ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

kanali-poliseon-internet

Τι ε?ναι το Καν?λι Πωλ?σεων; -Sales Funnel-

Περιεχ?μενα

Θεμελι?δη? για την επιτυχ?α ?λων των επιχειρ?σεων που βασ?ζονται στη ν?α τεχνολογ?α και ειδικ?τερα των ηλεκτρονικ?ν επιχειρ?σεων ε?ναι η βασικ? ιδ?α του Καναλιο? πωλ?σεων.

Οι πιο γνωστο? και πετυχημ?νοι πωλητ?? και μαρκετ?στε? τη? ν?α? οικονομ?α?, εδραι?θηκαν σε ?να μικροτμ?μα τη? αγορ?? (market niche) και κατ?φεραν να το μετατρ?ψουν σε χρυσωρυχε?ο μ?σω εν?? εκλεπτυσμ?νου και χιλιοδοκιμασμ?νου καναλιο? πωλ?σεων.

Το καν?λι πωλ?σεων ? το καν?λι μ?ρκετινγκ εμπερι?χει ?λη την μαγε?α του μ?ρκετινγκ, η οπο?α ?χει να κ?νει με τι? χιλι?δε? δοκιμ??, τα A/B τεστ και την βελτιστοπο?ηση των αποτελεσμ?των.

Το καν?λι πωλ?σεων σαν μοντ?λο ?χει τι? απαρχ?? του π?σω στο 1890 με το γνωστ? μοντ?λο μ?ρκετινγκ και πωλ?σεων AIDA. To AIDA αποτελε? ακρων?μιο των λ?ξεων Attention, Interest, Desire, Action. Προσοχ?, Ενδιαφ?ρον, Επιθυμ?α, Δρ?ση (ΠΕΕΔ) στα ελληνικ?. Μετ? απ? 100 χρ?νια, εφ?σον εξελ?χθηκε παρ?μενε ωστ?σο διαχρονικ? και ισχ?ει για κ?θε μ?σο και κ?θε εποχ?.

Ξεκιν?ει, λοιπ?ν με τα να αποσπ?σετε ? να τραβ?ξετε την προσοχ? των χρηστ?ν του ?ντερνετ και να του? κ?νουμε ακ?λουθου? (leads). Οι ακ?λουθοι ε?ναι απλ?? ?τομα που ακολουθ?νε ? θα ακολουθ?σουν ?ναν σ?νδεσμο (link) που θα του? οδηγ?σει στη σελ?δα σα? ? προφαν?? σε μ?α σελ?δα πωλ?σεων (squeeze page) και μια φ?ρμα εγγραφ?? (opt in form). Τ?τε λ?με ?τι ε?ναι επισκ?πτε? (visitors) στην σελ?δα σα?. ?σοι απ? του? επισκ?πτε? εγγραφο?νε στη λ?στα σα? θα γ?νουν αυτ?ματα υποψ?φιοι (prospects).

Στη συν?χεια, μ?σα απ? τη συνεχ? καλλι?ργεια (nurturing) σχ?σεων και την εσκεμμ?νη ?κθεση των υποψηφ?ων σε προτειν?μενα προ??ντα κ?ποιοι απ? αυτο?? θα μετατραπο?ν σε πελ?τε? (customers). Αυτ? ε?ναι η ?λη η διαδικασ?α του καναλιο? πωλ?σεων και ισχ?ει σε ?λε? τι? επιχειρ?σει? σ?μερα, απ? ?να απλ? περ?πτερο ?ω? και το δικτυακ? μ?ρκετινγκ. Απ? την π?ληση στ?μα με στ?μα ?ω? και τι? πωλ?σει? μ?σω κινητο? τηλεφ?νου.

Το καν?λι πωλ?σεων χωρ?ζεται σε δ?ο τμ?ματα, το front end (Πρ?σοψη Καναλιο?) και το back end (Εσωτερικ?). Με δ?κιμα ελληνικ? στην Προπ?ληση και στην Μεταπ?ληση.

Η προπ?ληση ε?ναι ?λη εκε?νη η διαδικασ?α μ?χρι κ?ποιο? υποψ?φιο? να γ?νει πελ?τη?.

Η μεταπ?ληση ?χει να κ?νει με του? πελ?τε? οι οπο?οι ?χουν ?δη αγορ?σει και θα συνεχ?σουν να αγορ?ζουν. Οπ?τε η αξ?α του πελ?τη ε?ναι μεγ?λη ιδια?τερα ?ταν βρ?σκεται στο στ?διο τη? μεταπ?ληση?. Για παρ?δειγμα, ?να? πελ?τη? που αγ?ρασε ?να προ??ν 1 ευρ? σ?μερα, μπορε? ει? το διηνεκ?? μ?σα απ? επαναλαμβαν?μενε? αγορ?? να υπερβε? τα 1.000 ? και τα 10.000 ευρ?!

Τα κ?ρδη δεν ε?ναι π?ντα στην προπ?ληση, αλλ? στην μεταπ?ληση.

Σε αυτ? το ?ρθρο θα σα? εισ?γω στην ?ννοια του καναλιο? πωλ?σεων και θα σα? βοηθ?σω με απλ? ελληνικ? να καταλ?βετε και να δημιουργ?σετε ?να αποτελεσματικ? καν?λι πωλ?σεων. Δεν χρει?ζεται να ?χετε ιδια?τερε? γν?σει? και δεν χρει?ζεται να ?χετε κ?ποια επιχε?ρηση ? ?να προ??ν. Οι πιο φανταστικ?? επιχειρ?σει? ξεκ?νησαν με τρελο?? ανθρ?που? που τ?λμησαν τρελ?? ιδ?ε? σαν κι εσ??, α? ξεκιν?σουμε λοιπ?ν.

 

AIDASalesFunnel

Β?μα 1 – Π?? να αιχμαλωτ?ζετε την προσοχ? δημιουργ?ντα? ν?ου? Ακ?λουθου? Attention-Leads

Το πρ?το β?μα για να χτ?σετε το καν?λι πωλ?σε?ν σα? ε?ναι να δημιουργ?σετε του? μηχανισμο?? εκε?νου? που αιχμαλωτ?ζουν την προσοχ? των ανθρ?πων. Τ?τε του? δ?νετε την επιλογ? να εγγραφο?ν στη λ?στα σα?. Η εγγραφ? μπορε? να μεθοδευτε? με πολλο?? τρ?που?. Χρησιμοποι? το ρ?μα μεθοδε?ω γιατ? απλο?στατα τ?ποτα στο μ?ρκετινγκ και ειδικ? στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ δεν ε?ναι τυχα?ο.

Εδ? ε?ναι μερικ? παραδε?γματα για το πω? οι πετυχημ?νοι μαρκετ?στε? ελκ?ουν και ωθο?ν του? ανθρ?που? στο καν?λι πωλ?σεων. ?λα τα παρακ?τω ε?ναι εργαλε?α Προπωλησιακο? Μ?ρκετινγκ.

  1. Εγγραφ? σε ηλεκτρονικ? ενημερωτικ? δελτ?α, για παρ?δειγμα εγγραφ? για το μ?θημα Πω? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ.
  2. Εγγραφ? σε ?να blog? μ?σω email.
  3. Εγγραφ? μ?σω μια? φ?ρμα? εγγραφ?? για να λ?βετε σε αντ?λλαγμα μια αναφορ? ?να ηλεκτρονικ? βιβλ?ο, ?να β?ντεο ? κ?τι.
  4. Εγγραφ? μ?σω μια? ηλεκτρονικ?? υπηρεσ?α? ? κοινωνικο? δικτ?ου, ?πω? Facebook, Skype, Twitter κτλ.
  5. Συν-εγγραφ? μ?σω τη? επιλογ?? να λαμβ?νετε ηλεκτρονικ?? ενημερ?σει?. Για παρ?δειγμα, δοκιμ?στε να σχολι?σετε ?να σα? ?ρεσε αυτ? το ?ρθρο και θα δε?τε ?τι ε?ναι προεπιλεγμ?νη αυτ? η επιλογ? για να εγγραφε?τε και στο μ?θημα Πω? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ.

Αυτ? ε?ναι και η ?ννοια του Permission Marketing, ?που οι υποψ?φιοι σα? δ?νουν την ?δεια να επικοινων?σετε μαζ? του? ? να του? αποστε?λετε ενημερωτικ? υλικ? μ?σω του καναλιο? πωλ?σεων σα?.

Θα ?λεγα πω? σ?μερα αυτ? που μετρ?ει περισσ?τερο ε?ναι η σχ?ση σα? με του? πελ?τε? ? υποψ?φιου? πελ?τε? και ?χι? ?να ε?ναι στη λ?στα σα? ? ?χι.

Η στεν?τερη η σχ?ση που ?χετε με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?, το ευκολ?τερο ε?ναι να του? πουλ?σετε κ?τι ? να εγγραφο?ν τελικ? στη λ?στα σα?. Μιλ?με με την ευρε?α ?ννοια του υποψ?φιου πελ?τη και δεν θ?λω να τον μπερδ?ψουμε με την ?ννοια του πελ?τη στο τ?ταρτο β?μα του καναλιο? πωλ?σεων.

 

Δυναμικ? μ?ρκετινγκ και καν?λι πωλ?σεων

To Προπωλησιακ? Μ?ρκετινγκ ε?ναι σχετικ? με το να αιχμαλωτ?ζουμε την προσοχ? και να οδηγο?με του? ανθρ?που? στα ενδ?τερα του καναλιο? πωλ?σεων μα?. Μ?α και υπ?ρχουν χιλι?δε? τρ?ποι για να δημιουργ?σετε ακολο?θου? στο ?ντερνετ, δεν θα πρ?πει ποτ? να ξεμε?νεται απ? αυτο??.

Η λ?ξη κλειδ? σε ?να πετυχημ?νο καν?λι πωλ?σεων ε?ναι να ξ?ρετε τα στατιστικ? σα?. Απ? την στιγμ? που ?χετε αντιληφθε? την αξ?α των ακολο?θων και τη? επισκεψιμ?τητα? για τη σελ?δα σα?, θα πρ?πει να μην ξεμε?νετε ποτ? απ? ακολο?θου?. Επ?ση?, τεστ?ρετε και ραφιν?ρετε το καν?λι πωλ?σεων σα? μ?χρι αυτ? να δουλε?ει στον αυτ?ματο πιλ?το και να ?χει τα υψηλ?τερα δυνατ? ποσοστ? μετατροπ?? (conversion rate) ακολο?θων σε ευχαριστημ?νων πελατ?ν.

Πιθαν?? να μην ?χετε τη δυνατ?τητα να επενδ?σετε μια μικρ? περιουσ?α για να δημιουργ?σετε του? ακ?λουθου? που χρει?ζεστε για να δουλ?ψει η επιχε?ρηση σα?, αλλ? ?χετε την δυνατ?τητα να δοκιμ?σετε ?λου? του? πιθανο?? τρ?που? και να καταλ?ξετε ποιο? λειτουργε? καλ?τερα για εσ??. Η β?λτιστη λ?ση μπορε? να ε?ναι ?να blog, η προβολ? στα κοινωνικ? δ?κτυα, η συμμετοχ? σε ηλεκτρονικ?? ομ?δε? ? και ο φυσικ?? μη ηλεκτρονικ?? τρ?πο?.

Η διαδικασ?α προπ?ληση?, σα? βοηθ?ει να ξεσκαρτ?ρετε του? ακ?λουθου? απ? του? επισκ?πτε?, αυτο?? απ? του? υποψηφ?ου? και τ?λο? να συν?ψετε σχ?σει? με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Η σχ?ση καλλιεργε?τε ?ταν του? δ?νετε την δυνατ?τητα να σα? γνωρ?σουν περισσ?τερο και ?ταν του? παρ?χετε δωρε?ν κ?ποιο προ??ν ? υπηρεσ?α που του? χρει?ζεται.

 

Β?μα 2 – Π?? να εγε?ρετε το ενδιαφ?ρον των Επισκεπτ?ν Interest-Visitors

Στο δε?τερο β?μα θα μιλ?σουμε για το πω? θα εγε?ρετε το ενδιαφ?ρον των επισκεπτ?ν στη σελ?δα σα?. Ε?μαστε ακ?μα στο Προπωλησιακ? Τμ?μα του καναλιο? πωλ?σεων. καταρχ?? θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα μα?.

Η βασικ? αρχ? παραμ?νει η ?δια, να φ?ρουμε του? ακ?λουθου? στη σελ?δα μα? ?στε να γ?νουν επισκ?πτε? και μετ? να του? κ?νουμε να εγγραφο?ν στη λ?στα μα?.

Β?μα 3 – Π?? να δημιουργε?τε επιθυμ?ε? στου? Υποψηφ?ου? Desire- Prospects

Μ?λι? κ?ποιο? επισκ?πτη? γραφτε? στη λ?στα μα?, τ?τε θα πρ?πει να του δημιουργ?σουμε την επιθυμ?α να αγορ?σει μια υπηρεσ?α ? προι?ν απ? εμ??. Η διαδικασ?α αυτ? περν?ει μ?σα απ? δημιουργ?α επαγγελματικο? περιεχ?μενου πωλ?σεων ? copywriting.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για το Copywriting:

Γενικ? η διαδικασ?α ε?ναι απλ?, θα πρ?πει να ?χετε ?να προ??ν ? υπηρεσ?α που ?ντω? τη χρει?ζονται οι υποψ?φιο? σα?, και μετ? να του? εκθ?σετε πολλ?? φορ?? στο προ??ν σα? ? να εκθ?σετε το προ??ν σα? πολλ?? φορ?? σε αυτο??. ?λη αυτ? η διαδικασ?α μπορε? να διαρκ?σει απ? μ?α ημ?ρα ?ω? και χρ?νια και υποστηρ?ζετε συν?θω? απ? μ?α υπηρεσ?α ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ ?πω? αυτ? τη? Aweber.

Για παρ?δειγμα, ε?ν εγγραφε?τε στη λ?στα με τι? ηλεκτρονικ?? ενημερ?σει?.

Σκοπ?? των μηνυμ?των αυτ?ν ε?ναι να καλλιεργ?σουμε τι? σχ?σει? μεταξ? μα? και να σα? δημιουργ?σω την επιθυμ?α να αγορ?σετε κ?τι χρ?σιμο απ? μ?να ?στω και για 1 ευρ?! ?λα ξεκιν?νε με 1 ευρ?!

Β?μα 4 – Π?? να του? οδηγε?τε να αναλ?βουν δρ?ση και να γ?νουν Πελ?τε? Action-Customers

Κ?ποια στιγμ? λοιπ?ν, κ?ποιο απ? τα προ??ντα που ?χω ? κ?ποια απ? τι? επιχειρηματικ?? ευκαιρ?ε? που προτε?νω, ?σω? σα? συγκιν?σουν και να αισθανθε?τε αφο? ψηθε?τε αρκετ? ?τι ?φτασε η ?ρα τη? αλ?θεια?! Η ?ρα να π?ρετε μια πολ? σωστ? απ?φαση και να γ?νετε πελ?τε? ? συνεργ?τε? μου. Χαλαρ?στε, ?χω μια τερ?στια γκ?μα υπηρεσι?ν και προ??ντων στη φαρ?τρα μου που ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να με?νετε αδραν??!

?να παρ?δειγμα τ?τοιου καναλιο? πωλ?σεων ε?ναι και αυτ?: Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO αξ?α? 129€

Θα σα? δ?σω μερικ?? απλ?? συμβουλ?? για το πω? δ?νετε οδηγ?ε? για να αναλ?βουν δρ?ση οι πελ?τε? σα?.

Φτι?ξτε το γρ?μμα πωλ?σεων

Πρ?τον βρ?σκετε μια αν?γκη ? μια αγορ? που σα? ενδιαφ?ρει, κατ?πιν δημιουργε?τε το προ??ν ? υπηρεσ?α που χρει?ζεται αυτ? η αγορ? και μετ? θα πρ?πει με δι?φορου? τρ?που? να γρ?ψετε ?να γρ?μμα πωλ?σεων. Το γρ?μμα πωλ?σεων καλ? θα ?ταν να συνοδε?εται με κ?ποιο β?ντεο ? σειρ? β?ντεο που θα τον?ζουν τα οφ?λη του προ??ντο? και γιατ? πραγματικ? το χρει?ζονται οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?. Μπορε?τε να συμπεριλ?βετε μοναδικ?? προσφορ??, εκπτ?σει? ? ?λλα χαρακτηριστικ? που καθιστ?τε το προ??ν σα? μοναδικ?, καθ?? και πλ?θο? απ? μαρτυρ?ε? ανθρ?πων που το χρησιμοπο?ησαν και ε?δαν αποτελ?σματα.

Το γρ?μμα πωλ?σεων και το π?σο καλο? ε?στε στο να προβ?λετε τον εαυτ? σα? και τα προ??ντα ? υπηρεσ?ε? σα? ε?ναι ?να? κρ?σιμο? παρ?γοντα? στην επιτυχ?α του καναλιο? σα?.

Ε?ν δεν μπορ?σετε να συντ?ξετε ?να καλοστημ?νο γρ?μμα πωλ?σεων, μια καλ? σελ?δα εγγραφ?? ? ?να β?ντεο πωλ?σεων, τ?τε ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να πετ?χετε στο ?ντερνετ και στο μ?ρκετινγκ γενικ?τερα.

Το γρ?μμα πωλ?σεων ?χει χρησιμοποιηθε? κατ? κ?ρον στι? πωλ?σει? μ?σω ταχυδρομε?ου καθ?? και στο ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ και ειδικ? στο μ?ρκετινγκ ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου.

?να τυπικ? γρ?μμα πωλ?σεων θα πρ?πει να περι?χει:

Α. Τον μοναδικ? τ?τλο

Β. Το κυρ?ω? σ?μα κειμ?νου

Γ. Την α?τηση για δρ?ση

Δ. Τα γραφικ? ? τι? εικ?νε? ? τα αν?λογα β?ντεο.

Φαντ?ζομαι ?λοι σα? ?χετε δει τον Δημοσθ?νη Λιακ?πουλο που πουλ?ει βιβλ?α μ?σω τηλεμ?ρκετινγκ. Ο Τ?πο? ε?ναι απ?στευτο?! Ο τρ?πο? προσ?γγιση? του ε?ναι ?διο? με το τρ?πο προσ?γγιση? του γρ?μματο? πωλ?σεων που σα? υπ?δειξα.

Μπορε?τε κι εσε?? να φτι?ξετε το δικ? σα? β?ντεο μ?νημα πωλ?σεων που να καλε?τε του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? να κ?νουν κ?τι, να εγγραφο?ν στη λ?στα, να αγορ?σουν ?να προ??ν ? ακ?μα να κ?νουν λ?ικ στη σελ?δα σα?.

Για παρ?δειγμα:

Και:

Πλιζ λ?ικ μαι Π?ητζ!

left-arrow

Πιστε?ω να κ?νατε σ?γουρα like, tweet ? κ?τι ?λλο! Ε?δατε π?σο απλ? ε?ναι; Αρκε? να ε?στε δημιουργικο? αρκετ? για να κ?νετε του? ?λλου? να κινηθο?ν!

Π?? να δημιουργ?σετε το καν?λι πωλ?σε?ν σα?

Στο τελευτα?ο αυτ? τμ?μα του ?ρθρου θα σα? δ?σω ?να απλ? παρ?δειγμα για το δικ? μου μοντ?λο καναλιο? πωλ?σεων τη? δικ?? μου ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? που βασ?ζεται κυρ?ω? στην πληροφ?ρηση, στη γν?ση και στην παροχ? υπηρεσι?ν.

 

1. Βρε?τε ?να Κερδοφ?ρο Μικροτμ?μα ? Θ?μα

Μ?λι?? θα αντιληφθε?τε τη δυναμικ? του καναλιο? πωλ?σεων, που νομ?ζω ?τι την ?χετε ?δη καταλ?βει θα αδημονε? τε να δημιουργ?σετε ?να για το μικροτμ?μα τη? αγορ?? στο οπο?ο απευθ?νεστε.

Απαρα?τητη προ?π?θεση για να πετ?χει το καν?λι πωλ?σεων ε?ναι να υπ?ρχει αρκετ? ζ?τηση για το προ??ν που ζητ?τε και ?τι ?χετε τη δυνατ?τητα να καλ?ψετε με τα δικ? σα? προ??ντα ? υπηρεσ?ε? αυτ? τη ζ?τηση.

Ε?ν ακ?μα ψ?χνετε να βρε?τε την αγορ? στ?χο? σα?, τ?τε θα πρ?πει να εστιαστε?τε την κατ?λληλη επιχειρηματικ? ευκαιρ?α για εσ??. Δεν μπορε?τε να χτ?σετε ?να πετυχημ?νο καν?λι πωλ?σεων ε?ν δεν υπ?ρχει αγορ? για τα προ??ντα που πουλ?τε.

Ε?ν δεν ε?στε σ?γουροι ?τι ?χετε την κατ?λληλη αγορ? στ?χο και το κατ?λληλο προ??ν, τ?τε δεν ?χετε ?λλη επιλογ? απ? το να δοκιμ?σετε στην πρ?ξη. Δημιουργ?στε ?να απλ? βιβλ?ο ? αναφορ?, χρησιμοποι?στε μια υπηρεσ?α ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και ξεκιν?στε την διαδικασ?α χτ?ζοντα? τη λ?στα σα? με φ?ρμε? εγγραφ??.

Μ?χρι να βγ?λετε πραγματικ? λεφτ? απ? το καν?λι σα?, δεν μπορε?τε να ε?στε β?βαιοι ?τι υπ?ρχει ?δαφο? για να ξεκιν?σετε μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση.

2. Σχεδι?στε Προσεκτικ? Το Καν?λι Πωλ?σεων

?ταν πλ?ον θα ?χετε αποκτ?σει αυτοπεπο?θηση ?τι ?χετε βρει πλ?ον ?να επικερδ?? και πολλ? υποσχ?μενο μικροτμ?μα τη? αγορ??, μπορε?τε να σχεδι?σετε ? να ανασχεδι?σετε προσεκτικ? το καν?λι πωλ?σεων.

Βασικ? σα? μ?λημα ε?ναι να καλ?ψετε με το παραπ?νω τι? αν?γκε? των πελατ?ν σα?. Η ικαν?τητ? σα? να δημιουργ?σετε υψηλ?? αξ?α?, και υψηλ?? τιμ?? προ??ντα και υπηρεσ?ε? ?γκειται αποκλειστικ? σε σα? και στι? επιλογ?? σα?.

3. Χρησιμοποι?στε Διαφορετικ? Μ?σα Επικοινων?α?

?ταν θα ?χετε ολοκληρ?σει τη δημιουργ?α του προ??ντο? σα?, ε?ναι ?ρα να το πακετ?ρετε σε διαφορετικ?? μορφ??, σε μορφ? β?ντεο και ?χου για παρ?δειγμα, σε μορφ? κειμ?νου και ακ?μα σε μορφ? ιστοσελ?δα? ? εφαρμογ?? ? σεμιναρ?ου.

Θυμηθε?τε ?τι κ?θε ?νθρωπο? μαθα?νει με διαφορετικ? τρ?πο, ?λλοι ε?ναι οπτικο? τ?ποι, ?λλοι ακουστικο? και ?λλοι κιναισθητικο?.

Προσπαθε?τε να εμφιαλ?σετε το προ??ν σα? και να μην απαιτε?ται η φυσικ? σα? παρουσ?α στην παρ?δοση του προ??ντο? σα?. Μ?νον ?τσι θα μπορ?σετε να αναπαρ?γεται τον εαυτ? σα? και να αποκομ?σετε λεφτ? με ουρ? ? παθητικ? εισοδ?ματα.

4. Ψηφιακ? Προ??ντα – Mεταφορτ?σει? (Downloads)

Μια κοιν? πρακτικ? στο προπωλησιακ? τμ?μα ε?ναι ?τι π?ρα πολλ? καν?λια πωλ?σεων και πολλ?? ηλεκτρονικ?? επιχειρ?σει? εστι?ζονται κυρ?ω? σε ψηφιακ? προ??ντα ? υπηρεσ?ε?. Το ψηφιακ? περιεχ?μενο, ?πω? τα ηλεκτρονικ? βιβλ?α, τα β?ντεο και ?λα τα παρελκ?μενα ε?ναι πολ? δημοφιλ? και πολ? ε?κολα να πωληθο?ν.

Καθ?? ?μω? οι πελ?τε? σα? κινο?νται προ? το μεταπωλησιακ? τμ?μα του καναλιο? σα?, υπ?ρχει πιο ?ντονη η επιθυμ?α να ?χουν και πιο προσωπικ? εμπειρ?α μαζ? σα?. Τ?τε ε?ναι ευκολ?τερο να χρε?σετε περισσ?τερο και να του? αφιερ?σετε προσωπικ? χρ?νο, μ?σω σεμιναρ?ων, ταξιδ?ων κτλ.

5. H Αντιληπτ? Αξ?α Απ? Τον Πελ?τη Και η Μοναδικ? Προσφορ? Σα?

Μια πολ? σημαντικ? ?ννοια στο μ?ρκετινγκ ε?ναι η αντιληπτ? ? εκλαμβαν?μενη αξ?α για τον πελ?τη. Για παρ?δειγμα ?να προ??ν ?σο καλ? και να ε?ναι ?να στα μ?τια των πελατ?ν σα? ε?ναι ?χρηστο, τ?τε εκ των πραγμ?των ε?ναι και θα ε?ναι ?χρηστο.

Προσφ?ρετε κ?τι μοναδικ?; Ποια ε?ναι η μοναδικ? πρ?ταση πωλ?σεων σα?; (Unique Selling Proposition) Σε τι διαφ?ρει το προ??ν σα? απ? τα ?λλα; ?χει υψηλ? αξ?α για του? πελ?τε? σα?; Ε?ναι η αντιληπτ? αξ?α μεγαλ?τερη ? ?χι;

Πηγ?? Μ?ρκετινγκ

  1. ?ντερνετ Μ?ρκετινγκ 1: Βασικ?? Αρχ??
  2. Το Περιεχ?μενο Ε?ναι Βασιλι??
  3. ?ρθρο απ? τη Wιkipedia:Μ?ρκετινγκ

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看