ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-1

Τι θα χρειαστε?τε για να φτι?ξετε μια πετυχημ?νη ιστοσελ?δα;

Μ?θετε ?λα τα απλ? β?ματα για να σχεδι?σετε ?να website που θα αν?βει στη Google και θα σα? φ?ρει πολλ? ?σοδα

Μια ιστοσελ?δα ε?ναι σαν ?να μαγαζ?. Κ?ποια μαγαζι? ανο?γουν και κ?νουν χρυσ?? δουλει?? εν? ?λλα δεν πι?νουν και αναγκ?ζονται να κλε?σουν.

Τι θα χρειαστε? να προσ?ξετε στην κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να δημιουργ?σετε ?να πετυχημ?νο site που θα ?χει μ?λλον, αλλ? και ?σοδα;

Διαβ?στε παρακ?τω.

1. Καθορ?στε του? στ?χου? που θ?λετε να πετ?χετε μ?σα απ? την ιστοσελ?δα σα?

Αρχικ? κ?θε ?να? που θ?λει να φτι?ξει ?να καινο?ριο site συν?θω? ?χει υψηλ?? προσδοκ?ε?, στ?χου? και φιλοδοξ?ε? που μ?λλον δεν αγγ?ζουν τη σφα?ρα τη? πραγματικ?τητα?.

Κ?θε μ?ρα ?ρχονται σε μ?να πελ?τε? για να κατασκευ?σουν ιστοσελ?δε? οι οπο?οι ?χουν εξωπραγματικο?? στ?χου? για δ?ο πρ?γματα συν?θω?:

  • Για το κ?στο? τη? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? και
  • Για τα ?σοδα που θα φ?ρει αυτ? η ιστοσελ?δα.

?ταν ε?σαι ?ξω απ? τον χορ? αισθ?νεσαι ?τι στο ?ντερνετ γ?νεται ?να πανηγ?ρι εκατομμυρ?ων, ?τι υπ?ρχουν ?τομα που με μια απλ? ιστοσελ?δα ?χουν θησαυρ?σει και εσε?? θα πρ?πει γρ?γορα να φτι?ξετε μια ιστοσελ?δα και αμ?σω? να αρχ?σετε να βγ?ζετε εκατομμ?ρια ευρ? κ?θε μ?να.

Πριν συνεχ?σουμε να κ?νουμε ?νειρα για την ιστοσελ?δα μα?, θα πρ?πει να αποκτ?σουμε επαφ? με? την πραγματικ?τητα.

Θα πρ?πει να ?χουμε ξεκ?θαρου? στ?χου? για το τι θ?λουμε ακριβ?? να επιτ?χει η ιστοσελ?δα μα? και να μην βαδ?ζουμε στα τυφλ?. Θα πρ?πει να ξ?ρουμε π?σα χρ?ματα θα πρ?πει να βγ?ζουμε το μ?να για να πληρ?νουμε τα ?ξοδα μα? κ?θε μ?να.

Εκτ?? απ? τα ?ξοδα λειτουργ?α?, υπ?ρχουν τα φορολογικ? ?ξοδα, οι ασφαλιστικ?? εισφορ?? και τα ?ξοδα διαφ?μιση? και τα ?ξοδα για SEO και την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?πω? κ?θε επιχε?ρηση, ?τσι και ?να website σε πλ?ρη λειτουργ?α θα πρ?πει να ?χει ?σοδα και ?ξοδα και θα πρ?πει να ελ?γχουμε αντικειμενικ? ?λα αυτ? τα ?σοδα και τα ?ξοδα.

Αν π?λι ο στ?χο? σα? δεν ε?ναι τα ?σοδα, αλλ? κ?τι ?λλο ?πω? η διαφημιστικ? προβολ? ? να φτι?ξετε ?να website για να π?ρετε backlinks προ? το δικ? σα?, τ?τε π?λι θα πρ?πει να ισοζυγ?σετε το κ?στο? με το ?φελο?.

Οι στ?χοι σα? θα πρ?πει να ε?ναι συγκεκριμ?νοι και γραπτο? και ?χι θεωρητικο? αλλι?? θα ε?ναι απλ?? ευσεβ?? π?θοι.

2. Συγκεντρ?στε ?λο το απαρα?τητο υλικ?

Αφο? λοιπ?ν ?χετε θ?σει αντικειμενικο?? και μετρ?σιμου? στ?χου? για την ιστοσελ?δα σα?, τ?τε θα πρ?πει να π?τε στο δε?τερο β?μα που ε?ναι η συγκ?ντρωση ?λου του απαρα?τητου υλικο?.

Το υλικ? σα? θα πρ?πει να ε?ναι ψηφιακ? ? ψηφιοποιημ?νο ?μα γ?νεται για να μπορ?σει να αξιοποιηθε? για το ?ντερνετ. Τι περιλαμβ?νει αυτ? το υλικ?; Κε?μενα, φωτογραφ?ε?, β?ντεο, slides, newsletters και ?τι ?λλο υλικ? υπ?ρχει διαθ?σιμο.

Απ? ?ποψη φωτογραφικο? υλικο? θα πρ?πει να προτιμ?σετε φωτογραφ?ε? οριζ?ντιε? ? με οριζ?ντιο προσανατολισμ? αν?λυση? 750×500 pixels και ?νω και 72 ?ω? 300 dpi. Για κ?θε σελ?δα ? ?ρθρο χρει?ζεστε αναγκαστικ? μια τ?τοια φωτογραφ?α τουλ?χιστον εκτ?? απ? τι? κ?θετε?.

Αλλι?? θα ?χετε πρ?βλημα στι? δημοσιε?σει? στα social media και στην απ?κτηση backlinsk γιατ? η επιλεγμ?νη εικ?να τη? δημοσ?ευση? θα παραμορφ?νεται.

?σο πιο πολ? υλικ? ε?ναι διαθ?σιμο ω? πρ?τη ?λη για την δημιουργ?α μια? ιστοσελ?δα?, τ?σο πιο καλ?τερο θα ε?ναι το αισθητικ? αποτ?λεσμα. ?λοι οι web designers συμπεριλαμβανομ?νου και του εαυτο? μου χρει?ζονται ?μπνευση για να δημιουργ?σουν.

Δεν ε?μαι β?βαια δημιουργικ? γραφε?ο μ?νο αφο? ?χω κατ? νου και το SEO με β?ση το οπο?ο δημιουργ? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? μου, ?μω? ακ?μα και το πολ? υλικ? βοηθ?ει π?ρα πολ? και το SEO.

Για καλ?τερο αποτ?λεσμα οι φωτογραφ?ε? σα? θα πρ?πει να ε?ναι επαγγελματικ??. Θα πρ?πει προτιμ?στε επαγγελματ?α φωτογρ?φο. Ιδ?ω? αν πρ?κειται για κατασκευ? e-shop? ? online ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? για πωλ?σει? μ?σω internet ? κατασκευ? ιστοσελ?δων ξενοδοχε?ου.

3. Σχεδι?στε το λογ?τυπο

Το λογ?τυπο θα πρ?πει να σχεδιαστε? πριν σχεδιαστε? ο κορμ?? τη? ιστοσελ?δα? γιατ? θα πρ?πει να επιλεγε? η σωστ? παλ?τα χρωμ?των. Τα χρ?ματα για το ?ντερνετ θα πρ?πει να ε?ναι hex colours και ?χι RGB ? CMYK.

Προτιμ?στε ?να ? δ?ο βασικ? χρ?ματα στο λογ?τυπο σα? για να στηριχτε?τε για ?λο τον χρωματισμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Με β?ση το ?να ? δ?ο βασικ? χρ?ματα θα χρωματ?σετε τα links, τι? επικεφαλ?δε?, του? τ?τλου? και τα ?λλα εικαστικ? στοιχε?α, ?πω? το sidebar, widgets κτλ.

4. Σχεδι?στε τα γραφικ? και το εικαστικ? περιβ?λλον

Αφο? ?χουμε πλ?ον στα χ?ρια μα? το χρωματολ?γιο ? την παλ?τα χρωμ?των θα πρ?πει να σχεδι?σουμε και τα ?λλα γραφικ? που θα χρησιμοποι?σουμε ?πω? τα HTML5 banners, κ?ποια ?λλα γραφικ? με προωθητικ?? εν?ργειε? και γενικ? κουτ?κια και εικ?νε? που θα χρησιμοποι?σουμε μ?σα στην ιστοσελ?δα μα?.

Συν?θω? πρ?τα επιλ?γαμε το WordPress Theme και μετ? σχεδι?ζαμε π?νω σε αυτ? το εικαστικ? περιβ?λλον και τα γραφικ?.

Οπ?τε το β?μα 4, μπορε? να γ?νει και μετ? το β?μα 6.

Γενικ? θα πρ?πει να ?χετε υπ?ψη ?τι στο ?ντερνετ, τα γραφικ? ε?ναι λ?γο διαφορετικ? απ? τον ?ντυπο τ?πο και την ?ντυπη διαφ?μιση.

Τα κε?μενα θα πρ?πει να πι?νουν μ?νο το 20% μια? εικ?να? και θα πρ?πει να δοθε? ?μφαση στον ?γκο των αρχε?ων των γραφικ?ν. Το καλ?τερο format των δεδομ?νων θα πρ?πει να ε?ναι σε jpg για τι? εικ?νε?, σε png για το logo και να μην πι?νουν π?νω απ? 50kb η κ?θε εικ?να.

Φροντ?στε να ?χετε ?να ελαφρ? περιβ?λλον γραφικ?ν γιατ? η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO. ?να παραφορτωμ?νο site ρ?χνει την χρηστικ?τητα και αυξ?νει το ποσοστ? εγκατ?λειψη? των χρηστ?ν.

5. Γρ?ψτε τα κε?μενα

Και τ?ρα φ?λοι μου φτ?νουμε στο σημαντικ?τερο και δυσκολ?τερο ?σω? σημε?ο τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Αυτ? δεν ε?ναι ?λλο απ? τη συγγραφ? των κειμ?νων για τι? σελ?δε? σα?, τα προ??ντα σα?, το εταιρικ? σα? προφ?λ και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Η συγγραφ? των κειμ?νων λ?γεται copywriting.

?σω? να μην ?χετε ξανακο?σει αυτ? την ?ννοια νωρ?τερα, αλλ? αυτ? που σημα?νει ε?ναι η επαγγελματικ? συγγραφ? των κειμ?νων σα? με κ?ποιο στ?χο και γ?ρω απ? μια λ?ξη κλειδ? ? λ?ξει? κλειδι?. Συν?μα ?χει να κ?νει με την τοποθ?τηση συνδ?σμων απ? και προ? το site σα? σε εσωτερικ?? και εξωτερικ?? σελ?δε? αλλ? και την κατε?θυνση του χρ?στη προ? μια βασικ? σελ?δα η οπο?α θα ε?ναι η σελ?δα πωλ?σεων ? η σελ?δα μετατροπ?ν ? η σελ?δα εγγραφ?? στο newsletter σα?.

Για αυτ? το β?μα 5 παραδοσιακ? γιν?τανε πριν το β?μα 6, ?μω? θα πρ?πει αφο? συγκεντρωθο?ν τα βασικ? κε?μενα σε ψηφιακ? μορφ?, μετ? να τοποθετηθο?ν και να επιμεληθο?ν απ? κ?ποιον ειδικ? στο SEO και στο Copywriting.

Δεν σα? το κρ?βω ?τι ?να? απ? αυτο?? του? ειδικο?? ε?μαι και εγ? που μ?χρι στιγμ?? ?χω γρ?ψει π?νω απ? χ?λια ?ρθρα. Ναι ?σω? και περισσ?τερα.

Εν π?ση περιπτ?σει, η κατ?λληλη συγγραφ? των κειμ?νων θα πρ?πει να συμβαδ?ζει με το τεχνικ? SEO και να στοχε?ει στι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε αλλ? και στο να κερδ?σετε τον ενδιαφ?ρον των υποψ?φιων πελατ?ν σα?.

Και επειδ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ?? και βασ?ζονται π?νω στου? συνδ?σμου? κειμ?νου που δημοσιε?ετε μ?σα στα κε?μενα, θα πρ?πει να μην παραβλ?ψετε ?τι κ?θε σελ?δα σα? ? ?ρθρο σα? να ?χει τουλ?χιστον 300 λ?ξει? με ιδανικ?τερο το ?ριο των 2.000 με 2.500 λ?ξεων αν πρ?κειται για πολ? ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? και ανταγωνιστικ?? αγορ??.

?τσι δεν θα χαρακτηριστε? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ρηχ? και θα μπορ?σει να σταθε? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για πολλ? χρ?νια σε καλ?? θ?σει?.

6. Επιλ?ξτε το WordPress Theme αν?λογα με τι? αν?γκε? σα?

Στο β?μα 6 θα πρ?πει να π?με σε ?να πολ? φλ?γον και κρ?σιμο θ?μα που δεν ε?ναι ?λλο απ? αυτ? τη? επιλογ?? εν?? θ?ματο? για το WordPress site σα?.

Αν?λογα με του? στ?χου? τη? ιστοσελ?δα? σα?, θα πρ?πει να επιλ?ξετε και το αν?λογο θ?μα για το WordPress.

Αν κ?ποιοι απ? εσ?? ξαφνιαστ?κατε που αν?φερα το WordPress ω? σ?στημα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι το νο?μερο ?να στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σ?μερα ε?ναι το περιεχ?μενο.

Το WordPress ε?ναι το αρτι?τερο και πληρ?στερο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου που θα σα? βοηθ?σει ?μα το αξιοποι?σετε κατ?λληλα να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με ?ποια λ?ξη κλειδ? θελ?σετε.

Η επιλογ? του θ?ματο? ε?ναι κρ?σιμο? παρ?γοντα? για την επιτυχ?α γιατ? καν?να WordPress Theme ?μα δεν δοκιμαστε? στην πρ?ξη δεν σημα?νει ?τι κ?νει τη δουλει? του ? ?τι μπορε? να στηθε? ?πω? το βλ?πετε στο demo.

Αυτ? ε?ναι μια καλ? παγ?δα που θα πρ?πει να αποφ?γετε γιατ? ?τι λ?μπει δεν ε?ναι χρυσ??. Πολλ?? εταιρε?ε? θεμ?των ?χουν ?δρα Ινδ?α και Κ?να και ?λλε? τριτοσκοσμικ?? χ?ρε? και ε?θονται στο να εξαπατο?ν του? πελ?τε? του? με demo sites τα οπο?α δεν στ?νονται χωρ?? μεγ?λη παραμετροπο?ηση στον κ?δικα, στα γραφικ?, στι? μεταφρ?σει? και στι? γραμματοσειρ??.

?πω? ξ?ρετε οι ελληνικ?? γραμματοσειρ?? ακ?μα και να ε?ναι παρμ?νε? απ? τα Google Fonts δεν ?χουν το ?διο αισθητικ? αποτ?λεσμα με τι? αγγλικ??.

Το κ?στο? παραμετροπο?ηση? ε?ναι συν?θω? τερ?στιο και μπορε? να αν?ρθει σε μερικ?? χιλι?δε? ευρ?. Οπ?τε μ?λλον θα πρ?πει να προτιμ?σετε ?να πιο απλ? και πρακτικ? WordPress Theme που να ε?ναι δοκιμασμ?νο απ? το δημιουργικ? γραφε?ο η την Web Design Company.

Σε αυτ? β?μα θα πρ?πει να ?χετε ?δη επιλ?ξει και μια αξι?πιστη εταιρε?α για web hosting.

7. Δημιουργ?στε ?λε? τι? επιπλ?ον εφαρμογ??

Αφο? ?χετε επιλ?ξει το κατ?λληλο θ?μα και ?χετε κ?νει ?λη την απαρα?τητη παραμετροπο?ηση και ?χετε προσθ?σει το λογ?τυπο και τα κε?μενα και τα γραφικ?, ?ρθε η ?ρα να κουμπ?σετε ?λε? τι? απαρα?τητε? εφαρμογ??.

?ταν λ?με εφαρμογ?? δεν εννοο?με τα πρ?σθετα του WordPress, αλλ? τι? custom εφαρμογ??, τα web apps και ?λα αυτ? που θα δ?σουν μια ξεχωριστ? λειτουργικ?τητα στην ιστοσελ?δα σα?.

Μπορε? να ?χετε δι?φορε? εφαρμογ?? ? ιδ?ε? κατ? νου που θα πρ?πει να χρει?ζονται αν?πτυξη και ?σω? ολ?κληρη ομ?δα αν?πτυξη? εφαρμογ?ν λογισμικο?.

Συν?θω? οι εφαρμογ?? γρ?φονται σε γλ?σσα PHP και κουμπ?νουν σαν κ?δικα? ? πρ?σθετο στο WordPress.

Η αν?πτυξη εφαρμογ?ν μπορε? να ε?ναι πολ? επ?πονη, κοπιαστικ? και χρονοβ?ρα διαδικασ?α και μπορε? να ανεβ?σει κατ? πολ? το κ?στο? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Μην το π?ρετε ελαφρ? και νομ?σετε ?τι μια εφαρμογ? στο ?ντερνετ ε?ναι τ?σο απλ? που την κ?νουν και φοιτητ??. Θα απογοητευτε?τε και θα χ?σετε πολλ? χρ?νια απ? τη ζω? σα?.

Αφο? λοιπ?ν ξ?ρετε τι θ?λετε και ?χετε αναπτ?ξει ?λε? τι? εφαρμογ?? που θ?λετε για να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? να ξεχωρ?σει απ? το πλ?θο?, τ?τε θα πρ?πει να αρχ?στε τι? δοκιμ?? και τι? διορθ?σει? αν δε?τε ?τι κ?τι π?ει στραβ? ? δεν λειτουργε? ?πω? θα θ?λατε.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για την διαδικασ?α των διορθ?σεων, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω.

8. Κ?ντε ?λε? τι? απαρα?τητε? διορθ?σει? και τα διαγνωστικ? τεστ

Θα πρ?πει αρχικ? να δε?τε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? και να εξαλε?ψετε ? να αφαιρ?σετε ?τι την καθυστερε?.

Κατ?πιν θα πρ?πει να δοκιμ?σετε ?τι η ιστοσελ?δα σα? πα?ζει με ?λου? του? διαθ?σιμου? web browsers, ?πω? firefox, chrome, opera, internet explorer, safari κτλ.

Θα πρ?πει να δοκιμ?σετε την πλο?γηση τη? ιστοσελ?δα? σα? σε κινητ?? συσκευ?? και για τυχ?ν σφ?λματα στο responsive design.

Θα πρ?πει τ?λο? να ελ?γξετε για τυχ?ν broken links που ?σω? δημιουργ?θηκαν κατ? λ?θο? ? π?νω στη βιασ?νη σα? να τα δημιουργ?σετε. ?να σωστ? πρ?γραμμα για αυτ? ε?ναι το XENU.

Αν κ?τι δεν σα? αρ?σει απλ?? αφαιρ?στε το και διορθ?στε το αργ?τερα ? αντικαταστ?στε το με κ?τι ?λλο. Ειδικ? ?μα βι?ζεστε να βγε?τε στον α?ρα, θα πρ?πει να φτι?ξετε τα τελε?ω? απαρα?τητα σωστ? και μετ? να προβε?τε σε ?λε? τι? διορθ?σει? που θ?λετε να κ?νετε.

9. Προωθ?στε την ιστοσελ?δα σα?

Η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? μπορε? και να ξεκιν?σει νωρ?τερα ?μω? ποτ? δεν ε?ναι αργ?.

Τι ακριβ?? ?μω? θα πρ?πει να κ?νετε για να προωθ?σετε σωστ? την ιστοσελ?δα σα?;

Θα πρ?πει αρχικ? να δημιουργ?σετε ?να Newsletter που θα πρ?πει να στ?λνετε σε εβδομαδια?α β?ση στο κοιν? σα? και στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

?ρα θα πρ?πει κ?θε εβδομ?δα να γρ?φετε ?να καινο?ριο ?ρθρο ? μια ν?α προσφορ? που θα την αποστ?λνεται σε ?λου? του? εγγεγραμμ?νου? στην ηλεκτρονικ? σα? λ?στα.

Μετ? θα πρ?πει να δημιουργ?σετε προφ?λ στα σημαντικ?τερα κοινωνικ? δ?κτυα και να δημοσιε?σετε ?λε? τι? ιστοσελ?δε? σα?, ?ρθρα, προ??ντα σα? σε αυτ?.

?πω? διαβ?ζετε σα? προτε?νω να δημοσιε?σετε ?λε? τι? σελ?δε?, ?ρθρα και προ??ντα στα social media και ?χι να κ?νετε δημοσιε?σει? με φωτογραφ?ε? χωρ?? backlinks για να συλλ?ξετε likes.

Το Facebook δεν ε?ναι το ?ντερνετ, δεν ε?ναι το παν και δεν ε?ναι για να το κ?νετε πλο?σιο, αλλ? για να βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ?, και για να βγ?λετε λεφτ? απ? το facebook θα πρ?πει να το χρησιμοποι?στε ω? επαγγελματικ? εργαλε?ο ?πω? και ?λα τα ?λλα κοινωνικ? δ?κτυα ?πω? το twitter, Google Plus, LinkedIn, Pintest κτλ.

Αυτ? ε?ναι τα βασικ? β?ματα τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων, ?μα θ?λετε μια πιο επαγγελματικ? προσ?γγιση στο θ?μα προ?θηση? ιστοσελ?δων, τ?τε θα πρ?πει να επιλ?ξετε ?να πρ?γραμμα προ?θηση? ιστοσελ?δων.

10. Μαζ?ψτε γν?με? και απ?ψει? για να συνεχ?σετε την βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?σω? η ιστοσελ?δα σα? να θ?λει ανασχεδιασμ?, πριν καν ακ?μα την ολοκληρ?σετε.

Για να το μ?θετε αυτ? ?μω? θα πρ?πει να εκθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? σε κ?σμο. Θα χρειαστε?τε σ?γουρα 10.000 μοναδικο?? επισκ?πτε? σε β?θο? τουλ?χιστον εν?? μ?να για να ?χετε το κατ?λληλο αντιπροσωπευτικ? δε?γμα ατ?μων για να ξ?ρετε τι θα πρ?πει να διορθ?σετε ? ?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι αποδεκτ? απ? την αγορ? στ?χο σα?.

Ακ?μα και να η ιστοσελ?δα σα? χρει?ζεται ανασχεδιασμ? δεν θα πρ?πει να πτο?στε γιατ? ο ανασχεδιασμ?? ε?ναι μ?ρο? του παιχνιδιο? τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και δεν ε?ναι κ?τι κακ?.

Π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε? μην πω ?λε? σχεδ?ν πριν γ?νουν τ?σο πολ? γνωστ?? ? πετυχημ?νε? ?χουνε περ?σει αυτ? το στ?διο του ανασχεδιασμο? παραπ?νω απ? μια φορ?.

?σω? το site σα? να θ?λει απλ?? μια αλλαγ? θ?ματο? για να βελτιωθε? και να ?ρθει στα μ?τρα σα?.

Θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι σε καμ?α περ?πτωση δεν θα πρ?πει να εγκαταλε?ψετε την προσπ?θεια για να φτι?ξετε ?να πετυχημ?νο site, ?να σωστ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα και να μπορ?σετε να βγ?λετε μεροκ?ματο απ? το ?ντερνετ.

Σα? ευχαριστ? πολ? που με διαβ?σατε και θα ?θελα να κ?νετε like, share και tweet για να μ?θουν πιο πολλο? για το τι χρει?ζεται κ?ποιο? να κ?νει σ?μερα για να δημιουργ?σει ?να καλα?σθητο και πετυχημ?νο website.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看