ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

TOP 10 SEO BLOGS ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ SEO

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog, www.richwerk.com και αυτο? του καναλιο? στο YouTube που μιλ?ει για το SEO, το Affiliate Marketing και ?λλα χρ?σιμα πρ?γματα για το Internet. ?Το σημεριν? μα? θ?μα ε?ναι τα top 10 SEO blogs που θα πρ?πει να διαβ?ζουμε.

Θα σα? πω λ?γα λ?για για μ?να. Ε?μαι ειδικ?? στο SEO, ασχολο?μαι με το SEO κ?θε μ?ρα τα τελευτα?α 8 χρ?νια, ασχολο?μαι με την κατασκευ? ιστοσελ?δων τα 21 χρ?νια και ?χω SEO Agency που βοηθ?ω πολ? κ?σμο πελ?τε? και επιχειρ?σει? για να βγουν στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Γιατ? ?κανα αυτ? το β?ντεο για τα Top 10 SEO Blogs;

Ο λ?γο? που ?χω κ?νει αυτ? το β?ντεο ε?ναι επειδ? υπ?ρχει τερ?στια παραπληροφ?ρηση γ?ρω απ? το SEO στο internet.

Ειδικ? στα ελληνικ? blogs, τα ειδησεογραφικ? blogs και γενικ? θ?λω να μιλ?σω για τα ειδησεογραφικ? site, τα οπο?α ?λα τα ?ρθρα του? κατ? 90% ε?ναι πληρωμ?να απ? κ?ποιε? εταιρε?ε? SEO ? απ? κ?ποια Digital Marketing Agency ? γενικ? μιλ?νε για το SEO αφο? ?χει γ?νει το SEO, δηλαδ? δεν ε?ναι proactive SEO, προμηθευτικ? SEO.

Ε?ναι πρ?γματα που ?χουν ?δη γ?νει, πρ?γματα που ?χουν προεξοφληθε?, οπ?τε δεν υπ?ρχει κ?ποιο? λ?γο? να τα διαβ?ζετε γιατ? ε?ναι εντελ?? ειδησεογραφικ?.

Και τι συμβα?νει με ?να ειδησεογραφικ? site που μιλ?ει για το SEO;

?μα κ?νετε μια αναδρομ? στι? ειδ?σει? πριν 20 χρ?νια, θα δε?τε ?τι οι ειδ?σει? ε?ναι εντελ?? σκουπ?δια, απ? ?ποψη χρησιμ?τητα?. Δεν υπ?ρχει καμ?α διαφορ? στον τρ?πο μετ?δοση? τη? ε?δηση? και στην ?δια την ε?δηση με τι? σημεριν??.

Δηλαδ? δεν μπορο?με να καταλ?βουμε, ?μα σα? β?λω ειδ?σει?? πριν απ? 10, 20, 30 χρ?νια, να καταλ?βετε εφ?σον δεν ?σασταν σ’ αυτ? τα γεγον?τα τι ?γιναν και π?τε ?γιναν. Ε?ναι ακριβ?? τα ?δια, σαν να π?νε πατιν?δα τα πρ?γματα να το πω ?τσι και σαν να μην υπ?ρχει κ?ποιο? λ?γο? να δο?με κ?ποια ε?δηση.

Αυτ?? ε?ναι ο βασικ?? λ?γο? που κ?νω αυτ? το β?ντεο, γιατ? θ?λω να μ?θετε σωστ? SEO κι ?χω σημει?σει τα 10 Top Blogs που παρακολουθ? κι εγ? καθημεριν?, βασ?ζομαι σε αυτ?, β?βαια μελετ?ω π?νω απ? 100 blogs αυτ? τη στιγμ? και π?ρα πολλ? καν?λια στο YouTube.

Γι’ αυτ? γραφτε?τε στο καν?λι μου γιατ? στο επ?μενο β?ντεο θα μιλ?σουμε για τα Top 10 YouTube Channels που μιλ?νε για το SEO.

Πριν ξεκιν?σετε να κ?νετε SEO πρ?πει να μ?θετε SEO, ?στω και σφαιρικ?

10-SEO-BLOGS-DIAVAZETE-PARAMARKETING-LOWΤο βασικ? πρ?γμα που πρ?πει να κ?νει κ?ποιο? ?ταν ασχοληθε? με το SEO ε?τε επαγγελματικ? ε?τε ερασιτεχνικ? ε?τε θ?λει να δ?σει το site του σε κ?ποιο SEO Agency και να κ?νει SEO ε?ναι να μ?θει SEO ο ?διο? ? να μ?θει σφαιρικ? SEO για να μπορε? να διαχειριστε? ?λη την κατ?σταση του SEO.

Σαν SEO Manager θα πρ?πει να ?χει σφαιρικ?? γν?σει? και δεν χρει?ζεται να ?χει γν?σει? προγραμματιστ? για να κ?νει συγκεκριμ?νο SEO σε ?να site. Αλλ? για να ?χουμε σφαιρικ?? γν?σει? θα πρ?πει να μ?θουμε περισσ?τερα πρ?γματα για το SEO.

Οπ?τε, το πρ?το β?μα για να κ?νω SEO ε?ναι να μ?θω SEO και μαθα?νω SEO κ?νοντα? SEO, εκτ?? ?μα θ?λω να εποπτε?σω τη διαδικασ?α του SEO ?που αναγκαστικ? θα πρ?πει να μ?θω ?σα περισσ?τερα πρ?γματα μπορ? γι’ αυτ? με σωστ? τρ?πο.

Πριν προχωρ?σω στα 10 Top SEO blog, θ?λω να σα? πω, να θ?σω ?να disclaimer και για ?σου? με?νουν μ?χρι το τ?λο? του β?ντεο θα δ?σω ?να σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α hosting Myip.

Οπ?τε με?νετε μ?χρι το τ?λο?, κ?ντε like, κ?ντε subscribe, γιατ? ?χουμε κολλ?σει στου? 1.300 συνδρομητ??, δεν ξεκολλ?με με τ?ποτα ρε παιδι?, να φτ?σουμε στου? 2.000.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ?? σε αυτ? το καν?λι, γιατ? πραγματικ? αξ?ζει τον κ?πο να δε?τε τα β?ντεο.

Ε?ναι πλο?σια σε περιεχ?μενο και δεν λ?με χαζoμ?ρε?, δεν επαναλαμβαν?μαστε συν?χεια με τα ?δια πρ?γματα.

Disclaimer: Δεν χρει?ζεται να αγορ?σετε μαθ?ματα SEO

Disclaimer: Π?ρα πολλ? απ? τα blogs που θα σα? συστ?σω πουλ?νε προ??ντα ? μαθ?ματα SEO ? affiliate εργαλε?α κ.τ.λ.

Η ερ?τηση ε?ναι: χρει?ζομαι να αγορ?σω κ?ποιο μ?θημα SEO για να μ?θω SEO; Η απ?ντηση ε?ναι ?χι.

?χω αγορ?σει π?ρα πολλ? μαθ?ματα SEO, ?χω ξοδ?ψει χιλι?δε? ευρ?, πενταψ?φια νο?μερα ?λα αυτ? τα χρ?νια, χωρ?? να ?χει κ?ποια ιδια?τερη χρησιμ?τητα το μ?θημα SEO που ?χω π?ρει. Γιατ? ?λη η πληροφ?ρηση αυτ? τη στιγμ? υπ?ρχει ?ξω στο internet.

Υπ?ρχει στα blog, υπ?ρχει στα YouTube channels και δεν χρει?ζεται να αγορ?σετε κ?ποιο μ?θημα για να μ?θετε περισσ?τερο, απλ? πρ?πει να αφιερ?νετε χρ?νο και να εφαρμ?ζετε αυτ? που μαθα?νετε.

Οπ?τε μην αγχ?νεστε, δεν χρει?ζεται να ξοδ?ψετε λεφτ? απλ? πρ?πει να ξοδ?ψετε τον χρ?νο σα? και να εστιαστε?τε σε αυτ? που κ?νετε για να μ?θετε περισσ?τερα και να π?με κατευθε?αν στα top 10 SEO blogs για το 2021, αλλ? και το 2022 πιστε?ω ?τι τα περισσ?τερα θα ε?ναι π?λι στο top 10.

1 Paramarketing blog

Και π?με στο νο?μερο 1 που ε?ναι το Paramarketing blog.

Μπα?νω στο site www.richwerk.com και πατ?ω π?νω στο blog και βλ?πετε τα ?ρθρα μου. Κ?θε βδομ?δα ανεβ?ζουμε καινο?ργιο ?ρθρο, αν ?χι κ?θε βδομ?δα, κ?θε μ?να σ?γουρα.

Τον τελευτα?ο μ?να γρ?ψαμε 6 ?ρθρα απ ?τι θυμ?μαι και τα β?ντεο στο καν?λι μα? στο YouTube και για κ?θε β?ντεο η αποδελτ?ωση και το σχετικ? ?ρθρο.

?χω βγ?λει και τον Οδηγ? SEO που μπορε?τε να γραφτε?τε και να π?ρετε τον Οδηγ? SEO που ε?ναι ο βασικ??, ?χει ?λα τα βασικ? κι ?χει με?νει κλασικ?? και αναλλο?ωτο? αυτ? τα χρ?νια γιατ? αυτ? ε?ναι η β?ση για το SEO και το τι ε?ναι το SEO.

Υπ?ρχουν πολλ? ?λλα blogs στην Ελλ?δα αλλ? πιστε?ω ?τι το δικ? μου αυτ? τη στιγμ?, χωρ?? να θ?λω να θ?λω να το παινευτ?, ε?ναι το αναλυτικ?τερο, το πληρ?στερο γιατ? ?χει π?νω απ? 800 ?ρθρα αυτ? τη στιγμ? και σελ?δε?.

Επ?ση?, για να βρο?με τα ?παντα ?λων των ?ρθρων, π?με στο Sitemap και θα δε?τε ?τι υπ?ρχουν δεκ?δε? ?ρθρα και δεκ?δε? β?ντεο στο καν?λι μου, π?νω απ? 240 αυτ? τη στιγμ?.

2 Ahrefs

Το δε?τερο SEO blog ε?ναι το Ahrefs.

Το Ahrefs ε?ναι ?να εργαλε?ο που μα? βοηθ? να μετρ?σουμε την κατ?ταξη μα? στην Google, π?σα backlinks ?χουμε, π?σα backlinks χ?σαμε, με ποιε? λ?ξει? κλειδι? και ε?ναι το πιο κοντιν? στο Google Webmaster Tools ? στο Search Central τη? Google ?που ?λοι οι Webmasters μπορο?ν να β?λουν τα site του? για να δουν τυχ?ν προβλ?ματα στην Google, π?σα backlinks ?χουν.

Το Ahrefs ?χει και blog δικ? του που ε?ναι π?ρα πολ? ενημερωμ?νο, συν?χεια βγ?ζουν ?ρθρα, ?χουν team αρθρογρ?φων. Β?βαια, ?λα αυτ? περιστρ?φονται γ?ρω απ? το Ahrefs, π?? να βρω αυτ? στο Ahrefs, αλλ? ?χει π?ρα πολ? χρ?σιμα ?ρθρα.

Το τελευτα?ο του? ε?ναι το “3 Types of Searches and How to Target Them in 2021”, οι 3 τ?ποι αναζητ?σεων και π?? να του? στοχε?σετε το 2021.

Ε?ναι πολ? οργανωμ?νο και εμπεριστατωμ?νο, ?χει πακτωλ? γν?σεων και μπορε?τε να το συνδυ?σετε με συνδρομ? στο Ahrefs που ε?ναι λ?γο ακριβο?τσικη, κ?νει π?νω απ? 50 ευρ? τον μ?να, αλλ? θα σα? πω και ?να tip.

Το Ahrefs δ?νει και μια συνδρομ? 7$ για την πρ?τη εβδομ?δα, trial, δοκιμαστικ? β?ζοντα? την κ?ρτα σα? και μετ? μπορε?τε να αφαιρ?σετε την κ?ρτα σα? και μπορε?τε να ?χετε ?ω? 100 site στα οπο?α πρ?πει να ε?στε εσε?? Webmaster, διαχειριστ?? και να κ?νετε επιβεβα?ωση μ?σω του Webmaster Tools.

Σπουδα?ο tip γιατ? μπορε?τε να παρακολουθ?σετε ?ω? 100 site πω? π?φτουν, πω? ανεβα?νουν με αυτ? το πολ?τιμο εργαλε?ο. Για μ?να ε?ναι το νο?μερο 1 εργαλε?ο SEO αυτ? τη στιγμ? παγκοσμ?ω?.

3 Google Search Central

Και π?με στο νο?μερο 3 που ε?ναι το Google Search Central.

Δεν ε?ναι ?λλο απ? το κεντρικ? site blog τη? Google για του? Webμ?στορε?, τα μαστ?ρια του Web, του? διαχειριστ?? ιστοσελ?δων, οι ειδικο? στο SEO, οι Web Developers, ?λοι αυτο? μπορε? να ε?ναι Webmasters.

Και ?χει π?ρα πολλ? πρ?γματα εδ? π?ρα, π?? να αυξ?σετε τι? αναζητ?σει? σα? στην Google, π?? να κ?νετε το site σα? να ?χει μεγαλ?τερη ορατ?τητα. Β?βαια, υπ?ρχει ?να μικρ? ελ?ττωμα σε αυτ? το site, ?λα ε?ναι απ? την σκοπι? τη? Google, οπ?τε η Google ε?ναι αυτ? που κατευθ?νει και προσπαθε? να μα? μπερδ?ψει μερικ?? φορ?? ? να αποστειρ?σει οτιδ?ποτε ?χει σχ?ση με backlinks, γιατ? τα backlinks ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? τη? Google σ?μερα.

?τσι η Google το ξ?ρει αυτ? και σαν φ?λακα? προσπαθε? να φυλ?ει τα ?ρμα, δηλαδ? να μα? τρομ?ζει και να λ?ει εσε?? δεν χρει?ζεται να κ?νετε τ?ποτα για να βγε?τε στην Google και να ?χει σχ?ση με backlinks, το μ?νο που χρει?ζεται ε?ναι να κ?νετε περιεχ?μενο και τα backlinks θα ?ρθουν.

Θα σα? πω ?να τραγικ? γεγον?? που ε?ναι πραγματικ?τητα, δηλαδ? σ?μερα δεν υπ?ρχει καν?να? που θα συνδεθε? μαζ? σα? στην Google απλ?? και μ?νο επειδ? ?χετε κορυφα?ο περιεχ?μενο.

Τα backlinks ε?ναι κ?τι? που δεν υπ?ρχουν ?ξω στον πλαν?τη, στον κ?σμο στην αγορ?, τα φτι?χνουμε εμε??.

4 Moz

Και π?με στο νο?μερο 4 που ε?ναι το Moz, παλι?τερα λεγ?ταν SEO Moz.

Το Moz ε?ναι κι αυτ? ?να πολυεργαλε?ο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?πω? και το Ahrefs ?χει κι αυτ? δικι? του β?ση και σα? λ?ει το Domain Authority, π?σα backlinks ?χετε π?ρει, τι διορθ?σει? πρ?πει να κ?νετε, SEO audits και ?λλα πρ?γματα που για μ?να δεν ε?ναι τ?σο χρ?σιμα γιατ? υπ?ρχει το Ahrefs.

Ωστ?σο, ?χουν π?ρα πολ? καλ? β?ση με τι? ενημερ?σει? του τελευτα?ου αλγορ?θμου τη? Google που μπορε?τε να το δε?τε μ?σα απ? το SEO Moz και ?χουν και ?να πολ? εξειδικευμ?νο blog που ε?ναι πολ? φευγ?το SEO, ?τη φωτ?? μπροστ?, δεν ε?ναι για του? αρχ?ριου? αλλ? για εξειδικευμ?νου?? ειδικο?? SEO και σα? ?χουν δι?φορου? απ? την κοιν?τητα του SEO οι οπο?οι μιλ?νε και σα? λ?νε κ?ποιε? συμβουλ?? για να διορθ?σετε το site σα?.

Σ?γουρα πρ?πει να μελετ?σετε και λ?γο απ? το SEO Moz ? απ? το Moz blog.

5 Search Engine Journal

Π?με στο νο?μερο 5 που ε?ναι το Search Engine Journal.

Το Search Engine Journal ε?ναι ?να περιοδικ? για το SEO που ε?ναι το πιο ενημερωμ?νο site για το SEO για μ?να αυτ? τη στιγμ?.

Ε?ναι σαν εφημερ?δα του SEO και μιλ?ει αν? π?σα ?ρα και στιγμ? για τι? εκδηλ?σει? γ?ρω απ? το SEO παγκοσμ?ω?, μιλ?ει για το Digital Marketing, για το PPC, για το Google Ads και ?χει καθημεριν? ενημ?ρωση για τα updates στου? αλγορ?θμου?, τι ?χουν κ?νει, αν ?χει τιμωρηθε? κ?ποιο?.

Ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? να παρακολουθο?με τι? εξελ?ξει? στην κατηγορ?α μα?.

6 Matthew Woodward

Μετ? στο νο?μερο 6 ?χουμε τον Matthew Woodward, ο οπο?ο? ε?ναι και αυτ?? ?να? affiliate SEO που λ?ει δεκ?δε? πρ?γματα μ?σα απ? τα ?ρθρα του και προμοτ?ρει δι?φορε? εταιρε?ε?, δι?φορε? εταιρε?ε? hosting, δι?φορα προγρ?μματα και πακ?τα.

Αφαιρ?ντα? αυτ? το affiliate ? promotion υλικ? θα δε?τε ?τι ?χει π?ρα πολλ? χρ?σιμα εργαλε?α και ειδικ? κ?ποια Case Studies που σε πολλ?? περιπτ?σει? τα Case Studies στο SEO ε?ναι κατευθυν?μενα.

Δηλαδ? ?χουμε φτι?ξει απ? πριν ?να Case Study, το ?χουμε διαμορφ?σει με κ?ποιο τρ?πο για να φανο?με επαγγελματ?ε? κ.τ.λ.

Γι ’αυτ? και εγ? δεν κ?νω Case Study αυτ? τη στιγμ? γιατ? μπορ? να σα? φτι?ξω ?,τι θ?λετε.

Το πρ?το βιβλ?ο που ε?χα διαβ?σει ?ταν ε?χα π?ει στο Λονδ?νο να σπουδ?σω Λογιστικ? & Χρηματοοικονομικ? πριν πολλ? χρ?νια ε?ναι “Π?? να πε?τε ψ?ματα μ?σα απ? τι? στατιστικ??” και π?? να κ?νετε μουσαντ?νια στατιστικ?.

Αυτ? ε?ναι στ?νταρ, το ξ?ρουν ?λοι ?σοι ασχολο?νται με μαθηματικ? ? με το SEO και παρ?λα αυτ? ?χει ο Matthew Woodward κ?ποια αξι?πιστα παραδε?γματα, ε?ναι επαγγελματ?α? στο SEO και κ?ποια πρ?γματα τα ?χω δοκιμ?σει κι εγ? και ?χουν πετ?χει.

7 Matt Diggity

Μετ? θα περ?σουμε σε ?να ?λλον επαγγελματ?α SEO του Affiliate Marketing, τον Matt Diggity ο οπο?ο? ?χει 3-4 εταιρε?ε? SEO και κ?νει κι αυτ?? Affiliate Marketing και προωθε? συν?χεια τα δικ? του προ??ντα και τα δικ? του μαθ?ματα στο SEO.

?χω αγορ?σει απ? τον Matt Diggity το Affiliate Lab, κ?στιζε κ?να χιλι?ρικο π?ρυσι.

Β?βαια, δεν θ?λω να πω κακ? λ?για γιατ? ο ?νθρωπο? ?χει κ?νει π?ρα πολλ? δουλει?, ωστ?σο δεν υπ?ρχει κ?ποιο? λ?γο? για να αγορ?σετε κ?ποιο μ?θημα για το SEO απ? τη στιγμ? που υπ?ρχουν τ?σα πρ?γματα ?ξω να δε?τε δωρε?ν και ειδικ? να εστι?σετε σε ?να μ?θημα και να κλειστε?τε σε αυτ? γιατ? πρ?πει να ?χετε σφαιρικ? ?ποψη για το SEO.

Ο καθ?να? ?χει τον δικ? του τρ?πο, δεν υπ?ρχει μια οδ?? για SEO, υπ?ρχουν διαφορετικο? οδο? για το SEO.

Ωστ?σο, ο Matt Diggity ε?ναι σεβαστ? πρ?σωπο στο SEO γιατ? κ?νει κ?θε χρ?νο, φ?το? και π?ρυσι ?χει αναβληθε? λ?γω πανδημ?α?, στην Τα?λ?νδη, στην Chiang Mai συγκεκριμ?να ?να διεθν?? συν?δριο για το SEO και π?ω κι εγ?, ε?ναι πολ? ευχ?ριστη εμπειρ?α.

Ο Matt Diggity για μ?να μπορε? να προσφ?ρει π?ρα πολλ? σε κ?ποιον που θα ε?ναι απ? μ?σο επ?πεδο και π?νω, δεν θα ε?ναι τ?σο καλ? για entry-level δηλαδ? για αρχ?ριου?.

8 Niche Pursuits

Και π?με στο νο?μερο 8 που ε?ναι τα Niche Pursuits.

Το Niche Pursuits ?χει μ?νιμο podcast και μ?νιμο καν?λι στο YouTube, ε?ναι ?να? πολ? καλ?? και πραγματικ? φανταστικ?? σειτζ??, ο Spencer Haws, Αμερικαν??.

?λοι αυτο? που σα? ?χω πει ε?ναι Αμερικανο? ω? τ?ρα κατ? 110%, εκτ?? απ? εμ?να, που ?μω? ?χω κι εγ? αμερικ?νικη παιδε?α και μπορ? να θεωρηθ? σ?μφωνα με δι?φορε? αντιλ?ψει? που υπ?ρχαν πριν στον κ?σμο αυτ? που ε?χε πει ο Ισοκρ?τη? ?τι ?λληνε? ε?ναι ?σοι συμμετ?χουν στην ελληνικ? παιδε?α.

?τσι θα αμερικανοποιηθε?τε και εσε?? διαβ?ζοντα? σειτζ?δικα site.

Το Niche Pursuits ε?ναι ειδικ? για τα Affiliate Marketing, για να βρε?τε κ?ποιο site και να κ?νετε Affiliate SEO, να ξεκιν?σετε απ? το μηδ?ν να κ?νετε Affiliate SEO site, πολ? εξειδικευμ?νη γν?ση,? ασχολε?ται ο ?διο? απ? το 2006.

9 Authority Hacker

Και π?με στο 9 που ε?ναι το Authority Hacker, ?να πολ? αγαπημ?νο μου blog που αποτελε?ται απ? δυο ?τομα, ?να? ?γγλο? και ?να? Γ?λλο?, ο Gael, οι οπο?οι μιλ?νε σε συν?δρια.? ?χουν ?να τερ?στιο καν?λι στο YouTube με χρ?σιμε? συμβουλ?? που βγ?ζουν κ?θε βδομ?δα και δι?φορα ν?α β?ντεο.

Εμ?να με ?χουν βοηθ?σει π?ρα πολ?, απλ? πρ?πει να ?χετε αρκετ? χρ?νο να το παρακολουθ?σετε επειδ? και τα blog του? και τα ?ρθρα του? ε?ναι μεγ?λα και δεν ε?ναι τ?σο γι’ αυτο?? που ε?ναι στο ξεκ?νημα.

10 Neil Patel

Και π?με στο νο?μερο 10 που ε?ναι ο Neil Patel.

Ε?ναι αυτ?? ο ?νθρωπο? που ασχολε?ται με το Internet Marketing εδ? και 15 χρ?νια, ?χει τερ?στια site, βγ?ζει π?ρα πολλ? χρ?ματα το μ?να απ? το SEO, το Internet Marketing, προωθ?ντα? δι?φορα προ??ντα και δι?φορε? υπηρεσ?ε?.

?χει τα δικ? του μαθ?ματα στο SEO, το Ubersuggest, ?χει διαφορετικ? οπτικ? και θα μεγαλ?σει το ?νομα σα? στο SEO ε?τε στην Ελλ?δα ε?τε στο εξωτερικ?. Διαβ?ζω τον Neil Patel και μελετ?ω και το blog του και το YouTube.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την εταιρε?α Myip

Η Myip ε?ναι μια ?γκριτη εταιρε?α hosting με lite speed servers στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ?.

?μα θ?λετε να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και να αυξ?σετε τα Web Core Vitals, ε?ναι καλ? να π?ρετε hosting απ? την εταιρε?α Myip με τον κωδικ? ?κπτωση? PARAMARKETING50.

Οι 5 πρ?τοι που θα γραφτο?ν θα κερδ?σουν 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω?? σε κ?ποιο πακ?το hosting.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-2

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε, να κ?νετε like, να αφ?σετε κ?ποιο σχ?λιο γιατ? θα βγει και ?λλο β?ντεο για τα top 10 YouTube channels για το SEO σε λ?γο, να μην χ?νετε τι? ενημερ?σει?.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Αυτ? για σ?μερα, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO. Ευχαριστ? που με παρακολουθ?σατε και θα τα πο?με στο επ?μενο β?ντεο για να μιλ?σουμε για 10 Τop YouTube channels. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

 

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看