ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΘΕΜΑΤΑ WORDPRESS THEMES-1

WordPress Themes

Solostream WordPress Themes

Αγορ?στε WordPress Θ?ματα απ? 99€! Η σημασ?α του θ?ματο? ? template στο WordPress site σα? ε?ναι τερ?στια, τ?σο απ? ?ποψη SEO και κατ?ταξη? στη Google, ?σο και απ? ?ποψη λειτουργικ?τητα?. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:

Web design : Πω? να επιλ?ξετε ?να WordPress Theme

Επιλ?ξτε το WordPress Theme που ταιρι?ζει στι? αν?γκε? και τι? απαιτ?σει? σα? για e-shop ? blog ? οποιοδ?ποτε ?λλο site θελ?σετε, σε προνομιακ?? τιμ??. Για κ?θε site υπ?ρχει το αν?λογο WordPress Theme.

Ακ?μη και αν πρ?κειται να φτι?ξετε ?να ηλεκτρονικ? κατ?λογο, ?να site για web applications, ?να β?ντεο sites ? ακ?μη και ?να site για ξενοδοχε?ο, π?ντα υπ?ρχει κ?ποιο απ? τα WordPress Themes που θα καλ?ψουν τι? αν?γκε? σα?.

Μπορε?τε αν αποφασ?σετε να σχεδι?σετε το δικ? σα? site, να επιλ?ξετε ?να πακ?το Web Design και να π?ρετε ?λα τα WordPress Themes τη? αρεσκε?α? σα? εντελ?? δωρε?ν.

Solostream WordPress Themes

Αποκτ?στε? ?λο το πακ?το των 35 WordPress SEO Θεμ?των τη? Solostream σ?μερα μ?νο 99€!

Μην χ?σετε αυτ?ν την μοναδικ? ευκαιρ?α να αποκτ?σετε πρ?σβαση στην πιο αξι?πιστη σειρ? θεμ?των για WordPress εφ?ρου ζω??! Τα πιο ε?κολα και SEO θ?ματα που ?χετε δει ποτ?!

Solostream-35-wordpress-Themes

Πακ?το 36+ WordPress SEO Themes μ?νο 99€

 • Lifetime License
 • Δωρε?ν Πρ?σβαση εφ?ρου ζω?? στι? ανανε?σει? και σε ν?α θ?ματα
 • Δωρε?ν Πρ?σβαση εφ?ρου ζω?? στο support forum
 • Δωρε?ν Πρ?σβαση εφ?ρου ζω?? στι? ρυθμ?σει? και στην παραμετροπο?ηση
 • 6 περ?που ν?α θ?ματα το χρ?νο με συχν?τητα ?να ν?ο WordPress Theme αν? δ?μηνο περ?που

Δε?τε ?λα τα Solostream WordPress Θ?ματα στην επ?σημη ιστοσελ?δα τη? solostream.

Αγορ?στε τα θ?ματα τη? RichWP

H RichWP ε?ναι μια πρωτοπ?ρα εταιρε?α θεμ?των WordPress που προσφ?ρει το πιο κοντιν? SEO στι? προδιαγραφ?? τη? Google μ?σα απ? μια μεγ?λη γκ?μα μινιμαλιστικ?ν θεμ?των.

Με πολ? καλογραμμ?νο, απ?ριττο κ?δικα και φουτουριστικ? design, θα σα? αφ?σει ?κπληκτου? με την ταχ?τητα φ?ρτωση? και την απλ?τητα τη? πλο?γηση?. Αυξ?στε την διαδραστικ?τητα του χρ?στη και πολλαπλασι?στε τι? πωλ?σει? μ?νο και μ?νο αλλ?ζοντα? θ?μα στο WordPress site σα?!

Μπορε?τε επ?ση? να το συνδυ?σετε και με ?να πακ?το φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων στην Αθ?να για καλ?τερο γεωγραφικ? SEO!

wordpress-themes-package-richwp

Τι πα?ρνετε απ? τη Rich WP

 • ?λα τα θ?ματα τη? RichWP Themes που ε?ναι παραπ?νω απ? 31+
 • ?λε? τι? μελλοντικ?? εκδ?σει? των θεμ?των
 • Μπορε?τε να τα χρησιμοποι?σετε σε ?πειρα sites
 • ?χετε συνολικ? ?φελο? π?νω απ? 700€!

Αγορ?στε σ?μερα κ?ποιο ? ?λο το πακ?το των SEO WordPress Θεμ?των τη? RichWP!

?Genesis Theme Framework

Τo Genesis Theme Framework ε?ναι ?να σ?στημα θεμ?των ?που συνεργ?ζεται το μητρικ? με το child theme. Τα Genesis Themes ?χουν πολλ? πλεονεκτ?ματα τ?σο απ? ?ποψη SEO αλλ? και απ? ?ποψη παραμετροπο?ηση? γιατ?? ?λα του? ε?ναι καλογραμμ?να και ?χουν πολ? καθαρ? κ?δικα.

Επ?ση?, δεν διατρ?χετε το ρ?σκο να χ?σετε ?λη την παραμετροπο?ηση που ?χετε κ?νει σε περ?πτωση αναβ?θμιση?.

Γιατ? να επιλ?ξω το Genesis Framework;

Οι λ?γοι επιλογ?? του Genesis Framework ε?ναι πολλο?:

 1. Ευκολ?α Χρ?ση?: ?σω? απ? τα πιο ε?κολα και πιο κατανοητ? θ?ματα σε WordPress. Μπορε?τε μ?σα σε λ?γε? ?ρε? να κατασκευ?σετε το δικ? σα? site ? blog σε WordPress.
 2. Προσφορ? Child Theme: ?ταν αγορ?ζετε το genesis framework μαζ? ?ρχεται πακ?το και ?να child theme. Μπορε?τε και να αγορ?σετε ?λο το πακ?το των θεμ?των τη? Studiopress σε προσφορ?.
 3. Μεγ?λη γκ?μα θεμ?των σε genesis:Υπ?ρχουν π?νω απ? 40 themes ?τοιμα για αγορ? μαζ? με το genesis framework. Το κ?θε ?να ε?ναι ξεχωριστ? και διαθ?τει ?λα τα χαρακτηριστικ? του framework? αλλ? και δικ? του τεχνικ? χαρακτηριστικ? σε κ?ποιε? περιπτ?σει?.
 4. SEO Ready:Το genesis framework και τα child themes που διαθ?τει ε?ναι ?τσι γραμμ?να, χρησιμοποι?ντα? τι? τελευτα?ε? αρχ?? του on page SEO
 5. Ταχ?τητα:Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO που προσμετρ? η Google και κ?τι στο οπο?ο τα Genesis Themes τα π?νε πολ? καλ?. Δεν ?χουνε περιττ? κ?δικα και τα π?ντα ε?ναι σχεδιασμ?να με μ?τρο την ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?θε σελ?δα? αλλ? και το SEO τη?.
 6. Δυνατ?τητα layouts σε κ?θε post και page: Το κ?θε theme ?χει κ?ποια layouts που μπορε? να λειτουργ?σει. Για παρ?δειγμα “content-sidebar-sidebar”, “sidebar-content-sidebar” κλπ.
 7. Πολλ? πρ?σθετα ειδικ? για genesis:
  Κ?θε τι που θ?λετε να κ?νετε, ε?ν δεν ?χετε τι? τεχνικ?? γν?σει?, μπορε?τε να το κ?νετε με κ?ποιο plugin απ? τα π?νω απ? 100 πρ?σθετα ειδικ? προορισμ?να για του? χρ?στε? των Genesis Θεμ?των.
 8. Responsive Themes και Mobile Ready: ?λα τα θ?ματα του? ε?ναι responsive και ?χουνε mobile SEO. Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα επιλ?ξετε θ?μα σε Genesis, αυτ? θα επιβι?σει και μετ? την αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για τι? κινητ?? συσκευ?? στι? 21 Απριλ?ου του 2015.
 9. Video και υποστ?ριξη:?ταν αγορ?ζετε το framework γ?νεστε μ?λο? τη? studiopress στην οπο?α μπορε?τε να βρε?τε αρκετ? tutorials σχετικ? με το genesis framework καθ?? και ?τοιμα κομμ?τια κ?δικα που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να αλλ?ξετε η να προσθ?στε δι?φορα πρ?γματα στο site σα?. Προσωπικ? βρ?κα π?ρα πολλ? χρ?σιμα β?ντεο δωρε?ν στο Youtube: Create A WordPress Website (Genesis Executive Pro) 2014 PROFESSIONAL καθ?? και πληρωμ?να απ? τη Lynda.com

ZigZagPress Genesis Themes

?λλη μια εταιρε?α που ?χει μια πλο?σια συλλογ? σε WordPress Themes για το Genesis Framework ε?ναι η ZigZagPress.?

Η ZigaPress εξειδικε?εται στι? ιστοσελ?δε? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και στα eshop εν? ακολουθε? ?να πολ? μινιμαλιστικ? Web Design.

Οτιδ?ποτε ε?ναι μινιμαλιστικ? ε?ναι και SEO και η εμπειρ?α μου ?χει δε?ξει ?τι τα μ?νιμαλ θ?ματα τα π?νε καλ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?χουνε μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν σε σ?γκριση με ?λλα πιο φορτωμ?να και πολ?πλοκα θ?ματα.

WordPress Themes Τραπεζικ? Κατ?θεση

Εναλλακτικ? ε?ν δεν ?χετε paypal ? πιστωτικ? η χρεωστικ? κ?ρτα και επιθυμε?τε να αγορ?σετε κ?ποιο πακ?το σχεδιασμο? ιστοσελ?δων, τ?τε μπορε?τε να κ?νετε τραπεζικ? κατ?θεση στον παρακ?τω τραπεζικ? λογαριασμ?. Με την εμφ?νιση τη? κατ?θεση?, επικοινων?στε μαζ? μου στο 6972.364.387 .

21 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看