ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

wordrpress security

Web Design : 8 συμβουλε? για ασφαλεια στο WordPress site

Το WordPress απ? μ?νο του ε?ναι παραμετροποιημ?νο ?στε να ε?ναι αρκετ? ασφαλ??. Καλ? ε?ναι ?μω? να λ?βουμε κ?ποια προληπτικ? μ?τρα που θα ελαχιστοποι?σουν τον κ?νδυνο να μα? ρ?ξουν το site. Επ?δοξοι hackers καθημεριν? εξαπολ?ουν αυτ?ματε? επιθ?σει? με κακ?βουλα bots. Κακ?βουλο λογισμικ? μπορε? να εξαπολ?σει χιλι?δε? επιθ?σει? παγκοσμ?ω? και χωρ?? μεγ?λο κ?πο ?να ευ?λωτο site μπορε? να π?σει σαν τραπουλ?χαρτο.

Ασφαλεια WordPress και Password

Στο ?ντερνετ με χιλι?δε? υπηρεσ?ε? και social media, ε?ναι πολ? δ?σκολο να θυμ?στε διαφορετικ? και δ?σκολα passwords.? ?να χαλαρ? password μπορε? να αποβε? μοιρα?ο για την ασφ?λεια του WordPress. Το σωστ? ε?ναι να ?χετε διαφορετικ? passwords για κ?θε υπηρεσ?α και να εμπερι?χει κεφαλα?α λατινικ?, αριθμο?? και σ?μβολα.

Χρησιμοποιε?στε κωδικο?? που περιλαμβ?νουν πολλ? ψηφ?α απ? αριθμο?? + γρ?μματα + σ?μβολα σε τυχα?ου? συνδυασμο??, ?στε να μην αποτελο?ν αγγλικ? λ?ξη, ? λ?ξη που υπ?ρχει σε λεξικ?. ?να πολ? ισχυρ? password θα ?ταν π.χ. τη? μορφ??: gA@@90ro$pj5gr$ το οπο?ο ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να το σπ?σει κανε??.

?χει 15 ψηφ?α και αποτελε?ται απ? τυχα?α γρ?μματα φων?εντα και σ?μφωνα, αριθμο?? και σ?μβολα. Προφαν?? ε?ναι πιο δ?σκολο να το θυμ?στε, αλλ? θα μπορο?σατε σε κ?ποιο ασφαλ?? μ?ρο? στο σπ?τι σα?, σε μια ατζ?ντα στο συρτ?ρι σα?, να κρατ?τε του? κωδικο?? ?στε να μην του? ξεχν?τε. Το τ?μημα ε?ναι μικρ? μπροστ? στην ασφ?λεια.

Αρκε? ?μω? ?να? ισχυρ?? κωδικ?? για την ασφ?λεια του WordPress; Μ?πω? αν αλλ?ζατε κωδικο?? αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα, π.χ. κ?θε λ?γου? μ?νε?; Εσε?? θα επιλ?ξετε το π?σο θ?λετε να δυσκολ?ψετε τη ζω? των hackers.

Μην επιλ?γετε και χρησιμοποιε?τε ε?κολα passwords ?πω?:

 • 1234
 • 12345678
 • 1111
 • password
 • 17031985
 • ?διο ?νομα χρ?στη και password ? παρ?γωγ? του

Οι πρ?τοι κωδικο? που δοκιμ?ζουν ?σοι θ?λουν να παραβι?σουν την ασφ?λεια τη? εγκατ?σταση? στο WordPress σα?, το e-mail σα?, ? τον υπολογιστ? σα? γενικ?τερα, ε?ναι εξ?σου απλο?. Ημερομην?ε? γενεθλ?ων, το ?νομα σα?, το e-mail σα? ? ?να? ε?κολο? συνδυασμ?? αριθμ?ν επιβ?λλεται να αποφε?γονται.

Και μην νομ?ζετε ?τι ο επ?δοξο? hacker θα κ?τσει να δοκιμ?σει κωδικο?? με το χ?ρι μ?χρι να βαρεθε?. Η επ?θεση ? αλλι?? brute force γ?νεται απ? πολλ?? διαφορετικ?? διευθ?νσει? IP απ? ?λο τον κ?σμο και δοκιμ?ζονται αριθμο?, ον?ματα, λ?στε? λ?ξεων ? λεξικ? ? και συνδυασμο? αυτ?ν. Δηλαδ? δοκιμ?ζουν πιθανο?? συνδυασμο?? μ?χρι να πετ?χουν τον σωστ?.

?τσι, ?να? κωδικ?? ?πω? aaaaaa ? 111111 ε?ναι καταδικασμ?νο? να βρεθε? πολ? γρ?γορα απ? τι? μηχαν?? σπασ?ματο? κωδικ?ν στο WordPress.

WP Security Audit Log

Επιβ?λλεται λοιπ?ν να παρακολουθε?τε τα logs του website σα? και να βλ?πετε ποιου? κωδικο?? χρησιμοποιο?ν τα κακ?βουλα bots που επιχειρο?ν πρ?σβαση στον Π?νακα Ελ?γχου ? Dashboard του WordPress. ?να καλ? plugin για να βλ?πετε τι αλλαγ?? γ?νονται μ?σα στην εγκατ?σταση? και στη διαχε?ριση του WordPress site σα?, ε?ναι το WP Security Audit Log.

Οπ?τε αν δε?τε κ?ποια ?ποπτη δραστηρι?τητα θα μπορ?σετε να δρ?σετε ?μεσα. Και να ξ?ρετε αν κ?ποιε? αλλαγ?? ?γιναν απ? εσ?? ? απ? κ?ποιον hacker. Μπορε?τε λοιπ?ν σε περ?πτωση επ?θεση? απ? hackers να ξ?ρετε ποια αρχε?α ?λλαξαν για να μπορ?σετε να επαναφ?ρετε το WordPress στην προηγο?μενη του κατ?σταση.

Επ?ση? στι? εγκαταστ?σει? WordPress με πολλο?? χρ?στε?, μπορε?τε να παρακολουθε?τε τη δραστηρι?τητα ?λων των χρηστ?ν και διαχειριστ?ν.

BackUpWordPress

Τα αντ?γραφα ασφαλε?α? ε?ναι αναγκα?α κ?θε φορ? που κ?νετε αλλαγ?? στο site σα?. Καλ? θα ?ταν να κρατ?τε ?να αντ?γραφο κ?θε μ?ρα τοπικ? στον υπολογιστ? σα? και αυτ? να το συγχρον?ζεται με το Google Drive σα?. Μπορε? να κρατ?ει αντ?γραφα ασφαλε?α? και ο servers σα? ? το hosting σα?, αλλ? ο καν?να? για τα αντ?γραφα ασφαλε?α? ? backup ε?ναι απλ??. Χρει?ζεστε τουλ?χιστον τρ?α backup για να ε?στε ασφαλ??. Κατεβ?στε το Backupwordpress.

Akismet

Το spamm ? το spamming μπορε? να καταστρ?ψει το site σα?, γεμ?ζοντα? το με κακ?βουλα σχ?λια παντο? και σε ακαταλαβ?στικε? γλ?σσε?. Το akismet κ?νει αυτ?ματα αυτ? τη δουλει? για σα?, εν? παρ?λληλα σα? προστατε?ει απ? τα pingbacks.

Username διαχειριστ?

?να απ? τα συν?θη λ?θη στην ασφ?λεια εν?? δικτυακο? τ?που με WordPress ε?ναι η χρ?ση του λογαριασμο? διαχειριστ? με το username admin, το οπο?ο αποτελε? προεπιλογ?, ? κ?ποιο ε?κολο ?πω? john ? προφαν?? ?πω? administrator.

Ειδικ? η ?παρξη του λογαριασμο? admin προδ?δει ?ναν δικτυακ? τ?πο WordPress με μη-?μπειρο διαχειριστ?. Δοκιμ?στε το παραπ?νω plugin ? κ?ποιο σαν αυτ?, και θα εκπλαγε?τε με το π?σε? επισκ?ψει? γ?νονται καθημεριν? στο wp-login.php ?που δοκιμ?ζονται username: admin και password: κ?τι τυχα?ο

Α? κ?νουμε τη ζω? των hackers πιο δ?σκολη: Χρησιμοποι?ντα? ?ναν λογαριασμ? διαχειριστ? με πολλο?? αριθμο?? και γρ?μματα και ?χι σ?μβολα π.χ. i78ehh5At2 αναγκ?ζουμε τον κακ?βουλο επισκ?πτη σε υπερπολλαπλ?σιο χρ?νο και κ?πο: Θα πρ?πει να πετ?χουν ?ναν απ? του? ?πειρου? συνδυασμο?? τ?τοιων περ?πλοκων κωδικ?ν username και password.

Ασφαλεια και αρχε?ο .htaccess

Το αρχε?ο . htaccess και η ασφ?λεια του ε?ναι υψ?στη? σημασ?α? για την εγκατ?στασ? του WordPress. Η μετακ?νηση του σε ?λλο φ?κελο και να το κ?νετε α?ρατο για του? επ?δοξου? hackers θα μεγιστοποι?σουν την ασφ?λεια του WordPress σα?. ?να καλ? WordPress Plugin που θα σα? βοηθ?σει στο να αυξ?σετε την ασφ?λεια του WordPress ε?ναι το? Stealth Login Page.

Επ?ση?, θα προσθ?σει και ?να τετραψ?φιο PIN επιπλ?ον στη φ?ρμα εγγραφ?? στο site σα? παρ?λληλα με το username, passwords. Με αυτ?ν τον τρ?πο αυξ?νεται η ασφ?λεια του WordPress γιατ? εκμηδεν?ζονται ?λε? οι brute force attacks.

Ασφ?λεια και WordPress Plugins

Επ?ση?, αποφε?γετε να εγκαθιστ?τε ?ποιο plugin βρε?τε, μπορε? να ?χει ?τρ?πε?? ασφαλε?α?, και μην κατεβ?σετε ποτ? Plugin απ? ?λλη σελ?δα πλην τη? επ?σημη? των WordPress Plugins.

Ασφ?λεια WordPress και FTP

Θεωρ? δεδομ?νο ?τι δεν πρ?πει να δ?νετε πουθεν? του? κωδικο?? του WordPress ? του FTP ? CPanel σα?, ? αν το κ?νετε, να του? αλλ?ζετε μετ?. Θα πρ?πει να σβ?νεται του? κωδικο?? του FTP που του? κρατ?ει το πρ?γραμμα στη μν?μη για αυτ?ματη σ?νδεση.

Επ?ση?, να μην κ?νετε login στον Π?νακα ελ?γχου απ? ξ?νου? υπολογιστ?? που μπορε? να αποθηκε?σουν εν αγνο?α σα? του? κωδικο?? σα? και χρησιμοποι?στε ?να καλ? antivirus στον υπολογιστ? σα?. Υπ?ρχουν κακ?βουλα προγρ?μματα ?πω? τα? keyloggers που καταγρ?φουν τα πλ?κτρα που πατ?τε και μπορο?ν ε?κολα να υποκλ?ψουν τα στοιχε?α σα?.

WordPress και ασφαλεια – Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Πολυ καλο post για την ασφαλεια του WordPress. Κ?τι τ?τοιο ε?χα δει και σε site του εξωτερικο?, αλλ? ε?χανε μ?σα κ?δικα και δεν μπορο?σα να τα καταλ?βω. Αυτ? ?μω? το post τα ?χει πολ? απλ? και κατανοητ? για κ?ποιον αρχ?ριο στο WordPress που ξ?ρει μ?νο να β?ζει και να βγ?ζει plugins…

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? Ιω?ννα για το σχ?λιο σου. Ετοιμ?ζω στο μ?λλον ?να επικ? ?ρθρο σχετικ? με την ασφ?λεια του WordPress και σ?γουρα θα σε ενδιαφ?ρει. Ε?ναι για πιο προχωρημ?νου? στο WordPress και ναι, θα περι?χει και κ?δικα.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看