ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEB DESIGN ΛΑΘΗ

Web design 7 μοιρα?α λ?θη

πω? να αποφ?γετε τα λ?θη στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και να φτι?ξετε ?να επαγγελματικ? site

Το web design δεν ε?ναι τ?ποτε ?λλο απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων. Το web design ε?ναι π?ρα πολ? απλ? για κ?ποιον που ε?ναι επαγγελματ?α?, αλλ? μπορε? να γ?νει ακατ?ρθωτο ε?ν δεν με?νετε στα βασικ? του σχεδιασμο? ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ.

Σ?μερα σχεδ?ν ?λοι ξ?ρουν να φτι?χνουν site, αλλ? το να φτι?χνουν επαγγελματικ? site που βγ?ζουν λεφτ? ε?ναι το ζητο?μενο. Πολλο? πελ?τε? με ρωτ?νε π?σο ?χει ?να site;

Η απ?ντηση ε?ναι απλ? υπ?ρχει site και με 50€, υπ?ρχει και site τζ?μπα, αλλ? το site που βγα?νει πρ?το στη Google με τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λω και μου βγ?ζει λεφτ? ?χει ανεκτ?μητη αξ?α.

Για να μην την πατ?σετε και μπε?τε στην κατηγορ?α του 80% των sites που αποτυχα?νει, σα? γρ?φω αυτ? τα 7 μοιρα?α λ?θη του web design και πω? να τα αποφ?γετε.

1. ?λλειψη συγκεκριμ?νων στ?χων του site

Πριν κατασκευ?σετε το site σα?, θα πρ?πει να ?χετε συγκεκριμ?νου? στ?χου? για το τι θ?λετε να πετ?χετε με αυτ?. Οι στ?χοι σα? στο web design πρ?πει να ε?ναι ορισμ?νοι, συγκεκριμ?νοι και ρεαλιστικο?:

 • Στ?χοι επισκεψιμ?τητα? ? traffic
 • Στ?χοι μετατρεψιμ?τητα? ? conversion rate
 • Στ?χοι χρηματοπο?ηση? ? monetization goals
 • Στ?χοι SEO

2. Site που σ?ρνεται

Το να σ?ρνεται το site σα? ε?ναι ?να απ? τα πιο κοιν? λ?θη στο web design. τα πολ? πετυχημ?να sites ?χουν πολ? μικρο μ?γεθο? στην αρχικ? του? σελ?δα, π?ρτε για παρ?δειγμα το Facebook, το οπο?ο ε?ναι δεν ε?ναι 312KB σε μ?γεθο? και φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο.

Αν το site σα? ε?ναι παραπ?νω απ? 1,5 ΜΒ και φορτ?νει σε περισσ?τερο απ? 3 δευτερ?λεπτα, φροντ?στε να το κ?νετε λ?γο δ?αιτα.

Δε?τε την ταχ?τητα του site σα? και εκτιμ?στε τι πρ?πει να βελτι?σετε:

 1. tools.pingdom.com
 2. https://gtmetrix.com

3. Δεν ε?ναι κατασκευασμ?νο σε WordPress

?να απ? τα μοιρα?α λ?θη ε?ναι να μην φτι?ξετε το site σα? σε WordPress. Η κατασκευ? ιστοσελ?δων ? το web design με παραδοσιακο?? μεθ?δου? ?πω? το Photoshop, dreamweaver και να γρ?φω κ?δικα ε?ναι πλ?ον ασ?μφορη.

Το vertical CMS ? οποιοδ?ποτε ?λλο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ε?ναι και αυτ? μη ανταγωνιστικ?.

Το WordPress ε?ναι η καλ?τερη και η γρηγορ?τερη επιλογ? στο Web Design:

 • Χιλι?δε? θ?ματα WordPress να επιλ?ξω
 • Πολλ? plugins απ? κορυφα?ου? προγραμματιστ?? στο ε?δο?
 • Το καλ?τερο SEO

4. Το site θα το φτι?ξει ο ξ?δερφο? που ε?ναι ειδικ??

Ο ξ?δερφο? σα? μπορε? να ε?ναι ο καλ?τερο? ?νθρωπο? στον κ?σμο ?μω? η επιλογ? ?γινε με λ?θο? κριτ?ρια. Δεν ?χει καν?να επενδεδυμ?νο συμφ?ρον στο site σα? και δεν φ?ρει καμ?α ευθ?νη αν δεν βγ?λετε χρ?ματα απ? αυτ?. Ο?τω? ? ?λλω? θα το κ?νει τζ?μπα, οπ?τε δεν σα? κα?ει και σα? για το αποτ?λεσμα.

Μ?χρι π?τε ?να? επαγγελματ?α? θα μπορε? να μην πληρ?νεται για τη δουλει? του; Ο ξ?δερφο? σα? ? ο κολλητ?? σα? θα πρ?πει να κ?νει κ?ποια ?λλη δουλει? για να χρηματοδοτ?σει με χρ?νο και χρ?μα το site σα?, πρ?γμα που θεωρ? ακατ?ρθωτο.

5. Ασυμφων?α keywords με περιεχ?μενο

Φτι?ξατε ?να site και δεν ?χετε ιδ?α για το πω? θα σα? βρ?σκουν; Δυστυχ?? ε?στε καταδικασμ?νοι στην αφ?νεια. Πρ?πει να ξ?ρετε πριν φτι?ξετε το site σα? τα money keywords σα? απ? πριν. Δηλαδ? ποιε? λ?ξει? κλειδι? σα? φ?ρνουν λεφτ? και π?νω σε αυτ?? να χτ?σετε ?λο το site σα?.

6. ?λλειψη περιεχομ?νου

Το κακ? περιεχ?μενο ε?ναι λ?γο καλ?τερο απ? την ?λλειψη του. Μπ?κε κ?ποιο? στο site ? στο e-shop σα? και δεν ?χετε τ?ποτα μ?σα, αυτ? και αν ε?ναι λ?θο? στο web design!

Δ?στε στου? ανθρ?που? ?ναν καλ? λ?γο για να επισκεφτο?ν το site σα? και να σα? π?ρουν τηλ?φωνο. Το περιεχ?μενο στο site δεν κρ?βεται με το web design, αλλ? αναδε?χνεται! Τα γραφικ? δεν μπορο?ν να αποκρ?ψουν με καν?να τρ?πο και για καν?να λ?γο την ?λλειψη περιεχομ?νου. Δε?τε περισσ?τερα:

7. ?λλειψη επαγγελματικο? web design

To web design δεν ε?ναι για να κρ?ψει το περιεχ?μενο, αλλ? να αναδε?ξει τι? αρετ?? τι? ιστοσελ?δα? σα? στο κοιν? σα? με τον καλ?τερο τρ?πο.

Το επαγγελματικ? web design δεν ε?ναι τα πολλ? και τα βαρι? η τα απ?στευτα γραφικ?. To site σα? πρ?πει να ?χει τα παρακ?τω:

 • καθαρ? web design
 • ?σο πιο απλ? γ?νεται, θυμηθε?τε ?τι τα site μεγ?λων εταιρει?ν ?πω? τη? Google ε?ναι πολ? απλ?
 • ξεκο?ραστο background, κατ? προτ?μηση λευκ?
 • λ?γα χρ?ματα, κατ? προτ?μηση 2 ? 3
 • να λ?ει μια ιστορ?α
 • να ε?ναι διαχρονικ?
 • και να μην ε?ναι παζ?ρι

Αποφ?γετε τα κινο?μενα γραφικ?, τα flash banner και γενικ? την τεχνολογ?α flash και το μη πρακτικ? design.

Το να φτι?χνω παπ?δε? στο ?ντερνετ δεν ε?ναι ?τι καλ?τερο. Αλλ? το να ξ?ρω να φτι?χνω απλ? site που πουλ?νε ε?ναι? η μεγαλ?τερη επιτυχ?α στο web design.

Web Design Πηγ??

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看