ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

facebook-branding

Τι ?κανα τα 3.000€ που γλ?τωσα απ? το Facebook!

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? το προηγο?μενο επαναστατικ? αλλ? αληθιν? ?ρθρο Γιατ? ?κοψα τη διαφ?μιση στο facebook εξ?γησα του? λ?γου? που με οδ?γησαν στο να αποχαιρετ?σω το Facebook ω? μ?σο διαφημιστικ?? προβολ?? για π?ντα.

Αν και μετ? απ? αυτ?ν την απ?φαση μου, πολλ?? φορ?? μπ?κα στον πειρασμ? να ξαναξεκιν?σω μια μικρ? διαφημιστικ? καμπ?νια του τ?που να β?λω 5 ευρ? για μια μ?ρα, κατ?φερα και συγκρ?τησα τον εαυτ? μου και δεν το ?κανα.

?τσι ?χει εξοικονομ?σει απ? τον προ?πολογισμ? μου 3.000€ το χρ?νο τα οπο?α θα πρ?πει να αξιοποιηθο?ν με κ?ποιον ?λλον τρ?πο ποιο αποδοτικ? για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? μου στο ?ντερνετ και την εξε?ρεση ν?ων πελατ?ν.

Μ?χρι στιγμ?? ?χω καταγρ?ψει αλλ? και ?χω ξεκιν?σει να εφαρμ?ζω εναλλακτικο?? και διαφορετικο?? τρ?που? προ?θηση?. Φαντ?ζομαι θα ?χετε ?λοι την ευγεν? περι?ργεια να μ?θετε τι θα ?κανα ? μ?λλον τι θα τα κ?νω τα λεφτ?.

Επειδ? θ?λω και γω να ε?μαι ειλικριν?? απ?ναντ? σα? θα σα? το αποκαλ?ψω. Διαβ?στε παρακ?τω.

Το δουλε?ει σ?μερα στο ?ντερνετ;

Αρχικ? ?πρεπε να βρω τι δουλε?ει σ?μερα στο ?ντερνετ, στο SEO και στην προ?θηση ιστοσελ?δων και να αξιολογ?σω την απ?δοση του και φυσικ? σε ποια προτεραι?τητα θα β?λω το κ?θε τι.

Επειδ? ασχολο?μαι κ?θε μ?ρα με την προ?θηση ιστοσελ?δων και το SEO, και τρ?χω αρκετ?? εκστρατε?ε? SEO για του? πελ?τε? μου, ?χω κ?ποια ?ποψη π?νω σε αυτ? το θ?μα. ?τσι ?κανα μια λ?στα με β?ση δ?ο βασικ? κριτ?ρια:

 • το τι πιστε?ω ?τι ψ?χνει το αγοραστικ? κοιν? μου στο ?ντερνετ και
 • ποιο ε?δο? κ?νηση? απ? το ?ντερνετ φ?ρνει τι? περισσ?τερε? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Επειδ? δεν υπ?ρχε πολ?? χρ?νο? για να κ?νω εκτεν? αν?λυση, ?κανα ?να μικρ? brainstorming μ?νο? μου και κατ?ληξα στην παρακ?τω λ?στα:

 • Περισσ?τερο ποιοτικ? περιεχ?μενο που να καλ?πτει πιο πολλ?? αν?γκε? και λ?ξει? κλειδι?
 • Περισσ?τερα τεχνικ? αλλ? και πληροφοριακ? ?ρθρα γ?ρω απ? το SEO και το Web Design
 • Περισσ?τερα backlinks και social media profiles φτιαγμ?να με το χ?ρι
 • Γενικ? βελτ?ωση τη? ορατ?τητα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Βελτ?ωση του γραφικο? περιβ?λλοντο? τη? ιστοσελ?δα? μου
 • Πιθαν?ν ?να? διαγωνισμ?? για δωρε?ν παροχ? υπηρεσι?ν SEO σε μηνια?α β?ση για να μπορ?σω να ενεργοποι?σω την μεγ?λη κοιν?τητα χρηστ?ν και πελατ?ν γ?ρω απ? το site μου

Για να τα συνοψ?σω η βασικ? ιδ?α ?τανε να αυξ?σω τι? προσπ?θειε? μου και τι? εκστρατε?ε? μου στο SEO για να βελτι?σω την κατ?ταξη μου στη Google μ?σα απ? περισσ?τερο περιεχ?μενο και backlinks δημιουργημ?να με το χ?ρι.

Επ?ση? θα ?πρεπε να κεντρ?σω το ενδιαφ?ρον των εν δυν?μει πελατ?ν μου για να δοκιμ?σουν τι? υπηρεσ?ε? SEO που παρ?χω μ?σα απ? μια προωθητικ? εν?ργεια που ?τανε ο διαγωνισμ?? SEO για δωρε?ν υπηρεσ?ε? SEO αξ?α? 200,00€ το μ?να.

Για να γ?νουν ?λα τα παραπ?νω, αποφ?σισα να προσλ?βω δ?ο ?τομα που να ?χουνε σχ?ση με το Web Design τα οπο?α θα με βοηθ?νε στα γραφικ?, στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και στην παραγωγ? καλ?τερου και περισσ?τερου περιεχομ?νου για του? εν δυν?μει πελ?τε? μου.

Σ?γουρα, ο προ?πολογισμ?? των τρι?ν χιλι?δων ευρ? δεν καλ?πτει το εργατικ? κ?στο? αλλ? μ?σα στην αναδιοργ?νωση των προωθητικ?ν μου ενεργει?ν αποφ?σισα να εστιαστ? στο χειρ?νακτο και ποιοτικ? SEO και ?τσι αποφ?σισα να αυξ?σω λ?γο του? προ?πολογισμο?? μου για να παρ?χω ?σο το δυνατ?ν καλ?τερε? υπηρεσ?ε?.

Αν και για την παραγωγ? περισσ?τερου περιεχομ?νου ε?χα του? ενδοιασμο?? μου αφο? π?ρα πολλο? επαγγελματ?ε? -που μ?νο κατ? ?νομα ε?ναι επαγγελματ?ε? στο χ?ρο- ?χουν βρει την χαρ? του? και ?χουν μ?θει τη δουλει? μ?σα απ? την ιστοσελ?δα μου και τα πολλ? εκπαιδευτικ? β?ντεο και ?ρθρα που πλουσιοπ?ροχα δημοσιε?ω.

?μω? αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν θα συνεχ?σω να παρ?γω σωστ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο για του? υποψ?φιου? πελ?τε? και για αυτο?? που δεν ?χουν τον χρ?νο αλλ? ?χουν τα χρ?ματα για να επενδ?σουν σε ?να επαγγελματικ? site που θα βγα?νει πρ?το στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Περισσ?τερο χειρ?νακτο ποιοτικ? SEO

Η Google και ?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? επικροτο?ν το ποιοτικ?, καλοσχεδιασμ?νο και χρ?σιμο περιεχ?μενο. ?μω? ακ?μα τα ισχυρ?τερα σ?ματα κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι και θα συνεχ?σουν να ε?ναι τα backlinks, οι σ?νδεσμοι που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?.

?τσι θα ?πρεπε να διατηρ?σω και να αυξ?σω τον αριθμ? των backlinks που ?χω να δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα μου με το να ανο?ξω ν?α προφ?λ σε social media sites, WEB 2.0 sites, Wikis, Forums και Business Directories.

Η δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks απαιτε? χρ?νο και δεν μπορε? να γ?νει σωστ? παρ? με ανθρ?πινο χ?ρι για αυτ? ?λλωστε και πολλο? την αποφε?γουν με καταστροφικ?? συν?πειε? για την ιστοσελ?δα του?.

Η μη ενασχ?ληση με τη δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks σημα?νει ?τι πολ? δ?σκολα θα βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? και σ?γουρα επειδ? δεν θα ?χετε καθ?λου οργανικ? επισκεψιμ?τητα θα αναγκαστε?τε να στραφε?τε σε ασ?μφορε? και ακριβ?? διαφημιστικ?? καμπ?νιε? τ?που AdWords και Facebook Ads.

Το πρ?βλημα ?μω? τη? ?λλειψη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? παραμ?νει και δεν υπ?ρχει περ?πτωση να λυθε? απ? μ?νο του αν δεν ασχοληθε?τε εσε?? μαζ? του και δεν κ?νετε κ?τι. Τι μπορε?τε να κ?νετε; Να αναθ?σετε σε μια εταιρε?α SEO την δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlink προ? την ιστοσελ?δα σα?. Μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? σ?μερα κι?λα?.

Καλ?τερο μοναδικ? Web design

Το Web Design ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ? στην επιτυχ?α μια? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ. ?τσι ?σο πιο καθαρ? και πιο σωστ? στημ?νο ε?ναι ?να site απ? ?ποψη μ?ρκετινγκ και SEO, τ?σο πιο πολλ?? πιθαν?τητε? επιτυχ?α? ?χει.

Με το να επενδ?σω σε ανθρ?πινο δυναμικ? και συγκεκριμ?να σε περισσ?τερου? Web Designers ? Προγραμματιστ?? ?δειξα αμ?σω? πω? για λειτουργ?σει ?να site σωστ? στο ?ντερνετ και να φ?ρει αποτελ?σματα χρει?ζεται ανθρ?που? και μ?λιστα ανθρ?που? που ε?ναι ιδια?τερα εξειδικευμ?νοι στην δημιουργ?α ιστοσελ?δων, στη συντ?ρηση ιστοσελ?δων και στην προ?θηση ιστοσελ?δων.

Λανσ?ρισμα του ηλεκτρονικο? περιοδικο? Pmar.gr

?να πολ? μεγ?λο β?μα ε?ναι η δημιουργ?α και το λανσ?ρισμα του ηλεκτρονικο? περιοδικο? Pmar.gr με θεματολογ?α γ?ρω απ? το SEO, το WordPress, το Web design και το μ?ρκετινγ στο ?ντερνετ.

Ο λ?γο? που ξεκ?νησα αυτ? το ηλεκτρονικ? περιοδικ? ?τανε γιατ? ?θελα να φιλοξεν?σω και ?λλα θ?ματα απ? ?λλου? αρθρογρ?φου? σε διαφορετικ? ?φο? και με διαφορετικ? call to actions σε σ?γκριση με το www.richwerk.com

Και επειδ? το ε?χα δοκιμ?σει στο παρελθ?ν, το guest posting δεν ωφελε? το ?δη υπ?ρχον site σα? ?ταν δεν υπ?ρχει κοιν? γραμμ? και σωστ? κατε?θυνση των επισκεπτ?ν στι? εσωτερικ?? σελ?δε? που θ?λετε. Στην ουσ?α, αν δεν εστι?σετε τι? δυν?μει? σα? ?στε τα δευτερε?οντα ?ρθρα να δε?χνουν στα πυλωνικ? ?ρθρα ? στι? σελ?δε? εγγραφ?? που ?χετε μ?σα στο site σα?, απλ?? βαρ?τε στον γ?μο του Καραγκι?ζη!

Ο δε?τερο? λ?γο? που λανσ?ρισα αυτ? το ν?ο site ε?ναι γιατ? ο καλ?τερο? τρ?πο? για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι να φτι?ξετε ακ?μα μ?α ιστοσελ?δα.

Δ?ο ιστοσελ?δε? τα π?νε καλ?τερα στη Google απ? ?τι μια μ?νη τη? γιατ? δ?νει backlinks η μ?α στην ?λλη. Επ?ση? τρει? ιστοσελ?δε? ε?ναι καλ?τερε? απ? δ?ο, τ?σσερι? απ? τρει? και π?ει λ?γοντα?.

Αυτ? ε?ναι και η βασικ? φιλοσοφ?α π?σω απ? τον σχεδιασμ? οποιουδ?ποτε Private Blog Network ? PBN.

Επειδ? στην πορε?α μου ω? επαγγελματ?α στο SEO ?χω φτι?ξει πολλ? PBNs γνωρ?ζω τη δ?ναμη του? και τον λ?γο ?παρξη? του?. ?τσι ?μα ?χετε ?δη μια ιστοσελ?δα και θ?λετε να την προωθ?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ο καλ?τερο? τρ?πο? ε?ναι να φτι?ξετε ακ?μα μ?α ? ?μα ?χετε πολ? μεγ?λο ανταγωνισμ?, να δημιουργ?σετε το δικ? σα? PBN.

Τι σα? συμβουλε?ω να κ?νετε για να ανεβε?τε στη Google

Αντ? επιλ?γου θα ?θελα να σα? δ?σω τρει? βασικ?? συμβουλ?? για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στο ?ντερνετ μακροπρ?θεσμα.

Πρ?τον, σταματ?στε να ασχολ?στε με τη διαφ?μιση στo ?ντερνετ και θ?στε ω? προτεραι?τητα το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?. Καλ? ε?ναι και η διαφ?μιση, χρ?σιμη ε?ναι αλλ? η νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? θα πρ?πει να ε?ναι οι οργανικ?? επισκ?ψει? απ? τη Google γιατ? αυτ?? φ?ρνουνε τι? περισσ?τερε? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Δε?τερον, θα πρ?πει να επενδ?σετε στην ιστοσελ?δα σα? στην τακτικ? τη? αναν?ωση περιεχομ?νου, συγγραφ? ?ρθρων στο blog και φυσικ? στην παραγωγ? χρ?σιμου περιεχομ?νου για του? χρ?στε?. Το καλ?τερο ε?ναι να συνεργαστε?τε με ?να επαγγελματικ? δημιουργικ? γραφε?ο, δεν θ?λω να προωθ?σω π?λι εμ?να, που θα σα? κ?νει σωστ? και επαγγελματικ? δουλει?.

Τρ?τον, φτι?ξτε ακ?μα μ?α ιστοσελ?δα για να προωθ?σετε την αρχικ? σα? ιστοσελ?δα ? επειδ? η πρ?τη ιστοσελ?δα δεν καλ?πτει τι? αν?γκε? σα?.

Πιστε?ω να σα? κ?λυψα και να π?ρατε το μ?νυμα ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι σ?μερα μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και για να π?ρει σ?ρκα και οστ? χρει?ζεστε το κατ?λληλο ανθρ?πινο δυναμικ? για να εργαστε? προ? αυτ?ν την κατε?θυνση.

Δε?τε περισσ?τερα για την διαφ?μιση και το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

6 Σχ?λια. Leave new

 • Χρηστη? Αν?νυμο?
  20 Αυγο?στου 2017 2:59 μμ

  Γει? σα?. Ε?μαι ?να? αντι-SEO. Επιδιωξη μου ειναι να “μην με βγαζει στην αναζητηση το google”. Επομ?νω?: Τρ?ει π?ρτα το google μεσω robots.txt και .httaccess Δεν χρησιμοποιω gmail , hotmail, outlok.com. facebook, twitter, android κινητο ? tablet. Δεν υπ?ρχει ο?τε μ?α φωτο μου στο ιντερνετ. Οταν χρειαζομαι εμαιλ, κατασκευαζω μια? χρηση? τα οποια στη συνεχεια ακυρωνω. Δεν με ενδιαφερει η προβολ? μου στο google, τα λινκ των ιστοσελιδων μου τα δ?νω προσωπικα σε γνωστου? και φιλου? μονο. Μπλοκ?ρω τι? σελιδε? που δε θελω να ανοιγουν στο pc μου, χρησιμοποι? αρχειο hosts. ( πχ αν πληκτρολογησω facebook, μου βγαζει μυνημα οτι η σελιδα δεν υπαρχει ). Δεν χρησιμοποιω ον-λαιν συναλλαγε?, δε χρησιμοποιω blogspot, wordpress κλπ. Δεν με endiaferei η επισκεψιμοτητα, δεν χρησιμοποιω μετρητε? επισκεψεων. ( Το ονομα και το email που αναφερω εδω δεν υπαρχει, απλα ειχε αστερισκο * . Η ιστοσελιδα υπ?ρχει και ε?ναι ασφαλη?. https://e.ezyro.com

  Απ?ντηση
 • Αγαπητ? Γι?ννη, γει? σου.
  Δι?βασα πρ?σφατα σε ?να ?ρθρο απ? το Serach Engine Land ?τι η Google μπορε? να τιμωρ?σει την πρακτικ? των PBN.

  Πω? το αντιμετωπ?ζει? αυτ?;

  Πηγ?: https://searchengineland.com/google-targets-sites-using-private-blog-networks-manual-action-ranking-penalties-204000

  Απ?ντηση
  • Το ?χω διαβ?σει και εγ?. Η διαφορ? μου με αυτο?? ε?ναι ?τι κ?θε site ε?ναι διαφορετικ? και περι?χει διαφορετικ? links εισερχ?μενα και εξερχ?μενα και διαφορετικ? ?ρθρα σε αντ?θεση με τα PBN που ?χουν ?δια ?ρθρα ακριβ?? και ?διο link profile.

   Απ?ντηση
 • Γε?ργιο? Κα?μακ??
  22 Αυγο?στου 2016 4:35 μμ

  Ε?σαι κορυφ? Γι?ννη.Διαβ?ζω τα ?ρθρα σου ανελλιπ?? και ?τι μπορ? απ? αυτ? που γρ?φει? τα εφαρμ?ζω.Τ?ρα ?σο αφορ? το facebook δεν θα διαφων?σω με αυτ? που γρ?φει? πλην ?μω? εξακολουθε? να ε?ναι το πιο μαζικ? μ?σο το πιο ε?κολο και δε?χνει οικονομικ? δι?τι τα λεφτ? στα πα?ρνει λ?γα-λ?γα και δεν μα? φα?νονται.Συν?χισε για να βοηθ?? και εμ??. ?ταν ?ρθει η ?ρα να ε?σαι σ?γουρο? ?τι θα συνεργαστο?με. Για τον διαγωνισμ? εγ? δεν ?χω καμ?α τ?χη.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看