ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WORDPRESS HOSTING SEO ΕΛΛΑΔΑ

WordPress Hosting

Ποια ε?ναι η ιδανικ?τερη λ?ση φιλοξεν?α? για την ιστοσελ?δα σα? σε WordPress;

Μπορε? η φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα? να ε?ναι ?να απλ? θ?μα που ?λοι προσπερν?με ε?κολα, ?μω? μια ?σχημη επιλογ? hosting μπορε? να οδηγ?σει σε πολλ? προβλ?ματα που θα επηρε?σουν την ιστοσελ?δα? σα? στην κατ?ταξη τη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το ερ?τημα ε?ναι μπορε? απ? μ?νο του το web hosting να ανεβ?σει ? να κατεβ?σει την ιστοσελ?δα σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google;

Και αν ναι κατ? π?σο το web hosting ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO;

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια και να αποφ?γετε ?λη την σχετικ? παραφιλολογ?α που υπ?ρχει στο ?ντερνετ, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? το web hosting ε?ναι τ?σο σημαντικ?;

Το web hosting ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? γιατ? ε?ναι το σπ?τι σα? που στεγ?ζει την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

Συν?θω? οι περισσ?τεροι απ? εμ?? ξεκιν?ντα? την ιστοσελ?δα του? ?χουν ?να απλ? site ? ?να μικρ? eshop και αγορ?ζουν ?να πακ?το φιλοξεν?α? σε ?ναν shared server.

Σε ?ναν εξυπηρετητ? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων δηλαδ? αγορ?ζουν ?ναν μικρ? χ?ρο. Αυτ?? ο server συν?θω? φιλοξενε? απ? 1-400 ?λλα μικρ? sites που δεν ?χουν και ιδια?τερε? απαιτ?σει?.

?τσι πληρ?νοντα? ?να μικρ? αντ?τιμο τη? τ?ξεω? των 50 ευρ? το χρ?νο περ?που μπορε? κ?ποιο? να εξασφαλ?σει την φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? του σε ?ναν κοιν?χρηστο server.

Ο λ?γο? που γ?νεται αυτ? ε?ναι καθαρ? για θ?μα κ?στου? και μ?νο.

Το ιδανικ? ε?ναι να ?χετε τον δικ? σα? web server ο οπο?ο? στην περ?πτωση του dedicated server, του server δηλαδ? που φιλοξενε?τε σε ?να μεγ?λο και ελεγχ?μενο data center αρκε? να μπορε?τε να επωμιστε?τε το κ?στο? που συν?θω? ξεκιν?ει απ? τα 1.000 ?ω? και μερικ?? χιλι?δε? ευρ? τον χρ?νο.

Επειδ? ?μω? δεν ε?ναι δυνατ? να ξεκιν?με ?λοι με τον δικ? μα? server, θα πρ?πει τουλ?χιστον στην αρχ? να επιλ?ξουμε ?να shared hosting το οπο?ο να μην ?χει προβλ?ματα διαθεσιμ?τητα?, να μην π?φτει δηλαδ? και να ε?ναι αρκετ? γρ?γορο σε ταχ?τητε? φ?ρτωση? για να εξυπηρετε? του? περισσ?τερου? επισκ?πτε? ταυτ?χρονα.

Σε αυτ? το σημε?ο θα ?θελα να επισημ?νω ?τι το σχετικ? ?ρθρο για το WordPress hosting ε?ναι καθαρ? ενημερωτικ? και δεν ?χω ω? σκοπ? να πυροδοτ?σω συζητ?σει? σχετικ? με το ποιο ε?ναι το πιο φθην? ? πιο ακριβ? hosting, ο?τε θα επιθυμο?σα τα κακ?βουλα σχ?λια κ?ποιων ανων?μων.

Δ?ξα τω Θε?, μετ? απ? 16 χρ?νια στον χ?ρο του ?ντερνετ ξ?ρω τι μου γ?νεται και απλ?? σα? καταθ?τω την προσωπικ? μου τεχνικ? εμπειρ?α που θαρρ? ?τι ε?ναι πολ?τιμη και για αυτ? σ?μερα ?χω 2.600 ?τομα να διαβ?ζουν κ?θε εβδομ?δα το newsletter μου.

?τσι, πιστε?ω ?τι μπορε?τε και μ?νοι σα? να κ?νετε την ?ρευνα σα? ?πω? ?κανα και εγ? και μετ? απ? μια μακρι? και κοπιαστικ? διαδικασ?α δοκιμ?ν hosting και εταιρει?ν κατ?ληξα στα συμπερ?σματα που παραθ?τω στο blog μου.

Οι λ?γοι τη? σημαντικ?τητα? του web hosting:

Για να επαν?λθουμε στο θ?μα μα?, θα ?θελα να σα? επισημ?νω μερικ? πρ?γματα που ε?ναι μεγ?λη? βαρ?τητα? στο SEO και για τα οπο?α ευθ?νεται το web hosting.

?σω? κ?ποια να σα? φα?νονται εντελ?? πρωτ?γνωρα και να μην μπορε?τε να τα κατανο?σετε. Δεν πειρ?ζει, μην αγχ?νεστε. Μπορε?τε να αφ?σετε το σχ?λιο σα? ? την ερ?τηση σα? κ?τω απ? το ?ρθρο στο πεδ?ο των σχολ?ων.

Γεωγραφικ? ? τοπικ? SEO

Κακ? τα ψ?ματα, ?μα σα? ενδιαφ?ρει το γεωγραφικ? ? το τοπικ? SEO θα πρ?πει το web hosting σα? να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο κοντ? με την αγορ? στ?χο σα?. Αυτ? συμβα?νει για δ?ο κυρ?ω? λ?γου?, για να ?χει ταχ?τερη απ?κριση ο server σα? και για να σα? ανεβ?ζει στα γεωγραφικ? αποτελ?σματα η Google.

Επειδ? η Google θεωρε? ω? ενια?ο γεωγραφικ? χ?ρο κ?θε μ?α απ? τι? 5 ηπε?ρου?, δ?νει μεγαλ?τερη βαρ?τητα στα τοπικ? αποτελ?σματα στι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που ?χουν φιλοξεν?α εγγ?τερη στην αγορ? στ?χο.

Αν για παρ?δειγμα σα? ενδιαφ?ρουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για την εθνικ? αγορ? τη? Ελλ?δο?, τ?τε θα πρ?πει να ?χετε web hosting σε Ευρωπα?κ? ? και σε Ελληνικ? datacenter και ?χι σε Αμερικ?νικο datacenter.

Β?βαια, η διαφορ? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? ?σω? να ε?ναι ανεπα?σθητη, ωστ?σο ο χρ?νο? απ?κριση? του server να μην ε?ναι.

Για παρ?δειγμα, ο χρ?νο? απ?κριση? εν?? web server στην Αμερικ? να ε?ναι λ?γω του ping delay και τη? απ?σταση? 1 με 2 δευτερ?λεπτα.

Στην περ?πτωση ?μω? που ο επισκ?πτη? θα θ?λει να περιηγηθε? στην ιστοσελ?δα σα? τα 2 δευτερ?λεπτα καθυστ?ρηση ε?ναι πολ? σημαντικ?? χρ?νο? γιατ? κ?θε κλικ θα ε?ναι επιβαρυμ?νο με 2 δευτερ?λεπτα χρ?νο.

Η καθυστ?ρηση αυτ? απ? μ?νη τη? στα 10 κλικ γ?νεται 20 δευτερ?λεπτα. 20 δευτερ?λεπτα για το ?ντερνετ ε?ναι πολ? μεγ?λο? χρ?νο? και ε?ναι σχεδ?ν β?βαιο ?τι θα δε?τε δραματικ? α?ξηση του ποσοστο? εγκατ?λειψη?, του ποσοστο? εγκατ?λειψη? του καλαθιο? αγορ?? σε περ?πτωση που ?χετε eshop και γενικ? τη? εμπειρ?α? του χρ?στη.

Καν?να? δεν θ?λει να επισκ?πτεται ?να αργ? site που να σου δ?νει την α?σθηση ?τι ε?ναι παρατημ?νο.

Ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? εκτ?? απ? το μ?γεθο? τη? ?χει να κ?νει με την επεξεργαστικ? ισχ? του server που φιλοξενε?ται η ιστοσελ?δα σα? και το ε?ρο? ζ?νη? ? bandwidth που ε?ναι και τη ταχ?τητα τη? γραμμ?? σ?νδεση?.

Αυτ? σημα?νει ?τι το π?σο χ?ρο ?χω σε ?να web hosting δεν πα?ζει σ?μερα κ?ποιο ρ?λο στο SEO. Στην ουσ?α δεν πα?ζει σχεδ?ν καν?να ρ?λο, οπ?τε εσφαλμ?να πολλο? απ? εσ?? ρωτ?τε π?σα Gigabyte χ?ρο ?χει ?να hosting αντ? να ρωτ?τε π?ση ταχ?τητα σα? δ?νει ο server, π?σου? χρ?στε? μπορε? να εξυπηρετε? ταυτ?χρονα και ?λλα ποιοτικ? κριτ?ρια.

Ε?ναι πολ? καλ? να ?χετε μια ελαφρι? ιστοσελ?δα που να τρ?χει γρ?γορα, ε?ναι ?μω? ακ?μα καλ?τερο να ?χετε ?ναν web server που να σα? δ?νει αρκετο?? π?ρου? για το δικ? σα? shared hosting και με ικανοποιητικ? bandwidth.

Δεν χρει?ζονται τα γρ?μματα για να τα καταλ?βετε ?τι το site σα? ε?ναι αργ? ? ο web server σα? ε?ναι παραφορτωμ?νο? με site και δεν ?χετε καμ?α ελπ?δα να αυξ?σετε την πελατε?α σα? ?ταν ?χετε μια ανερχ?μενη ιστοσελ?δα.

Ε?ναι λοιπ?ν φρονιμ?τερο να υπολογ?σετε ?τι θα πρ?πει να επενδ?σετε σε ?να γρηγορ?τερο hosting απ? το να κοιτ?ξετε ?να οικονομικ?τερο hosting στην Αμερικ?.

Επ?ση? θα ?θελα να επισημ?νω ?τι με 50 ευρ? hosting ε?ναι λ?γο δ?σκολο να κατακτ?σετε ?λη την υφ?λιο και να γ?νετε ο επ?μενο? Zuckenberg.

Σχετικ? με την λ?ση του cloud hosting και με τη χρ?ση εν?? CDN ?πω? το cloudflare θα ?θελα να προσθ?σω ?τι δεν αποτελε? παν?κεια στην περ?πτωση που το hosting σα? ε?ναι ?δη αργ?.

Το cloudflare και η κ?θε υπηρεσ?α cdn ?χουν ω? στ?χο να μει?σουν τον φ?ρτο τη? ιστοσελ?δα? σα? κατ? 20% ?ταν αυτ? δ?χεται πολλ?? επισκ?ψει? και ειδικ? απ? διαφορετικ? γεωγραφικ? πλ?τη και μ?κη.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι θα αυξ?σει την ταχ?τητα φ?ρτωση? κατ? 20%, αλλ? ?τι θα μει?σει τον φ?ρτο του web hosting κατ? 20%.

Σε γενικ?? γραμμ?? το συνιστ? γιατ? το cloudflare αποκρο?ει και τι? κακ?βουλε? επιθ?σει? των spammers, αλλ? μην περιμ?νετε να δε?τε και θα?ματα απ? ?ποψη βελτ?ωση? τη? ταχ?τητα?.

Downtime και Google deindexing

Ο χρ?νο? που ο web server ε?ναι πεσμ?νο? λ?γεται στην ορολογ?α του web hosting downtime, εν? ο χρ?νο? που βρ?σκεται online λ?γεται uptime.

?πω? το καταλαβα?νετε, θα πρ?πει να επιλ?ξετε κ?ποιον web server ? κ?ποιο πακ?το φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων που να ε?ναι αρκετ? αξι?πιστο και ο χρ?νο? uptime να ε?ναι κοντ? στο 99,99%.

Οι λ?γοι που κ?ποιο? server π?φτει ε?ναι π?ρα πολλο? και οι συχνο? ε?ναι:

  • Επιθ?σει? hacker, spammer, spambot κτλ.
  • Επιθ?σει? τ?που DOS (denial of service)
  • Τακτικ? συντ?ρηση και αναβ?θμιση
  • Τεχνικ? Προβλ?ματα στο λογισμικ? και στο υλικ?
  • Διακοπ? Ρε?ματο?
  • Προβλ?ματα στο δ?κτυο που συνδ?εται το datacenter
  • Τερ?στιο? φ?ρτο? ιστοσελ?δων στον ?διο server

Φυσικ? και υπ?ρχουν και δεκ?δε? ?λλοι λ?γοι που κ?ποιο? server αποτυγχ?νει και ω? εκ το?του π?φτει ? σταματ?ει να λειτουργε? σωστ?. Οι κοιν?τεροι ε?ναι οι παραπ?νω και θα πρ?πει πριν επιλ?ξετε ?κριτα ?να web hosting να ?χετε στο νου σα? ?τι η ποι?τητα πληρ?νεται γιατ? ?μα π?σει ο server, η ιστοσελ?δα σα? θα σταματ?σει να λειτουργε? και δεν θα μπορε?τε να δ?χεστε επισκ?ψει? και παραγγελ?ε? απ? το ?ντερνετ.

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google δεν ε?ναι σε πραγματικ? χρ?νο, γιατ? αυτ? που βλ?πετε ε?ναι τα αποθηκευμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? στον δε?κτη τη? Google.

Αυτ? σημα?νει ?τι η Google καθημεριν? διατρ?χει το ?ντερνετ και ταξινομε? και αποθηκε?ει τι? ν?ε? ιστοσελ?δε? τη? στον δε?κτη τη? (google index).

Απαιτε?ται δηλαδ? κ?ποιο? χρ?νο? για να ταξινομ?σει στον δε?κτη τη? η Google το site σα? καθ?? και να το αποταξινομ?σει ?ταν αυτ? π?ψει να λειτουργε? (google deindexing).

?ταν η ιστοσελ?δα σα? αντιμετωπ?ζει προβλ?ματα uptime και ο server που την φιλοξενε?τε ε?ναι αναξι?πιστο?, τ?τε πιθαν?ν να αντιμετωπ?σετε προβλ?ματα με την ταξιν?μηση στη Google του ν?ου σα? περιεχομ?νου και των ν?ων σα? προ??ντων.

?να ?λλο κρ?σιμο θ?μα ε?ναι ?τι ?μα ?χετε συχν? προβλ?ματα, μπορε? να δε?τε την οργανικ? σα? κ?νηση να π?φτει εν? ?μα η ιστοσελ?δα σα? παραμε?νει ανενεργ? για περισσ?τερο απ? 15 ημ?ρε? τ?τε ε?ναι πιθαν? να χ?σετε ?λε? τι? θ?σει? που ε?χατε πριν στην Google. (Google Deindexing)

Συμβατ?τητα με τι? ρυθμ?σει? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?

Πολλ?? ρυθμ?σει? για την βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? γ?νονται σε επ?πεδο hosting. Η συμβατ?τητα του web server με τι? ρυθμ?σει? που απαιτο?νται για να γ?νει η ιστοσελ?δα σα? φιλικ?τερη προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι πολ? σημαντικ?.

Πολλ?? εταιρε?ε? φιλοξεν?α? προσφ?ρουν web hosting που ?χει τη δυνατ?τητα εγκατ?σταση? πολλ?ν εφαρμογ?ν με ?να κλικ. Πρ?κειται για δι?φορα CMS ?πω? το WordPress, Joomla, και ?λλα eshop ?πω? PrestaShop, Opencart, κτλ.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι επειδ? μπορε?τε να εγκαταστ?σετε τα π?ντα με ?να κλικ ?τι το web hosting ε?ναι προσαρμοσμ?νο για WordPress hosting.

Το αντ?θετο μ?λιστα. Επειδ? ο web server ?χει γενικ?? ρυθμ?σει? για τα π?ντα, ?σω? να αντιμετωπ?σετε προβλ?ματα για να το ρυθμ?σετε αποκλειστικ? για το WordPress.

Δεν θ?λω να πω ?τι ?σα web hosting ?χουν ρυθμ?σει? για ?λα τα CMS ε?ναι ακατ?λληλα για WordPress, αλλ? θα πρ?πει να προτιμ?σετε τα web hosting που ε?ναι αποκλειστικ? ρυθμισμ?να για WordPress για να ?χετε καλ?τερη απ?δοση και καλ?τερη κατανομ? π?ρων στι? εφαρμογ?? που θα τρ?χουν π?σω απ? το site σα?.

Η συνεργασ?α μου με την TopHost

Μια εταιρε?α με την οπο?α ?χω συνεργασ?α εδ? και χρ?νια στο χ?ρο τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ε?ναι η TopHost.

Ο λ?γο? που την επ?λεξα την Tophost ε?ναι γιατ? δεν ?θελα να μπω ο ?διο? στην αγορ? τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων και να αποκτ?σω τον δικ? μου Web Server ? του? δικο?? μου servers σε κ?ποιο Datacenter.

Θε?ρησα ?τι ε?ναι καλ?τερο να εστιαστ? στην εξειδ?κευση σε ?να αντικε?μενο παρ? να σκορπ?σω τι? δυν?μει? μου σε πολλ? αντικε?μενα και να γ?νω πολυτεχν?τη? και ερημοσπ?τη?.

?τσι επ?λεξα να ασχοληθ? μ?νο με δ?ο πρ?γματα: το SEO των ιστοσελ?δων σε WordPress και την κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress.

Ο λ?γο? που επ?λεξα να συνεργαστ? με την Tophost αν?μεσα σε τ?σε? ?λλε? εταιρε?ε? που ?χω ?δη κ?ποια πακ?τα hosting ε?ναι γιατ? ?χουν 24ωρη εξυπηρ?τηση και σε γενικ?? γραμμ?? ε?ναι λ?γο καλ?τερη απ? ?λλε? αντ?στοιχε? μεγ?λε? εταιρε?ε?.

Σ?γουρα μπορε? να υπ?ρχουν και ?λλε? εταιρε?ε? web hosting που ?σω? να ε?ναι εξ?σου καλ??, ?μω? επειδ? δεν τι? ?χω δοκιμ?σει δεν μπορ? να σα? τι? προτε?νω. Αυτ? σημα?νει ?τι προτε?νω μ?νο κ?τι που ?χω ?δη δοκιμ?σει και μ?νο και δεν λ?ω ποτ? θεωρ?ε?.

Η ?ποψη μου βασ?ζεται π?ντα στην εμπειρ?α και στα χρ?νια δοκιμ?ν και ποτ? στην θεωρ?α ? τι? εικασ?ε?. Ακολουθ? δηλαδ? το παρ?δειγμα του Θουκυδ?δη, τον πατ?ρα τη? ιστορ?α? που βασ?ζεται σε τεκμ?ρια και γεγον?τα παρ? σε δεισιδαιμον?ε?.

?μα θ?λετε να βασιστε?τε σε δεισιδαιμον?ε?, τ?τε ε?ναι πολ? ε?κολο και καθ?λου κοπιαστικ?. ?μα ?μω? θα πρ?πει να μπε?τε στην διαδικασ?α να ερευν?σετε κ?τι αυτ? απαιτε? χρ?νο, χρ?ματα και μ?θοδο και μ?λλον ε?ναι αρκετ? κοπιαστικ?.

Τι θα πρ?πει να προσ?ξετε για WordPress Hosting

Θα ?θελα να σα? αναφ?ρω μερικ? πρ?γματα σε περ?πτωση που ?χετε site σε WordPress και ψ?χνετε να βρε?τε κ?ποιο καλ? hosting. ?μα ?χετε την οικονομικ? δυνατ?τητα, θα πρ?πει να κοιτ?ξετε να π?ρετε VPS αντ? του απλο? shared hosting.

Ε?ναι λ?γο πιο ακριβ?, αλλ? θα αποζημιωθε?τε απ? την ταχ?τητα, την ποι?τητα και το μοναδικ? user experience που θα χαρο?νε οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Προτιμ?στε hosting που ε?ναι σε linux γιατ? το Windows hosting δεν ?χει την απαιτο?μενη συμβατ?τητα με το WordPress.

Καλ? ε?ναι η εταιρε?α φιλοξεν?α? που θα επιλ?ξετε να ?χει κ?ποια προ?στορ?α και εξειδ?κευση στο WordPress και να σα? παρ?χει την αν?λογη τεχνικ? υποστ?ριξη.

Θα κερδ?σετε πολ? χρ?νο ?ταν κ?ποιο πρ?σθετο ? θ?μα δεν θα δουλ?ψει ? θα παρουσι?σει δε?γματα ασυμβατ?τητα?.

Με ?χει συμβε? πολλ?? φορ?? η ?δια η εταιρε?α hosting και συγκεκριμ?να η Tophost να με ενημερ?σει για κ?ποια προβλ?ματα συμβατ?τητα? μερικ?ν προσθ?των απ? μ?νη τη? με αποτ?λεσμα να σταματ?σει να π?φτει μια ιστοσελ?δα πελ?τη.

Τ?λο?, η εξειδ?κευση σε ?να αντικε?μενο ε?ναι απαρα?τητη για να αξιοποι?σετε πλ?ρω? τι? δυνατ?τητε? του WordPress site σα? και η τεχνογνωσ?α σε επ?πεδο hosting ε?ναι ανεκτ?μητη.

Πιστε?ω ?τι σα? βο?θησα και θα ?θελα να ξ?ρετε ?τι στο blog μου εκφρ?ζω τι? προσωπικ?? επαγγελματικ?? μου απ?ψει?, που σημα?νει ?τι ω? επαγγελματ?α? του SEO και του Web Design θεωρ? ?τι αυτ? ε?ναι τα πρ?γματα που πρ?πει να κ?νετε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Μ?λλον γιατ? και εγ? ?κανα τα ?δια στο παρελθ?ν και ε?χα κ?ποια αποτελ?σματα. Σα? ευχαριστ? που με διαβ?σατε!

Δε?τε περισσ?τερα για το wordpress hosting:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看