ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

genesis-wordpress-themes-1

Πω? να επιλ?ξετε ?να SEO θ?μα στο WordPress

Περιεχ?μενα

Μ?θετε ποιο θ?μα WordPress ταιρι?ζει για τι? αν?γκε? σα? και πω? να βρε?τε ?να SEO WordPress Theme και να βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Π?ρα πολλο? φ?λοι που ξεκιν?νε τ?ρα με την κατασκευ? τη? πρ?τη? του? ιστοσελ?δα? ? blog, ποι? θ?μα θα πρ?πει να διαλ?ξουν στο WordPress για να ?χουν τα καλ?τερα δυνατ? αποτελ?σματα στη λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα?, στο γραφικ? περιβ?λλον αλλ? και στο SEO, στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? του? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μα ε?στε στο στ?διο τη? κατασκευ?? τη? πρ?τη? σα? ιστοσελ?δα?, τη? δημιουργ?α? του πρ?του σα? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? ? χρησιμοποιε?τε κ?ποιο ?λλο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου και θ?λετε να μεταφερθε?τε στο WordPress, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο πριν κ?νετε οτιδ?ποτε.

Εμπρ?? λοιπ?ν.

Γιατ? WordPress;

Καταρχ?? , μην συγχ?ετε το θ?μα τη? σελ?δα? σα? με το θ?μα του WordPress. Το θ?μα τη? σελ?δα? σα? ?χει να κ?νει με την αγορ? στ?χο και το τμ?μα τη? αγορ?? που σα? αφορ? (market niche). Το θ?μα του WordPress ?χει να κ?νει με το γενικ?τερο γραφικ? περιβ?λλον τη? σελ?δα? σα? χωρ?? να επηρε?ζεται το κεντρικ? λογισμικ? τη? εφαρμογ??. Το WordPress? ε?ναι ?να Σ?στημα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου που αποτελε?ται απ? δι?φορα τμ?ματα.

Το θετικ? με το WordPress ε?ναι ?τι μπορε?τε να επ?μβετε στο γραφικ? περιβ?λλον, να αφαιρ?σετε ? να προσθ?σετε εφαρμογ?? και να παραμετροποι?σετε πλ?ρω? το ιστολ?γιο σα?.

Το WordPress γ?νεται blog, site, forum, e-shop, social media, portal, e-learning, και οτιδ?ποτε χωρ?ει ο νου? σα?.

To WordPress ε?ναι σ?μερα το δημοφιλ?στερο Σ?στημα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου και απαριθμε? το 20% με 25% των ν?ων site που σχεδι?ζονται καθημεριν?.

Οι λ?γοι που κ?νανε το WordPress τ?σο δημοφιλ?? ε?ναι:

  • Η ευκολ?α και η απλ?τητα στη χρ?ση του
  • Η απ?στευτη επεκτασιμ?τητα και παραμετροπο?ηση του
  • Η ασφ?λεια που παρ?χει
  • Τα αποτελ?σματα στο SEO

Για κ?θε αν?γκη και ε?δο? site υπ?ρχει και το αντ?στοιχο θ?μα ? θ?ματα για το WordPress. Δεν ε?ναι ?λα τα θ?ματα κατ?λληλα για forum ? για e-shop και θα πρ?πει πριν προχωρ?σουμε στην αγορ? κ?ποιου θ?ματο? να γνωρ?ζουμε απ? πριν ?τι το συγκεκριμ?νο WordPress Theme ?χει τι? προ?ποθ?σει? για τη δουλει? που το θ?λουμε.

Για παρ?δειγμα ε?ν θα θ?λουμε να φτι?ξουμε WordPress Eshop, θα πρ?πει να εγκαταστ?σουμε το πρ?σθετο Woocommerce το οπο?ο θα μετατρ?ψει την ιστοσελ?δα μα? σε ?να παν?σχυρο e-shop.

Το ζητο?μενο ε?ναι ?τι δεν κ?νουν ?λα τα θ?ματα για eshop και δεν ε?ναι συμβατ? με το Woocommerce. Υπ?ρχουν συγκεκριμ?να θ?ματα που ο κατασκευαστ?? του? τα προτε?νει για eshop γιατ? ?χει κ?νει τι? απαρα?τητε? ρυθμ?σει? στον κ?δικα για να ε?ναι συμβατ? με το Woocommerce.

Πω? να επιλ?ξετε ?να σωστ? WordPress Theme

Η επιλογ? του κατ?λληλου WordPress Theme ε?ναι το 50% τη? επιτυχ?α? τη? ιστοσελ?δα?. ?πω? και η λα?κ? σοφ?α λ?ει ?τι η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του παντ??. Τι θα πρ?πει να προσ?ξετε στην επιλογ? του κατ?λληλου θ?ματο?;

1. Αποφ?γετε τα δωρε?ν WordPress θ?ματα

Ε?ναι μειωμ?νων δυνατοτ?των και σ?γουρα δεν θα καλ?ψουν το 100% των αναγκ?ν σα?. Συν?μα, ?να αγορασμ?νο premium theme θα σα? δ?σει το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα ?ναντι των ανταγωνιστ?ν σα? και ?σων δεν θ?λουν να πληρ?σουν για να αγορ?σουν ?να θ?μα.

2. Επιλ?ξετε απλ? θ?ματα και ελαφρι?

?να SEO θ?μα εννοε?ται ?τι ε?ναι καλογραμμ?νο και απλ?. Μπορε? να μην σα? εντυπωσι?ζει η απλ?τητα και η λιτ?τητα εν?? θ?ματο? και ?σω? να θ?λατε για το site σα? ?να πιο εξεζητημ?νο και πιο πλο?σιο γραφικ? περιβ?λλον. Για την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google, η Google χρησιμοποιε? κυρ?ω? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? και ?χι τ?σο το γραφικ? περιβ?λλον.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??.

3. Κ?ντε ?ρευνα αγορ?? και αφο? καταλ?ξετε στα τρ?α επικρατ?στερα θ?ματα, δε?τε ποιο? τα χρησιμοποιε?.

Δε?τε ποια site στον κλ?δο σα? σε WordPress ε?ναι πρ?τα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τι ε?δου? θ?ματα αυτ? χρησιμοποιο?ν. Αφιερ?στε χρ?νο στην ?ρευνα και αξιολ?γηση και ?μα δεν ?χετε ακ?μα ?ποψη, καλ?στε ?ναν ειδικ?.

4. Επιλ?ξτε το θ?μα που ?χουν οι κ?ριοι ανταγωνιστ?? σα? ? κ?ποιο αν?τερο για να μπορ?σετε να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ?.

Μ?θετε περισσ?τερα για το πω? θα νικ?σετε τον ανταγωνισμ?: SEO Google Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι προτιμ?τερο και ευκολ?τερο το να αντιγρ?ψετε του? καλ?τερου? απ? το να ξεκιν?σετε μ?νοι σα? απ? το μηδ?ν.

Η φιλοσοφ?α τη? αντιγραφ?? και τη? ανταγωνιστικ?? κατασκοπε?α? ε?ναι ευρ?τατα διαδεδομ?νη στι? μεγ?λε? εταιρε?ε? και στι? εταιρε?ε? που αναπτ?σσουν ν?α προ??ντα ?πω? οι φαρμακοβιομηχαν?ε? και οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. Το ?διο γ?νεται και στο ?ντερνετ και στην κατασκευ? ιστοσελ?δων.

5. Επικοινων?στε με τον κατασκευαστ? του θ?ματο?

Δε?τε ?μα ανταποκρ?νεται στην επικοινων?α σα?, ?μα σα? παρ?χει κ?ποια τεχνικ? υποστ?ριξη και γενικ? ?μα φα?νεται αξι?πιστο?. Αποφ?γετ? δια ροπ?λου εταιρε?ε? με ?δρα την Ινδ?α και την Κ?να καθ?? και ?λε? τι? τριτοκοσμικ?? χ?ρε? γιατ? θα ?χετε τριτοκοσμικ? υποστ?ριξη.

Δεν ε?ναι τυχα?ο που οι Αμερικ?νοι ε?ναι πρ?τοι παγκοσμ?ω? στην Οικονομ?α και στην Τεχνολογ?α. Ε?ναι πρ?τοι και στην τεχνικ? υποστ?ριξη που παρ?χουν. Επ?ση? πολ? κακ? υποστ?ριξη ?χουν και ?σοι προγραμματιστ?? ? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων συμμετ?χουν στο ηλεκτρονικ? πολυκατ?στημα Themeforest.

Στο themeforest η τεχνικ? υποστ?ριξη ε?ναι σχεδ?ν αν?παρκτη αφο? καλε?τε ?να? περιορισμ?νο? αριθμ?? ατ?μων να παρ?χει support και τεχνικ? κ?λυψη για 14.000 διαφορετικ? WordPress θ?ματα και πρ?σθετα!

6. Επιλ?ξτε θ?ματα που ε?ναι φτιαγμ?να για κινητ?

Το mobile friendly δεν ε?ναι αρκετ? για να κρ?νει ?να θ?μα αν ε?ναι κατ?λληλο για τι? κινητ?? συσκευ??. Θα πρ?πει το θ?μα σα? να ?χει σχεδιαστε? με τι? αρχ?? του mobile first και του responsive design. Επ?ση?, θα πρ?πει να φα?νεται σωστ? σε ?λου? του? web browsers και τα tablets.

7. Προτιμ?στε ?να theme framework αντ? για ?να απλ? θ?μα

Οι ανανε?σει? του θ?ματο? που θα επιλ?ξετε και η πιο ε?κολη διαχε?ριση του ε?ναι ?να ζ?τημα για την μακροημ?ρευση και την επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα?. ?να theme framework θα σα? βοηθ?σει κατ? πολ? να το επιτ?χετε αυτ? χωρ?? να χ?σετε τι? αλλαγ?? που κ?νατε στο θ?μα σα?.

Παρακ?τω, μπορε?τε να δε?τε ποιε? ε?ναι οι πετυχημ?νε? και επικρατ?στερε? πρακτικ?? στα theme frameworks.

Child Theme και Γονικ? Θ?μα

Η φιλοσοφ?α θυγατρικο? και γονικο? θ?ματο? δεν ε?ναι καινο?ρια στην κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress. ?ταν θ?λουμε να παραμετροποι?σουμε την ιστοσελ?δα μα? σε WordPress και συν?μα θα πρ?πει να πα?ρνουμε τι? ενημερ?σει? στο θ?μα μα? χωρ?? να χ?σουμε τι? αλλαγ?? που κ?ναμε στο γραφικ? περιβ?λλον, στο CSS και γενικ? στα χρ?ματα και τα γραφικ? τη? ιστοσελ?δα μα?, θα πρ?πει να ?χουμε εγκαταστ?σει ?να γονικ? και ?να θυγατρικ? θ?μα.

Στο θυγατρικ? θ?μα μπορο?με να κ?νουμε ?λε? τι? αλλαγ?? που επιθυμο?με και να προσαρμ?σουμε τον κ?δικα και την εμφ?νιση των εσωτερικ?ν σελ?δων ?πω? θ?λουμε. Το μητρικ? θ?μα κρατ?ει το πρ?τυπο του αρχικο? θ?ματο?, τον πηγα?ο κ?δικα και αναλαμβ?νει να δεχθε? ?λε? τι? ενημερ?σει?.

?τσι σε κ?θε ν?α ενημ?ρωση του θ?ματο? απ? τον κατασκευαστ?,? το θ?μα δεν σπ?ει, δεν χ?νει την παραμετροπο?ηση του και δεν χ?νουμε ?λη τη δουλει? που κ?ναμε στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα?.

Τα θ?ματα που κατ? τη γν?μη μου πληρο?ν του? ?ρου? του? SEO και ?χουνε παρ?λληλα και υψηλ? αισθητικ? τα βρ?κα στην Studiopress και στο Genesis Theme Framework.

Τι ε?ναι το Genesis Theme Framework;

Το Genesis Theme Framework ε?ναι ?να απ? τα πληρ?στερα εργαλε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων σε WordPress στο ?ντερνετ σ?μερα. Στην ουσ?α το Theme Framework δεν ε?ναι μ?νο ?να θ?μα στο WordPress, αλλ? κ?τι παραπ?νω. Ενσωματ?νει τη φιλοσοφ?α γονικ? θ?μα και παρ?γωγο θ?μα ? child theme για να κ?νει ασφαλ?στερε? τι? μελλοντικ?? ανανε?σει? στον κ?δικα του θ?ματο?.

?σω? το μοναδικ? του ελ?ττωμα ε?ναι ?τι πρ?πει να το αγορ?σετε. ?μω? το κ?στο? κτ?ση? του αποτελε? ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα για ?σου? δεν μπορο?ν να σηκ?σουν το β?ρο? τη? επ?νδυση? και να πληρ?σουν το τ?μημα των 300,00€ περ?που ευρ? για να αποκτ?σουν το πακ?το θεμ?των αξ?α? ?νω των 1.000,00€!

Ναι καλ? ακο?σατε, π?νω απ? χ?λια ευρ? κοστ?ζει η αγορ? ?λων των θεμ?των Genesis καθ?? και του θεματικο? πλαισ?ου.

Για να μην σα? κρατ?ω σε αγων?α μπορε?τε να το αγορ?σετε σ?μερα κι?λα? κ?νοντα? κλικ στο παρακ?τω affiliate link το Genesis Theme Framework.

Δεν ε?μαι πωλητ?? και το ?ρθρο δεν το γρ?φω για να σα? ψ?σω να αγορ?σετε το Genesis, αφο? το δ?νω ?δη δωρε?ν στου? πελ?τε? μου. ?τσι αν δεν θ?λετε να μπε?τε σε διπλ? ?ξοδα και να αγορ?σετε το Genesis Theme framework, μπορε?τε να γ?νετε πελ?τη? μου ζητ?ντα? μια προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?.

Το πακ?το θεμ?των που παρ?χει η Studiopress, που ε?ναι η εταιρε?α που εκμεταλλε?εται τα Genesis Themes ε?ναι πολ? δελεαστικ? για την τιμ? του?.

Διαθ?τει μια γκ?μα πεν?ντα περ?που θυγατρικ?ν θεμ?των μαζ? με το μητρικ? θ?μα που παραμετροποιο?νται ε?κολα και σχετικ? γρ?γορα.

Γιατ? επ?λεξα τα Genesis Themes;

Οι λ?γοι που επ?λεξα τα Genesis Themes και το Genesis Framework ε?ναι π?ρα πολλο?. Π?ραν τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? και του λειτουργικο? του? περιβ?λλοντο?, ο βασικ?? λ?γο? τη? επιλογ?? μου αυτ?? ?τανε ο κ?δικα? ? αλλι?? το CSS και ο κ?δικα? με τον οπο?ο ε?ναι γραμμ?να τα θ?ματα σε WordPress.

Τα θ?ματα σε WordPress και γενικ? ο πυρ?να? του WordPress ε?ναι γραμμ?νο? σε γλ?σσα προγραμματισμο? PHP. Η PHP ε?ναι μια γλ?σσα προγραμματισμο? πολ? διαδεδομ?νη σ?μερα στο ?ντερνετ και στην κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Το γραφικ? περιβ?λλον του WordPress δημιουργε?τε με την προσθ?κη του κ?δικα CSS σε ?να ξεχωριστ? αρχε?ο, το αρχε?ο style.css. Ο λ?γο? τη? ?παρξη? ξεχωριστο? αρχε?ου για το CSS ε?ναι για ταχ?τητα φ?ρτωση? αλλ? και για ευκολ?α στην παραμετροπο?ηση και στι? αλλαγ?? του αρχε?ου αυτο?.

?σο πιο καλογραμμ?νο ε?ναι το αρχε?ο CSS τ?σο πιο γρ?γορα και ανεμπ?διστα γ?νεται η φ?ρτωση τη? ιστοσελ?δα?.

?λα καλ? μ?χρι εδ?, αν και για πολλο?? μπορε? να σα? φα?νονται κιν?ζικα και οι ?ννοιε? του προγραμματισμο? να ε?ναι λ?γο δ?σκολε?, ?μω? θα σα? τα εξηγ?σω ?σο πιο απλ? γ?νεται αποφε?γοντα? την πολ? τεχνικ? ορολογ?α.

Κ?ποιε? απ? τι? ιστοσελ?δε? που συντηρ?, ?ρχισαν να δ?χονται πολ? μεγ?λη επισκεψιμ?τητα και ?τσι αναγκ?στηκα να π?ρω μεγαλ?τερο πακ?το φιλοξεν?α?. ?μω? π?λι το site αντιμετ?πιζε πρ?βλημα ταχ?τητα? στην πλο?γηση και στι? φ?ρτωση των σελ?δων, ειδικ? των εσωτερικ?ν.

Ερευν?ντα? το πρ?βλημα τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? με το Webpagetest.org, ανακ?λυψα ?τι το CSS ευθυν?τανε για το 30% τη? καθυστ?ρηση? στην ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα?. Πρ?γμα που σ?μαινε ?τι θα ?πρεπε να κ?νω δ?αιτα στην ιστοσελ?δα μου και να συμπεριλ?βω μ?νο τα τελε?ω? απαρα?τητα αν ?θελα να συνεχ?σει να τρ?χει και να ανταποκρ?νεται στη διαρκ?? αυξαν?μενη επισκεψιμ?τητα.

Με την πρ?τη δ?αιτα με β?ση τι? αρχ?? του μινιμαλισμο? κατ?φερα και με?ωσα την πρ?τη σελ?δα απ? 2.4 MB σε 1.2 ΜΒ και ?τσι αυξ?θηκε η επισκεψιμ?τητα κατ? 25% περ?που σε μ?α μ?νο μ?ρα. Δηλαδ? απ? τη στιγμ? των αλλαγ?ν και μετ?.

Φ?νηκε ?τι το πρ?βλημα λ?θηκε προσωριν?, ?μω?, π?λι το CSS δεν ε?χε πειραχθε? ουσιαστικ? και ?τσι φτ?σαμε π?λι σε ?να επ?μενο πλατ? και ?πρεπε ? να αλλ?ξουμε server ? να μει?σουμε τον ?χρηστο κ?δικα και το να καθαρ?σουμε και ?λλο το CSS.

Π?λι προσ?φυγα στην αλλαγ? του CSS με την αλλαγ? θ?ματο?. Π?ταξα το παλι? WordPress Theme που με τ?ση ευλ?βεια ε?χα παραμετροποι?σει πριν απ? ?να χρ?νο και εγκατ?στησα το Genesis Theme Framework.

Η αλλαγ? στην ταχ?τητα φ?ρτωση? και στην επισκεψιμ?τητα ?τανε και π?λι ακαρια?α! Η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? πρ?τη? σελ?δα? ?πεσε απ? τα 6 στα 3 δευτερ?λεπτα, εν? μει?θηκαν οι απαιτ?σει? τη? χρ?ση? του επεξεργαστ? του web server κατ? 50%.

Η ?νοδο? στην επισκεψιμ?τητα ?γγιξε το 30%. Η ?νοδο? ?μω? τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?γγιξε σ?μφωνα με τα google analytics ?να ν?ο υψηλ? και ?να ν?ο ρεκ?ρ για το συγκεκριμ?νο site.

Συμπερ?σματα απ? τη χρ?ση των Genesis Themes

?Μετ? απ? τρει? μ?νε? περ?που που χρησιμοποι? το Genesis Theme Framework και ?λα τα παρελκ?μενα θυγατρικ? θ?ματα, ε?δα πολ? μεγ?λη βελτ?ωση και διαφορ? σε πολλο?? τομε?? σε ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που τα εγκατ?στησα.

1. Με?ωση του χρ?νου κατασκευ?? και παραμετροπο?ηση? μια ιστοσελ?δα? ? εν?? eshop

Ο πελ?τη? πα?ρνει τ?ρα μια ιστοσελ?δα κομμ?νη και ραμμ?νη στι? αν?γκε? του σε μικρ?τερο χρ?νο παρ?δοση? και το χρ?νο? που θα αναλων?ταν καθαρ? για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? πηγα?νει τ?ρα στην παραγωγ? περιεχομ?νου και στο SEO.

2. Βελτ?ωση του SEO

Συνολικ? βελτ?ωση του SEO και τη? ορατ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Το site βελτι?νεται σε ?λου? σχεδ?ν του? παρ?γοντε? εντ?? σελ?δα? SEO τη? Google.

?3. Με?ωση του χρ?νου φ?ρτωση?

Η με?ωση του χρ?νου φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σημα?νει περισσ?τερα κλικ σε λιγ?τερο χρ?νο, μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν και με?ωση του ποσοστο? εγκατ?λειψη?. Ειδικ? ?ταν πρ?κειται για eshop, το Genesis Theme Framework κρ?νεται πολ? πετυχημ?νο με τι? επιλογ?? για ολοκλ?ρωση παραγγελ?α? με ?να κλικ και για την ταχ?τητα πλο?γηση? εντ?? του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?.

4. Ευκολ?τερη παραμετροπο?ηση και επ?μβαση στον κ?δικα

?Η τ?ξη και η καθαρ?τητα του κ?δικα ε?ναι παραδειγματικ? στο Genesis. Φα?νεται ?τι η δουλει? ?γινε απ? επαγγελματ?ε? προγραμματιστ?? και ?χι απ? Κιν?ζου? φοιτητ?? ? Πακιστανο?? χ?κερ?.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? ο κ?δικα? να ε?ναι γραμμ?νο? με τον σωστ? τρ?πο και με β?ση τι? ορθ?? προδιαγραφ?? του W3C.

?Σα? ευχαριστ? που διαβ?σατε το ?ρθρο μου, ?μα σα? ?ρεσε μπορε?τε να αφ?σετε ?να σχ?λιο παρακ?τω ? να το κοινοποι?σετε στο facebook, στο twitter και στα ?λλα social media. Το like σα? μετρ?ει!

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看