ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

VIRAL-SOCIAL-MEDIA-MARKETING

Viral Marketing: 8 Συμβουλ?? για να αυξ?σετε την απ?δοση – ROI

Ε?ναι γνωστ? σε κ?θε SEO Agency ?τι το viral marketing βοηθ?ει και το SEO κατ? πολ? γιατ? το viral marketing φ?ρνει αρκετ? direct hits, απευθε?α? χτυπ?ματα στην ιστοσελ?δα σα? που σα? ανεβ?ζουν στην Google.

Ωστ?σο, ?σο viral και να ε?ναι το μ?ρκετινγκ που ?χετε, θα πρ?πει π?ντα να βρε?τε τρ?που? για να αυξ?σετε την απ?δοση του.

Η απ?δοση τη? επ?νδυση? (ROI) για το Viral Marketing & Social Media Marketing ε?ναι δ?σκολο να προσδιοριστε? δεδομ?νου ?τι τα οφ?λη του? δεν ε?ναι π?ντα ποσοτικ? προσδιορ?σιμα. Ωστ?σο, μπορο?με να μετρ?σουμε ε?ν το ROI μια? καμπ?νια? ε?ναι θετικ?, κ?νοντα? μια ρεαλιστικ? εκτ?μηση του κ?στου? εκ των προτ?ρων και με την θ?σπιση σαφ?? καθορισμ?νων στ?χων.

Το πρ?το β?μα για τον προσδιορισμ? του ROI για το viral & social media marketing ε?ναι ο καθορισμ?? επιτε?ξιμων στ?χων για την εκστρατε?α. Παρακ?τω σα? παρουσι?ζω μερικο?? εφικτο?? στ?χου? και συμβουλ?? για το viral & social media marketing.

1.Α?ξηση των subscribers, των fans και των followers

Ε?ναι ?να? σ?ντομο? και μακροπρ?θεσμο? στ?χο? για να δημιουργ?σετε μια τρ?χουσα β?ση καταναλωτ?ν στου? ιστ?τοπου? κοινωνικ?? δικτ?ωση?. ?σο πιο πολλο?? συνδρομητ?? ?χετε, τ?σο πιο μεγ?λη απ?δοση θα ?χει η εκστρατε?α σα?.

2.Επ?τευξη των επιθυμητ?ν video views

Ο αριθμ?? των επιθυμητ?ν views με β?ση την προσ?γγιση, τι? επενδ?σει? και τα καν?λια που χρησιμοποιο?νται για την διανομ?, ε?ναι πολ? σημαντικ? συστατικ?. Αποφασ?στε π?σο στοχευμ?νε?, σε εθνικ? και διεθν?? επ?πεδο θα ε?ναι οι εν?ργει?? σα?, για την επ?τευξη θετικο? ποσοστο? μετατροπ?? των viewers σε πελ?τε?.

3.Α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? στην ιστοσελ?δα?

Συνδ?στε του? εγγεγραμμ?νου?, του? fans και του? followers σα? μ?σω τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? και των β?ντεο, ?τσι ?στε να του? κ?νετε να θ?λουν να επισκεφθο?ν την ιστοσελ?δα τη? εταιρε?α? σα? και να μ?θουν περισσ?τερα για εσ??.

4.Α?ξηση τη? συμμετοχ?? των καταναλωτ?ν και τη? αλληλεπ?δραση? του?

Ε?ναι ?να? μακροπρ?θεσμο? στ?χο? που μεγιστοποιε? το χρ?νο που δαπαν?ται με το brand σα? και οδηγε? σε α?ξηση των πωλ?σεων.

5.Α?ξηση του conversion rate

Δηλαδ? τη? μετατροπ?? των χρηστ?ν σε πελ?τε?. Αποφασ?στε τι πρ?πει να γ?νει για να αυξ?σετε το conversion rate και καθορ?στε τι ποσοστ? του συν?λου των χρηστ?ν θα λ?βει την επιθυμητ? εν?ργεια και αναλ?στε την συμπεριφορ? του?.

6.Με?ωση των δαπαν?ν του marketing

Το viral & social media marketing μπορε? να ε?ναι μια πιο οικονομικ? εναλλακτικ? λ?ση, βραχυπρ?θεσμα και μακροπρ?θεσμα, καθ?? το περιεχ?μενο παραμ?νει στο διαδ?κτυο και το μ?νυμ? σα? ε?ναι κοιν?χρηστο.

7.Α?ξηση των πωλ?σεων

?που ε?ναι και ο τελικ?? στ?χο? για τι? περισσ?τερε? επιχειρ?σει?. Μ?λι? ?χετε ορ?σει τι? προσδοκ?ε? για την καμπ?νια σα? ,μπορε?τε να προσδιορ?σετε τον αναγκα?ο προ?πολογισμ? και τι? τακτικ?? που θα χρησιμοποι?σετε για την επ?τευξη αυτ?ν των στ?χων.

Στα social media και στι? ιστοσελ?δε? διαμοιρασμο? των β?ντεο ?πω? το YouTube και το Vimeo, οι on-line ζω?? των χρηστ?ν συγκρο?ονται με τι? πραγματικ?? ζω?? του?, ?ταν απευθ?νονται σε αυτο?? τα β?ντεο, οι δημοσιε?σει? και τα tweets. Η προσοχ? του? ε?ναι γενικ? επικεντρωμ?νη εν? ε?ναι πολ? δεκτικο?, επειδ? επιλ?γουν να παρακολουθ?σουν τα μ?σα αυξ?νοντα? την πιθαν?τητα διατ?ρηση? των μηνυμ?των και την εν?σχυση τη? αξ?α? του περιεχομ?νου του marketing.

Η προσωπικ? φ?ση του β?ντεο και του social media marketing κ?νει μια πιο ποιοτικ? αξιολ?γηση ?σον αφορ? την απ?δοση τη? επ?νδυση?.

Για να μεγιστοποι?σετε το πλεον?κτημα αυτ? ω? ?μπορο?, καθορ?στε τι? τακτικ?? που θα χρησιμοποι?σετε για την επ?τευξη των στ?χων σα?. Αυτ?? οι τακτικ?? θα πρ?πει να περιλαμβ?νουν:

8.Επ?κταση τη? on-line παρουσ?α? απ? την ?ποψη του buzz των σελ?δων

Μια ?λλη επιλογ? μ?σα στι? τακτικ?? σα? πρ?πει να ε?ναι τα μισθωμ?να media για την απ?κτηση τη? προσοχ? των καταναλωτ?ν. Τα αμειβ?μενα καν?λια επικοινων?α? προσφ?ρουν την αξ?α τη? εγγ?ηση? και την καλ?τερη δυνατ? διασπορ? του μην?ματο? σα?, καταφ?ρνοντα? να βοηθ?σουν στην οικοδ?μηση μια? viral εκστρατε?α?. Σε περιπτ?σει? ?που ο στ?χο? σα? ε?ναι υψηλ?ν προδιαγραφ?ν, η τ?σο μεγ?λη διασπορ? του μην?ματο? ,ε?ναι ?να τερ?στιο πλεον?κτημα για την επ?τευξη του.

Το αμιγ?? οργανικ? viral marketing απαιτε? αρκετ? χρονικ? δι?στημα ?ρευνα? σε στοχευμ?να καν?λια επικοινων?α?, στα social media και στι? τοποθεσ?ε? κοιν?? χρ?ση?. Ο προ?πολογισμ?? σα? πρ?πει να περιλαμβ?νει το κ?στο? που καταβ?λλεται στα media και το κ?στο? του χρ?νου κ?ποιου, αν πρ?κειται για μ?α καθαρ? οργανικ? διαδρομ?. Μ?λι? εφαρμ?σετε την viral & social media marketing καμπ?νια σα?, παρακολουθε?στε ε?ν οι στ?χοι σα? ?χουν επιτευχθε? μ?σω analytics και ?λλων εργαλε?ων εποπτε?α?.

Μετ? το τ?λο? τη? καμπ?νια σα?, ? αν συνεχ?ζεται για ?να καθορισμ?νο χρονικ? δι?στημα, μπορε?τε απλ? να ρωτ?σετε, ?επιτ?χαμε του? στ?χου? μα?;? Ε?ν η απ?ντηση ε?ναι “ναι” και οι στ?χοι σα?, με τον σχεδιασμ? υπερβα?νουν τι? επενδ?σει? σα?, τ?τε θα ?χετε κερδ?σει θετικ? (ROI) απ?δοση τη? επ?νδυση?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO optimization και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για SEO optimization:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看