ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Θ?λετε web traffic ? SEO;

Η μ?χη στο ?ντερνετ πα?ζεται στο ποιο site θα προσελκ?σει τον περισσ?τερο κ?σμο ? στο λεγ?μενο web traffic. Π?ρα πολλο? πιστε?ουν ?τι αυτ? που χρει?ζονται για να πετ?χουν περισσ?τερο traffic για την ιστοσελ?δα του? ? το e-shop του? ε?ναι η Google ? γενικ? οι μηχαν?? αναζ?τηση?, τη στιγμ? που σε π?ρα πολλ? sites η οργανικ? κ?νηση ? η κ?νηση απ? την Google αποτελε? μ?νο το 25% τη? συνολικ?? κ?νηση? που λαμβ?νει μια ιστοσελ?δα.

Με τι? τελευτα?ε? αμφιλεγ?μενε? εξελ?ξει? του αλγορ?θμου τη? Google, π?ρα πολλο? ?χουν γ?νει σκεπτικιστ?? σχετικ? με την ?ννοια SEO και Traffic. ?μα προσθ?σουμε και την μεγ?λη αποτυχ?α των πληρωμ?νων αναζητ?σεων να οδηγ?σουν στο κατ?φλι τη? βιωσιμ?τητα? το site ? το e-shop σα?, τ?τε καταλαβα?νουμε ?λοι ?τι το θ?μα web traffic ε?ναι μεγ?στη? σημασ?α? για κ?θε επιχειρηματ?α και για κ?θε site.

Για ?λου? του? παραπ?νω λ?γου? ?λοι οι κ?τοχοι ιστοσελ?δων πρ?πει να οδηγο?νται με β?ση τι? στατιστικ?? και τι? αναλ?σει? και να πιστ?ψουν στο τι λ?νε οι αριθμο?.

Π?σο traffic μου ?φερε τελικ? το SEO;

google-traffic

Σ?μφωνα με τι? στατιστικ?? του τελευτα?ου εξαμ?νου, Α?γουστο? 2013 ?ω? Φεβρου?ριο? 2014 περ?που η κ?νηση στο blog μου ?ταν ω? εξ??:

42,4% Refferal (links, baklinks, facebook, twitter, forum. email marketing και ?λλα site)

30,8% Απευθε?α? hit στην διε?θυνση.

25,7%? SEO, Google, Bing, Yahoo και λοιπ?? μηχαν?? αναζ?τηση?.

1% Περ?που RSS. ?μα δεν το ξ?ρετε δεν πειρ?ζει.

Οι ν?οι επισκ?πτε? κυρι?ρχησαν απ? του? παλιο?? καταλαμβ?νοντα? το 67,2% εν? οι παλιο? επισκ?πτε? ?πιασαν το 32,8% τη? π?τα?.

?πω? βλ?πουμε το μεγαλ?τερο μ?ρο? του traffic στο blog μου ?ρχεται απ? τα social media και τα baklinks (links, baklinks, facebook, twitter, forum. email marketing και ?λλα site), εν? τρ?τη πηγ? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι οι μηχαν?? αναζ?τηση? και το SEO γενικ?τερα.

Αν και η τ?ση του SEO παρουσ?ασε μια α?ξηση, αυτ? οφε?λεται στην πληρωμ?νη διαφ?μιση στη Google στο Google Adwords για τα πληρωμ?να οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google, ?που μετ? απ? 10 ημ?ρε? και 50 ευρ? χαμ?να δεν μου ?φερε καν?να απολ?τω? αποτ?λεσμα. Καμ?α δηλαδ? εγγραφ? στη λ?στα, καμ?α π?ληση, σαν να π?ρασε και να μην ακο?μπησε.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι η Google περιλαμβ?νει την πληρωμ?νη διαφ?μιση που ε?ναι referral traffic ω? οργανικ? αποτελ?σματα και ω? SEO traffic!

Για να μπορε?τε να δε?τε και σει? τα στατιστικ? τη? κ?νηση? στην ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει να ?χετε ?ναν λογαριασμ? Google Analytics, και τα πρ?σθετα Google Analytics του Yoast για WordPress και Google Analytics Dashboard για το WordPress blog ? e-shop σα?.

Ποια καν?λια διαφ?μιση? ε?ναι τα πιο αποτελεσματικ? για δημιουργ?α ν?ων πελατ?ν

google-seo

Σ?μφωνα με μια ?ρευνα τη? αμερικ?νικη? εταιρε?α? BrightLocal η οπο?α ερε?νησε 20.000 νοικοκυρι? στην Αμερικ? για να βρει πιο καν?λι διαφ?μιση? ε?ναι πιο αποτελεσματικ? βλ?πουμε τα παρακ?τω στατιστικ?:

 • Απ? στ?μα σε στ?μα: 26 %
 • SEO: 19 %
 • Online local directories: 15 %
 • PPC (pay per click): 3 %
 • Διαφ?μιση στην τοπικ? τηλε?ραση: 1%
 • Διαφ?μιση στον τοπικ? ραδιοφωνικ? σταθμ?: 2%
 • Σ?νολο Online marketing: 54 %

Τα παραπ?νω στατιστικ? διαβεβαι?νουν ?τι πολλ?? μικρ?? επιχειρ?σει? με site ? e-shop στο ?ντερνετ ζητ?νε υπηρεσ?ε? SEO ω? την πρ?τη στρατηγικ? δημιουργ?α? υποψηφ?ων πελατ?ν (lead), γιατ? πιθαν?? γνωρ?ζουν ?τι αυτ? η τεχνικ? ?χει δουλ?ψει για ?λλου?.

Ωστ?σο, το SEO δεν ε?ναι το ιδανικ?τερο μ?ρο? για μια μικρ? επιχε?ρηση που μετακινε?τε απ? την τοπικ? αγορ? που λειτουργο?σε απ? στ?μα σε στ?μα στην ηλεκτρονικ? αγορ?. Το SEO δεν ε?ναι το προτιμ?τερο απ? ?ποψη χρ?νου πολυπλοκ?τητα? και απ?δοση? των χρημ?των ? ROI (Return On Investment)

To PPC ε?ναι απ? τι? πιο μη αποδοτικ?? διαφημ?σει? για κ?ποιον πρωτ?ρη στο ?ντερνετ

Οι επιχειρηματ?ε? και γενικ? αυτο? που ξεκιν?νε την ιστοσελ?δα του? στο ?ντερνετ, δεν εμπιστε?ονται τον νεωτερισμ? και την πολυπλοκ?τητα του ?ντερνετ για αυτο??. Θ?λουν κ?τι πιο ασφαλ?? απ? τα ?πατα νερ?. Προ?ρχονται ?λοι απ? μια τοπικ? αγορ? και την τοπικ? διαφ?μιση. Εν? δεν του? αρ?σει πλ?ον η παραδοσιακ? διαφ?μιση γιατ? δεν αποδ?δει, απ? τηλ ?λλη καταλαβα?νουν πω? ακριβ?? δουλε?ει ? συν?θιζε να δουλε?ει.

Τα διαφημιστικ? γραφε?α συν?θω? εξωθο?ν του? πελ?τε? του? στην ε?κολη και απλ? λ?ση του PPC (pay per click, ? κ?στο? αν? κλικ) τη? διαφ?μιση? δηλαδ? που παρ?χει και η Google. Αυτ? ε?ναι παρ?μοια με του? τοπικο?? διαφημιστικο?? καταλ?γου?. Επιπλ?ον το 72% των επαγγελματι?ν στην διαφ?μιση μ?σω ?ντερνετ σχεδι?ζει στην Αμερικ? τουλ?χιστον να αυξ?σει τον προ?πολογισμ? του για διαφ?μιση στο ?ντερνετ το 2014.

?λλη αγορ? η Ελλ?δα, ?λλη η Αμερικ? θα μου πε?τε αλλ? ?ταν μιλ?με για traffic καλ? ε?ναι να ?χουμε συνολικ? εικ?να τη? αγορ??.

Το PPC ε?ναι καλ? για να ξεκιν?σετε, αλλ? αποδεικν?εται εξαιρετικ? δαπανηρ? και αναποτελεσματικ? σε β?θο? χρ?νου, ?σχετα με το τι κ?νουν οι ?λλοι, σαφ?? και υπ?ρχει καλ?τερο? τρ?πο? απ? αυτ?ν για να βρε?τε ν?ου? πελ?τε?.

Το SEO ε?ναι μ?νο για τον ?μπειρο χρ?στη ? ?χι;

Κ?θε χρ?νο το κ?στο? απ?κτηση? ν?ων πελατ?ν με το PPC ? με διαφημιστικ? μ?σα αυξ?νεται. Το σοφ?τερο για κ?θε site και e-shop ε?ναι να ξεκιν?σει να χτ?ζει απ? την αρχ? την στρατηγικ? SEO του για μακροπρ?θεσμα και διαχρονικ? αποτελ?σματα.

Η καλ?τερη λοιπ?ν στρατηγικ? SEO ε?ναι η διαχε?ριση περιεχομ?νου. Το 93% των κατ?χων ιστοσελ?δων σχεδι?ζει να χρησιμοποι?σουν την στρατηγικ?? περιεχομ?νου για το site του?.

Ε?ναι προτιμ?τερο να ξεκιν?σετε να τρ?χετε παρ?λληλου? τρ?που? για να αυξ?σετε την κ?νησ? σα? στην ιστοσελ?δα σα?. Το traffic και η επιτυχ?α στο ?ντερνετ γενικ? ?χει να κ?νει με? το να βρ?σκεστε παντο? στο ?ντερνετ και π?ντα.

Αν και παλι?τερα SEO σ?μαινε δημιουργ?α συνδ?σμων, σ?μερα αυτ? ?χει αντικατασταθε? με την δημιουργ?α περιεχομ?νου. Το 92% των επαγγελματι?ν SEO στην Αμερικ? το πιστε?ει περισσ?τερο για το 2014.

Εξ?λλου α? μην ξεχν?με ?τι η ?δια η Google το ?χει τον?σει επανειλημμ?νω? μ?σου του εκπροσ?που τη? Matt Cuts.

Τα Social Media ε?ναι η λ?ση στο traffic

Τα social media ?χουνε αποδειχθε? σωτ?ρια για κ?θε μικρ? και μικρομεσα?α επιχε?ρηση που τ?ρα κ?νει τα πρ?τα τη? β?ματα στο ?ντερνετ. Το 46% των επαγγελματι?ν στο ?ντερνετ τα θεωρε? σημαντικ? και κρ?σιμα για την επιτυχ?α του site του?.

Μετ? την αναβ?θμιση του? απ? την Google το καλοκα?ρι του 2013, σχετικ? με τι? σελ?δε? του Facebook, του Google Plus, του Pinterest και του Tumblr, των β?ντεο του Youtube και του Vimeo, ε?ναι πολ? σωστ? να στοχε?σετε ω? την κ?ρια πηγ? του traffic για την σελ?δα σα? σε αυτ?.

Αν και η Google δημ?σια ανακοιν?νει ?τι δεν μπορε? να λ?βει τα like και τα tweets ? ?λλα κοινωνικ? σ?ματα στον αλγ?ριθμο τη? υπ?ψη λ?γω προβλημ?των στο crawling (ανακ?λυψη και ευρετηρ?αση των αποτελεσμ?των) ?μω? οι σελ?δε? στο Facebook? κα? ?λλε? δημοσιε?σει? ? β?ντεο μπορο?ν να ληφθο?ν υπ?ψη.

Facebook

Facebook

To facebook ε?ναι μ?α ανερχ?μενη δ?ναμη στο χ?ρο των traffic και τη? δημιουργ?α? web traffic. Για μ?να αποτελε? την νο?μερο ?να πηγ? traffic και επισκεψιμ?τητα? στο ?ντερνετ. η

Η σημαντικ?τητα του Facebook στην επικοινων?α μα? ε?ναι τερ?στια γιατ? ?χει αλλ?ξει τα δεδομ?να τη? επικοινων?α? στο ?ντερνετ και στη ζω? μα? γενικ?.

Μεγ?λο μ?ρο? τη? επισκεψιμ?τητα? στο facebook προ?ρχεται απ? τα Facebook Groups.

Μικρ?? συμβουλ?? για κ?νηση απ? το facebook

 • Επιλ?ξτε 50 με 100 ομ?δε? στο facebook
 • Επιλ?ξτε μ?νο ανοιχτ?? ομ?δε? που σα? αφ?νουν να δημοσιε?σετε ελε?θερα χωρ?? ?γκριση απ? τον διαχειριστ?.
 • Προτιμ?στε ομ?δε? με π?νω απ? χ?λια μ?λη και που ε?ναι σχετικ? ενεργ??, ?χουν δηλαδ? δημοσιε?σει? και απ? ?λλα μ?λη.
 • Αποφ?γετε ακρα?ε? ομ?δε? εθνικιστικο? ? θρησκευτικο? ? πολιτικο? περιεχομ?νου.
 • Κ?ντε μ?νο μια αποστολ? τη μ?ρα σε κ?θε ομ?δα, μην δ?νετε δικαι?ματα στον κ?σμο.
 • Κ?ντε like και σε ?λλε? δημοσιε?σει? και κ?ντε add σε ν?ου? φ?λου?.
 • Επ?ση? δημιουργ?στε και τη δικ? σα? ομ?δα στο Facebook.
 • Τ?λο? φροντ?στε να δημιουργ?σετε 5.000 φ?λου? για να ?χουν οι δημοσιε?σει? σα? πιο μεγ?λη απ?χηση.
 • Παρατηρ?στε τα στατιστικ?. Μ?λι? φτ?σετε σε ?να πλατ? και δε?τε ?τι υπ?ρχει κορεσμ?? σε αυτ?? τι? ομ?δε?, απλ?? βρε?τε ?λλε? 50 ? 100 ν?ε? ομ?δε? για να συμμετ?χετε.

Καλ? επιτυχ?α!

Κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν σ?μερα!

Τον προηγο?μενο μ?να μ?νο 1943 επισκ?ψει? ?γιναν απ? το facebook στο site μου. Το Facebook αποτελε? τη νο?μερο ?να πηγ? traffic στο ?ντερνετ για μ?να για ?λο το 2014.

Κ?ντε με φ?λο σα? στο facebook!

Twitter

twitter

Το twitter αν και υποβαθμ?στηκε απ? την Google το καλοκα?ρι του 2013 μια και δεν κατ?φεραν να φτ?σουν σε συμφων?α οι δ?ο εταιρε?ε?. Ο αλγ?ριθμο? τη? Google ?χει αποκλε?σει το twitter, ?μω? μ?νο του ?χει π?ρα πολ? μεγ?λη κ?νηση μια και ε?ναι το νο?μερο ?να στην κατηγορ?α του microblogging.

Πολλο? δεν ?χουν π?ρει στα σοβαρ? ακ?μα το twitter, μια και η διαφ?μιση στο twitter ε?ναι ακ?μα για την χ?ρα μα? στα σπ?ργανα. ?μω? κ?ποιοι που εκμεταλλε?τηκαν τι? τ?σει? ?χουνε καταφ?ρει να αποκτ?σουν 70.000 και 100.000 followers! ?να tweet του? μπορε? να φ?ρει 700 και 1000 μοναδικο?? επισκ?πτε? σε ?ποια ιστοσελ?δα επιλ?ξουν!

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι να γ?νετε ?να? μ?γο? του traffic και κουν?ντα? το μαγικ? σα? ραβδ? να μετακινε?τε τον κ?σμο απ? δω και απ? κει!

Μην παραβλ?πετε το twitter ω? πηγ? traffic στο site σα?! Το twitter μου ?φερε τον προηγο?μενο μ?να 34 επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα μου απ? του περ?που 1.300 followers που ?χω. Ε?ναι ?να ποσοστ? τη? τ?ξη? του 2.6 τοι? χιλο??, αλλ? για αρχ? καλ? ε?ναι!

?να πολ?τιμο εργαλε?ο για να αυξ?σετε το κοιν? σα? στο twitter ε?ναι το Justunfollow και το Unfollowers.

Ακολουθ?σετε με στο twitter !

Pinterest

pinterest

To pinterest ε?ναι ?να ν?ο ε?δο? social media που υπ?σχεται να σα? μαγ?ψει ειδικ? ?μα ε?στε γυνα?κα και λ?τρη? των e-shop!

Μπορε?τε να δημιουργ?σετε τα δικ? σα? boards στο pinterest και να αποκτ?σετε τι? δικ?? σα? συλλογ?? αντικειμ?νων, ρο?χων ? κοσμημ?των!

Το Pinterest αποτελε? την ανερχ?μενη δ?ναμη στα social media και μια ν?α πηγ? traffic!

Ακολουθ?στε με στο Pinterest!

Google Plus

google-plus

Το Google Plus ε?ναι ?να ξεχωριστ? ν?ο κεφ?λαιο απ? μ?νο του για τον χ?ρο του traffic και των social media. Αν και τον προηγο?μενο μ?να με ?φερε μ?νο 29 επισκ?πτε?, ξ?ρω ?τι στο μ?λλον θα μου φ?ρει χιλι?δε? γιατ? ε?ναι ?να ασ?μμετρο social media. Μπορο?ν δηλαδ? να με ?χουν στου? κ?κλου? του? π?νω απ? 5.οοο ?τομα που ε?ναι το ?ριο του Facebook.

Με 600 μ?νο ακ?μα φ?λου? στο Google Plus, θα ?λεγα ?τι ε?ναι ?να καλ? ποσοστ? για αρχ?.

Κ?ντε με φ?λο σα? στο Google Plus.

Youtube

youtube

Το Youtube ?χει κερδ?σει τι? καρδι?? ?λων μα? γιατ? μπορο?με να βλ?πουμε τι? αγαπημ?νε? μα? ταιν?ε? και β?ντεο κλιπ. Ποιο? απ? σα? ?μω? γνωρ?ζει για το β?ντεο μ?ρκετινγκ και ?χει ανεβ?σει ?να δικ? του β?ντεο στο Youtube;

Τον προηγο?μενο μ?να 101 ?τομα μπ?καν στο site μου απ? το Youtube κατατ?σσοντ?? το δε?τερη πηγ? traffic απ? τα social media μετ? το facebook!

To Youtube ?χει δικ? του μηχαν? αναζ?τηση? για β?ντεο που υποστηρ?ζεται απ? την Google και ε?ναι ?να εργαλε?ο για κ?θε επιχε?ρηση που θ?λει να προβληθε? αποτελεσματικ? στο ?ντερνετ.

Επ?ση? χρησιμοποι?ντα? σωστ? τι? λ?ξει? κλειδι? και την περιγραφ? για να προσθ?σετε το δικ? σα? link προ? το site σα? μπορε?τε να κατευθ?νεται τον επισκ?πτη προ? τη σελ?δα σα?.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο Youtube!

Vimeo

vimeo

Το αντ?στοιχο βιντεοκ?ναλο στο ?ντερνετ με το Youtube ε?ναι και το Vimeo, το οπο?ο δεν ?χει και τ?σο πολ? κ?σμο ?σο το Youtube, αλλ? ε?ναι πολ? καλ? για να ?χετε μια δε?τερη επιλογ? και για να κρατ?σετε αντ?γραφα ασφαλε?α? απ? το Youtube.

To vimeo ε?ναι ?να πολ? ποιοτικ? καν?λι β?ντεο και ?χει πολ? καλ? πιστ?τητα στο β?ντεο. Επ?ση?, εμφαν?ζεται και στα αποτελ?σματα τη? Google, ?ρα ?χετε και μια ?λλη ν?α πηγ? επισκεψιμ?τητα? για το site σα?.

Αν και τον προηγο?μενο μ?να μου ?φερε μ?νο 10 επισκ?ψει?, φαντ?ζομαι ?τι τα νο?μερα θα αυξηθο?ν στο κοντιν? μ?λλον, ?ταν θα προσθ?σω και ?λλα β?ντεο!

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο Vimeo!

Tumblr

tumblr

To Tumblr ε?ναι ?να κοιν?χρηστο blog, ?πω? ο blogger το οπο?ο κατ? παρ?δοξο τρ?πο εμφαν?ζεται στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Ε?ναι ?να πολ? απλ? και χρ?σιμο εργαλε?ο για 2 λ?γου?. Για να δημιουργ?σει κ?ποιο? backlinks και για να αποκτ?σετε ?να καν?λι ν?ου traffic απ? τα αποτελ?σματα τη? Google.

Μ?νει μ?νο να το ανακαλ?ψετε!

Ακολουθ?στε με στο Tumblr!

Η ?κπληξη StumbleUpon!

stumbleupon

Απλ? δοκιμ?στε το! Δεν ?χω καταλ?βει ακ?μα την χρησιμ?τητ? του. Το θ?μα ε?ναι ?τι μπορε?? να περ?σει? τον χρ?νο σου ευχ?ριστα με αυτ? και να δει? καινο?ρια site που σου προτε?νει σ?μφωνα με τα ενδιαφ?ροντ? σου.

Αυτ? η αναμ?χλευση ανθρ?πων και ιστοσελ?δων ε?ναι δημιουργικ? ειδικ? ?ταν κ?νει? brainstorming και βαρι?σαι να ψ?ξει? στην Google. Τον προηγο?μενο μ?να μου ?φερε 24 επισκ?πτε? στο blog μου!

Πολ? ε?κολα χρησιμοποι?ντα? τη μπ?ρα εργαλε?ων AddThis στον Firexox μπορε?τε να κοινοποι?σετε τη σελ?δα σα?, τα προ??ντα σα? στο e-shop ? τι? ν?ε? σα? δημοσιε?σει? με αστραπια?α ταχ?τητα σε περισσ?τερα απ? 100 μ?σα δικτ?ωση? ?πω? το Stumble Upon!

Βρε?τε με στο StumbleUpon!

?Οι μεγ?λοι χαμ?νοι των social media

LinkedIn

Πολ? αργ? στη σ?ναψη σχ?σεων. Δε? τον Καραμανλ? να κοιμ?ται.

Κ?ντε με φ?λο στο LinkedIn

Myspace

Πολ? εξειδικευμ?νο εκτ?? και ?μα ζει? στο Hollywood.

 

Blogger

Ε?παμε να σοβαρευτο?με. Δεν πιστε?ω να νομ?ζετε ?τι κ?τι κ?νετε με το blogger.

 

Typepad

Δε? το blogger.

Δε?τε το blog μου στο Typepad.

Squidoo

Καλ? τι μ@λ@κια ε?ναι αυτ?;

Hubpages

Το ?διο με το Squidoo

Δε?τε τι? σελ?δε? μου στο hubpages.

Joomla

Τι λ?γαμε για το SEO; Οεο! Ελπ?ζω να μην ?χετε site σε joomla.

?χι δεν θα ασχοληθ? με Joomla.

Druppal

Απ’ το κακ? στο χειρ?τερο, ξεκιν?ντα? απ? το Joomla που ?ταν το κακ?.

Ο?τε με druppal.

Digg

Καλ? για να κ?νει ping στην Google. Απλ? δεν υπ?ρχει ?νθρωπο? να κ?νει pong!

Reddit

Πολ? μοναξι?!

Ελ?τε να γ?νουμε πολλο?!

Vkontake

Ρ?σικα ξ?ρετε;

Κ?ντε με φ?λο στο Vkontakte να μ?θουμε μαζ?!

Traffic και Email Marketing;

marketing

Αν και το email marketing ε?ναι μ?α πολ? παλι? τεχνικ? προσ?λκυση? ν?ων πελατ?ν. Η παρ?βλεψη τη? αποτελε? μ?γα αμ?ρτημα στον χ?ρο του ?ντερνετ. Το email marketing ?χει την μεγαλ?τερη απ?δοση συγκριτικ? με τα ?λλα μ?σα διαφ?μιση? στο ?ντερνετ και ε?ναι μια μεγ?λη πηγ? επισκεψιμ?τητα? ? web traffic.

Με μερικ?? συντηρητικ?? εκτιμ?σει? η απ?δοση του email marketing μπορε? να φτ?σει και στα 44 ευρ? αν? ευρ? που επενδ?ετε στο email marketing σ?μφωνα με την εταιρε?α Ιcontact. Το email marketing απ? μ?νο του απλοποιε? ?λε? τι? ?λλε? δραστηρι?τητε? για δημιουργ?α traffic γιατ? επαναφ?ρει τον επισκ?πτη π?σω στην ιστοσελ?δα? σα? για να τον κ?νει πελ?τη, αφο? ?χει αποκτηθε? το email του μ?σω PPC, SEO, facebook ? Youtube.

Τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα

Οι πιο πετυχημ?νοι επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ ε?ναι αυτο? που ?χουν την μεγαλ?τερη λ?στα με υποψηφ?ου? πελ?τε? ? με πιστο?? πελ?τε? που ?χουν αγορ?σει και επιθυμο?νε να ΞΑΝΑ-αγορ?σουν απ? αυτο??. Στατιστικ? στο μ?ρκετινγκ το 80% των αγορ?ν επιτυγχ?νεται στην 7η με την 12 επαφ? ? ?κθεση με τον πελ?τη τη? πρ?ταση? σα?.
Ε?ν κ?ποιο? επισκ?πτεται τη σελ?δα σα? και δεν κρατ?τε το email του για να συνεχ?σετε την επαφ? μαζ? του, τ?τε χ?νεται το 80% των εν δυν?μει πωλ?σεων και των εν δυν?μει πελατ?ν σα?. ?τσι μ?νο με τη δημιουργ?α μια? υποτυπ?δου? λ?στα? και ηλεκτρονικ?ν μηνυμ?των αυξ?νεται το τζ?ρο τη? επιχε?ρησ?? σα? κατ? 400%!

Η τεχνολογ?α email marketing σ?μερα και οι υπηρεσ?ε? που παρ?χονται ε?ναι κατ? β?ση φθην??. Θα με ρωτ?σετε γιατ? δεν το κ?νουν τ?τε ?λοι; Αυτ? ε?ναι μια ?λλη ερ?τηση. Προσωπικ? συστ?νω την εταιρε?α AWEBER που χρησιμοποι? για το email marketing.

Συμπερ?σματα για συζ?τηση

Ε?ναι πολ? ε?κολο για κ?θε ν?ο e-shop ? site να χαθε? στον απ?ραντο κ?σμο του ?ντερνετ λ?γω ?λλειψη? εμπειρ?α?.

 • Συν?θω? οι περισσ?τεροι ξεκιν?νε με λ?θο? τρ?πο στο ?ντερνετ. Επ?ση? κ?νουν τι? λ?θο? ερωτ?σει?.
 • Η ερ?τηση δεν πρ?πει να ε?ναι πω? θα βγω πρ?το? στην Google, αλλ? πω? θα αποκτ?σω απερι?ριστο δωρε?ν traffic στην ιστοσελ?δα μου.
 • Τα δεδομ?να των ερευν?ν δε?χνουν ?τι η αποτελεσματικ?τερη στρατηγικ? traffic σ?μερα ε?ναι τα social media και συγκεκριμ?να το facebook, twitter, google plus, pinterest, Youtube και Vimeo.
 • Το πιο σωστ? ε?ναι να βρ?σκεστε παντο? στο ?ντερνετ και να χρησιμοποι?σετε ?λε? τι? στρατηγικ?? παρ?λληλα και ?χι επ?λληλα.
 • Η δημιουργ?α blog περιεχομ?νου ε?ναι η νο?μερο ?να στρατηγικ? SEO σ?μερα.
 • Τα στατιστικ? στο ?ντερνετ μετριο?νται με τι? χιλι?δε?. Μην παρασ?ρνεστε με τι? εκατοντ?δε? που ε?χαμε παλι?τερα.
 • Το περιεχ?μενο δημιουργε? traffic και η λ?στα email λεφτ?.
 • Tο θ?μα web traffic ε?ναι μεγ?στη? σημασ?α? για κ?θε επιχειρηματ?α και για κ?θε site. Μ?θετε να γ?νεται ?να? μ?γο? του traffic.

Traffic Vs SEO Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

3 Σχ?λια. Leave new

 • Καλημ?ρα Γι?ννη,

  Πολ? καλ? το ?ρθρο σου. Μια ερ?τηση που θ?λω να κ?νω ε?ναι η εξ??:
  Το Stumbleupon το γνωρ?ζω και ε?ναι μια πολ? καλ? πηγ? traffic, αλλ? ε?ναι κατ?λληλο για ελληνικ? σελ?δα;
  Επειδ? ?χει αρκετο?? χρ?στε? απ? ΗΠΑ κτλ. Ε?ναι κατ?λληλο αν ?χει? blog/site στα αγγλικ?, αλλ? για ελληνικ? blog/site? Εδ? τ?θεται το ερ?τημα.
  ΥΣ: Το Stumbleupon ε?ναι ?να networking site εκτ?? απ? social bookmarking.
  Αναμ?νω την απ?ντηση σου!
  Φιλικ?,

  Π?νο?

  Απ?ντηση
  • Πολ? καλ? ερ?τηση Π?νο, το stumbleupon ?χει πολλ?? γλ?σσε? και ?χει για κ?θε δημοσ?ευση επιλογ?? γλ?σσα? για την αγορ? στ?χο που απευθ?νεσαι. Οπ?τε κ?νει και για ελληνικ? sites, blogs και e-shops.
   Η κ?θε γλ?σσα ε?ναι και ξεχωριστ? target market, ?λλη αγορ? στ?χο δηλαδ? με ?λλε? αν?γκε?, ?λλε? λ?ξει? κλειδι? και ?λλο seo, οπ?τε δεν μπορε?? να απευθυνθε?? στην ελληνικ? αγορ? με αγγλικ? blog αν εννοε?? αυτ?.
   ?μω? απ? ?ποψη baklinking, μπορε?? σε διεθν?? ? λατινικ?? λ?ξει? κλειδι? να κ?νει? σχ?λια ? δημοσιε?σει? σε ξ?να site για να πα?ρνει? τη διασπορ?, την σχετικ?τητα και τα πολ?τιμα backlinks με τη λ?ξη κλειδ?.

   ?μω?, φαντ?σου κ?ποιον που πατ?ει σε ?να backlink με μια διεθν? λ?ξη κλειδ? ?πω? το web design για παρ?δειγμα και να βγα?νει ?να site στα αραβικ?, ινδικ?, κιν?ζικα!

   Ελπ?ζω να σε κ?λυψα και σε ευχαριστ? πολ? φ?λε Π?νο για το σχ?λιο σου.

   Απ?ντηση
   • Σε ευχαριστ? πολ? για την απ?ντηση σου Γι?ννη! Την ?κανα την ερ?τηση εννο?ντα? ?τι αν υπ?ρχουν ?λληνε? χρ?στε? του Stumbleupon ?στε να ?λξει? traffic & απ? εκε?.
    Αλλ? ε?ναι κατανοητ? με την γλ?σσα & το keyword γιατ? θα π?ρει? ?να καλ? backlink απ? ?να well established site.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看