ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

viral-marketing

Viral marketing ? μην το πε?τε ο?τε του παπ? στα ελληνικ?

Viral Marketing : Πω? να με?νετε αξ?χαστοι

κ?ντε του? πελ?τε? σα? να σα? θυμο?νται για π?ντα μ?σω του viral marketing και ?λλων απ?στευτων τεχνικ?ν marketing.

?χετε αναρωτηθε? ποτ? τι κ?νει μια διαφ?μιση πετυχημ?νη και τι ?χι; Ποια διαφ?μιση σα? μ?νει στο μυαλ? ?μα σα? πω κινητ? τηλεφων?α. Η mercedes τι συναισθ?ματα σα? δημιουργε?; Ποια ταιν?α σα? ?χει με?νει αξ?χαστη και γιατ?;

?λα αυτ? τα ερωτ?ματα και πω? προ?κυψαν θα σα? απαντηθο?ν παρακ?τω αφο? διαβ?σετε αυτ? το εκπληκτικ? ?ρθρο για το Viral Marketing. Πολλο? απ? εσ?? θα δ?χεστε σ?γουρα καταιγισμ? πυρ?ν απ? το ?ντερνετ και τα social media με πληροφορ?ε? περισσ?τερε? απ? ?σε? μπορε?τε να επεξεργαστε?τε.

Ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? ?χει ?να ?ριο δεκτικ?τητα? στην πληροφορ?α. Οι επιστ?μονε? και οι ειδικο? του μ?ρκετινγκ προσπαθο?ν καθημεριν? να βρο?νε τον τρ?πο να αγγ?ξουνε τι? λεπτ?? ευα?σθητε? χορδ?? των χρηστ?ν του ?ντερνετ, των τηλεθεατ?ν, των επισκεπτ?ν.

Σε αυτ? την καθημεριν? μ?χη τη? επισκεψιμ?τητα? το viral marketing βγα?νει νικητ??.

Θ?λετε να με?νετε αξ?χαστοι; Τ?τε η λ?ση για σα? ε?ναι το Viral Marketing

Viral Marketing: Τι ε?ναι;

?πω? π?ντα αφο? ?κανα την ?ρευνα μου γ?ρω απ? το θ?μα viral marketing, κατ?ληξα στα παρακ?τω συμπερ?σματα:

  • Το viral marketing συμβα?νει καθημεριν? και παντο? ε?τε το θ?λουμε ε?τε ?χι.
  • Το viral marketing προ?ρχεται απ? την ανθρ?πινη τ?ση να αποκτ?σουμε κοιν? σημε?ο αναφορ?? για κ?τι, κοιν? εθνικ? ταυτ?τητα, κοιν? αθλητικ? ομ?δα, κοιν? τ?πο καταγωγ??.
  • Τα πιο απλ? και περ?εργα πρ?γματα πυροδοτο?ν συμπεριφορ?? viral marketing.
  • Ο εγκ?φαλο? ε?ναι πιο δεκτικ?? ?ταν βλ?πει παρ?ξενα και ασυν?θιστα πρ?γματα, ?ταν φοβ?ται και ?ταν ερεθ?ζεται σεξουαλικ?, τ?τε οι εγκεφαλ?νε?, οι ορμ?νε? του εγκεφ?λου λειτουργο?ν πιο ?ντονα.
  • Η επαν?ληψη ε?ναι η βασικ? αρχ? του viral marketing.

Αν θα θ?λαμε να μιλ?σουμε με πιο επιστημονικο?? ?ρου? θα περιγρ?φαμε το viral marketing σαν την ηλεκτρονικ? μετ?δοση πληροφορι?ν απ? στ?μα σε στ?μα ? απ? υπολογιστ? σε υπολογιστ? για να ε?μαστε πιο ακριβε??. Εμε?? οι καταναλωτ?? γιν?μαστε οι μεταδ?τε? εν?? διαφημιστικο? μην?ματο? αντ? να ε?μαστε οι παθητικο? δ?κτε? που το παρακολουθο?με στην τηλε?ραση, το ακο?με στο ραδι?φωνο ? το διαβ?ζουμε σε κ?ποιο ?ντυπο.

Παρ?χουμε τι? πληροφορ?ε? στου? ?λλου? καταναλωτ?? και η πληροφορ?α μεταδ?δεται αστραπια?α σαν ι?? ( virus) απ? ?που προ?κυψε και ο ?ρο? viral marketing.

Πετυχημ?νο Viral Marketing στο internet

 

Plakomouni

viral-marketing-plakomouni

Το πλακομο?νι ?τανε ?να απ? τα πιο πρωτ?τυπα ελληνικ? blogs, που δυστηχ?? ?πεσε θ?μα τη? λογοκρισ?α?. Πηγα?ο χιο?μορ και απ?στευτο design σε ?λο του το μεγαλε?ο. ?χει αυτ? κ?τι που θ?λω για να με κ?νει φανατικ? οπαδ? τη? ωμ?? αλ?θεια?. Η σ?τιρα ε?ναι ?να μ?σο με πενιχρ? μ?σα και low budget να γ?νει κ?ποιο? γνωστ?? γρ?γορα.

Kontopidis

Δεν ξ?ρω ποιοι απ? σα? γνωρ?ζουν τον Αλ?ξη Κοντοπ?δη; Επαναστατικ? χιο?μορ και σ?τιρα σε αυτ? το ν?ο καλλιτ?χνη που αναδε?χθηκε μ?σα απ? το YouTube, το νο?μερο ?να social media στην Ελλ?δα.

Lady Gaga

lady-gaga-facebook-2

Η πασ?γνωστη ν?α βασ?λισσα τη? Ποπ, lady gaga με το εκκεντρικ? ντ?σιμο και τα γυμν? β?ντεο κλιπ ?χει κερδ?σει τι? καρδι?? ?λου του κ?σμου. Δικα?ω? ?λα τα τραγο?δια και β?ντεο κλιπ τη? ?χουνε πι?σει την κορυφ? του viral marketing.

ΓΑΠ

Η περ?φημη ατ?κα Λεφτ? υπ?ρχουν του Γι?ργου Παπανδρ?ου θα παραμε?νει στην ιστορ?α ω? μια απ? τι? μεγαλ?τερε? πολιτικ?? γκ?φε? ?λων των εποχ?ν. Μπορε? σαν πολιτικ?? να ?πιασε π?το, αλλ? σαν κωμικ?? αξ?ζει τα λεφτ? του και με το παραπ?νω.

Ε?ναι πολ? απλ? να με?νετε αξ?χαστοι, απλ?? γ?νεται πρωθυπουργο?, καταστρ?ψτε τη χ?ρα, π?στε και κ?να δυο ωρα?ε? ατ?κε? και να, θα δε?τε τα β?ντεο σα? και το καν?λι σα? στο YouTube να εκτοξε?ονται! Αυτ? ε?ναι επιτυχ?α στο viral marketing!

?

Π?? να πετ?χετε με το Viral Marketing

To Viral marketing ?χει μια βασικ? αρχ?: ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ. Συν?θω? επιτυγχ?νεται με τα παρακ?τω πρ?γματα:

Και ο κατ?λογο? δεν τελει?νει πουθεν?. Το θ?μα ε?ναι να ε?στε παντο? και να ε?στε στο μυαλ? των επισκεπτ?ν σα?, αν? π?σα ?ρα και στιγμ?. ?μα το καταφ?ρετε αυτ? με μικρ? κ?στο?, τ?τε ετοιμαστε?τε φ?λοι μου να βγ?λετε π?ρα πολλ? λεφτ? απ? το ?ντερνετ!

Viral Marketing Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看