ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΤΟΠΙΚΟ SEO LOCAL SEO

Τοπικ? SEO: Πω? να κατακτ?σετε τι? τοπικ?? αναζητ?σει? τη? Google

Οι τοπικ?? αναζητ?σει? ε?ναι εντελ?? διαφορετικ?? απ? τι? αναζητ?σει? που γ?νονται καθημεριν? στη Google.

Αυτ? διαφοροποιε? σε μεγ?λο βαθμ? το τοπικ? SEO απ? το παραδοσιακ?, κλασσικ? SEO ?πω? το γνωρ?ζαμε μ?χρι σ?μερα.

Κ?ποιε? αγορ?? και επαγγ?λματα εξαρτ?νται αποκλειστικ? απ? τον τοπικ? SEO για να μπορ?σουν να λειτουργ?σουν και να βρο?νε ν?ου? πελ?τε? αφο? οι αναζητ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουν ξεπερ?σει την τρ?πο σ?σταση? απ? στ?μα σε στ?μα.

?μα ε?στε και εσε?? ?να? επαγγελματ?α? απ? αυτο?? που εξαρτ?στε ?μεσα απ? το τοπικ? SEO, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Τι ε?ναι το τοπικ? SEO;

Το τοπικ? SEO ε?ναι να αποκτ?σετε υποψ?φιου? πελ?τε? και επισκ?πτε? απ? την τοπικ? σα? αγορ? οι οπο?οι κ?νουν τοπικ?? αναζητ?σει? στην Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Προσωπικ? θα αναφερθ? στη Google η οπο?α ?χει αναγ?γει το τοπικ? SEO σε επιστ?μη ειδικ? μετ? απ? το Pigeon Update που εισ?χθηκε τον Ιο?λιο του 2014 για να εξυπηρετ?σει τι? αν?γκε? αναζ?τηση? τη? τοπικ?? αγορ??.

Οι τοπικ?? αναζητ?σει? με την ?νοδο τη? χρ?ση? του ?ντερνετ ?χουν πολλαπλασιαστε? και ολο?να και περισσ?τεροι χρ?στε? του ?ντερνετ αναζητ?νε υπηρεσ?ε? και προ??ντα στην τοπικ? αγορ?.

Μ?λιστα μερικ?? κατηγορ?ε? επαγγελματι?ν και καταστημ?των δουλε?ουν αποκλειστικ? με το τοπικ? SEO, πρ?γμα που του? καθιστ? 100% εξαρτημ?νου? απ? αυτ?.

Το τοπικ? SEO μπορε? να το δε?τε πολλ?? φορ?? να αναφ?ρεται και ω? local SEO ? γεωγραφικ? SEO

Γνωστοποι?στε το NAP σα?!

Αρχικ? θα πρ?πει να γνωστοποι?σουμε το NAP μα? στην ιστοσελ?δα μα? ? στο ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα για να μπορ?σουν να μα? εντοπ?σουν οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Το θ?μα τ?ρα ε?ναι ποιο ε?ναι το NAP;

Το NAP σημα?νει τα τρ?α παρακ?τω πρ?γματα:

 • Name ?που το ?νομα τη? επιχε?ρηση? σα?
 • Address ?που η διε?θυνση λειτουργ?α? σα?
 • Phone Number και ο αριθμ?? επικοινων?α? για πελ?τε?

Το κλειδ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι η συν?πεια και η συνοχ?. Η χρ?ση του NAP θα πρ?πει να ε?ναι καθολικ? ε?ν στοχε?ουμε αποκλειστικ? και μ?νο στο τοπικ? SEO και θα πρ?πει να το συμπεριλ?βουμε σε ?λε? τι? σελ?δε? ? στο sidebar ? στο υποσ?λιδο τη? ιστοσελ?δα? μα?.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ?ταν λ?με συνοχ? στο NAP ενοο?με ?τι θα πρ?πει το NAP μα? να ε?ναι παντο? το ?διο ασχ?τω? ?μα μα? δ?νει backlink π?σω στο site γιατ? ?τσι η Google καταλαβα?νει ?τι πρ?κειται για την ?δια επιχε?ρηση και μα? πι?νει το NAP σαν backlink ω? citation ? παραπομπ?.

Προσωπικ? δεν το ?χω εξετ?σει ακ?μα, αλλ? οι κ?κλοι του SEO και του local SEO αν? τον κ?σμο το προτε?νουν.

Η μορφ? του NAP και των στοιχε?ων επικοινων?α? θα πρ?πει να ε?ναι η ?δια και δεν θα πρ?πει να πα?ζουμε με τα τηλ?φωνα και τι? διευθ?νσει?.

Αυτ? μα? βοηθ?ει στο να αυξ?σουμε την ορατ?τητα του brand name μα? σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Local On-Page SEO Factors

Οι τοπικο? παρ?γοντε? SEO ε?ναι λ?γο διαφορετικο? απ? του? κανονικο?? παρ?γοντε? SEO, αλλ? και π?λι οι βασικ?? αρχ?? SEO ε?ναι ?διε? καθ?? και ?λη η φιλοσοφ?α βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

local-ranking-factors

Σ?μφωνα με το ?γκυρο site ΜΟΖ οι τοπικο? παρ?γοντε? αναζ?τηση? χωρ?ζονται στι? παρακ?τω μεγ?λε? κατηγορ?ε? ?πω? και θα δε?τε και στο γραφικ? απ? π?νω:

 • My Business Signals
 • External Local Signals
 • On Page Signals
 • Link Signals
 • Review Signals
 • Social Signals
 • Behavioral Signals
 • Personalization

Θα πρ?πει ?μω? να ?χουμε κατ? νου μα? ?τι αυτο? ο τοπικο? παρ?γοντε? αναζ?τηση?, δεν ?χουν ανακοινωθε? επ?σημα απ? την Google, αλλ? ?τι αποτελο?ν μ?νο εικασ?ε? με β?ση δοκιμ?? και θετικ? ? αρνητικ? αποτελ?σματα απ? ιστοσελ?δε? που ?δη κυριαρχο?ν στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Δημιουργ?στε την σελ?δα επικοινων?α? για τοπικ? SEO

Θα πρ?πει αρχικ? να δηλ?σετε στη σελ?δα προορισμο? σα?, δηλαδ? στην σελ?δα που μπα?νουν οι επισκ?πτε? απ? το site σα? το NAP σα?. Το NAP ε?ναι το αγγλικ? ακρων?μιο που σημα?νει Name, Adress και Phone Number.

Το NAP θα πρ?πει να ε?ναι γραμμ?νο σε κε?μενο και ?χι σε αρχε?ο εικ?να? ? β?ντεο που δεν θα διαβ?ζεται δηλαδ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Παρ?λληλα δεν θα πρ?πει να ξεχν?με ?τι το NAP μα? θα πρ?πει να τοποθετηθε? στρατηγικ? σε ?λη την landing page ? τη σελ?δα προσγε?ωση?:

 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στον τ?τλο.
 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στι? κεφαλ?δε? H1 και H2.
 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στον URL.
 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στο περιεχ?μενο.
 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στο εναλλακτικ? κε?μενο των φωτογραφι?ν.
 • Καλ? θα ?ταν να ενσωματ?σετε ?ναν χ?ρτη απ? το Google map? στην landing page.

Γενικ? θα πρ?πει να ακολουθ?σετε τη φιλοσοφ?α τη? στρατηγικ?? τοποθ?τηση? των στοιχε?ων επικοινων?α? σαν να ?τανε αυτ? οι λ?ξει? κλειδι?.

Βελτιστοποι?στε την σελ?δα επικοινων?α? για τοπικ? SEO

Η σελ?δα επικοινων?α? τη? επιχε?ρηση? σα? μπορε? να βελτιστοποιηθε? και να γ?νει πιο ?μορφη για το τοπικ? SEO. ?να πολ? ωρα?ο και επαγγελματικ? πρ?τυπο ε?ναι και το παρακ?τω: http://niftymarketing.com/optimal-local-landing-page-infographic/

?μω?, παρ?λο που μπορε? να ?χετε κ?νει μια πολ? ?μορφη σελ?δα εγγραφ?? ? σελ?δα επικοινων?α?, αυτ? δεν σημα?νει ?τι θα αρχ?σει να φα?νεται ?μεσα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Χρει?ζονται και πολλ? ?λλα πρ?γματα για να αρχ?σει να εμφαν?ζεται η σελ?δα επικοινων?α? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. ?τσι θα πρ?πει να προσθ?σετε και ?λλα 5 βασικ? συστατικ? που θα σα? βοηθ?σουν στο να ανεβ?σετε την σελ?δα σα? στι? μηχαν??:

 • Περιεχ?μενο π?νω απ? 300 λ?ξει? με β?λτιστο περιεχ?μενο τι? 2.000 λ?ξει?
 • Κοινωνικ? σ?ματα απ? τα κοινωνικ? δ?κτυα, ?πω? facebook, twitter, pinterest και Google Plus, με ?λλα λ?για δημοσιε?σει? στα social media
 • Εισερχ?μενα Backlinks απ? τρ?τα site υψηλο? domain authority που δε?χνουν στην σελ?δα επαφ??
 • Σχ?λια και αξιολογ?σει? απ? πελ?τε?, χρ?στε? ? δε?γματα εργασ?α? σα? που σα? αναδεικν?ουνε ω? επαγγελματ?α.
 • Εξερχ?μενα backlinks σε ιστοσελ?δε? υψηλ?? αξ?α? που ?χουν τοπικ? σ?μα

Υπ?ψιν, ?τι το bullet points και η σωστ? μορφοπο?ηση ε?ναι και αυτ?? παρ?γοντα? SEO που λαμβ?νει υπ?ψιν τη? η Google και για αυτ? με βλ?πετε συν?χεια να τα χρησιμοποι?.

?να πολ? καλ? πρ?σθετο για να βελτιστοποι?σετε σωστ?, γρ?γορα και ε?κολα την ιστοσελ?δα σα? ?μα αυτ? ε?ναι σε WordPress ε?ναι το Local SEO and Business Listings.

Β?βαια π?ρα πολλο? τεχνοκρ?τε? στο SEO προτε?νουν να προσθ?σετε στο schema mark up τη? ιστοσελ?δα? σα? τα χαρακτηριστικ? του τοπικο? SEO τη? επιχε?ρηση? σα? για να δ?σετε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? στα bots των μηχαν?ν αναζ?τηση? για την εντοπι?τητα σα?, τι? ?ρε? λειτουργ?α? κτλ.

Δεν το θεωρ? περιττ?, αντ?θετα καλ? θα ?ταν να το κ?νετε και αυτ? εφ?σον ?χετε κ?νει πρ?τα ?λα τα βασικ? πρ?γματα.

Τι γ?νετε ?ταν ?χετε περισσ?τερε? απ? μ?α περιοχ??;

Καλ? ?λα αυτ? μ?χρι εδ? αλλ? στο τοπικ? SEO το πρ?βλημα ξεκιν?ει με την διαχε?ριση περισσ?τερων απ? μια περιοχ?? ? τοπικ?? λ?ξει? κλειδι?. Για παρ?δειγμα, ?μα ?χετε μια ιστοσελ?δα που να ?χει θ?μα την κατασκευ? ιστοσελ?δων και ψ?χνετε να βρε?τε πελ?τε? πανελλαδικ?, θα πρ?πει να καλ?ψετε σε εισαγωγικ? πολλ?? περιοχ??.

Για παρ?δειγμα, οι τοπικ?? αναζητ?σει? που σ?γουρα θα θ?λατε να πι?σετε ε?ναι οι αναζητ?σει? των μεγ?λων π?λεων ?πω?:

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

και ο?τε καθεξ??.

Το ?διο μπορε? να συμβε? και με ?λλα επαγγ?λματα που ?χουν πολλ?? τοπικ?? αναζητ?σει? ?πω? οι καφετ?ριε?, τα φροντιστ?ρια, τα κ?ντρα ξ?νων γλωσσ?ν και πολλ? ?λλα.

Θα πρ?πει λοιπ?ν, ε?ν ?χετε περισσ?τερα απ? ?να υποκαταστ?ματα ? παραρτ?ματα να δημιουργ?σετε περισσ?τερε? απ? μια σελ?δε? επικοινων?α? ? σελ?δε? προορισμο? για να τοποθετ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? και τη διε?θυνση σα?.

Θα πρ?πει να ακολουθ?σετε την προηγο?μενη πρακτικ? επακριβ?? για κ?θε μ?α σελ?δα που στοχε?ετε σε μια περιοχ? μ?σα στο site σα? και να προσ?ξετε με το NAP να μην το κ?νετε ψωμοτ?ρι αλλ? να το περιορ?σετε μ?νο στην σελ?δα προορισμο? που αυτ? αντιστοιχε?.

Στ?χευση σε περιοχ? λ?ξη κλειδ? στο τοπικ? SEO

Η συνταγ? για κ?θε περιοχ? που στοχε?ετε ε?ναι η παρακ?τω:

 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στον τ?τλο.
 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στι? κεφαλ?δε? H1 και H2.
 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στον URL.
 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στο περιεχ?μενο.
 • Προσθ?στε την διε?θυνση ? το NAP σα?, μαζ? με την τοπικ? λ?ξη κλειδ? στο εναλλακτικ? κε?μενο των φωτογραφι?ν.
 • Καλ? θα ?ταν να ενσωματ?σετε ?ναν χ?ρτη απ? το Google map? στην landing page.
 • Περιεχ?μενο π?νω απ? 300 λ?ξει? με β?λτιστο περιεχ?μενο τι? 2.000 λ?ξει?
 • Κοινωνικ? σ?ματα απ? τα κοινωνικ? δ?κτυα, ?πω? facebook, twitter, pinterest και Google Plus, με ?λλα λ?για δημοσιε?σει? στα social media
 • Εισερχ?μενα Backlinks απ? τρ?τα site υψηλο? domain authority που δε?χνουν στην σελ?δα επαφ??
 • Σχ?λια και αξιολογ?σει? απ? πελ?τε?, χρ?στε? ? δε?γματα εργασ?α? σα? που σα? αναδεικν?ουνε ω? επαγγελματ?α.
 • Εξερχ?μενα backlinks σε ιστοσελ?δε? υψηλ?? αξ?α? που ?χουν τοπικ? σ?μα

Τ?λο?, ?χουν με?νει ?λλα δ?ο πρ?γματα τα οπο?α ε?ναι σημαντικ? για το τοπικ? SEO που θα αναλ?σουμε παρακ?τω, το branding ? personalization και η συμπεριφορ? των χρηστ?ν μ?σα στο site σα?.

Το branding ω? παρ?γοντα? τοπικο? SEO

Το branding ? το personal branding ? ο προσωπικ?? χαρακτ?ρα? που δ?νετε στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι πολ? σημαντικ?? αρχικ? στον διαχωρισμ? σα? απ? τον ανταγωνισμ? και στην διαφοροπο?ηση σα? απ? του? ?λλου? στο ε?δο? σα? αλλ? και στο τοπικ? SEO.

Ειδικ? ?μα το branding συνδυαστε? με τα τοπικ? προ??ντα ? τι? τοπικ?? αγορ?? ? την φ?μη που ?χει μια περιοχ?, μπορε? να πα?ξει καθοριστικ? ρ?λο στο να σα? κ?νει γνωστο?? ? και δι?σημου? στο ?ντερνετ.

?να σημαντικ? μ?ρο? του branding ε?ναι η εικ?να που απεικον?ζει τον εαυτ? σα? προ? τα ?ξω. Να αναπτ?ξετε μια συμπαθητικ? προσωπικ? μ?ρκα ε?ναι απαρα?τητο για την επιτυχ?α, ε?τε online ε?τε offline.

Αν θ?λετε να αν?βετε στην κορυφ? στον τομ?α σα?, θα πρ?πει πρ?τα να ε?στε σε θ?ση να πουλ?σετε τον εαυτ? σα? σε πιθανο?? πελ?τε? σα?. Θα προτιμο?σατε να κ?νετε δουλει?? με ?να ?τομο που χαμογελ?ει και ?ρχεται σε σα? ω? φιλικ? ? με κ?ποιον που σα? αγνοε?;

Το ?διο ?χει να κ?νει και ?ταν ?χετε μια πολ? μεγ?λη φ?ρμα και ?που τα πρ?γματα ε?ναι κ?πω? απρ?σωπα. Θα πρ?πει να κ?ποιον τρ?πο να επικοινων?σετε με τον κ?σμο και με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? μ?σω μοντ?λων, μ?σω ?ξυπνων διαφημ?σεων και μ?σω γνωστ?ν ηθοποι?ν που ?δη ?χουν καταξιωθε? στον χ?ρο του?.

Η συμπεριφορ? του χρ?στη ω? παρ?γοντα? τοπικο? SEO

Η συμπεριφορ? του χρ?στη ? αλλι?? το user experience ?χει να κ?νει με ?λα τα ποιοτικ? εκε?να χαρακτηριστικ? που μετρ?ει η Google στην ιστοσελ?δα σα?. Για παρ?δειγμα μετρ?ει το Click Through Rate, το bounce rate, ο χρ?νο? παραμον?? του χρ?στη μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? και πολλ? ?λλα.

Η συμπεριφορ? του χρ?στη ?ταν αυτ?? φτ?νει για πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι καταλυτικ? για το π?σο ψηλ? θα π?τε στι? τοπικ?? αναζητ?σει?.

Ο βασικ?? καν?να? ε?ναι να βρ?σκει ο επισκ?πτη? αυτ? που ψ?χνει στην ιστοσελ?δα σα?. Οπ?τε η ερ?τηση που ?χει να απαντηθε? τ?ρα ε?ναι βρ?σκει ο επισκ?πτη? αυτ? που ψ?χνει στην ιστοσελ?δα σα? ? ?χι;

Και ?μα δεν το βρ?σκει γιατ? δεν το βρ?σκει;

Θα πρ?πει να επικεντρωθε?τε στο να δημιουργ?σετε τι? σελ?δε? προορισμο? σα? να ε?ναι φιλικ?? για τον χρ?στη και να μην ε?ναι ?χρηστε? σελ?δε? τ?που spam φτιαγμ?νε? μ?νο και μ?νο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τ?ποτε ?λλο.

Η βελτ?ωση τη? χρηστικ?τητα?, το καθαρ? design και η ποι?τητα του περιεχομ?νου ε?ναι ?να must που θα πρ?πει αναγκαστικ? να προσ?ξετε μ?σα στο site σα?.

Αυτ? μ?χρι στιγμ?? για το τοπικ? SEO, πιστε?ω να σα? διαλε?κανα αρκετ? και σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για το τοπικ? SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Ν?κο? Διαμαντ??
  19 Μα?ου 2016 7:22 μμ

  Τ?ρα κατ?λαβα την ουσ?α του τοπικο? SEO γιατ? θα πρ?πει να πι?σω στο site ου π?νω απ? 2 περιοχ??.

  Τ?ρα βγα?νω μ?νο στη μ?α.
  Ευχαριστ? πολ?

  Απ?ντηση
  • Το τοπικ? SEO ε?ναι λ?γο διαφορετικ? απ? τα ?λλα ε?δη SEO και συνεχ?? η Google αλλ?ζει τον αλγ?ριθμο τη?, πρ?γμα που σημα?νει ?τι πρ?πει συνεχ?? να προσαρμοζ?μαστε σε αυτ?ν.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看