ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WORDPRESS VS CUSTOM WEB DESIGN SITE ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ SEO ΚΑΙ ΣΤΗ GOOGLE ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Περιεχ?μενα

Ε?ναι το WordPress καλ?τερο στο SEO σε σ?γκριση με ?να Custom Web Design Site και γιατ?;

Σ?μερα θα καλ?ψουμε το ερ?τημα που δεν πρ?πει κανονικ? να απασχολε? ?λου? του? ειδικο?? στο SEO, νομ?ζω το ε?χαμε λ?σει το 2003, ?ταν ε?χε βγει για πρ?τη φορ? το WordPress, που ?μω? σχεδ?ν 20 χρ?νια μετ? ακ?μα υπ?ρχει η μ?γιστη παραπληροφ?ρηση!

Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε:
1. ?μα ?χετε custom site
2. Π?τε χρει?ζεστε custom web stie
3. Γιατ? μερικ? site που ε?ναι custom design βγα?νουν πρ?τα στη Google.

Διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? το WordPress ε?ναι καλ?τερο απ? κ?θε μ?σο custom web site

?πω? θα δε?τε και στο παραπ?νω β?ντεο -μην ξεχ?σετε να εγγραφε?τε στο καν?λι μου στο YouTube ?σοι το δε?τε- το WordPress ε?ναι ουσιαστικ? πολ? καλ?τερο και αν?τερο απ? κ?θε custom web site, πλην ορισμ?νων εξαιρ?σεων ?πω? οι ιστοσελ?δε? τ?που Facebook και Skroutz.

?λοι γνωρ?ζουν ?μω? ?τι αυτ?? οι ιστοσελ?δε? δεν ε?ναι και οι μ?σε? σελ?δε? που χρει?ζεται μια επιχε?ρηση σ?μερα, για αυτ? απ? την οπτικ? μια? μ?ση? επιχε?ρηση?, το WordPress ε?ναι κλ?σει? αν?τερο απ? ?ποψη SEO.

Οι λ?γοι που το WordPress ε?ναι καλ?τερο στο SEO απ? ?να custom site ε?ναι:

1 Ο κ?δικα? ε?ναι καλ?τερο?.

2 Το WordPress ?χει ενσωματωμ?νο blog.

3 To WordPress ε?ναι φιλικ?τερο προ? τη Google και προ? ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Η Ταχ?τητα επεξεργασ?α? μια? σελ?δα? στο WordPress ε?ναι πολ? μικρ?τερη.

5 Ε?ναι σχεδιασμ?νο για παραγωγ? περιεχομ?νου και ?πω? γνωρ?ζετε, το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??.

6 Το WordPress ?χει τερ?στια προγραμματιστικ? κοιν?τητα υποστ?ριξη? με π?νω απ? 40.000 μ?λη ?που μπορε? να ανατρ?ξει κανε?? και να βρει λ?ση αν? π?σα στιγμ?.

7 Το WordPress ε?ναι κατ? πολ? ασφαλ?στερο

8 Η κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? σε WordPress ε?ναι οικονομικ?τερη απ? κ?θε ?λλο ε?δο? CMS ? custom design

Α? π?με να αναλ?σουμε το κ?θε σημε?ο με τεκμ?ρια και επιχειρ?ματα για να διασκεδ?σουμε κ?θε μορφ? παραπληροφ?ρηση? στο SEO.

1 Ο κ?δικα? ε?ναι καλ?τερο?

Ο κ?δικα? του πυρ?να του WordPress ε?ναι κατ? πολ? καλ?τερο? απ? τον κ?δικα δι?φορων ?λλων CMS ?πω? του Joomla, του Drupal και διαφ?ρων eshop ?πω? του Magento.

O κ?δικα? του WordPress ?χει γραφτε? με στ?χο να πετ?χει τα περισσ?τερα πρ?γματα και χαρακτηριστικ? για τον τελικ? χρ?στη με τον λιγ?τερο δυνατ? κ?δικα και τα λιγ?τερα σφ?λματα.

Επ?ση?, κ?θε χρ?νο ο κ?δικα? του WordPress ανανε?νεται με ν?ε? εκδ?σει? τουλ?χιστον κ?θε τρ?μηνο.

2 Το WordPress ?χει ενσωματωμ?νο blog

Το blog σ?μερα δεν ε?ναι κ?τι ?ξτρα ? μια πολυτ?λεια αλλ? απαρα?τητο συστατικ? για να βγει στην πρ?τη θ?ση τη? Google μια ιστοσελ?δα. Το WordPress ξεκ?νησε την πολυετ? σταδιοδρομ?α του στο ?ντερνετ ω? blog και στη συν?χεια επεκτ?θηκε σε κ?θε ε?δο? και μορφ? ιστοσελ?δα? και ?γινε εταιρικ? site, φ?ρουμ, ηλεκτρονικ? κατ?στημα και πολλ? ?λλα.

Η Google απ? το 2009 επικροτε? τα blog και τα δ?νει π?ντου? λ?γω φρ?σκου περιεχομ?νου μετ? το λεγ?μενο Caffeine Update.

3 To WordPress ε?ναι φιλικ?τερο προ? τη Google και προ? ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Κατ? πολ? φιλικ?τερο προ? τη Google ε?ναι το WordPress απ? ?ποψη κ?δικα και λειτουργι?ν γιατ? διαθ?τει ενσωματωμ?να στον πυρ?να του ?λα αυτ? τα στοιχε?α που ζητ?ει η Google και οι μηχαν?? αναζ?τηση? σε ?να site.

Δεν ε?ναι τυχα?ο που η Google σε πολλ? projects ?χει κ?νει συνεργασ?α με την Automattic, την εταιρε?α που διαθ?τει την εμπορικ? εκμετ?λλευση του WordPress.

Τ?τοια ?ργα ε?ναι το AMP.

4 Η Ταχ?τητα επεξεργασ?α? μια? σελ?δα? στο WordPress ε?ναι πολ? μικρ?τερη

Το WordPress ?χει σχεδιαστε? με β?ση το περιεχ?μενο γιατ? ε?ναι σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ( content management system ) και η ταχ?τητα επεξεργασ?α? μια? σελ?δα? ? ?ρθρου στο WordPress ε?ναι εκπληκτικ?, εν? η απλ?τητα του καθηλωτικ?.

Η καμπ?λη μ?θηση? του WordPress ε?ναι η μικρ?τερη σε σ?γκριση με κ?θε ?λλο CMS ? κ?θε custom website ?που θα χρειαστε? να ανεβ?ζετε και να κατεβ?ζετε το περιεχ?μενο σα? μ?σω FTP και μ?σω προγρ?μματο? διαχε?ριση? HTML ( HTML editor ) ?πω? το Brackets ? κ?ποιο ?λλο.

5 Ε?ναι σχεδιασμ?νο για παραγωγ? περιεχομ?νου και ?πω? γνωρ?ζετε, το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??

Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και τα backlinks ε?ναι βασ?λισσα στο SEO. Το WordPress ?χει το συγκριτικ? πλεον?κτημα απ? κ?θε ?λλη custom κ?δικα ιστοσελ?δα στην παραγωγ? και διαχε?ριση περιεχομ?νου.

Χρησιμοποιε?ται αποκλειστικ? στο affiliate marketing και στο affiliate SEO και ε?ναι το πρ?γραμμα σταθμ?? για ?λη την κοιν?τητα του SEO.

Σε ?λα τα συν?δρια που παρακολουθ? για το SEO αν? τον κ?σμο, το WordPress ε?ναι η β?ση και δεν υπ?ρχει κ?ποιο ?λλο CMS ? custom design που να χρησιμοποιε?ται για να κερδ?σει την πρ?τη θ?ση στη Google.

6 Το WordPress ?χει τερ?στια προγραμματιστικ? κοιν?τητα υποστ?ριξη? με π?νω απ? 40.000 μ?λη ?που μπορε? να ανατρ?ξει κανε?? και να βρει λ?ση αν? π?σα στιγμ?

To 40.000 σαν νο?μερο ε?ναι μικρ? γιατ? μπορε? να υπ?ρχουν πολλο? περισσ?τεροι σε κ?θε χ?ρα και σε κ?θε ?πειρο.

Επειδ? το WordPress ε?ναι ανοιχτο? κ?δικα, μπορε? ο καθ?να? να το χρησιμοποι?σει και να προτε?νει διορθ?σει? ? βελτι?σει?.

7 Το WordPress ε?ναι κατ? πολ? ασφαλ?στερο

Π?ρα πολλ? ?χουν ακουστε? για την ασφ?λεια του WordPress. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι το WordPress ε?ναι ασφαλ?στερο εφ?σον το κρατ?με ενημερωμ?νο. Απ? το 2003 μ?χρι σ?μερα δεν μου ?χει τ?χει μια δι?ρρηξη ασφαλε?α? σε WordPress site, αντ?θετα μου ?χει τ?χει να συμβα?νουν δι?φορα χακαρ?σματα λ?γω κεν?ν ασφαλε?α? σε custom κατασκευ??.

Μην π?φτετε στην παγ?δα την παραπληροφ?ρηση? απ? ψε?τικου? γκουρο? του SEO και του web design. Το WordPress ?χει τι? περισσ?τερε? δικλε?δε? ασφαλε?α? και τα περισσ?τερα updates το χρ?νο για να ε?ναι εν?μερο.

8 Η κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? σε WordPress ε?ναι οικονομικ?τερη απ? κ?θε ?λλο ε?δο? CMS ? custom design

Μια κατασκευ? ιστοσελ?δα? σε custom design θα σα? στοιχ?σει 3 ? και 4 φορ?? περισσ?τερο σε σ?γκριση με μια κατασκευ? σε WordPress.

Ο λ?γο? ε?ναι ?τι το WordPress ?χει ?τοιμο των κ?δικα του και δεν χρει?ζεται να τον ξαναγρ?ψετε απ? το μηδ?ν ?πω? κ?νουν στα custom sites.

Γλιτ?νετε χρ?νο και χρ?ματα σε ποσοστ? 70% με 80%!

Τι να κ?νετε ?μα ?χετε custom site;

Τ?ρα για ?λου? εσ?? που ?χετε custom ιστοσελ?δε? υπ?ρχει το εξ?? ερ?τημα. Τι θα πρ?πει να κ?νετε;

?μα η ιστοσελ?δα σα? βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google δεν χρει?ζεται να την αλλ?ξετε. ?μα δεν βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google τ?τε ?ρθε η ?ρα να π?τε σε WordPress site.

Κ?ποιο? SEO expert μου ε?πε ?τι το custom site ε?ναι καλ?τερο και ταχ?τερο

Το να λ?με χαζαμ?ρε? ε?ναι πανε?κολο, ?μω? το custom site δεν ε?ναι καλ?τερο, μπορε? να ε?ναι λ?γο ταχ?τερο αλλ? ποτ? δεν θα μπορ?σει να συναγωνιστε? στα ?σια μια ιστοσελ?δα σε WordPress.

Αυτο? οι SEO experts δεν ε?ναι SEO experts.

Π?τε χρει?ζεστε custom design ιστοσελ?δα;

Στο 99% των περιπτ?σεων δεν χρει?ζεστε custom web design ιστοσελ?δα. Σε ελ?χιστε? περιπτ?σει? ?μω? το WordPress δεν μπορε? να σα? καλ?ψει, τ?τε και μ?νο τ?τε θα πρ?πει να π?τε σε λ?σει? custom κ?δικα.

Γιατ? κ?ποια custom sites βγα?νουν στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google;

Γιατ? ακ?μα δεν υπ?ρχουν αρκετ? sites σε WordPress για να τα ανταγωνιστο?ν. Σε ?ριμε? αγορ??, τα WordPress sites ε?ναι π?ντα αυτ? που κερδ?ζουν το παιχν?δι στο SEO και με χαμηλ?τερο κ?στο?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το WordPress:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看