPress τ?ρα τελευτα?α και δεν μπορ? να καταλ?βω τη διαφορ? απ? τα ?λλα λογισμικ? τ?που CMS. Δι?ρθωσε με κ?που ?μα κ?νω και λ?θο?, αλλ? δεν ξ?ρω και δεν μπορ? να καταλ?βω τι διαφορ?.
  Εγ? ?χω ?να site σε joomla και ?να ?λλο σε ?να custom open source CMS που ?φτιαξε ?να? φ?λο? μου που σπο?δασε πληροφορικ? στο Λονδ?νο.
  Εδ? και μερικ?? μ?ρε?, ?χω γραφτε? στα μαθ?ματα SEO που δ?νει? και ?χω διαβ?σει και σε ?λλα site σχετικ? με το WordPress.

  Κ?θε φορ? που ρωτ?ω κ?τι τον φ?λο μου για το SEO, ?χει πλ?ρη ?γνοια, πρ?γμα που με εκνευρ?ζει αφ?νταστα. To joomla site κατ?φερα και το δι?ρθωσα λ?γο και ?χει φτ?σει αισ?ω? στην π?μπτη σελ?δα τη? Google απ? το πουθεν?, το δε custom δεν υπ?ρχει πουθεν?.

  Μπορε?? να μου πει? σε παρακαλ? ?μα π?ω σε WordPress θα μπορ?σω να π?ω στην πρ?τη σελ?δα τη? google και σε π?σο χρ?νο; Π?σο θα μου στοιχ?σει γιατ? μ?χρι στιγμ?? ?χω ξοδ?ψει μερικ?? χιλι?δε? ευρ? και δεν ?χω ιδια?τερα ?σοδα ακ?μα απ? τα site μου.

  Θεοδ?ση?

  Απ?ντηση
  • Γεια σου φ?λε Θεοδ?ση,
   ναι το wordpress ?χει σημαντικ? διαφορ? στο SEO απ? τα ?λλα CMS, σχετικ? με τα custom CMS αυτ? πλ?ον δεν ?χουν καμι? ελπ?δα λ?γω ανταγωνισμο?.

   Καλ?τερα θα ?τανε να μιλ?σουμε στο τηλ?φωνο στο 6972.364.387 ? στο skype divramis, για να δο?με τι χρει?ζεσαι και τι site ?χει?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看