ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Με Το Δικ? Σα? Ε-Shop

Π?ρα πολλο? ?νθρωποι ψ?χνουν για ευκαιρ?ε? στο ?ντερνετ, για να βγ?λουν λεφτ? απ? το ?ντερνετ. Για να το θ?σω σωστ? ?λοι μα? ψ?χνουμε για μια ευκαιρ?α για να βγ?λουμε λεφτ? απ? το ?ντερνετ. Μετ? λοιπ?ν απ? ενασχ?ληση με επιχειρ?σει? για π?νω απ? 13 χρ?νια και εντατικ? ?ρευνα, πιστε?ω ?τι το μ?λλον βρ?σκεται στα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ? αλλι?? στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο.

Σε λ?γο, με τον ?να ? τον ?λλο τρ?πο, ?λοι θα πουλ?νε κ?τι στο ?ντερνετ. Μπορε? το πρ?το β?μα να ?τανε ?να απλ? site προσωπικ?? προβολ?? ?σω? στατικ? ? σε blogger και για του? πιο τυχερο?? σε WordPress, αλλ? το δε?τερο β?μα ε?ναι μεγαλ?τερο απ? το πρ?το. Κ?ποια στιγμ? ?ρχεται το τ?λο? τη? παιδικ?? ηλικ?α? και η ωρ?μανση στο ?ντερνετ.

To ηλεκτρονικ? εμπ?ριο στην Ελλ?δα

Βγ?λτε-Λεφτ?-Ε-Shop-2

Σ?μφωνα με μια τελευτα?α ?ρευνα που διεξ?χθη απ? το Εργαστ?ριο Ηλεκτρονικο? Εμπορ?ου ? Eltrun του Οικονομικο? Πανεπιστημ?ου Αθην?ν με θ?μα Eshops 2013-2014, o τζ?ρο? των ηλεκτρονικ?ν αγορ?ν B2C, απ? επιχε?ρηση προ? καταναλωτ?, στην Ελλ?δα για το 2013 εκτιμ?ται ?τι θα αν?λθει στα 3,5 δι? ευρ? ?ναντι των 2,9 δι? ευρ? την περασμ?νη χρονι?, σημει?νοντα? α?ξηση κατ? 20,69%. Β?βαια μ?νο το 60% των on-line αγοραστ?ν κατευθ?νεται σε Ελληνικ? sites. Γεγον?? που σημα?νει ?τι το 40% ? ?να ?λλο 2,5 δι? ευρ? κατευθ?νεται σε ιστοσελ?δε? του εξωτερικο?.

Η συνολικ? αγορ? λοιπ?ν του Ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα εκτιμ?ται ?τι αν?ρχεται στα 6 δι? σ?μερα υπολογ?ζοντα? μ?νο την αγοραστικ? δ?ναμη τη? εγχ?ρια? αγορ?? και αφ?νοντα? τελε?ω? την αγορ? του εξωτερικο? η οπο?α ε?ναι τερ?στια.

Λαμβ?νοντα? υπ?ψη την κλιμ?κωση του τζ?ρου των ηλεκτρονικ?ν αγορ?ν τη? εξαετ?α? 2008-2013, τ?τε η αγορ? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα παρουσι?ζει μια θεαματικ? α?ξηση τη? τ?ξη? του 600%.

?λα συνηγορο?ν ?τι το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο θα συνεχ?σει να αναπτ?σσεται και τα επ?μενα χρ?νια. Ω? εκ το?του, το Ηλεκτρονικ? Εμπ?ριο κερδ?ζει ολο?να και περισσ?τερο το ?ντονο ενδιαφ?ρον των επιχειρ?σεων. Οι προκλ?σει?, ?μω?, του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου με τι? οπο?ε? ?ρχονται αντιμ?τωποι καθημεριν?, ?χι μ?νο οι αρχ?ριοι, αλλ? κυρ?ω? οι ?μπειροι ?μποροι, ολο?να και πληθα?νουν.

Πιστε?ω ?τι ε?ν δεν ε?στε ακ?μα ?να? απ? αυτο?? ?ρθε η ?ρα να γ?νεται και αν ε?στε ?να? ?μπειρο? και καταξιωμ?νο? ?μπορο? με πολλ? χρ?νια στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν ?ρθε η ?ρα να π?τε στο επ?μενο β?μα.

Θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το eshop? Καλ?στε με σ?μερα στο 6972.364.387

Τα σημεριν? ελληνικ? E-shops

 • To 73% των διαδικτυακ?ν καταστημ?των στην Ελλ?δα πραγματοποιο?ν ετ?σιε? πωλ?σει? κ?τω των 500.000 ευρ?,
 • εν? αντ?στοιχα το 83% των ελληνικ?ν e-Shops απασχολε? προσωπικ? κ?τω των 10 ατ?μων.
 • Για πρ?τη φορ?, η κατηγορ?α ρο?χων, υφασμ?των, υποδημ?των προηγε?ται στη λ?στα των πιο διαδεδομ?νων ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των.
 • Εν? τα 2/3 των εμπ?ρων διαθ?τουν τα προ? π?ληση προ??ντα του? και σε ?λλα καν?λια διανομ??, π?ρα απ? το διαδικτυακ? κατ?στημ? του?. Επιπλ?ον, το 55% των εμπ?ρων διαθ?τει κατ? καν?να τα ? των εμπορευμ?των στι? αποθ?κε? του?.
 • Περ?που κ?θε δε?τερο? διαδικτυακ?? ?μπορο? χρησιμοποιε? αγορασμ?νο πληροφοριακ? σ?στημα κατ?λληλο για Ηλεκτρονικ? Εμπ?ριο, εν? το χαμηλ? κ?στο? και η δυνατ?τητα διαχε?ριση? μεγ?λου αριθμο? κωδικ?ν απ? προ??ντα αποτελο?ν του? κυρι?τερου? παρ?γοντε? για την επιλογ? αυτο? του πληροφοριακο? συστ?ματο?.
 • ?σον αφορ? το μ?σο μηνια?ο ?ρο αξ?α? παραγγελ?α? αν?ρχεται κ?τω των 100 ευρ?, για το 83% των διαδικτυακ?ν καταστημ?των.
 • Εν? για το 73% των εμπ?ρων, το ποσοστ? επιστροφ?ν αν?ρχεται κ?τω του 1%.
 • Ακ?μα, το διασυνοριακ? ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν δεν ?χει ενσωματωθε? στην στρατηγικ? των Ελλ?νων εμπ?ρων, καθ?? μ?νο 2 στου? 10 εμπ?ρου? προωθο?ν ενεργ? τι? πωλ?σει? του? στι? αγορ?? του εξωτερικο?.

Κατηγορ?ε? προ??ντων που πουλ?νε τα ελληνικ? eshops

ilektroniko-emporio-1

Για πρ?τη φορ?, η κατηγορ?α ρο?χων, υφασμ?των και υποδημ?των προηγε?ται στη λ?στα των πιο διαδεδομ?νων ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των. Εν? ενδιαφ?ρον ?χει το γεγον?? ?τι ο κλ?δο? των καλλυντικ?ν, προ??ντων υγιειν??, φαρμ?κων ?χει προκαλ?σει το ?ντονο ενδιαφ?ρον των διαδικτυακ?ν εμπ?ρων, καθ?? βρ?σκεται στην 4η θ?ση τη? κατ?ταξη?.

Αξιοσημε?ωτο ε?ναι επ?ση? το γεγον?? ?τι οι κατηγορ?ε? των βιβλ?ων, των περιοδικ?ν, των ειδ?ν αθλητισμο? αλλ? και των προ??ντων αναψυχ?? δε βρ?σκουν την απ?χηση των Ελλ?νων εμπ?ρων, ?πω? των αντιστο?χων στι? ξ?νε? αγορ??, καθ?? αυτ?? κατατ?σσονται συν?θω? στην πρ?τη πεντ?δα.

Αντ?στοιχα, κατηγορ?ε? κατ’ εξοχ?ν ελληνικο? ενδιαφ?ροντο?, ?πω? τρ?φιμα (delicatessen), κοσμ?ματα και ?ργα τ?χνη? δεν ?χουν τ?χει τη? εμπορικ?? εκμετ?λλευση? των εμπ?ρων.

?να απ? τα συμπερ?σματα τη? ?ρευνα? για να μην πω πορ?σματα ε?ναι ?τι υπ?ρχουν π?ρα πολλο? τομε?? ανεκμετ?λλευτοι στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο στην Ελλ?δα, υπ?ρχει δηλαδ? αυτ? που λ?με κεν? στην αγορ? που θα αποτελ?σει μελλοντικ? την αγορ? στ?χο για φιλ?δοξου? εμπ?ρου? και επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ.

Υπηρεσ?ε? που πουλ?νε τα ελληνικ? eshops

ilektroniko-emporio-2

?σον αφορ? τι? υπηρεσ?ε?, οι μεγ?λε? κατηγορ?ε? ε?ναι οι ταξιδιωτικ?? υπηρεσ?ε?, που ε?ναι και η μεγαλ?τερη κατηγορ?α on-line αγορ?ν στην Ελλ?δα και οι υπηρεσ?ε? εκδηλ?σεων. Μελλοντικ? αναμ?νεται να εμφανισθο?ν και ?λλε? κατηγορ?ε? ?πω? ασφ?λειε? και τηλεπικοινωνιακ?? υπηρεσ?ε? αφο? πλ?ον οι συγκεκριμ?νοι κλ?δοι αναγνωρ?ζουν το ψηφιακ? καν?λι ω? μ?ρο? τη? επιχειρηματικ?? του? στρατηγικ??.

Συμπερ?σματα τη? ?ρευνα? Ηλεκτρονικο? Εμπορ?ου

Η αγορ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα φα?νεται κατακερματισμ?νη ακ?μα, εν? παρουσι?ζει ευκαιρ?ε? και απειλ??. Παρακ?τω απαριθμ? ορισμ?νε? σαφ?? ευκαιρ?ε? αλλ? και απειλ?? για το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο:

Ευκαιρ?ε? του Ηλεκτρονικο? Εμπορ?ου:

 1. Ευκαιρ?ε? εξωτερικο? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου. Μ?νο το 20% των επιχειρηματι?ν στο ?ντερνετ ασχολε?ται με εξαγωγ??. Η παγκ?σμια αγορ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου δεν ε?ναι 6 δι?, αλλ? 6 με 15 τρι?!
 2. Ευκαιρ?ε? για αλλαγ? καναλιο? διανομ?? ειδικ? σε προ??ντα διατροφ?? και σε αγορ?? που ε?ναι ακ?μα υπ? αν?πτυξη ?πω? τα τρ?φιμα (delicatessen), κοσμ?ματα και ?ργα τ?χνη?, τα βιβλ?α και τα αθλητικ? ε?δη.
 3. Ευκαιρ?ε? για πρ?σθεση εν?? e-shop στο ?δη υπ?ρχον blog ? site σα?. Αυτ? και μ?νο θα διπλασι?σει τον τζ?ρο του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα και μ?νο αλλ? και στο εξωτερικ?. Ε?ν ?χετε ?δη ιστοσελ?δα τ?τε το επ?μενο β?μα ε?ναι να προσθ?σετε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε αυτ?. Δε?τε τι? προσφορ?? για κατασκευ? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?.

Απειλ?? του Ηλεκτρονικο? Εμπορ?ου:

 1. ?λλειψη σοβαρο? λογισμικο? για την υποστ?ριξη των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των. Τα ?δη υπ?ρχοντα λογισμικ? υποστ?ριξη? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των ε?ναι ακ?μα ελλιπ?. Οι δε μεταφρ?σει? των αντ?στοιχων προγραμμ?των του εξωτερικο? ε?ναι και αυτ?? ατελ?? και προβληματικ??.

?χω δοκιμ?σει π?νω απ? 6 προγρ?μματα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου τελευτα?α και π?ρασα ομηρικ? προβλ?ματα, ε?τε στην μετ?φραση, ε?τε στην συμβατ?τητα ? στην ολοκλ?ρωση και δι?φορα ?λλα προβλ?ματα. ?χω δοκιμ?σει το open cart, το Woo-commerce, το Zingiri, και δι?φορα ?λλα που δεν θυμ?μαι αυτ? τη στιγμ? και δεν σα? κρ?βω την απογο?τευσ? μου.

 1. ?λλειψη ολοκληρωμ?νη? λ?ση? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου. Η ?γνοια των εταιρει?ν λογισμικο? απ? τι? ν?ε? τ?σει?, απ? SEO, απ? Social Media και ?λλα ν?α θ?ματα ε?ναι απ?στευτη. Κ?θε χρ?νο η τεχνολογ?α αλλ?ζει και πρ?πει να κρατ?σετε το e-shop σα? ενημερωμ?νο. Μια απομονωμ?νη λ?ση ? η αν?πτυξη ειδικο? λογισμικο? ε?ναι αστε?α για μ?να γιατ? θα τ?χει μηδενικ?? υποστ?ριξη?.
 2. Επ?ση? ?λε? οι παραδοσιακ?? ελληνικ?? εταιρε?ε? λογισμικο? με υπ?ρογκε? χρε?σει? πουλο?σαν μηδενικ?? υπηρεσ?ε? και μη λειτουργικ?? στου? πελ?τε? του? που χρειαζ?τανε 3 ?δειε? απ? την Microsoft για να δουλ?ψουν και 7 προγραμματιστ?? για να πατ?σουν ?να απλ? κουμπ?! Μ?πω? ?ρθε η ?ρα να ωριμ?σουμε;
 3. Τ?λο? το κρ?το? που ε?ναι ο μεγαλ?τερο? παρ?νομο? ?λων των εποχ?ν και που εν? σε ?λα τα ?λλα κρ?τη τη? υφηλ?ου το ΦΠΑ των ηλεκτρονικ?ν συναλλαγ?ν ε?ναι μηδενικ?, στην Ελλ?δα παραμ?νει 23%. Παρ?λληλα το λογιστικ? σ?στημα και το ΤΕΒΕ δεν επιτρ?πει την ?ναρξη μικρ?ν επιχειρ?σεων με ?δρα την Ελλ?δα. Το λειτουργικ? κ?στο? μια? μικρ?? επιχε?ρηση? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα αν?ρχεται σ?μερα στα 9.000 ευρ? το χρ?νο ! με ?δρα το σπ?τι, εν? το αντ?στοιχο κ?στο? λειτουργ?α? στην Βουλγαρ?α δεν ξεπερν?ει τα 500 ευρ?!

Μ?πω? κ?ριοι νομοθ?τε? ?ρθε η ?ρα να δημιουργ?σουμε πραγματικ? αν?πτυξη και να αφ?σουμε το WIFI και ?λλε? ακαταν?ητε? λ?ξει? στην ?κρη; Μηδεν?στε το ΦΠΑ, αλλ?ξτε το ΤΕΒΕ του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου σε 1.000 ευρ? το χρ?νο και ακυρ?στε τη χρ?ση λογιστ? σε ?λε? τι? συναλλαγ?? με το κρ?το? για να δε?τε πραγματικ? αν?πτυξη!

 1. Τραπεζικ? σ?στημα χειρ?τερο απ? τι? μεσαιωνικ?? τρ?πεζε? τη? Ιταλ?α?! Δεν γ?νεται κ?ριοι με ?να κλικ και τρ?α δευτερ?λεπτα μετ? να ?χω ανο?ξει λογαριασμ? στο Paypal, που ε?ναι Τρ?πεζα με ?δρα το Λουξεμβο?ργο και να περν?ω ?λε? τι? συναλλαγ?? μου απ? το ηλεκτρονικ? μου κατ?στημα απ? κει με 1.20€, και να χρει?ζομαι 5 μ?ρε? να κ?νω ολοκλ?ρωση με την ALPHA BANK ? την Τρ?πεζα Πειραι?? και σε κ?θε συναλλαγ? να με πα?ρνει τηλ?φωνο η τρ?πεζα για επιβεβα?ωση. Μιλ?με για αν?κδοτο.

Τ?λο? θα ?θελα να ευχαριστ?σω το Κ?ντρο Ηλεκτρονικο? Εμπορ?ου που μα? εξ?πληξε ευχ?ριστα με την ?ρευν? του και θα περ?μενα και ?λλε? τ?τοιε? ευχ?ριστε? εκπλ?ξει? στο μ?λλον.

Θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το eshop? Καλ?στε με σ?μερα στο 6972.364.387

Ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και Τρ?πεζε?

?κανα το λ?θο? να π?ρω μια Prepaid απ? την Τρ?πεζα Πειραι??, αφο? πλ?ρωσα 2 ευρ? να τη φορτ?σω και μια μ?ρα Βαλ?ρ, π?γα να δοκιμ?σω μερικ?? υπηρεσ?ε? στο ?ντερνετ. Πρ?τα αγ?ρασα μια δοκιμαστικ? συνδρομ? στο ΑWEBER με 1 δολ?ριο, στο καπ?κι π?ρα μια φιλοξεν?α για ?να μ?να στο GoDaddyμε 2.35 δολλ?ρια και μετ? αγ?ρασα και ?να σουτι?ν για τη γυνα?κα μου με 3 ευρ?.

Ε λοιπ?ν, αφο? περ?μενα ?ρε? για να ανο?ξει το hosting και να γ?νει η εκκαθ?ριση ?λων των ηλεκτρονικ?ν συναλλαγ?ν με καλε? το απ?γευμα τη? ?δια? μ?ρα? μια κυρ?α απ? την Ασφ?λεια Συναλλαγ?ν τη? Τρ?πεζα? Πειραι?? να με ρωτ?σει ε?ν ?ντω? ?κανα τι? αγορ?? και ε?ν επιθυμ? να γ?νει η χρ?ωση τη? κ?ρτα? μου! Απ?στευτο!

Αφο? λοιπ?ν ?φαγαν τον εξ?ψαλμο, αν ε?ναι δυνατ?ν σ?μερα να μην μπορ? να κ?νω ηλεκτρονικ? συναλλαγ? εν?? ευρ? ε?ν δεν π?ρω πρ?τα την ?γκριση του Γενικο? Λογιστηρ?ου του Κρ?του? και τη? Τρ?πεζα? τη? Ελλ?δο?! Π?λι καλ? που λειτουργε? το WIFI!

Παρ? λοιπ?ν το γεγον?? ?τι υπ?ρχουν Τρ?πεζε? στην Ελλ?δα που υποστηρ?ζουν το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο, ακ?μα ε?ναι σε γραφειοκρατικ? στ?διο για να συμβαδ?σουν με τι? βλ?ψει? του eshop σα?. ?τσι προτε?νω και π?λι την Paypal.

Πω? θα πετ?χει το E-shop σα?

Βγ?λτε-Λεφτ?-Ε-Shop-1

Και αφο? πλ?ον ?χουμε πειστε? για την αναγκαι?τητα τη? κατασκευ?? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? σ?μερα θα π?με στα ουσι?δη για να πετ?χει το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

1. Επιλ?ξτε σωστ? τη φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σα?

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? που παρ?χουν οικονομικ? φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σε Ελλ?δα και εξωτερικ?, και ε?ν ?χετε διαβ?σει το ?ρθρο η μα?ρη λ?στα του web hosting, θα καταλ?βετε ?τι δεν ε?ναι τ?σο απλ? τα πρ?γματα. Η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ε?ναι πολ? μεγ?λη υπ?θεση και μπορε? να σα? στοιχ?σει εκτ?? απ? την ψυχικ? σα? ηρεμ?α, χρ?νο, χρ?ματα και πολ? προσωπικ? κ?πο.

Για να αποκαταστ?σω τη φ?μη ορισμ?νων εταιρει?ν, προτε?νω σ?μερα το PAPAKI.gr χωρ?? να ?χω και κ?ποιο ?φελο? απ? αυτο?? μια και δεν ε?μαι μεταπωλητ?? ? συνεργ?τη? του?. Απλ? ε?ναι αξι?πιστο, το κ?ντρο διαχε?ριση? ε?ναι απλ? στη χρ?ση για τον μ?σο χρ?στη και ?χουν σχετικ? καλ? τεχνικ? υποστ?ριξη για τα χρ?ματα που πληρ?νετε.

2. Επιλ?ξτε το πρ?γραμμα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου

Το πρ?γραμμα ? εφαρμογ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου που θα χρησιμοποι?σετε ε?ναι πολ? σημαντικ? για την επιτυχ?α του ηλεκτρονικο? μαγαζιο? σα?. Σα? προτε?νω μερικ?? λ?σει? που θεωρ? ?τι θα σα? γλιτ?σουν κ?πο και χρ?μα!

Woocommerce και WordPress

Δυστυχ?? ε?ναι καλ? μ?νο για ηλεκτρονικ? καταστ?ματα σε ?λε? τι? γλ?σσε? εκτ?? των ελληνικ?ν. Τα ελληνικ? και η ελληνικ? μετ?φραση ?χουν τερ?στιο πρ?βλημα συμβατ?τητα?. Επ?ση? παρουσι?ζεται πρ?βλημα στη συμβατ?τητα των θεμ?των του WordPress με το Woocommerce και πολλ?ν πρ?σθετων του WordPress με το Woocommerce.

Απ? τα θ?ματα τη? Solostream που χρησιμοποι? μ?νο ?να απ? τα 35 θ?ματα φα?νεται να δουλε?ει σωστ?, εν? τα ?λλα χρει?ζονται μια σειρ? ρυθμ?σεων στον κ?δικα που κρ?νονται ασ?μφορε? για το μ?σο eshop. Ε?ναι δηλαδ? προτιμ?τερο να επιλ?ξετε ?να συμβατ? με το woocommerce θ?μα απ? την αρχ? και να με?νετε σε αυτ?.

Πρ?βλημα συμβατ?τητα? φα?νεται να ?χουν τα πρ?σθετα WP-MINIFY, Jetpack και ?λλα πρ?σθετα που υποστηρ?ζουν την βελτ?ωση τη? ταχ?τητα? και τη με?ωση των γραμμ?ν του κ?δικα.

Τ?λο?, η αλλαγ? απ? ελληνικ? σε αγγλικ? τη? γλ?σσα? αποτελε? ?θλο και μ?γα μυστ?ριο τη? ανθρωπ?τητα? ακ?μα. Τουλ?χιστον μετ? απ? δοκιμ?? και λ?θη εν?? μ?να σε δι?φορα μεταφραστικ? πρ?σθετα του WordPress και με π?νω απ? 50 διαφορετικ? θ?ματα δεν ?χω καταλ?ξει για την αξιοπιστ?α στα ελληνικ?.

Zingiri Και WordPress

To Zingiri Eshop ε?ναι ?να ?λλο πρ?σθετο ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? για WordPress το οπο?ο δουλε?ει με τα περισσ?τερα θ?ματα για WordPress.

Περιλαμβ?νει την επ?σημη μετ?φραση τη? εταιρε?α? και ?τσι ε?ναι τα ελληνικ? μια επιλογ? που θα βοηθ?σει κ?θε ελληνικ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα. Αν και ε?ναι λ?γο πιο απλ? απ? το woocommerce, και ?χει λ?γε? λιγ?τερε? επιλογ?? ε?ναι πολ? καλ? για τον νεοεισερχ?μενο στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο.

Η εγκατ?σταση του ε?ναι πολ? ε?κολη, η παραμετροπο?ηση του ε?ναι πιο ε?κολη απ? το Woocommerce, και σε επ?μενο ?ρθρο θα σα? αποκαλ?ψω ε?ν δουλε?ει σε Multisite. Σε περισσ?τερα του εν?? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των που υποστηρ?ζουν πολλ?? γλ?σσε?.

WP Shopping Cart και WordPress

?μα π?λι δεν θ?λετε η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι 100 % ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? ?χετε ?να blog και θ?λετε να προσθ?σετε ?να e-shop σ?μερα τ?τε μπορε?τε να επιλ?ξετε το πρ?σθετο WP Shopping Cart που απλ?? προσθ?τει ?να καλ?θι αγορ?ν για συναλλαγ?? με paypal.

Το WP Shopping Cart το χρησιμοποι? κατ? κ?ρον στην ιστοσελ?δα μου και ε?ναι ιδανικ? για παροχ? υπηρεσι?ν. Επ?ση? υποστηρ?ζει και ελληνικ? μια και η μετ?φραση του στη γλ?σσα τη? αρεσκε?α? σα? ε?ναι απ?στευτα ε?κολη και απαιτε? μ?νο μερικ? λεπτ?.

3. Επιλ?ξτε τον ειδικ? που θα συνεργαστε?τε

Μην ξεχν?με ?τι π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νο ηλεκτρονικ? κατ?στημα, κρ?βεται και ?να? εξειδικευμ?νο? συνεργ?τη? στο χ?ρο του ?ντερνετ. Μπορε?τε να με π?ρετε ?να τηλ?φωνο σ?μερα στο 6972.364.387 για να με συμβουλευτε?τε για το ποια λ?ση ηλεκτρονικο? εμπορ?ου ε?ναι κατ?λληλη για εσ?? ? να αγορ?σετε ?να e-shop σ?μερα!

Το κ?στο? κατασκευ?? εν?? e-shop σ?μερα ε?ναι πολ? χαμηλ? ε?ν αναλογιστε? κανε?? το αντ?στοιχο κ?στο? για τη δημιουργ?α εν?? φυσικο? καταστ?ματο?. Ξεκιν? απ? 500ευρ? περ?που και μπορε? να φτ?σει τι? μερικ?? χιλι?δε? ευρ?. ?μω? η απ?δοση στην αρχικ? επ?νδυση ?μα το ηλεκτρονικ? κατ?στημα σα? γ?νει σωστ? ε?ναι πολλαπλ?σια.

Με ?ναν e-shop 1.000 ευρ? σ?μερα μπορε?τε να κ?νετε πωλ?σει? χιλι?δων ? και εκατοντ?δων ευρ?!

Η σωστ? κατασκευ? και αρχιτεκτονικ? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? ε?ναι το 50% τη? επιτυχ?α?. Κ?ντε την ?ρευν? σα? και ξεκιν?στε το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα σ?μερα! Καλ?στε με απλ?? στο 6972.364.387!

Λ?σει? E-shop υπ? δοκιμ?

Βγ?λτε-Λεφτ?-Ε-Shop-3

?χω αυτ?ν την περ?οδο υπ? δοκιμ? πολλ?? εφαρμογ?? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και σ?ντομα θα ?ρθω με ν?α ?ρθρα, β?ντεο και δημοσιε?σει? για το πω? λειτουργε? το καθ?να καθ?? και για το SEO του e-shop.? Με?νετε συντονισμ?νοι και υπερφαλαγγ?στε τον ανταγωνισμ?!

Για θ?ματα SEO εγγραφε?τε στη λ?στα μου SEO Google Πρ?τη Σελ?δα!

Και η εγγραφ? σε αυτ? τη λ?στα ε?ναι π?λι εντελ?? δωρε?ν εν? η αξ?α που πα?ρνεται ε?ναι τερ?στια! Βλ?πεται ο τζ?μπα? δεν π?θανε αλλ? βασιλε?ει μ?σω του Paramarketing Blog!

Πιστε?ω να βρ?κατε χρ?σιμο αυτ? το επικ? ?ρθρο μου, αν ναι απλ?? αφ?στε το σχ?λιο σα? ? γρ?ψτε την ιστορ?α επιτυχ?α σα? στο facebook, στο blog μου ? οπουδ?ποτε αλλο?! Σα? ευχαριστ? και σα? περιμ?νω στο επ?μενο επικ? ?ρθρο μου!

Π?ροι μελ?τη? για το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο

 1. Π?? να φτι?ξετε το δικ? σα? e-shop
 2. Π?? να πουλ?σετε οτιδ?ποτε απ? το ?ντερνετ

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

13 Σχ?λια. Leave new

 • ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ
  5 Α?γουστο? 2017 12:47 μμ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΕΟΦ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ CPNP.

  Απ?ντηση
 • Καλημ?ρα. Σε ευχαριστ? για τον χρ?νο σου. Φτι?χνω ειδικ? κομμ?τια διακοσμητικ? για pc , και θ?λω να στε?λω και εξωτερικ?. Πρ?πει να κ?νω ?ναρξη για να πουλ?σω σ?νολο 40-50 κυμ?τια , και αυτ? σε κ?ποιιυ? μ?νε?;;

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα,
  θα ?θελα να ρωτ?σω σχετικ? με την περ?πτωση που δεν μπορε?? ετσι και αλλι?? να κ?νει? μεγ?λε? πωλ?σει?. Ουσιαστικ? φτι?χνω ζωγραφιστ? αντικε?μενα ειδη δωρου δηλαδη τα οποια τα εχω ανεβ?σει στο etsy και απλα σκ?φτομαι οτι θα ηταν καλη ιδεα και στο skroutz, Που σημα?νει οτι πρεπει να φτι?ξω και ενα ηλεκτρονικ? καταστημα.Το θ?μα ειναι ?τι και τα 500 για μια αρχικ? επ?νδυση μου ειναι πολλ?.Υπ?ρχει μηπω? κατι που το κ?στο? του να ε?ναι αναλ?γω? των πωλ?σεων?
  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
 • Γεια σα?,
  Η ερωτηση που εχω ειναι η εξη?…..αν ανοιξω ενα E-shop σαν μεταπωλητη?, θα πρεπει να το δηλωσω στην εφορια ? να κανω καποια αλλη ενεργεια σε σχεση με τον κρατικο μηχανισμο?

  Ευχαριστω

  Απ?ντηση
 • “Το λειτουργικ? κ?στο? μια? μικρ?? επιχε?ρηση? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα αν?ρχεται σ?μερα στα 9.000 ευρ? το χρ?νο ! με ?δρα το σπ?τι,”. Μ?πω? ε?ναι λ?γο τραβηγμ?νο το παραπ?νω; Η χαμηλ?τερη κλ?μακα στον ΟΑΕΕ για κ?ποιον που ξεκιν?ει δεν ε?ναι γ?ρω στα 3.000 €; Π?ντα σε σ?γκριση με το παρ?δειγμα τη? Βουλγαρ?α? που ?θεσε?.

  Απ?ντηση
 • Πω? ε?ναι δυνατ? μια επιχε?ρηση e-shop να δ?σει ?μφαση στι? πωλ?σει? στο εξωτερικ? την στιγμ? που τα ΕΛΤΑ χτυπ?νε με το τσεκο?ρι. Ενω στο εξωτερικ? οι ταχυδρομικε? τιμ?? ειναι ασυγκριτα χαμηλ??

  Απ?ντηση
 • Ευχαριστ? για το ?ρθρο! Συμφων? απ?λυτα τ?σο για τι? ευκαιρ?ε? ?σο και για τι? απειλ?? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα, ?πω? ακριβ?? παρουσι?στηκαν. Αναφορικ? με το Woocommerce και το WordPress, εν? ?χω δοκιμ?σει και τι? δ?ο πλατφ?ρμε? καμ?α δεν με ικανοπο?ησε με τη μετ?φραση τη? σελ?δα? μου.

  Γενικ? θεωρ? ελλιπ? ?σα συστ?ματα ?χω δοκιμ?σει μ?χρι στιγμ??, εκτ?? απ? το Smoolis. Ε?ναι το μ?νο το οπο?ο με βο?θησε να φτι?ξω πολ? ε?κολα το ηλεκτρονικ? μου κατ?στημα πολυγλωσσικ?! Το συνιστ? ανεπιφ?λακτα σε ?λου?.

  Απ?ντηση
  • Σχετικ? με το πολυγλωσσικ? κατ?στημα και το SEO ε?ναι κ?τι που δεν υπ?ρχει. To smoolis ε?ναι πολ? καλ? αλλ? δεν ?χει καμ?α σχ?ση με το SEO.
   ?ταν κ?ποιο? θ?λει να φα?νεται στι? μηχαν?? αναζ?τηση? θα πρ?πει να ?χει για κ?θε γλ?σσα ξεχωριστ? εγκατ?σταση WordPress στη γλ?σσα που στοχε?ει.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看