ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Vision-Board-Istoselida

Vision Board- Π?νακα? Ονε?ρων

Πω? να εκπληρ?σετε ?λου? του? στ?χου? σα? ενεργοποι?ντα? το δεξ? ημισφα?ριο του εγκεφ?λου σα? και το ενορατικ? σα? χ?ρισμα.

Για να σα? δ?σω μια μεγαλ?τερη βο?θεια αυτ? τη χρονι? για να πετ?χετε του? στ?χου? σα? ε?τε στο ?ντερνετ, ε?τε στη ζω? γενικ?τερα, θα σα? δ?σω μερικ?? απλ?? συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε το δικ? σα? π?νακα ονε?ρων ? Vision Board.

Vision Board- Τι θα χρειαστε?τε;

Θα χρειαστε?τε:

 1. ?να οριζ?ντιο κομμ?τι χαρτ?νι διαστ?σεων περ?που 1 μ?τρο επ? 80 εκατοστ? για κ?θε Vision Board που θα φτι?ξετε.
 2. Μερικ?? φωτογραφ?ε? απ? περιοδικ? ? το ?ντερνετ.
 3. ?ναν ?γχρωμο εκτυπωτ?.
 4. ?να ψαλ?δι και
 5. Μ?α κ?λλα χαρτιο?.

Vision Board- Π?? λειτουργε?;

?μα ?χετε διαβ?σει ποτ? για την επ?τευξη στ?χων, ? ?χετε μελετ?σει το βιβλ?ο Γ?νεται πλο?σιοι με τη δ?ναμη τη? σκ?ψη?, τ?τε ο τρ?πο? λειτουργ?α? του Π?νακα Ονε?ρων θα σα? φα?νεται οικε?ο?.

Το βιβλ?ο αυτ?, που κυκλοφ?ρησε σε ?λο τον κ?σμο, θεωρε?ται αναμφισβ?τητα κλασικ? στον τομ?α τη? φιλολογ?α? τη? ενθ?ρρυνση? και τη? επ?τευξη? στ?χων. Με εμπνευστ? τον Andrew Carnegie, αποτελε?, ?πω? πολλο? αναφ?ρουν, το ?χαρτ??, που βο?θησε αμ?τρητου? ανθρ?που? να αποκτ?σουν φ?μη και περιο?σια.

Ο Napoleon Hill, ο συγγραφ?α? αυτο? του βιβλ?ου, συμπ?κνωσε τη φιλοσοφ?α των επιτευγμ?των τη? Αμερικ?? προ? ?φελο? ?λων των ανθρ?πων.

Το βιβλ?ο ΓΙΝΕΤΕ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ π?τυχε να αλλ?ξει τη ζω? εκατομμυρ?ων ανδρ?ν, γυναικ?ν και νεαρ?ν ενηλ?κων και αποτελε? θρ?λο, που ενισχ?εται σ?μερα απ? τα επιτε?γματα του παρ?ντο? και του παρελθ?ντο?, ατ?μων, που κατ?χουν ηγετικ?? θ?σει? στον κ?σμο των επιχειρ?σεων, των κυβερν?σεων και δημοσ?ων οργανισμ?ν.

Το μυστικ? ε?ναι ο προγραμματισμ?? του υποσυνε?δητου νου

?ταν μιλ?με για υποσυνε?δητο προγραμματισμ? αναφερ?μαστε στα μην?ματα που απευθ?νονται ?μεσα στον υποσυνε?δητο νου. Δεδομ?νου ?τι βρ?σκονται κ?τω απ? το επ?πεδο τη? συνειδητ?? επ?γνωση?, δεν μπορο?με να τα ακο?σουμε ? να τα αντιληφθο?με. Γι’ αυτ? και ο συνειδητ?? νου? μα? αδυνατε? να απορρ?ψει τα συγκεκριμ?να μην?ματα.

 • Ο εγκ?φαλ?? μα? δουλε?ει μ?νο με κατ?φαση και απορρ?πτει την ?ρνηση. ?τσι δεν πρ?πει να λ?με μην τρω?, αλλ? ε?μαι χορτ?το?!
 • Επ?ση? ο εγκ?φαλ?? μα? καθ?? και ο ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ νου? μα? εστι?ζονται σε ?να πρ?γμα τη φ?ρα, ε?τε θετικ? ε?τε αρνητικ?! Επιλ?ξτε να εστιαστε?τε στα θετικ? και αποφ?γετε τα αρνητικ?!
 • Ο εγκ?φαλ?? μα? βαρι?ται ε?κολα, πρ?πει λοιπ?ν να τον τροφοδοτε?τε με ?μορφε? εικ?νε? και καλ? πνευματικ? τροφ? που θα σα? οδηγ?σει στου? στ?χου? σα?!

?ταν θ?λουμε να αλλ?ξουμε κ?τι στη ζω? μα? αυτ? που χρει?ζεται να κ?νουμε, ε?ναι να αλλ?ξουμε το πρ?γραμμα που δημιουργε? αυτ? το κ?τι.

Vision Board- Σε τι θα σα? βοηθ?σει

Το vision board θα σα? βοηθ?σει σε π?ρα πολλο?? τομε?? των στ?χων σα? αλλ? και τη? εκπλ?ρωση? των ονε?ρων σα?.

 1. Θα σα? βοηθ?σει να ξεκαθαρ?σετε το τι πραγματικ? θ?λετε στη ζω? σα?. Σα? δ?νει καθαρ? ?ραμα.
 2. Σα? κρατ? εστιασμ?νου? σε ?να στ?χο.
 3. Αφυπν?ζει το υποσειν?δειτ? σα? και σα? δ?νει κ?νητρο για να συνεχ?σετε.
 4. Επ?ση? ?λοι θ?λουν να ασχολο?νται με τον εαυτ? του?, ?ρα θα κ?νετε κ?τι που σα? αρ?σει για λ?γε? ?ρε?!

Vision Board- Π?? θα το φτι?ξετε

Vision-Board-Istoselida-2

Vision Board γυνα?κα? που 1. θ?λει να βρει τον ?ντρα τη? ζω?? τη?, 2. να ερωτευτε?, 3. να με?νει ?γκυο?, 4 να παντρευτε? και 5. να κ?νει παιδι? και οικογ?νεια

 1. Επιλ?ξτε ?να θ?μα για το vision board, για παρ?δειγμα: Στ?χοι 2014
 2. Ψ?ξτε στο ?ντερνετ και βρε?τε φωτογραφ?ε? που σα? αρ?σουν και σα? εκφρ?ζουν. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και περιοδικ? ποικ?λη? ?λη?, μ?δα? η και αυτοκιν?των για να βρε?τε τι? φωτογραφ?ε? που θ?λετε να κ?ψετε. Καλ? ε?ναι να συνδυ?σετε λ?ξει? -στ?χου? με φωτογραφ?ε? και να συμπεριλ?βετε και τον εαυτ? σα? μ?σα στι? φωτογραφ?ε? ? τα αγαπημ?να σα? πρ?σωπα.
 3. Εκτυπ?στε και κ?ψτε με ?να ψαλ?δι τι? φωτογραφ?ε?. Θα χρειαστε?τε δ?ο ειδ?ν φωτογραφ?ε?. Τι? φωτογραφ?ε? φ?ντου και τι? φωτογραφ?ε? πρ?του πλ?νου, ?που και θα κολλ?σετε π?νω στο φ?ντο.
 4. Επιλ?ξτε μ?νο πρ?γματα που πραγματικ? επιθυμε?τε, θ?λετε ? αγαπ?τε.
 5. Π?ρτε ?να μεγ?λο χαρτ?νι σε οριζ?ντιο σχ?μα και διαστ?σεων οριζ?ντιου π?νακα. Δηλαδ? 1 μ?τρο επ? 80 εκατοστ? και κολλ?στε πρ?τα τι? φωτογραφ?ε? φ?ντου. Φροντ?στε τα φ?ντα να ?χουν ουδ?τερα χρ?ματα ?πω? πρ?σινο και μπλε ανοικτ?.
 6. Μετ? κολλ?στε τι? φωτογραφ?ε? θ?ματο?. Μπορε?τε να γρ?ψετε κι?λα? με μεγ?λα γρ?μματα συνθ?ματα ? λ?ξει? που σα? θυμ?ζουν του? στ?χου? σα?.
 7. Αφο? τελει?σετε το Vision Board, κρεμ?στε το μπροστ? σα? για να το κοιτ?ζετε κ?θε μ?ρα και να αντλε?τε ?μπνευση απ? του? στ?χου? σα? και τα θ?λω σα? για το μ?λλον σα?. Το υποσειν?δειτ? θα φροντ?σει για ?λα τα υπ?λοιπα, εσε?? απλ?? χαλαρ?στε και ονειρευτε?τε πω? θα αισθανθε?τε ?ταν θα ?χετε εκπληρ?σει ?λου? του? στ?χου? σα?! Νι?στε αυτ? το συνα?σθημα τη? εκπλ?ρωση? και τη? επιτυχ?α? να σα? συνεπα?ρνει.

Vision Board- Και ?μα δεν πετ?χει τι κ?νω;

Επειδ? ?φτιαξα ?να Vision Board δε σημα?νει ?τι ?χω βρει τη λ?ση ?λων των θεμ?των στη ζω? μου ? ?τι θα πετ?χω ?λου? του? στ?χου? που ?χω θ?σει ? ?χω συμπεριλ?βει στο Vision Board.

Καταρχ?? να ξεκαθαρ?σουμε κ?τι απ? την αρχ?: Δεν θα πετ?χετε ?λου? του? στ?χου? σα? στη ζω? ? στα επαγγελματικ? σα? ? στο ?ντερνετ γενικ?. Αυτ? ε?ναι αδ?νατον. ?μω? θα μπορ?σετε να πετ?χετε αρκετο?? απ? αυτο?? και μ?λιστα περισσ?τερου? απ? τον μ?σο ?νθρωπο ε?ν εστιαστε?τε σε αυτο?? σε β?θο? χρ?νου.

Μερικο? στ?χοι ?σω? χρειαστο?ν λιγ?τερο χρ?νο, εν? ?λλοι περισσ?τερο, αν?λογο με το μ?γεθο? του στ?χου και με τι? προτεραι?τητ?? σα? στη ζω?. Δ?στε ?μω? επαρκ? χρ?νο για την επ?τευξ? του ?σχετα με τι? σημεριν?? σα? συνθ?κε?. Αν για παρ?δειγμα επιθυμε?τε να βρε?τε μια ν?α δουλει? που να σα? αρ?σει και η ανεργ?α αυξ?νεται, εσε?? επιμε?νετε σε αυτ? τουλ?χιστον για ?να χρ?νο. Στη δι?ρκεια του χρ?νου μπορε? να χρειαστε? να κ?νετε και ?λλε? δουλει?? μ?χρι να βρε?τε την ιδανικ? για σα? εργασ?α.

Προσωπικ? δ?νω για κ?θε στ?χο στον εαυτ? μου τουλ?χιστον 5 χρ?νια προθεσμ?α. Κ?ποιο δεν θα πραγματοποιηθο?ν ποτ?, αλλ? δεν θα σταματ?σω ποτ? να θ?τω καινο?ριου? στ?χου? και να κ?νω καινο?ρια Vision Board!

?Μ?θετε περισσ?τερα για τα Vision Board και του? στ?χου? σα?

 1. How to Make a Vision Board
 2. Π?? Να Μετατρ?ψετε Το Π?θο? Σα? Σε Επικερδ? Επιχε?ρηση

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看