ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ GOOGLE-1

Τι συμβα?νει ?ταν αναζητ?με κ?τι στη Google;

Περιεχ?μενα

Πω? η βαθ?τερη καταν?ηση τη? λειτουργ?α? τη? Google θα σα? βοηθ?σει να βελτι?σετε δραματικ? την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?

?λοι σ?μερα ασχολο?νται με το θ?μα SEO, το οπο?ο ε?ναι το ακρων?μιο τη? φρ?ση? Search Engine Optimization, στα Ελληνικ? σημα?νει Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση?. Και επειδ? ?τανε δ?σκολο να το αποκαλ?σουμε ΒΜΑ, επικρ?τησε ο αγγλικ?? ?ρο? διεθν??.

?μω? αναρωτηθ?κατε ποτ? τι κρ?βεται π?σω απ? τη λειτουργ?α τη? μηχαν?? αναζ?τηση? τη? Google; Δηλαδ? πω? γ?νεται και ?να site εμφαν?ζετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google εν? κ?ποιο ?λλο ?χι;

?χετε αναρωτηθε? ποτ? γιατ? το site σα? ε?ναι πιο κ?τω στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google;

Για να μ?θετε περισσ?τερα για αυτ? το φλ?γον θ?μα, δε?τε το παρακ?τω β?ντεο.

Πω? λειτουργε? η αναζ?τηση τη? Google;

?πω? μα? λ?ει ο υπε?θυνο? ποι?τητα? τη? Google Matt Cutts, ?ταν κ?νετε αναζ?τηση στη Google, δεν αναζητ?τε κ?τι στο ?ντερνετ, μ?λλον στον παγκ?σμιο ιστ? (αυτ? ε?ναι η πραγματικ? μετ?φραση του www που σημα?νει world wide web ?τοι παγκ?σμιο? ιστ?? ?που βρ?σκονται οι ιστοσελ?δε?).

Αναζητ?τε κ?τι στον δε?κτη τη? Google –Google Index. Ο δε?κτη? τη? Google ε?ναι η στιγμια?α αποθηκευμ?νη εικ?να ?λων των ιστοσελ?δων που μπορε? να βρει η Google στο ?ντερνετ.

Προσοχ? λοιπ?ν γιατ? η Google δεν βρ?σκει ?λε? τι? ιστοσελ?δε? μ?λλον γιατ? δεν μπορε? να τι? βρει ?λε? για κ?ποιο λ?γο.

?ρα θα πρ?πει να υπ?ρχει κ?ποιο? συγκεκριμ?νο? τρ?πο? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να μπορε? να τη βρει η Google, αυτ?? ο τρ?πο? λ?γεται SEO.

H Google χρησιμοποιε? προγρ?μματα αρ?χνε?

H Google χρησιμοποιε? προγρ?μματα αρ?χνε? για να ανακαλ?ψουν ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ. Οι αρ?χνε? ακολουθο?ν φ?λοι μου τα links που βρ?σκουν στι? σελ?δε? και στι? υποσελ?δε? που ?χει κ?θε site για να ανακαλ?ψουν ν?α site και ν?ο περιεχ?μενο.

Οι αρ?χνε? ε?ναι πολ? ?ξυπνα προγραμματ?κια και ακολουθο?ν ?λα τα link των ιστοσελ?δων εισερχ?μενα και εξερχ?μενα. Κατ?πιν, αφο? ανακαλ?ψουν κ?ποιο ν?ο περιεχ?μενο, τ?τε το αποθηκε?ουν σε χιλι?δε? μηχαν?ματα, υπολογιστ?? με τερ?στιο αποθηκευτικ? χ?ρο.

Αυτ? ?λα τα μηχαν?ματα που συν?θω? βρ?σκονται ιδεατ? συνδεδεμ?να μεταξ? του? ε?ναι ο δε?κτη? τη? Google και ε?ναι σε μορφ? cloud.

Πω? λοιπ?ν εμφαν?ζει τα αποτελ?σματα τη? η Google;

Μ?λι? κ?ποιο? κ?νει μια αναζ?τηση στη Google, για παρ?δειγμα, ποιοτικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων, τ?τε απ? τον δε?κτη τη? που βρ?σκονται αποθηκευμ?νε? χιλι?δε? σελ?δε?, η Google ξεθ?βει τι? πιο σχετικ?? και ποιο σημαντικ?? με την αναζ?τηση μα?.

Πω? ?μω? αποφασ?ζει η Google ποιε? ιστοσελ?δε? ε?ναι οι πιο σχετικ?? με αυτ? που ψ?χνουμε πραγματικ?;

Για αυτ? το σκοπ? υπ?ρχει ο αλγ?ριθμο? τη? Google που ραφιν?ρει π?νω απ? 200 παρ?γοντε? και χιλι?δε? ?λλου? υποπαρ?γοντε? για να μα? επιστρ?ψει με τα καλ?τερα δυνατ? αποτελ?σματα.

Παρ?γοντε? που πα?ζουν πολ? σημαντικ? ρ?λο στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στα κορυφα?α αποτελ?σματα ε?ναι:

  • Η πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ?
  • Η εμφ?νιση τη? λ?ξη? κλειδ? στου? τ?τλου?
  • Η εμφ?νιση τη? λ?ξη? κλειδ? στο URL
  • Ο Χαρακτηρισμ?? τη? ιστοσελ?δα? μα? ω? ποιοτικ? ιστοσελ?δα? σα?
  • Π?σα εισερχ?μενα backlinks δε?χνουν στην συγκεκριμ?νη σελ?δα και π?σο σημαντικ? ε?ναι τα site απ? ?που προ?ρχονται

?λοι οι παραπ?νω παρ?γοντε? αναζ?τηση? υπολογ?ζονται και ?τσι βγα?νει το συνολικ? σκορ τη? ιστοσελ?δα? σα? με β?ση το οπο?ο γ?νεται η κατ?ταξη τη? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Θα με ρωτ?σει τ?ρα κ?ποιο? -μα π?σο κρατ?ει ?λη αυτ? η διαδικασ?α;

Περ?που μισ? δευτερ?λεπτο για να μα? γυρ?σει κ?ποιο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? η Google. Και αυτ? γ?νεται γιατ? τα αποτελ?σματα ε?ναι ?δη αποθηκευμ?να και δεν ψ?χνει εκε?νη την ?ρα η Google να βγ?λει ?κρη με το ποια ιστοσελ?δα θα βγ?λει πρ?τη και ποια δε?τερη.

Η Google δεν πληρ?νεται για να επηρε?σει τα οργανικ? τη? αποτελ?σματα

Η Google δεν πληρ?νεται για να επηρε?σει τα οργανικ? τη? αποτελ?σματα εκτ?? και αν διαφημ?ζεστε στο Google Adwords που ε?ναι τα πληρωμ?να αποτελ?σματα που δεν συμμετ?χουν στον δε?κτη τη? Google.

Τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι οι διαφημ?σει? που τρ?χει αυτ? π?νω και αριστερ? στη σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Τι εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google;

Αυτ? που εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι τρ?α κυρ?ω? πρ?γματα:

  • Ο τ?τλο? τη? ιστοσελ?δα?
  • Το snippet ? η περιγραφ? δηλαδ? και
  • ?Το url τη? ιστοσελ?δα?

Επ?ση? πολλ?? φορ?? η Google περιλαμβ?νει και ?λλε? πληροφορ?ε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?πω? η ημερομην?α που επισκ?φτηκαν τελευτα?α φορ? οι αρ?χνε? τη? την ιστοσελ?δα σα?, τι? βασικ?? σελ?δε? απ? το site σα? και ?λλα.

Τ?λο? τ?ρμα κ?τω στην σελ?δα αποτελεσμ?των εμφαν?ζονται και σχετιζ?μενε? αναζητ?σει?.

3 χρ?σιμα συμπερ?σματα απ? τον τρ?πο λειτουργ?α? τη? Google

Αφο? ε?δατε το β?ντεο θα πρ?πει απ? τη σκοπι? του SEO να φτ?σατε στα παρακ?τω 3 βασικ? συμπερ?σματα που θα πρ?πει να κατανο?σετε για να μπορ?σετε να βελτι?σετε το συνολικ? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? και να κερδ?σετε θ?σει? ? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google δεν εμφαν?ζονται σε πραγματικ? χρ?νο

Ακριβ?? φ?λοι μου, θα πρ?πει να καταλ?βετε ?τι αυτ? που βλ?πετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google δεν ε?ναι η σημεριν? κατ?σταση των αποτελεσμ?των αλλ? του παρελθ?ντο?. Που σημα?νει ?τι υπ?ρχει διαφορ? χρ?νου απ? τη στιγμ? που κ?νω κ?τι για να αν?βει η ιστοσελ?δα μου στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google μ?χρι να πι?σει αυτ? τη δουλει? που ?χει γ?νει η Google και να μα? ανεβ?σει.

?τσι δεν θα πρ?πει να παρακολουθε?τε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google αν? τρει? ?ρε? ? καθημεριν?, αλλ? το σωστ?τερο ε?ναι να τα κοιτ?τε μια φορ? την εβδομ?δα.

Χρει?ζεται απ? 3 ?ω? 6 μ?νε? για να εμφανιστε? ?να site στην πρ?τη σελ?δα?

Τ?ρα ?να ε?λογο ερ?τημα ε?ναι, καλ? π?σο? χρ?νο? απαιτε?τε για να αν?βει μια ν?α ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

?χουν ακουστε? πολλ? και ?χουν ειπωθε? ακ?μα περισσ?τερα. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι η Google δουλε?ει σχετικ? γρ?γορα σε σ?γκριση με τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Yandex και η Baidu.

Οι δ?ο τελευτα?ε? χρει?ζονται ?ω? και 6 μ?νε? για να εμφαν?σουν μια ιστοσελ?δα στην αποτελ?σματα αναζ?τηση? του? ?στω και σε κ?ποιε? θ?σει?.

Η Google σε αυτ?ν τον τομ?α χρει?ζεται 3 μ?νε? ? και λιγ?τερο. ?μω? για να βγει μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google χρει?ζεται χρ?νο? και πολ? δουλει?.

Ο μ?σο? χρ?νο? που απαιτε?ται συν?θω? ε?ναι απ? 3 ?ω? 6 μ?νε? αν?λογα β?βαια και με το site, τη λ?ξη κλειδ? και την ανταγωνιστικ?τητα τη? αγορ??.

Ξ?ρω ?τι πολλο? ε?ναι αυτο? που θα διαφων?σουν και θα σα? υποσχεθο?ν αποτελ?σματα σε 15 μ?ρε? ? και 3 ?ρε?, αλλ? εδ? μιλ?με για μ?νιμα αποτελ?σματα και ?χι προσωποποιημ?να.

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? αλλ?ζουν καθημεριν?

Η Google αλλ?ζει καθημεριν? ?στω και λ?γο τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? επειδ? ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google αλλ?ζει και αυτ?? καθημεριν?. Θα πρ?πει λοιπ?ν να μην γ?νουμε θ?ματα του Google Dance, του χορο? των αποτελεσμ?των τη? Google, αλλ? να ε?μαστε πιο ψ?χραιμοι και συγκρατημ?νοι ?ταν κ?νουμε δουλει? με την ιστοσελ?δα μα? στο SEO η οπο?α δεν ?χει ληφθε? υπ?ψιν τη? απ? τη Google.

?να? ακ?μη λ?γο??που τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google αλλ?ζουν καθημεριν? ε?ναι γιατ? καθημεριν? σχεδ?ν εμφαν?ζονται ν?ε? ιστοσελ?δε? στο προσκ?νιο και θα πρ?πει με κ?ποιον τρ?πο η Google να τι? κατατ?ξει κ?που και με κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να ξ?ρουμε ?τι εκτ?? απ? το δικ? μα? site που ε?ναι ωρα?ο και ?μορφο, υπ?ρχουν και ?λλε? ιστοσελ?δε? που ?σω? να ε?ναι εξ?σου καλ?? και ποιοτικ?? με το δικ? μα? ? και καλ?τερε? και που προσδοκο?ν να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Αντ? συμπερ?σματο?

Η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?, το SEO δηλαδ? ε?ναι μια πολ? σοβαρ? υπ?θεση και δεν θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζετε αψ?φιστα. Καλ? θα ?τανε να ζητ?σετε τη γν?μη εν?? ειδικο? ? μ?λλον εν?? επαγγελματ?α στο SEO.

Δεν θα πρ?πει να επηρε?ζεστε απ? το Google Dance, τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? π?νε και ?ρχονται ?μω? αυτ? που μ?νει και κ?νει τη διαφορ? ε?ναι π?σο ποιοτικ? ε?ναι εν τ?λει η ιστοσελ?δα σα? και π?σο ποιοτικ? ε?ναι τα backlinks που ?χετε δημιουργ?σει.

Εστιαστε?τε σε αυτ? στην δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου και φυσικ? ποιοτικ?ν backlinks για την ιστοσελ?δα σα? και μ?νο.

Δε?τε περισσ?τερα για την αναζ?τηση στη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design, SEO ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看