ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?SEO AFTER WEB DESIGN

Τι θα πρ?πει να κ?νετε μ?λι? φτι?ξετε το site σα?

για να αν?βει στη Google και να αποκτ?σει κ?νηση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Γεια σα? φ?λοι μου, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? για ?σου? δεν με ξ?ρετε και σ?μερα θα μιλ?σουμε για ?να θ?μα κρ?σιμη? σημασ?α? για την επιτυχ?α σα? στο λανσ?ρισμα τη? ν?α? σα? ιστοσελ?δα?.

Εν? υπ?ρχουν πολλ?? εταιρ?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων, δημιουργικ? γραφε?α και επαγγελματ?ε? web designers οι οπο?οι κ?νουν πολ? καλ? δουλει? στο να κατασκευ?σουν ?να πρωτ?τυπο site, ελ?χιστε? και ελ?χιστοι ?χουν τι? γν?σει? να συνδυ?σουν το Web Design με το SEO και να σα? βοηθ?σουν να ξεκιν?σετε με τα πρ?τα β?ματα τη? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?τσι οι περισσ?τερε? εταιρε?ε? web design σα? προτε?νουν συν?θω? ε?κολε? αλλ? δαπανηρ?? λ?σει? και χωρ?? κ?ποιο αποτελ?σμα πολλ?? φορ?? ?πω? η διαφ?μιση στη Google, στο Facebook, η καταχ?ριση στον Χρυσ? Οδηγ? και δι?φορα ?λλα πρ?γματα που δεν ?χουν να κ?νουν καμ?α σχ?ση με το πω? θα αν?βει η ιστοσελ?δα σα?.

Αυτ? το μικρ? χ?σμα θα γεφυρ?σουμε σ?μερα σε αυτ? το ?ρθρο. Αν δεν ?χετε ιδ?α για το τι πρ?πει να κ?νετε για να αν?βει το site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε παρακ?τω.

Ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα εκπλαγε?τε απ? αυτ? που θα μ?θετε και θα καταλ?βετε.

Οι πρ?τε? 30 ημ?ρε? μετ? το λανσ?ρισμα τη? ιστοσελ?δα? σα?

Οι πρ?τε? 30 ημ?ρε? ε?ναι πολ? σημαντικ???για το επιτυχ? λανσ?ρισμα τη? ιστοσελ?δα σα? και θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να δουλ?ψετε σκληρ?τερα απ? πριν.

Η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?, το SEO ε?ναι μια διαδικασ?α εξαιρετικ? ενεργητικ? και ?χι παθητικ? και θα πρ?πει μ?σα σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα να κ?νετε π?ρα πολλ? πρ?γματα.

Και εν? οι περισσ?τεροι ?χουν φτι?ξει ?να site και το αφ?νουν να π?ει μ?νο του για να βρει το δρ?μο του στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, οι βασικ?τεροι πα?κτε? και ανταγωνιστ?? σα? κ?νουν υπερβολικ? πολ? δουλει? στο SEΟ με αποτ?λεσμα να μην του? φτ?σετε ποτ?. Αντ? λοιπ?ν να μει?σετε το χ?σμα αν?μεσα στον πρ?το στη Google με εσ??, το αυξ?νετε περισσ?τερο.

?μα θ?λετε η ιστοσελ?δα σα? να μην δει ποτ? την πρ?τη σελ?δα τη? Google, αρ?ξτε και πιε?τε καφ?. Αφ?στε τα adwords να σα? φ?ρουν καν?να πελ?τη και μην π?τε ποτ? σε κ?ποιο SEO agency για να σχεδι?σετε μαζ? τι χρει?ζεται να κ?νετε για να αν?βει το site σα?.

Για να σα? βοηθ?σω περισσ?τερο, σα? δ?νω αυτ? την λ?στα ενεργει?ν SEO που θα πρ?πει να γ?νουν στι? πρ?τε? 30 ημ?ρε?.

SEO checklist

1 Θα πρ?πει να ?χετε για κ?θε λ?ξη κλειδ? και μια σελ?δα στο site σα?

Τα urls τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να ?χουν τη λ?ξη κλειδ? και να ε?ναι γραμμ?να στα λατινικ?.

2 Κ?θε σελ?δα θα πρ?πει να ε?ναι 300 λ?ξει? τουλ?χιστον με κε?μενο, β?ντεο και φωτογραφ?ε?

Οι φωτογραφ?ε? θα πρ?πει να ?χουν την λ?ξη κλειδ? στο εναλλακτικ? κε?μενο. Προσπαθε?στε να γρ?ψετε χρ?σιμο περιεχ?μενο και να ?χετε για κ?θε σελ?δα τουλ?χιστον 300 λ?ξει? με ιδανικ? τι? 500 ?ω? τι? 2.000 λ?ξει?.

3 Θα πρ?πει να ?χετε καταχωρ?σει το sitemap σα? στη Google

Ε?ναι πολ? απλ? να το κ?νετε αυτ?, αφο? γραφτε?τε στα Google Webmasters Tools. Συν?θω? ο σ?νδεσμο? του sitemap ε?ναι τη? μορφ?? sitemap.xml. Για τα sites που ε?ναι φτιαγμ?να σε WordPress, υπ?ρχει το πρ?σθετο Yoast SEO το οπο?ο σα? δ?νει δι?φορα sitemaps, περισσ?τερα απ? ?να για καλ?τερη, ταχ?τερη και βαθ?τερη ταξιν?μηση στη Google και στι? βασικ?τερε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Κ?ντε ping το site σα?

Με το ping καλε?τε τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για να ανιχνε?σουν την ιστοσελ?δα σα? και τα links που ?χει αυτ?. Τρει? δωρε?ν και πολ? καλ?? υπηρεσ?ε? ping ε?ναι οι παρακ?τω:

 • Feed Shark, με περισσ?τερε? απ? 60 services εντελ?? δωρε?ν.
 • Pingmylink.com με περισσ?τερε? απ? 1288 Update Services.
 • Pingmylink.com με 1460 και ?νω Update Services και ping.\

5 Καταχωρ?στε το NAP σα? σε ?λου? του? επαγγελματικο?? καταλ?γου?

Μπορε?τε να καταχωρ?σετε το NAP σα? στο τοπικ? εμπορικ? επιμελητ?ριο, στον χρυσ? οδηγ? και σε ?λου? του? επαγγελματικο?? καταλ?γου?.

Το NAP σημα?νει τα τρ?α παρακ?τω πρ?γματα:

 • Name ?που το ?νομα τη? επιχε?ρηση? σα?
 • Address ?που η διε?θυνση λειτουργ?α? σα?
 • Phone Number και ο αριθμ?? επικοινων?α? για πελ?τε?

Το κλειδ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι η συν?πεια και η συνοχ?. Η χρ?ση του NAP θα πρ?πει να ε?ναι καθολικ? ε?ν στοχε?ουμε αποκλειστικ? και μ?νο στο τοπικ? SEO και θα πρ?πει να το συμπεριλ?βουμε σε ?λε? τι? σελ?δε? ? στο sidebar ? στο υποσ?λιδο τη? ιστοσελ?δα? μα?.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ?ταν λ?με συνοχ? στο NAP εννοο?με ?τι θα πρ?πει το NAP μα? να ε?ναι παντο? το ?διο ασχ?τω? ?μα μα? δ?νει backlink π?σω στο site γιατ? ?τσι η Google καταλαβα?νει ?τι πρ?κειται για την ?δια επιχε?ρηση και μα? πι?νει το NAP σαν backlink ω? citation ? παραπομπ?.

Υπ?ρχουν δι?φοροι επαγγελματικο? κατ?λογοι, εθνικο?, Ευρωπα?κο? ? τοπικο?. Καλ? θα ?ταν να ε?μαστε σε ?λου? και σε ?λα τα κλαδικ? sites.

6 Καταχωρ?στε το NAP σα? στο Google For Business

Για να μπορ?σει η Google να αναγνωρ?σει και να συσχετ?σει το NAP σα?, θα πρ?πει να το καταχωρ?σετε στο Google For Business.

H Google ?χει αρχ?σει να δ?νει ?λο και μεγαλ?τερη αξ?α στο τοπικ? SEO και ?τσι καλ? θα ?τανε να εκμεταλλευτε?τε στο ?πακρο ?λε? τι? ν?ε? δυνατ?τητε? αναζ?τηση? που σα? δ?νει η Google.

Το τοπικ? SEO προβλ?πεται να ?χει μεγαλ?τερη αξ?α και ?νοδο στα προσεχ? χρ?νια και ?τσι, θα πρ?πει να φα?νεστε παντο?.

7 Ανο?ξτε λογαριασμ? σε ?λα τα social media

Τα social media ε?ναι ο ασφαλ?στερο? τρ?πο? και ο λιγ?τερο βαρετ?? για να χτυπ?σετε την πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Σε πολλο?? ?χει λ?θο? επικρατ?σει η ιδ?α ?τι τα social media δεν ε?ναι backlinks, ?μω? ?ταν φτι?χνετε μια σελ?δα στο Facebook, σα? ζητ?ει και το link τη? ιστοσελ?δα? σα? , οπ?τε ?χετε π?ρει αυτομ?τω? ?να backlink προ? το site σα? απ? μια ιστοσελ?δα που ?χει πολ? υψηλ? domain authority και αξιολογε?τε ω? ποιοτικ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Με τον ?διο τρ?πο θα πρ?πει να καταχωρηθε?τε και να δημιουργ?σετε πλ?ρη? προφ?λ σε ?λα τα γνωστ? και ?γνωστα social media του πλαν?τη:

 • Instagram,
 • Facebook,
 • Twitter,
 • Google Plus,
 • YouTube,
 • Pinterest,
 • Blogger,
 • Reddit,

Μπορε?τε να δε?τε μια πλ?ρη λ?στα εδ? απ? τα σημαντικ?τερα social media σ?μερα για να δημιουργ?σετε και εκε? την ηλεκτρονικ? σα? παρουσ?α.

Το ξ?ρω ?τι σα? β?ζω πολ? δουλει?, αλλ? ποιο? ?τι δεν χρει?ζεται δουλ?τσα για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

8 Δημιουργ?στε ποιοτικ? backlinks σε τρ?τα sites

Ξεκιν?στε απ? τα πιο συναφ? sites που υπ?ρχουν στον χ?ρο σα? με το δικ? σα?. ?μα υπ?ρχουν forum που μιλ?νε για την επιχε?ρηση σα? ? για το αντικε?μενο σα?, κ?ντε λογαριασμ? και προφ?λ και σε αυτ?.

Στη συν?χεια πι?στε ?λα τα υπ?λοιπα sites που μπορε?τε να κερδ?σετε backlink. Δε?τε περισσ?τερα για ευκαιρ?ε? να βρε?τε ποιοτικ? και σωστ? backlinks.

9 Δημιουργ?στε μερικ? εσωτερικ? backlinks με τη λ?ξη κλειδ?

Με την ?δια βαρ?τητα που μετρ?ει η Google τα εξωτερικ? backlinks, με την ?δια βαρ?τητα μετρ?ει και τα εσωτερικ? backlinks, αυτ? δηλαδ? που προ?ρχονται απ? τι? εσωτερικ?? σελ?δε? στο site σα?.

Κ?θε backlink β?βαια ?χει τη δικ? του βαρ?τητα και κ?θε σελ?δα που ?χετε στο site σα? θα πρ?πει να κατευθ?νει τον επισκ?πτη στην κατ?λληλη σελ?δα προορισμ?. Αυτ? γ?νεται για να ανεβ?σετε τη συγκεκριμ?νη σελ?δα προορισμο? στη Google, αλλ? και αυξ?σετε τα backlinks που δε?χνουν προ? τη συγκεκριμ?νη σελ?δα.

Με αυτ? τον τρ?πο δε?χνετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ποια ? ποιε? ε?ναι οι σημαντικ?? σελ?δε? μ?σα στο site σα?.

10 Κ?ντε 5.000 φ?λου? στο Google Plus και 5.000 followers στο Twitter

Αν και στο Google Plus δεν κ?νετε φ?λου? αλλ? followers ?πω? και στο twitter με αμφ?δρομη σχ?ση, ε?ναι και τα δ?ο social media πολ? σημαντικ? για να δ?σετε ?να ισχυρ? σ?μα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?τι ε?στε μια ιστοσελ?δα περ? οπ??.

Η καλλι?ργεια των προφ?λ σα? στα social media θα σα? βοηθ?σει μακροπρ?θεσμα να φτι?ξετε μια μεγ?λη δεξαμεν? ακολο?θων οι οπο?οι θα κ?νουν like, retweet και plus και θα σα? βοηθ?σουν να γ?νεται γνωστο?.

11 Δημοσιε?στε τι? σελ?δε? και τα ?ρθρα απ? το site σα? στα social media

Στη συν?χεια, αφο? ?χετε καλλιεργ?σει τα σημαντικ?τερα προφ?λ σα? και κ?νατε κ?ποιου? φ?λου? ? ακολο?θου?, ?ρθε η ?ρα να κοινοποι?σετε τι? σελ?δε? και τα ?ρθρα σα? σε αυτ?. Ξεκιν?στε με το να κ?νετε 10 δημοσιε?σει? την ημ?ρα.

?μα το site σα? ?χει 100 σελ?δε?, σε δ?κα μ?ρε? θα ?χετε κοινοποι?σει τι? περισσ?τερε? ? ?λε?.

12 Γρ?ψτε τουλ?χιστον ?να ?ρθρο την εβδομ?δα

Το ιδανικ? στην αρχ? ε?ναι να γρ?ψετε περισσ?τερα απ? 2 ?ρθρα την εβδομ?δα σχετικ? με το αντικε?μενο σα? που θα πρ?πει να περι?χουν τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε να προωθ?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? να παρ?χουν και χρ?σιμε? ? πολ?τιμε? πληροφορ?ε? σχετικ? με αυτ? που ψ?χνουν να βρουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?.

Κ?θε ?ρθρο σα? θα πρ?πει να εξυπηρετε? ?να διπλ? σκοπ?: να στοχε?σει τι? λ?ξει? κλειδι? αλλ? και να προσελκ?ει ν?ου? πελ?τε?. Δε?τε περισσ?τερα για το πω? θα πρ?πει να γρ?φετε για το ?ντερνετ.

13 Στε?λτε το πρ?το σα? περιοδικ? newsletter

Μην μπερδε?ετε φ?λοι μου τον ?ρο περιοδικ? που χρησιμοπο?ησα με τα περιοδικ?. Εννο? περιοδικ? γιατ? θα πρ?πει να στ?λνετε με κ?ποια περιοδικ?τητα τα email σα? στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

Αυτ? προ?ποθ?τει ?τι θα πρ?πει να ?χετε κ?ποια λ?στα με τα email των υποψ?φιων πελατ?ν σα? και κ?ποια φ?ρμα εγγραφ??. Θα πρ?πει να ξεκιν?σετε με το email marketing και με το να συλλ?γετε τα email των υποψ?φιων πελατ?ν σα? απ? την ημ?ρα 1 που ?χετε λανσ?ρει την ιστοσελ?δα σα? και ?χι μετ? απ? τρει? μ?νε?.

Το ιδανικ?τερο ε?ναι να στ?λνετε ?να email την εβδομ?δα το οπο?ο θα γρ?φετε και θα κοινοποιε?τε στην ιστοσελ?δα σα?. Δηλαδ? θα πρ?πει κ?θε εβδομ?δα να γρ?φετε τουλ?χιστον ?να προωθητικ? ?ρθρο το οπο?ο θα στ?λνετε στο email των πελατ?ν σα? μ?σο κ?ποια? υπηρεσ?α? email marketing.

Μια πολ? καλ? υπηρεσ?α για αρχ? ε?ναι το mailchimp, αλλ? υπ?ρχουν και αρκετ?? ?λλε? αξι?πιστε? υπηρεσ?ε? email marketing που ε?ναι πολ? καλ??.

14 Τ?λο? θα πρ?πει να αποκτ?σετε ?να πρ?γραμμα για να ελ?γχετε τι? θ?σει? σα?

Για να δε?τε αντικειμενικ? σε ποια θ?ση βρ?σκετε το site σα? με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε, θα πρ?πει να ?χετε κ?ποιο λογισμικ? (seo ranking software) που θα βρ?σκει αντικειμενικ? τι? θ?σει? που ?χει καταλ?βει η ιστοσελ?δα σα? απ? τον πρ?το κι?λα? μ?να.

Το εργαλε?ο SEO που σα? συστ?νω για αυτ? τη δουλει? λ?γεται cuterank και προσφ?ρεται σε δ?ο εκδ?σει?, σε δωρε?ν και σε premium ?ναντι εν?? μικρο? τιμ?ματο?.

Με αυτ? το εργαλε?ο θα μπορ?σετε να καταγρ?ψετε τι? θ?σει? που ?χετε σ?μερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να δε?τε ?μα ανεβα?νετε ? π?φτετε κ?θε μ?να με τι? κιν?σει? και τι? εν?ργειε? SEO που κ?νετε κ?θε μ?να.

Θα μπορ?σετε δηλαδ? να μετρ?σετε την πρ?οδο σα? στην κατ?κτηση τη? πρ?τη? θ?ση? στη Google και θα μπορ?σετε να αξιολογ?σετε το τι πρ?πει ? το τι δεν πρ?πει να κ?νετε.

To SEO ε?ναι μαραθ?νιο?

SEO MARATHON

Το SEO ε?ναι ?να? μαραθ?νιο? ?πω? και ?λε? οι επιχειρ?σει? και θα πρ?πει να συνεχ?σετε τι? προσπ?θειε? σα? και να βελτι?σετε την στρατηγικ? σα? ακ?μα και αν δεν βλ?πετε κ?ποια απτ? αποτελ?σματα στον πρ?το μ?να.

Θα χρειαστε?τε τουλ?χιστον ?ξι μ?νε? συνεχ?? και επαγγελματικ?? εργασ?α? στο SEO με το να γρ?φετε ?ρθρα, να δημιουργε?τε backlinks, να στ?λνετε newsletters και να ανο?γετε προφ?λ σε forums, Web 2.0 και social media μ?χρι να φτ?σετε να κατακτ?σετε τι? θ?σει? που θ?λετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Δεν θα πρ?πει ποτ? να τα παρατ?σετε, να κ?νετε κοιλι? και θα πρ?πει γρ?γορα να ξεπερ?σετε την καμπ?λη απογο?τευση? στο SEO.

?μα πιστε?ετε ?τι δεν ?χετε το χρ?νο ? θα χρειαστε?τε επαγγελματικ? δουλει? στο SEO, μην διστ?σετε να ζητ?σετε τη βο?θεια εν?? ειδικο? στο αντικε?μενο, μπορε?τε να επιλ?ξετε μ?α απ? τι? υπηρεσ?ε? SEO ? να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看