ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση? (SEO)

Περιεχ?μενα

Το μυστικ? π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νο site και πω? θα μπορ?σετε να βελτιστοποι?σετε το δικ? σα?

Τι ε?ναι ?μω? το SEO ? η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Ο ?ρο? Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων για τι? Μηχαν?? Αναζ?τηση?,?βελτιστοπο?ηση για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? βελτιστοπο?ηση SEO -απ? το αγγλικ? search engine optimization, περιγρ?φει ?λε? εκε?νε? τι? διαδικασ?ε? και επεμβ?σει? που πρ?πει να γ?νουν στη δομ? και το περιεχ?μενο μια? ιστοσελ?δα?, ?στε να ε?ναι ?σο το δυνατ? πιο φιλικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τελικ?? στ?χο? ε?ναι η υψηλ? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και η α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? μ?σω οργανικ?ν αποτελεσμ?των, δηλαδ? αποτελεσμ?των χρηστ?ν του Internet που ψ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? λ?ξει? κλειδι?? ? keywords που αφορο?ν το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?.

Για να δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα?, να βελτιστοποι?σετε το SEO και να βγε?τε στην κορυφ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Ποιο ε?ναι το πρ?το β?μα στη διαδικασ?α βελτιστοπο?ηση? του ιστ?τοπο? σα? για μηχαν?? αναζ?τηση?;

Διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι η μηχαν? αναζ?τηση?;

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου Μ?θετε πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?, αναφ?ρομαι στο τι ε?ναι και πω? δουλε?ει η Google. Μηχαν? αναζ?τηση? στο ?ντερνετ σ?μερα ε?ναι ?να μεγ?λο cluster υπολογιστ?ν που συλλ?γει, επεξεργ?ζεται και αποθηκε?ει ?λα τα περιεχ?μενα των ιστοσελ?δων του πλαν?τη και προσπαθε? να μα? τα σερβ?ρει π?σω με τον σχετικ? τρ?πο αναλ?γω? των λ?ξεων κλειδι?ν.

Ποια ε?ναι τα σημαντικ?τερα πρ?γματα στη βελτιστοπο?ηση SEO και μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Η βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? απαιτε? την τροποπο?ηση κ?ποιων τμημ?των του ?δη υπ?ρχοντο? site ? eshop. Θα πρ?πει να προσαρμ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? με β?ση τι? απαιτ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google για να μπορ?σουμε να πε?σουμε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?τι η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι σχετικ? με την αναζ?τηση του χρ?στη και αρκετ? σημαντικ? για να εμφανιστε? πρ?τη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Για να το καταφ?ρουμε αυτ? θα αναφ?ρουμε τα 7 πιο σημαντικ? πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νουμε στην βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? μα?.

1 Δημιουργ?στε μοναδικ? URL με τι? λ?ξει? κλειδι? στα λατινικ?

Το ισχυρ?τερο σ?μα που δ?νουμε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? προ?ρχεται απ? τι? λ?ξει? κλειδι?. Αυτ?? θα πρ?πει να ε?ναι μ?ρο? τη? διε?θυνση? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Για παρ?δειγμα:

example.com/veltisopoiisi-mixanon-anazitisis

Αυτ? το URL παραπ?μπει σ?μφωνα με την ονομασ?α του σε κ?ποια σελ?δα ? ?ρθρο που πιθαν?? θα σχετ?ζεται με τη λ?ξη κλειδ? που ε?ναι η Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση?.

Ο λ?γο? που το γρ?φουμε στα λατινικ? ε?ναι γιατ? με ελληνικο?? χαρακτ?ρε? θα ε?χε πρ?βλημα εμφ?νιση? στι? δημοσιε?σει? στα social media ?πω? το Facebook. Η εμπειρ?α ?χει δε?ξει ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν ?χουνε κ?ποιο θ?μα στην μετ?φραση των λατινικ?ν χαρακτ?ρων στα ελληνικ? και αντ?στροφα.

Μπορε?τε να το εξακριβ?σετε και μ?νοι σα? ?μα πληκτρολογ?σετε στη Google μια λ?ξη κλειδ? στα ελληνικ? και μ?α λ?ξη κλειδ? στα λατινικ?. Θα δε?τε ?τι θα σα? επιστρ?ψει τα ?δια ? σχεδ?ν τα ?δια αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Το URL ε?ναι ο δε?τερο? ισχυρ?τερο? τρ?πο? να δηλ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μετ? το domain name.

2 Δημιουργ?στε μοναδικο??, σαφ?? τ?τλου? σελ?δα?

Βασικ? ρ?λο, πα?ζει ο τ?τλο? κ?θε σελ?δα?. Θα πρ?πει να περιλαμβ?νει ?σο το δυνατ? περισσ?τερε? απ? τι? λ?ξει?-κλειδι? που ?χουν καθοριστε?, αλλ? ο τ?τλο? καλ? ε?ναι να παραμ?νει μικρ?τερο? απ? δ?δεκα λ?ξει?. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δ?νουν ιδια?τερη προσοχ? στι? κεφαλ?δε? h1 και h2.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να ?χουμε τουλ?χιστον μ?α κεφαλ?δα με τον τ?τλο σε h1 και τι? υπ?λοιπε? κεφαλ?δε? των παραγρ?φων σε h2.

Ο τ?τλο? τη? σελ?δα? σα? ε?ναι αυτ?? που εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και θα πρ?πει να τον επεξεργαστε?τε πρ?τα και μετ? να αποφασ?σετε ποιον τ?τλο θα επιλ?ξετε απ? ?λου? του? πιθανο??.

Στην σωστ? βελτιστοπο?ηση SEO, μην ξεχν?τε ?τι θα πρ?πει να υπ?ρχει ομοιογ?νεια μεταξ? τ?τλων και URL.

?μα δηλαδ? το URL μα? ε?ναι το

example.com/veltisopoiisi-mixanon-anazitisis

τ?τε και ο τ?τλο? τη? σελ?δα μα? θα πρ?πει να ε?ναι Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση? και ?χι κ?τι ?λλο ?σχετο ? παρελκ?μενο.

?μα θ?λω να αλλ?ξω τον τ?τλο τη? σελ?δα? αυτ? θα πρ?πει να το κ?νω σε συνδυασμ? με την αλλαγ? του URL πριν ακ?μα δημοσιε?σω τη ν?α σελ?δα γιατ? η αλλαγ? του URL θα οδηγ?σει στο να χ?σω την παλι? επισκεψιμ?τητα που ε?χα στο συγκεκριμ?νο URL.

3 Χρησιμοποι?στε την μετα ετικ?τα περιγραφ?

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΧΑΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Η μ?τα ετικ?τα περιγραφ? παρ?χει σ?μφωνα με την ?δια τη Google συνοπτικ? το περιεχ?μενο τη? σελ?δα?. Εν? το τ?τλο? τη? σελ?δα? μπορε? να ε?ναι μερικ?? λ?ξει? περ?που 70 χαρακτ?ρε?, η περιγραφ? μπορε? να ε?ναι διπλ?σια γ?ρω στου? 156 χαρακτ?ρε?.

Θα ?θελα να επισημ?νω ?τι δεν υπ?ρχει πρ?βλημα στο να ξεπερ?σουμε αυτ? τα ?ρια των 70 και των 156 χαρακτ?ρων. ?χω παρατηρ?σει ?τι π?ρα πολλ? authority sites για το SEO του εξωτερικο? ξεπερν?νε στο URL κατ? πολ? τον καν?να των 70 χαρακτ?ρων.

Ο λ?γο? που το κ?νουν αυτ? ε?ναι για να επιτ?χουν εμπλουτισμ? των λ?ξεων κλειδι?ν, δηλαδ? χρησιμοπο?ηση περισσ?τερων απ? μ?α λ?ξεων κλειδι?ν για μια ιστοσελ?δα και την τοποθ?τηση του? στο σημαντικ?τερο τμ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα? που ε?ναι το URL.

?μα δεν ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress -πρ?γμα που θεωρ? μεγ?λο σφ?λμα μπορε?τε να πα?ξετε με τον τ?τλο και την μετα ετικ?τα περιγραφ? στο online εργαλε?ο Meta SERP Snippet.

Στην περ?πτωση που ?χετε ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε WordPress, τ?τε μπορε?τε με το πρ?σθετο Yoast SEO να πα?ξετε με την εμφ?νιση τη? περιγραφ?? και των λ?ξεων κλειδι?ν.

Θα πρ?πει να ?χουμε στο νου μα? ?τι η πιο καλ?? περιγραφ?? ιστοσελ?δων ανεβ?ζουν το ποσοστ? των κλικ ?ταν εμφαν?ζονται στην ?δια σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Για παρ?δειγμα, ?μα σε μια αναζ?τηση στην πρ?τη σελ?δα τη? Google βρο?με 10 αποτελ?σματα αναζ?τηση?, τ?τε μ?λλον θα επιλ?ξουμε εκτ?? απ? αυτ? που βγα?νει πρ?το, και κ?ποιο που ?χει εντυπωσιακ? περιγραφ?, τ?τλο ? πιο ελκυστικ? περιεχ?μενο.

Φροντ?στε πριν γρ?ψετε την περιγραφ? να σκεφτε?τε κ?τι ?ξυπνο για να κ?νετε τον υποψ?φιο επισκ?πτη να κ?νει κλικ στην ιστοσελ?δα σα? και ?χι σε κ?ποια ?λλη ανταγωνιστικ? ιστοσελ?δα.

?χει παρατηρηθε? ?τι μπορε?τε να διπλασι?σετε το ποσοστ? των κλικ απλ?? και μ?νο βελτι?νοντα? λ?γο τι? περιγραφ?? σα?, γρ?φοντα? πιο χρ?σιμα και πιο κατανοητ? πρ?γματα για τον τελικ? χρ?στη.

4 Βελτι?στε τη δομ? του URL

Τ?ρα σα? φ?τισα, αλλ? η ?δια η Google στον οδηγ? ?ναρξη? για την βελτιστοπο?ηση στη μηχαν? αναζ?τηση? αναφ?ρει ?τι θα πρ?πει να βελτι?σετε τη δομ? τη? διε?θυνση? τη? τοποθεσ?α? σα?.

Με ?λλα λ?για θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε μια πολ? ρηχ? δομ? στα URL για να μπορο?νε ε?κολα οι μηχαν?? αναζ?τηση? να εντοπ?σουνε τι? υποσελ?δε? και τι? σελ?δε? σα?.

?μα ?χετε ?να σχετικ? μικρ? site, λιγ?τερο των 1000 σελ?δων με κατηγορ?ε? και υποκατηγορ?ε? θα πρ?πει να ακολουθ?σετε την εντελ?? flat ? ρηχ? δομ? του τ?που:

example.com/onoma-selidas

Αποφ?γετε οποιαδ?ποτε κατηγοριοπο?ηση θα θ?λατε να κ?νατε για προσωπικο?? λ?γου? ταξιν?μηση?:

example.com/katigoria/ypokatigoria/onoma-selidas

?πω? καταλαβα?νετε η πρ?τη απλ? δομ? βοηθ?ει στην ευκολ?τερη ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Η δε?τερη δομ? που ?χει μεγ?λο β?θο?, δυσκολε?ει περισσ?τερο την ταξιν?μηση αλλ? καταστρ?φει και την ανταγωνιστικ?τητα τη? ιστοσελ?δα σα? ?ναντι των ?λλων ιστοσελ?δων.

Στη βελτιστοπο?ηση μια? ιστοσελ?δα? για SEO, μετρ?ει π?ρα πολ? η απλ?τητα, γιατ? ?σο πιο απλ? ε?ναι το site σα?, τ?σο πιο ε?χρηστο θα ε?ναι στον τελικ? χρ?στη.

Στην περ?πτωση που το site σα? ε?ναι αχαν??, τ?τε π?λι θα πρ?πει να ακολουθ?σετε μια ρηχ? δομ? στην δημιουργ?α των ιστοσελ?δων. ?σο πιο απλ? ε?ναι η δομ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, τ?σο πιο ε?κολα θα ταξινομηθε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το URL ε?ναι το πιο σημαντικ? τμ?μα τη? ιστοσελ?δα? μα? για να τοποθετ?σουμε τη λ?ξη κλειδ? η οπο?α θα πρ?πει να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο κοντ? στο ?νομα χ?ρου και ?χι σε τρ?α ? τ?σσερα επ?πεδα β?θου?.

5 Δημιουργ?στε περιεχ?μενο υψηλ?? ποι?τητα?

Το ονομ?ζω υψηλ?? ποι?τητα? γιατ? θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ? και ω? μοναδικ? μ?νο μπορε? να ε?ναι και υψηλ?? ποι?τητα?. Αντιγραμμ?νο περιεχ?μενο απ? ?λλη ιστοσελ?δα δεν μπορε? να ε?ναι υψηλ?? ποι?τητα? γιατ? η υψηλ? ποι?τητα αν?κει μ?νο στον δημιουργ? του, στην ιστοσελ?δα που το παρ?γαγε.

Η βελτιστοπο?ηση για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? βασ?ζεται και σε ?να πολ? μεγ?λο ποσοστ? στο περιεχ?μενο.

Μπορε? τα ειδησεογραφικ? blogs να ?χουνε τι? ?διε? ειδ?σει? που πιθαν?? πα?ρνουνε απ? την ?δια πηγ?, το Αθηνα?κ? Πρακτορε?ο Ειδ?σεων. Αυτ? μπορε? να ρωτ?σετε πω? ταξινομο?νται στην Google; Ποιο θα βγει πρ?το, ποιο θα βγει δε?τερο, τρ?το για την ?δια ε?δηση;

Επειδ? ο αλγ?ριθμο? τη? Google αποτελε?ται απ? περισσ?τερου? απ? 200 παρ?γοντε? ταξιν?μηση? ε?ναι λ?γο πιο πολ?πλοκο να διακρ?νουμε ποιο θα βγει πρ?το και ποιο δε?τερο.

Αυτ? ?μω? που θα πρ?πει να ?χουμε στο νου μα? ε?ναι ?τι η κινητ?ριο? δ?ναμη των μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι η ?ρευση και παρουσ?αση στον τελικ? χρ?στη του πρωτ?τυπου και του μοναδικο? περιεχομ?νου.

Η δημιουργ?α μοναδικο? περιεχομ?νου ενδ?χεται να επηρε?σει περισσ?τερο απ? οτιδ?ποτε ?λλο του? επισκ?πτε? σα? και να του? μετατρ?ψει σε πελ?τε?.

Μερικο? καν?νε? στην δημιουργ?α υψηλ?? ποι?τητα? περιεχομ?νου ε?ναι:

 • Χρησιμοποι?στε απλ? γλ?σσα
 • Χρησιμοποι?στε την σχετικ? ορολογ?α με το θ?μα σα?
 • Δημιουργ?στε περιεχ?μενο που ανταποκρ?νεται στι? αν?γκε? των χρηστ?ν και ?χι των μηχαν?ν αναζ?τηση?
 • Δημιουργ?στε μοναδικ?? υπηρεσ?ε?

Η διαφοροπο?ηση απ? των ανταγωνισμ?, η προσφορ? μοναδικ?ν υπηρεσι?ν ? αποκλειστικ?ν προ??ντων που θ?λουν οι χρ?στε? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ σ?μφωνα με την ?δια τη Google η οπο?α ακολουθε? απ? την επ?σημη ?δρυση τη? το 1998 αυτ? την επιχειρηματικ? φιλοσοφ?α.

6 Χρησιμοποι?στε το αρχε?ο robots.txt

Το αρχε?ο robots.txt υποδυκνε?ει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αν μπορο?ν να ?χουν πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα σα? και ποια τμ?ματα να ανιχνε?σουν η να παραλε?ψουν.

Το αρχε?ο robots.txt ?χει τη διε?θυνση:

example.com/robots.txt

Ε?ν θ?λουμε να αποτρ?ψουμε την ταξιν?μηση κ?ποιων ευα?σθητων περιεχομ?νων στην ιστοσελ?δα μα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να χρησιμοποι?σουμε το αρχε?ο robots.txt αν?λογα:

user-agent: *

Disallow: / images/

Με αυτ? την εντολ? disallow δεν επιτρ?πουμε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? να ταξινομ?σουν τι? εικ?νε? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Εφ?σον δεν ?χετε ?δη ακ?μα ?να αρχε?ο robots.txt, μπορε?τε να δημιουργ?σετε ?να πηγα?νοντα? στο robots.txt generator.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να ανεβ?σετε το αρχε?ο αυτ? στο φ?κελο που φιλοξενε?τε η ιστοσελ?δα σα? μ?σω FTP ? μ?σω του Control Panel ? του Plesk.

7 Προωθ?στε την ιστοσελ?δα σα? με τον κατ?λληλο τρ?πο

Η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? για την α?ξηση των οργανικ?ν αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Η προ?θηση ιστοσελ?δων ε?ναι ?ρο? συν?νυμο? με την βελτιστοπο?ηση για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και την βελτιστοπο?ηση SEO.

?να απ? τα πιο σημαντικ?? δραστηρι?τητε? για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα?, τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι η συγγραφ? ?ρθρων σε τακτικ? β?ση στο blog σα?.

Στα αγγλικ? ?χει επικρατ?σει η ορολογ?α blogging για αυτ? την δραστηρι?τητα και ε?ναι μ?λλον ο καλ?τερο? και ο ασφαλ?στερο? τρ?πο? προ?θηση?.

Εκτ?? απ? τη συγγραφ? ?ρθρων μπορε?τε να δημοσιε?σετε το περιεχ?μενο και τα ?ρθρα σα? στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? ?πω? το Facebook, το Twitter και το Google Plus. Αυτ? θα πρ?πει να το κ?νετε συνειδητ? σε εβδομαδια?α τουλ?χιστον β?ση και ?χι ?ποτε σα? καπν?σει.

Η περιοδικ?τητα και η συν?χεια ε?ναι αυτ? που θα σα? προσδ?σει ορμ? και ρο? επισκεπτ?ν στην ιστοσελ?δα σα?.

?να? πολ? καλ?? τρ?πο? ε?ναι η σ?νδεση με ?λλα παρ?μοια site που ?χουνε σχετικ? περιεχ?μενο με το δικ? σα?. Καλ? ε?ναι να επικοινων?σετε με τον διαχειριστ? αυτ?ν των ιστοσελ?δων και να διερευν?σετε τρ?που? συνεργασ?α?, ακ?μα και ανταλλαγ?? backlinks κτλ.

Οι προσωπικ?? σχ?σει? ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? δημιουργ?α? backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Τ?λο? μην παραλε?ψετε να γραφτε?τε στο Google My Business, τον δωρε?ν επαγγελματικ? κατ?λογο τη? Google. ?τσι θα μπορ?σετε να εμφαν?ζεστε ?μα ε?στε τοπικ? επιχε?ρηση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google καθ?? και στα Google Maps.

Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση?: Π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να βγω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Καλ? ?λη η θεωρ?α, αλλ? στην πρ?ξη κ?ποια πρ?γματα δε?χνουν ?τι δουλε?ουν περισσ?τερο απ? κ?ποια ?λλα εν? πολλ?? φορ?? υπ?ρχουν και κ?μποσε? αποκλ?σει? απ? αυτ? που μα? λ?νε οι μηχαν?? αναζ?τηση? και οι ειδικο?.

Σημασ?α ?χει πω? αν ?χετε μια ιστοσελ?δα και θα θ?λατε να εμφαν?ζεστε στην Google στην πρ?τη σελ?δα θα πρ?πει να επενδ?σετε στην ιστοσελ?δα σα? χρ?νο και χρ?ματα.

Απαιτε?τε χρ?νο? για να δημιουργ?σετε ?λο το σωστ? μοναδικ? περιεχ?μενο και χρ?ματα για να προσλ?βετε του? ειδικο?? στο SEO και στο Web Design για να τη βελτι?σουν.

Θα πρ?πει μια ιστοσελ?δα για να βγει στην πρ?τη σελ?δα να ?χει κ?ποιο ξεκ?θαρο μ?νυμα και να αξ?ζει να βγει στην πρ?τη σελ?δα. Κοιτ?ξτε το site σα? και αναρωτηθε?τε:

-Ε?ναι η ιστοσελ?δα μου περ? οπ?? ? γ?νεται μ?σα αλαλο?μ; ?χω κ?νει ?σα χρει?ζονται για να βελτι?σω την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? μου;

Τ?λο?, θα ?θελα να σα? αποκαλ?ψω και το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ και γενικ? στην βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Το μυστικ? λ?γεται σκληρ? δουλει?. Σκληρ? και πολ? δουλει? γ?ρω απ? ?ναν στ?χο. ?μα δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι με την ιστοσελ?δα σα? μ?χρι τ?ρα, ξεχ?στε τι κ?νατε ? π?σο δουλε?ατε στο παρελθ?ν. ?μα θ?λετε να ?χετε μ?λλον θα πρ?πει να κ?νετε πολ? περισσ?τερα σ?μερα, τ?ρα και κ?θε μ?ρα μ?χρι να φτ?σετε εκε? που θ?λετε.

Δεν θα σα? πω ?λλα, γραφτε?τε στην ιστοσελ?δα μου για να πα?ρνετε τι? ενημερ?σει? στο email σα? κ?θε εβδομ?δα, αφ?στε ?να σχ?λιο ?μα ?χετε κ?ποια απορ?α ? θ?λετε να προσθ?σετε κ?τι στην συζ?τηση και μην ξεχ?σετε να κ?νετε like!

Δε?τε περισσ?τερα για την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? (SEO)

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • Ιω?ννα Κωστ?κη
  13 Σεπτεμβρ?ου 2015 6:03 μμ

  TO SEO ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ SITE. Η ΡΩΜΗ ΔΕΝ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ.

  Απ?ντηση
 • Ιω?ννα Αγοραστο?
  13 Σεπτεμβρ?ου 2015 4:51 μμ

  Πολ? καλ? ?ρθρο για την βελτιστοπο?ηση και τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

  Απ?ντηση
 • Παναγι?τα Ξακουστο?
  8 Σεπτεμβρ?ου 2015 5:45 μμ

  Καλησπ?ρα, ε?μαι διαχειρ?στρια σε ?να blog και δι?βασα κ?ριε Διβρ?μη με ενδιαφ?ρον το ?ρθρο σα? και ?λα αυτ? που γρ?φετε. ?χω επ?ση? κατεβ?σει και τον οδηγ? SEO, ?μω? θ?λω να κ?νω μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου και ?θελα να σα? ρωτ?σω ?μα αναλαμβ?νεται τ?τοιε? εργασ?ε?.

  To blog μα? ?χει π?νω απ? 10.000 επισκ?ψει? την ημ?ρα και ο στ?χο? μα? ε?ναι να διπλασι?σουμε ?πω? λ?τε τι? επισκ?ψει?.

  Eyxaristo poly

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看