ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΒΓΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ GOOGLE

H Google σ?μερα ?χει αλλ?ξει τον παγκ?σμιο χ?ρτη τη? οικονομ?α? και του? καν?νε? του παιχνιδιο? στο ?ντερνετ μια για π?ντα.

Αν ?χετε φτι?ξει μια ιστοσελ?δα και θα θ?λατε να κ?νετε τι? πρ?τε? σα? πωλ?σει? ? να π?ρετε τι? πρ?τε? σα? παραγγελ?ε?, θα πρ?πει φυσικ? να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google με κ?ποιε? απ? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? ? φρ?σει? κλειδι? που χρησιμοποιο?ν οι πελ?τε? σα? για να βρουν την υπηρεσ?α σα? ? το προ??ν σα? στο ?ντερνετ.

Με του? τρει? πρ?του? να μοιρ?ζονται το 70% των συνολικ?ν επισκ?ψεων απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?λοι οι υπ?λοιπε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μοιρ?ζονται το 30% των συνολικ?ν οργανικ?ν αναζητ?σεων σε φθ?νουσα πορε?α.

Για να ευημερ?σετε δηλαδ? στο ?ντερνετ θα πρ?πει να ε?στε στο top 3 των αναζητ?σεων στη Google, ? τουλ?χιστον για αρχ? στο top 10.

Η ερ?τηση τ?ρα που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι π?σο ε?κολο και εφικτ? ε?ναι αυτ?.

Π?σο ε?κολο ε?ναι να βγει ?να καινο?ριο site στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Google ?ταν πρωτοξεκ?νησε ε?χε σχετικ? ?χι τ?σο μεγ?λο βαθμ? δυσκολ?α? στο να ξεκιν?σει κ?ποιο? να δουλε?ει π?νω στη βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? του για να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? και μετ? να χτυπ?σει και κ?ποιε? πρ?τε? θ?σει? στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Στην πορε?α ?μω? των 20 ετ?ν που διαμεσολ?βησαν απ? το παρθενικ? ξεκ?νημα τη? Google μ?χρι σ?μερα, ο αλγ?ριθμο? τη? Google ε?χε π?σει θ?μα χειραγ?γηση?, spam, και ?λλων Black Hat SEO ενεργει?ν και ?τσι η ?δια η Google ?ρχισε να λαμβ?νει τα μ?τρα τη?.

Κ?θε εβδομ?δα η Google λανσ?ρει κ?ποιε? βελτι?σει? στον ?δη υπ?ρχον αλγ?ριθμο τη? για να τον κ?νει πιο ανεπηρ?αστο στην χειραγ?γηση με αθ?μιτα μ?σα. ?τσι φτ?σαμε σ?μερα 20 χρ?νια μετ? να ε?ναι ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google εξαιρετικ? ανθεκτικ??, δ?σκολα χειραγωγημ?νο? και φυσικ? οι αλλαγ?? στι? οργανικ?? αναζητ?σει? να π?νε εξαιρετικ? αργ?.

Σ?μερα ε?ναι δυσκολ?τερο απ? ποτ? να βγει μια ν?α ιστοσελ?δα στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google κυρ?ω? για του? παρακ?τω λ?γου?:

Πολ? μεγαλ?τερο? ανταγωνισμ??

?λο και περισσ?τερα ν?α site βγα?νουν στον α?ρα απ? ?λη την Ελλ?δα και απ? ?λον τον κ?σμο που διαθ?τουν τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? του? ηλεκτρονικ?. Το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο στην Ελλ?δα αναπτ?σσεται με ?να σταθερ? ποσοστ? 20% αν? ?το? και δεν γνωρ?ζει τι? διακυμ?νσει? τη? παραδοσιακ?? αγορ??.

Τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ξεπετ?γονται σ?μερα σαν τα μανιτ?ρια και ε?ναι ?δη δ?σκολο να διατηρ?σει κανε?? τι? ?δη υπ?ρχουσε? θ?σει? που ?χει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?λο και μεγαλ?τερο? αριθμ?? ιστοσελ?δων κ?νει κ?θε μ?να SEO

Το μηνια?ο SEO ε?ναι απολ?τω? αναγκα?ο σ?μερα. Θα πρ?πει κ?θε μ?να να κ?νετε κ?τι για την ιστοσελ?δα σα? αλλι?? θα δε?τε τι? οργανικ?? αναζητ?σει? σα? να συρρικν?νονται και οι πωλ?σει? σα? να μει?νονται.

?ταν οι κορυφα?ε? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ κ?νουν κ?θε μ?να ν?α backlinks, ν?ε? κοινοποι?σει? στα social media και ανανε?νουν το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? του? εσε?? μ?λλον θα πρ?πει να του? ακολουθ?σετε για να του? φτ?σετε και να κ?νετε περισσ?τερα για να του? ξεπερ?σετε.

Αν σ?μερα δεν κ?νετε τ?ποτα στο SEO και νομ?ζετε ?τι θα σα? ?ρθει η επιφ?τιση των μηχαν?ν αναζ?τηση? απ? μ?νη τη?, τ?τε ε?στε βαθι? νυχτωμ?νοι.

Το SEO σε μηνια?α β?ση γ?νεται κυρ?ω? για να ανεβ?σετε τι? οργανικ?? σα? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? κ?θε μ?να ? και για να διατηρ?σετε τι? ?δη υπ?ρχουσε?. Το μηνια?ο SEO δηλαδ? ε?ναι ε?τε αναπτυξιακ?, ε?τε διατ?ρηση? των αποτελεσμ?των σα?.

Η Google γ?νεται ?λο και πιο πολ?πλοκη

Πριν μερικ? χρ?νια υπ?ρχε μ?νο η Google ω? μηχαν? αναζ?τηση?. Στη συν?χεια προστ?θηκε το Youtube, το mobile SEO, το local SEO, το Google for business και εκτ?? απ? ?ναν αλγ?ριθμο η Google σε κ?θε σα? αναζ?τηση, τρ?χει δι?φορου? ?λλου? αλγ?ριθμου? αναζ?τηση? παρ?λληλα, που σχετ?ζονται κυρ?ω? με ποια συσκευ? μπα?νετε στο ?ντερνετ (smartphone, pc, tablet), με την γεωγραφικ? σα? θ?ση και πολλ? ?λλα.

Το ?διο πολ?πλοκο? και πιο εξεζητημ?νο? γ?νεται και ο αλγ?ριθμο? τη? Google. Οι ξ?νοι ειδικο? στο SEO χρησιμοποιο?ν τον ?ρο ?τι γ?νεται ?λο και πιο σοφιστικ?. ?τσι σ?μερα ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google ?χει φτ?σει να ?χει περισσ?τερου? απ? 200 παρ?γοντε? με 50 υποπαρ?γοντε? ?καστο?.

Το ?διο πιο σοφιστικ? και εκλεπτυσμ?νο γ?νεται και το SEO παρ?λληλα. Θα πρ?πει να εφαρμ?σετε μια στρατηγικ? συνολικο? SEO, social media, content marketing, backlinking, email marketing και digital marketing για να ανεβε?τε στη Google και ?χι να κ?νετε 3 κοινοποι?σει? στο Facebook και 5?backlinks.

Τελικ? μπορε? κ?ποια ιστοσελ?δα να βγει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google;

Η εταιρε?α μα? σα? παρ?χει λ?σει? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

SEO-PROTOI-STI-GOOGLE

Η εταιρε?α μα? που ασχολε?ται απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το SEO απ? το 2000, σα? παρ?χει ολοκληρωμ?νε? λ?σει? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ακ?μα και στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Δεν ε?ναι εφικτ? για ?λε? τι? ιστοσελ?δε? να βγουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, ?μω? η δικ? σα? μπορε? να ?χει τα φ?ντα και ?σω? να χρει?ζεται λ?γη ακ?μη ?θηση απ? τα χ?ρια εν?? ειδικο? και πεπειραμ?νου επαγγελματ?α στο SEO.

Αν ακ?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει τα φ?ντα και τι? προ?ποθ?σει? για να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?πω? ε?ναι στημ?νη σ?μερα, π?λι υπ?ρχει ελπ?δα για εσ??. Μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? ανακατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? με β?ση τι? αρχ?? του SEO και τη? βελτιστοπο?ηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?τσι θα αποκτ?σετε μια SEO friendly ιστοσελ?δα απαλλαγμ?νη απ? τα τεχνικ? προβλ?ματα στο SEO και που ε?ναι ε?κολα προσβ?σιμη στα bots και στι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Γενικ? μιλ?ντα?, θα πρ?πει να απευθυνθε?τε σε κ?ποια εταιρε?α SEO που να κ?νει επαγγελματικ? εργασ?α στη βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?χουμε βγ?λει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google πολλ? sites μ?χρι σ?μερα

Η εταιρε?α μα?, με πολυετ? πε?ρα και ?μπειρου? τεχνικο?? ?χει βγ?λει μ?χρι σ?μερα π?ρα πολλ? site στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google και τα ?χει διατηρ?σει για χρ?νια στι? πρ?τε? θ?σει?.

Αυτ? αποδεικν?ει ?τι χρησιμοποιο?με σωστ?? και ορθ?? πρακτικ?? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων που βασ?ζονται στην προσωπικ? εργασ?α και στην δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks με το χ?ρι και ?χι σε ψε?τικε? και προσωριν?ν μεθ?δων που δεν ?χουν δι?ρκεια.

Το SEO ε?ναι απ? μ?νο του? ?να? μαραθ?νιο? και ?να επ?γγελμα εντ?σεων εργασ?α?.

Ποια η διαφορ? του να κ?νω το SEO μ?νο? μου με το να π?ω σε μια εταιρε?α SEO;

Κ?ποιοι β?βαια θα προτιμ?σουν να κ?νουν τα π?ντα μ?νοι του? ε?τε επειδ? ?χουν π?ρα πολ? ελε?θερο χρ?νο ε?τε γιατ? δεν ?χουν τον προ?πολογισμ? για να επενδ?σουν στο SEO τη? ιστοσελ?δα? του?.

?μω? ?πω? και σε κ?θε δουλει? ε?ναι διαφορετικ? το χ?ρι του επαγγελματ?α με το χ?ρι του ερασιτ?χνη.

?μα κ?νετε το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?νοι σα?, θα φα?νεται ?τι το κ?νατε εσε??! Η διαφορ? του επαγγελματ?α με τον ερασιτ?χνη ε?ναι λεπτ? και η πε?ρα αποκτ?τε με δεκ?δε? ?ρε? εργασ?α?.

Π?σο? χρ?νο? απαιτε?ται συν?θω? για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι π?σο χρ?νο χρει?ζεται για μια σελ?δα για να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και μετ? στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι εντελ?? καινο?ρια, θα χρειαστε? κ?μποσο? χρ?νο? για να ταξινομηθε? και να ευρετηριαστε? απ? την Google και τι? ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αυτ?? ο χρ?νο? ε?ναι συν?θω? απ? ?ναν ?ω? 6 μ?νε? και ε?ναι δυνατ? πολλ?? φορ?? να χρειαστε? λιγ?τερο? ? και περισσ?τερο? χρ?νο?. Αυτ? εξαρτ?ται απ? το ?ψο? του ανταγωνισμο? στην αγορ? σα? και π?σο ?ντονη ε?ναι η εργασ?α σα? για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?σο πιο ?ντονη ε?ναι η εργασ?α σα? στην δημιουργ?α περιεχομ?νου, δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks και ?σο πιο πολ? καιρ? εργαστε?τε σε αυτ?ν την κατε?θυνση, τ?σο πιο γρ?γορα θα φτ?σετε στο επιθυμητ? αποτ?λεσμα.

Στο παρελθ?ν ?χουμε επιτ?χει να φτ?σουμε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και σε εν?μιση μ?να απ? την αρχ? τη? εκστρατε?α? SEO για κ?ποιε? ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι?. ?λλε? φορ?? π?λι χρει?στηκε να εργαστο?με συν?χεια για οχτ? μ?νε? για να βγο?με σε κ?ποιε? καλ?? θ?σει? τη? πρ?τη? σελ?δα? στην Google.

?σο? χρ?νο? ?μω? και αν απαιτε?τε και σε ?ποια αγορ? και αν αν?κετε, δεν ?χει καμ?α σημασ?α, μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για υπηρεσ?ε? SEO σ?μερα και να δε?τε απτ? αποτελ?σματα μ?σα σε μερικο?? μ?νε?.

Π?σο πρ?πει να ξοδ?ψω για υπηρεσ?ε? SEO το μ?να;

Τ?λο? θα ?θελα να αναφερθ? στο π?σο θα πρ?πει να ξοδ?ψει κ?ποιο? για υπηρεσ?ε? SEO κ?θε μ?να.

Τον?ζω ?τι θα πρ?πει να ?χετε κ?ποιον μηνια?ο προ?πολογισμ? για SEO ?πω? ?χετε και μηνια?ο προ?πολογισμ? για διαφ?μιση ? digital marketing. Προσωπικ? ?χω κ?ψει κ?θε μορφ?? διαφ?μιση στο ?ντερνετ, αφο? ξ?δεψα τουλ?χιστον 3.000 ευρ? ?σκοπα για διαφ?μιση στο Facebook και αρκετ? χρ?ματα σε ?λλε? μορφ?? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ ?πω? το Google Ads.

Τ?ρα αξιοποι? αυτ?ν τον διαφημιστικ? μπ?τζετ καλ?τερα επενδ?οντα? στο SEO για την ιστοσελ?δα μου που ?χει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα και καλ?τερα αποτελ?σματα συγκριτικ? με οποιοδ?ποτε ε?δο? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ.

Γενικ? π?λι θα πρ?πει να υπολογ?σετε ?να μηνια?ο κονδ?λιο για το SEO και για τι? υπηρεσ?ε? SEO που θα επιλ?ξετε. ?να ενδεικτικ? κ?στο? για υπηρεσ?ε? SEO ε?ναι απ? 100 ευρ? το μ?να μ?χρι τα μερικ? χιλι?δε? ευρ?, αν?λογα με το μ?γεθο? τη? επιχε?ρηση? σα?, τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε και τι? αγορ?? σα?, ελληνικ? αγορ?, διεθνε?? αγορ?? κτλ.

Το SEO ?χει σ?μερα την καλ?τερη σχ?ση απ?δοση? για τα λεφτ? σα? απ? οποιοδ?ποτε ?λλο διαφημιστικ? μ?σο και το κυρι?τερο, ?χει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα και ?χι προσωριν?.

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? να βγε?τε πρ?τοι στη Google:

1 Σχ?λιο. Leave new

  • Κουκλινου γεωργια
    18 Απριλ?ου 2018 6:47 μμ

    Ναι καλα νεα εχετε κιριε κουνγκλ δν ειναι τρεχον τ σχολιο μ αλλα οστοσο μια? κ μ ρωτιξατε ν σ? πω τα εξη? οτι ξεμιαλιζετε; τωρα ειναι φτωχια τ παραπανισια μ τρεχον ειναι γιατι κιριε εισται δηναμη ιντερνασιοναλ κ βεβαιο? τ παρεο μα? ν εισται υπαρχον ευχαριστου με!! τ σεβη μ

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看