ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Τι ε?ναι το website usability (ευχρηστ?α ιστοσελ?δα?);

Περιεχ?μενα

Το website usability ? η χρηστικ?τητα ιστοσελ?δα? ? ευχρηστ?α ιστοσελ?δα? αποτελε? μ?ρο? του ευρ?τερου ?ρου “εμπειρ?α χρ?στη” στα αγγλικ? ονομ?ζεται με τα αρχικ? UX ? User Experience και αναφ?ρεται στην ευκολ?α πρ?σβαση? ? χρ?ση? εν?? προ??ντο? ? μια? ιστοσελ?δα?.

Το επ?πεδο τη? ευχρηστ?α? ξεκιν?ει απ? τον σχεδιασμ? μια? υπηρεσ?α? και εν?? προ??ντο?. Στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση απ? τον σχεδιασμ? μια? ιστοσελ?δα? και διαβαθμ?ζεται αν?λογα με το π?σο ε?χρηστη ε?ναι ? ?χι σε δι?φορα επ?πεδα.

Τι μπορε? να σημα?νει η ευχρηστ?α ιστοσελ?δα? (website usability);

Ο ?ρο? ευχρηστ?α ιστοσελ?δα? ? web usability μπορε? να σημα?νει δι?φορα πρ?γματα ?πω?:

 • Αποτ?λεσμα – η ιστοσελ?δα ε?ναι ε?χρηστη ? δεν ε?ναι ε?χρηστη
 • Μια διαδικασ?α ? λειτουργ?α μια? ιστοσελ?δα?, η οπο?α λ?γεται ?τι ?χει χρηστοκεντρικ? σχεδιασμ? (user-centered design)
 • ?να σ?νολο τεχνικ?ν ? μια τεχνικ? ?πω? η παρατ?ρηση τη? ευχρηστ?α? μια? ιστοσελ?δα? ? το τεστ ευχρηστ?α?
 • Μια φιλοσοφ?α στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων ?που να ικανοποιο?νται οι αν?γκε? του τελικο? χρ?στη

Γιατ? η ευχρηστ?α μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι τ?σο σημαντικ?;

WEB-USABILITY

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο που ε?χα γρ?ψει σχετικ? με Τα 4 συστατικ? τη? σωστ?? δομ?? μια? ιστοσελ?δα?, ε?χα αναφερθε? στην ευχρηστ?α μια? ιστοσελ?δα? ω? παρ?γοντα SEO.

Και αυτ? η ?ποψη ?τι ?ντω? η Google, μετ? απ? τ?σα χρ?νια προσαρμογ?ν και αλλαγ?ν στον αλγ?ριθμο τη? κατ?φερε με τα συστ?ματα τεχνητ?? νοημ0σ?νη? να καταλαβα?νει και το π?σο ε?χρηστο? ε?ναι ο σχεδιασμ?? μια? ιστοσελ?δα? και το κατ? π?σο ε?κολο ?να? χρ?στη? βρ?σκει αυτ? που θ?λει μ?λι? μπει στην ιστοσελ?δα σα?.

?ρα ?σο πιο ε?χρηστη ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? σ?μερα, τ?σο πιο ψηλ? θα εμφαν?ζεται στη Google.

Ο στ?χο? κ?θε προγραμματιστ? και κατασκευαστ? ιστοσελ?δων θα πρ?πει να ε?ναι να δημιουργ?σει μια ιστοσελ?δα ?σο το δυνατ?ν πιο ε?χρηστη για τον τελικ? χρ?στη.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να ?χει και βασικ?? γν?σει? SEO ?στε να μην κ?νει μοιρα?α λ?θη στο design που θα καταστρ?ψουν την μελλοντικ? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? που θα τη? στερ?σουν να πετ?χει τι? καλ?τερε? δυνατ?? θ?σει? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Π?? η Google αναγνωρ?ζει την ευχρηστ?α μια? ιστοσελ?δα?;

SEARCH-CONSOLE-ERRORS-1

Μ?νημα για κ?ποιο πρ?σθετο που δεν ?χει συμβατ?τητα με τι? κινητ?? συσκευ??.

Το Google Search Console, η κονσ?λα αναζ?τηση? τη? Google, τ?ρα ε?ναι σε θ?ση να διαβ?ζει τα λ?θη στον σχεδιασμ? μια? ιστοσελ?δα? και να σα? στ?λνει μην?ματα στο email σα? για να τα διορθ?σετε.

Αν και τα περισσ?τερα σφ?λματα στο Search Console που αφορο?ν τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι μικρ? και πτα?σματα, γιατ? η Google τα καταπ?νει και δεν τα λαμβ?νει υπ?ψιν τη?, ?μω? φα?νεται ?τι ?χει κ?ποιε? βασικ?? αρχ?? η ?δια που λαμβ?νει υπ?ψιν τη? σχετικ? με την ευχρηστ?α μια? ιστοσελ?δα?.

Προσοχ? λοιπ?ν να μην αναλωθε?τε σε ?να ατ?ρμονο πινγκ πονγκ με τη Google ?πω? κ?νουν μερικο? για να διορθ?σουν ?να λ?θο? στο μενο? ? μια μικρ? γραμματοσειρ?? σε μια εσωτερικ? σελ?δα.

Αν και η Google ε?ναι μια μηχαν?, μπορε? ο αλγ?ριθμο? τη? να καταλ?βει μηχανιστικ? π?σο ε?χρηστη ε?ναι μια ιστοσελ?δα σε σ?γκριση με μια ?λλη και να τη? δ?σει μπ?νου? κατ?ταξη?.

Η Google ?χει γ?νει στρατηγικ?? συνεργ?τη? με την ιστοσελ?δα https://material.io/, προκειμ?νου να βοηθ?σει του? σχεδιαστ?? ιστοσελ?δων να δημιουργ?σουν πιο ε?χρηστε? ιστοσελ?δε?.

Η ιστοσελ?δα Material.io ?χει στ?χο να βοηθ?σει γενικ?τερα του? σχεδιαστ?? υπηρεσι?ν και προ??ντων να δημιουργ?σουν υπηρεσ?ε? και προ??ντα, και ιστοσελ?δε? που παρ?χουν στον χρ?στη υψηλ?τερη και καλ?τερη εμπειρ?α χρ?ση?.

Ποιοι ε?ναι οι 5 παρ?γοντε? τη? ευχρηστ?α? μια? ιστοσελ?δα?;

WEB-USABILITY-paramarketing-LOW

Οι 5 παρ?γοντε? που καθορ?ζουν το web usability ε?ναι:

 • Αποτελεσματικ?τητα – Effectiveness
 • Αποδοτικ?τητα – Efficiency
 • Διαδραστικ?τητα? ? Ικανοπο?ηση – Engaging or Satisfaction of the user
 • Να αντ?χει στα σφ?λματα – Error Tolerant
 • Ε?κολη στη μ?θηση – Easy to Learn

Αποτελεσματικ?τητα – Effectiveness

Αποτελεσματικ?τητα μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι η πληρ?τητα και η ακρ?βεια με την οπο?α οι χρ?στε? επιτυγχ?νουν συγκεκριμ?νου? στ?χου? με την επ?σκεψη του? σε μια ιστοσελ?δα. Καθορ?ζεται ε?ν εξετ?ζονται κατ? π?σο οι στ?χοι του χρ?στη ικανοποι?θηκαν επιτυχ?? και αν η εργασ?α ε?ναι σωστ?.

Για παρ?δειγμα, ?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?να eshop η αποτελεσματικ?τητα τη? ?χει να κ?νει με το π?σοι απ? του? πελ?τε? που θ?λανε να αγορ?σουν το συγκεκριμ?νο προ??ν, καταφ?ρανε να το αγορ?σουν;

Πολλ?? φορ?? η αποτελεσματικ?τητα τη? χρ?ση? μια? ιστοσελ?δα? συγχ?εται με την αποδοτικ?τητα.

Απ? την πλευρ? του ιδιοκτ?τη μια? ιστοσελ?δα?, αποτελεσματικ? ε?ναι μια ιστοσελ?δα που επιτυγχ?νει επακριβ?? τον στ?χο για τον οπο?ο ?χει δημιουργηθε?.

Για παρ?δειγμα ?μα σχεδι?σατε ?να eshop για να μπορε? ο τελικ?? χρ?στη? να κ?νει αγορ?? με ?να κλικ και αυτ? δεν επιτυγχ?νεται γιατ? στην πορε?α κ?νατε την ιστοσελ?δα σα? καρναβ?λι απ? τα πολλ? χρ?ματα, μ?λλον θα πρ?πει να αρχ?σετε να αναθεωρε?τε τι? απ?ψει? σα? για την αποτελεσματικ?τητα τη?.

Αποδοτικ?τητα – Efficiency

Αποδοτικ?τητα μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι το π?σοι π?ροι πρ?πει να αναλωθο?ν για να επιτελεστε? μια εν?ργεια μ?σα σε ?να site.

Για παρ?δειγμα, π?σα κλικ χρει?ζονται για να εγγραφε? κ?ποιο? επισκ?πτη? στη λ?στα σα?;

Π?σα κλικ θα απαιτηθο?ν για να μπορ?σει ?να? χρ?στη? να βρει το προ??ν που ψ?χνει στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα;

?σα λιγ?τερα τα κλικ και η προσπ?θεια του χρ?στη, τ?σο πιο αποδοτικ? το site σα?.

Διαδραστικ?τητα? ? Ικανοπο?ηση – Engaging or Satisfaction of the user

Η διαδραστικ?τητα ?χει να κ?νει με το π?σο ε?πεπτο ε?ναι το web design τη? ιστοσελ?δα? στο μ?τι, ?μα προκαλο?ν τα χρ?ματα και η επιλογ? του γραφικο? περιβ?λλοντο? τον χρ?στη στο να με?νει παραπ?νω και να δει περισσ?τερα μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

Στο Paramarketing προσπαθο?με π?ντα να χρησιμοποι?σουμε στον σχεδιασμ? μια? ιστοσελ?δα? τα λιγ?τερα δυνατ? χρ?ματα και να αξιοποι?σουμε σωστ? τι? παλ?τε? χρωμ?των για να μην κουρ?ζεται το μ?τι.

Να αντ?χει στα σφ?λματα – Error Tolerant

Στο πανεπιστ?μιο, πριν πολλ? χρ?νια, ε?χαμε κ?νει ?να μ?θημα για το πληροφοριακ? σ?στημα των McDonalds, το οπο?ο μπορο?σε να το χειριστε? ο κ?θε υπε?θυνο? καταστ?ματο? McDonalds και το οπο?ο ?ταν απ? τον σχεδιασμ? του idiotproof!

?ταν σχεδιασμ?νο δηλαδ? να αντ?χει στου? ηλ?θιου? ? σε αυτο?? που δεν ε?χαν ιδ?α καθ?λου απ? πληροφορικ? και υπολογιστ??.

Η ερ?τηση τ?ρα ε?ναι: Ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? idiotproof;

Αυτ? την ερ?τηση ?θελα να την κ?νω εδ? και πολλ? χρ?νια, και επιτ?λου? μου δ?θηκε η ευκαιρ?α σ?μερα!

?σο πιο idiotproof ε?ναι η ιστοσελ?δα σα?, τ?σο πιο καλ? θα π?ει στο SEO και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Σχετικ? με την ανοχ? τη? ιστοσελ?δα? σα? στα σφ?λματα, θα πρ?πει να προσ?ξετε να ?χετε ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερο και πολ?πλοκο κ?δικα στην ιστοσελ?δα σα?. Το μ?νιμαλ design δεν ε?ναι μ?νο τ?ση, αλλ? βασικ? αρχ? για να αποφε?γονται τα πολλ? λ?θη στην χρ?ση μια? ιστοσελ?δα?.

?μα δεν ?χετε υπερβολικ? πολλ?? επιλογ?? στον τελικ? χρ?στη, το πιθαν?τερο ε?ναι να βρει αυτ? που θ?λει χωρ?? να κ?νει λ?θη στην πλο?γηση.

Απ? την ?ποψη του κατασκευαστ?, ?μα κατασκευ?ζετε ?να website σε WordPress θα πρ?πει να εγκαταστ?σετε τα ελ?χιστα πρ?σθετα και φυσικ? το θ?μα που επιτυγχ?νει τον σκοπ? του με τον λιγ?τερο δυνατ? κ?δικα.

Τα multipurpose themes, δεν ε?ναι και οι καλ?τερε? επιλογ?? σε αυτ?ν την περ?πτωση, αφο? διαθ?τουν ενσωματωμ?να πολλ? περισσ?τερα στοιχε?α απ? ?σα χρει?ζονται στον τελικ? χρ?στη και εκτ?? αυτο? ?χουν αυξημ?νε? πιθαν?τητε? στο να π?σουν σε περισσ?τερα σφ?λματα λ?γω πολυπλοκ?τητα?.

Ε?κολο στη μ?θηση – Easy to Learn

Π?σο ε?κολη ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? στο να την μ?θει ο τελικ?? χρ?στη?;

Π?σο ε?κολα μπορε? κ?ποιο? να θυμηθε? τα β?ματα που ?κανε για να εγγραφε? σε μια ιστοσελ?δα ? να αγορ?σει κ?τι απ? αυτ?ν;

Προσοχ? γιατ? ?σο πιο ε?κολη στη μ?θηση τη? ε?ναι μια ν?α ιστοσελ?δα, τ?σο πιο ε?χρηστη ε?ναι και τ?σο πιο πολλ?? πιθαν?τητε? ?χει για να κερδ?σει την αγ?πη του κοινο? και την αγ?πη των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Ποια ε?ναι η πιο ε?χρηστη ιστοσελ?δα παγκοσμ?ω?;

GOOGLE-EYXRISTIA

Το πιο ε?χρηστο site παγκοσμ?ω? δεν ε?ναι ?λλο απ? αυτ? τη? Google!

Πιστε?ω ?τι ?σοι δεν το ?χετε καταλ?βει ακ?μα, να το καταλ?βατε με την παραπ?νω εικ?να.

Η ιστοσελ?δα? τη? Google με το ?να πεδ?ο αναζ?τηση? κ?τω απ? το λογ?τυπο, τα δ?ο κουμπι? και το τερ?στιο λευκ? που τα περιβ?λει ε?ναι ?σω? το καλ?τερο παρ?δειγμα ευχρηστ?α?. Και σει? θ?λετε να β?λετε και ?λλα γραφικ? και φωτογραφ?ε? στο slider τη? πρ?τη? σελ?δα?; Ζονκ!

Πω? επιτυγχ?νεται η καλ?τερη ευχρηστ?α μια? ιστοσελ?δα?;

Η ευχρηστ?α πολλ?? φορ?? εμπλ?κεται με την καλ? την ?ννοια με την Αναγνωσιμ?τητα (Readability) και την Προσβασιμ?τητα (Accessibility) μια? ιστοσελ?δα?, γιατ? η ευχρηστ?α π?ει αγκαλι? με τα 2 παραπ?νω, και τα τρ?α μαζ? αποτελο?ν ?να ερωτικ? τρ?γωνο που θα πρ?πει να ικανοποι?σει τον τελικ? χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? σα? στο ?πακρο.

Θα ?θελα για να σα? διευκολ?νω να σα? δ?σω 7 βασικ?? συμβουλ?? πιο πρακτικ?? απ? το προηγο?μενο θεωρητικ? σκ?λο? για να μπορ?σετε να βελτι?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο την ευχρηστ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? (web usability).

Θυμηθε?τε ?τι ο στ?χο? σα? ε?ναι η δημιουργ?α μια? απρ?σκοπτη? και ικανοποιητικ?? εμπειρ?α? για του? χρ?στε? που θα επισκεφτο?ν την ιστοσελ?δα σα?.

1 Βελτι?στε την αναγνωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?

Για την αναγνωσιμ?τητα θα μιλ?σουμε περαιτ?ρω σε επ?μενο ?ρθρο, οπ?τε με?νετε συντονισμ?νοι κ?νοντα? εγγραφ? στο δωρε?ν εκπληκτικ? SEO Newsletter του Paramarketing για να μαθα?νετε πρ?τοι ?λα εκε?να τα μυστικ? και τι? στρατηγικ?? που χρει?ζεται να κ?νετε για να κερδ?σετε την πρ?τη θ?ση στη Google πριν του? ανταγωνιστ?? σα?.

Για να μ?θουμε περισσ?τερα για την αναγνωσιμ?τητα, θα καταφ?γουμε κατευθε?αν στην πηγ? που δεν ε?ναι ?λλη απ? την ?δια τη Google.

Στην σχετικ? παρ?γραφο για την ευκολ?α αν?γνωση? μια? ιστοσελ?δα?, η ?δια η Google μα? δ?νει τι? παρακ?τω συμβουλ??:

 1. Δημιουργ?στε μικρ? κε?μενα για να βοηθ?σετε στην αν?χνευση του κειμ?νου απ? το αισθητ?ριο ?ργανο του ματιο?. Για παρ?δειγμα, ξεχωριστ?? παραγρ?φου?, δημιουργ?α επικεφαλ?δων και λ?στε? με κουκ?δε?. Η μορφοπο?ηση με κουκκ?δε? και αρ?θμηση ε?ναι κ?τι που επικροτε? η Google και αποτελε? υποπαρ?γοντα κατ?ταξη?.
 2. Χρησιμοποι?στε μικρ?τερε? προτ?σει?. Προσπαθ?στε να χρησιμοποι?σετε λιγ?τερε? απ? 26 λ?ξει? αν? πρ?ταση.
 3. Δ?στε τον ορισμ? για τα ακρων?μια και τι? συντομογραφ?ε? κατ? την πρ?τη χρ?ση ακ?μα και αν χρησιμοποιο?νται σπ?νια.
 4. Χρησιμοποι?στε παρ?μοιε? δομ?? γραφ?? για παρ?μοια πρ?γματα. Για παρ?δειγμα, ξεκιν?στε κ?θε λ?στα με την ?δια μορφ?.
 5. Τοποθετ?στε διακεκριμ?νε? και σημαντικ?? πληροφορ?ε? μια? παραγρ?φου στην πρ?τη πρ?ταση για να βοηθ?σετε στην αν?χνευση, εδ? εννοε? την γρ?γορη αν?γνωση ? το scan reading.

Η αναγνωσιμ?τητα μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι και αυτ? απ? μ?νη τη? παρ?γοντα? SEO.

2 Βελτι?στε την προσβασιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?

Η Google ?χει αφιερ?σει ολ?κληρο π?ρταλ ( π?λη περιεχομ?νου ) σχετικ? με την προσβασιμ?τητα μια? ιστοσελ?δα? ? εφαρμογ?? στο ?ντερνετ.

Η πρ?τη φρ?ση στην π?λη τη? Google για την προσβασιμ?τητα ε?ναι ?τιαυτ? τη στιγμ? υπ?ρχουν π?νω απ? 1 δισεκατομμ?ριο ?τομα με κ?ποια μορφ? αναπηρ?α? ? δυσκολ?α?. -Μην ανησυχε?τε, δεν ε?στε οι μ?νοι στον κ?σμο που κλ?νετε στον ?πνο χωρ?? να το π?ρετε χαμπ?ρι ? που βρωμ?νε τα π?δια σα?-.

Το ?να ?βδομο του πληθυσμο? π?σχει απ? κ?τι που το εμποδ?ζει να ?χει πλ?ρη πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα σα?. Για παρ?δειγμα μπορε? κ?ποιο? να ?χει δυσλεξ?α, μαθησιακ?? δυσκολ?ε?, προβλ?ματα διαταραχ?? προσοχ??, πρεσβυωπ?α κτλ.

Κ?ποιο? κακ?? μαθητ?? στο σχολε?ο μπορε? εν? να ?ταν παν?ξυπνο? να ?πασχε χωρ?? να το γνωρ?ζει αυτ?? ? ο δ?σκαλο? του απ? δυσλεξ?α ? κ?τι παρ?μοιο.

Η ?δια η Google ?χει δημιουργ?σει μια σειρ? μαθημ?των στο Udacity σχετικ? με το τι πρ?πει να κ?νουν οι σχεδιαστ?? ιστοσελ?δων για να πετ?χουν την καλ?τερη δυνατ? προσβασιμ?τητα.

Μερικο? γενικο? καν?νε? για να βελτιωθε? η προσβασιμ?τητα αλλ? και η ευχρηστ?α μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι:

 1. Να ?χετε μεγ?λα κουμπι? πλο?γηση?
 2. Χρησιμοποι?στε μια γραμματοσειρ? που ε?ναι ευαν?γνωστη και ουδ?τερη στο μ?τι
 3. Για του? χρ?στε? του WordPress και γενικ?τερα των ?λλων ιστοσελ?δων, υπ?ρχει το Userway το οπο?ο βελτι?νει την πρ?σβαση σε ?τομα με αναπηρ?α και ?τομα με ειδικ?? αν?γκε?

USERWAY-USABILITY

3 Αξιοποι?στε την χρ?ση του κενο? χ?ρου

Ο κεν?? χ?ρο? σε μια ιστοσελ?δα δεν ε?ναι ?χρηστο? χ?ρο?. Επιτελε? κ?ποιον σκοπ? και ο πρ?το? σκοπ?? του ε?ναι για να προσαρμ?ζεται η ιστοσελ?δα σα? σε διαφορετικ?? οθ?νε? και συσκευ??.

Για αυτ? και υπ?ρχει ο κεν?? χ?ρο? στα πλ?για και στο footer καθ?? και στα περιγρ?μματα μια? ιστοσελ?δα?.

Ο δε?τερο? στ?χο? του κενο? χ?ρου ε?ναι να απομον?σει οτιδ?ποτε ενοχλητικ? μπορε? να αποσπ?σει την προσοχ? του χρ?στη που θ?λει να διαβ?σει ?να κε?μενο σε μια σελ?δα σα? ? να δει ?να προ??ν ? ?να β?ντεο.

Ο ρ?λο? του λευκο? κενο? χ?ρου ε?ναι να δ?σει ?μφαση στο περιεχ?μενο και να ξεκουρ?σει το μ?τι του χρ?στη.

4 Χρησιμοποι?στε λ?γα χρ?ματα στην ιστοσελ?δα σα?

Το καλ?τερο ε?ναι να ?χουμε λευκ? φ?ντο, μα?ρη γραμματοσειρ? για να υπ?ρχει το β?λτιστο κοντρ?στ και ?να χρ?μα για τα link σα?, το μενο? ? τι? κεφαλ?δε?, για παρ?δειγμα κ?κκινο ? μπλε για να ξεχωρ?ζει.

Τα πολλ? χρ?ματα και η μη σωστ? χρ?ση του? δεν βοηθ?νε απ? ?ποψη αισθητικ??, το αντ?θετο, κρ?βουν το πραγματικ? περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? και δυσκολε?ουν τον χρ?στη να βρει αυτ? που θ?λει.

5 Βελτι?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? καθορ?ζει το web usability, γιατ? ?μα μια ιστοσελ?δα δεν φορτ?νει γρ?γορα, μ?λλον δεν θα μπορ?σει ο τελικ?? χρ?στη? να την δει και να με?νει μ?σα σε αυτ?ν.

Σε καν?ναν δεν αρ?σει ?να αργ? site. Μετακινηθε?τε σε ?να πιο γρ?γορο hosting, αφαιρ?στε ?τι δεν χρει?ζεται, φωτογραφ?ε?, γραφικ?, πρ?σθετα και κ?ντε την ιστοσελ?δα σα? πιο γρ?γορη.

6 Καθαρ?στε το μενο? απ? τα περιττ?

?να μενο? που ?χει τα π?ντα, ?λε? τι? σελ?δε?, αν αυτ?? ε?ναι υπερβολικ? πολλ?? δεν ε?ναι και ?τι καλ?τερο για κ?ποιον που μπα?νει πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα σα?.

Μπορε? η ιστοσελ?δα σα? να ?χει 100 σελ?δε?, δεν ε?ναι αν?γκη ?λε? αυτ?? να φα?νονται σε ?να μενο?. Φροντ?στε να υπ?ρχει μια ιεραρχικ? δομ? και αφαιρ?στε ?τι δεν χρει?ζετε ο χρ?στη?.

Φανταστε?τε, π?σο ε?κολα μπορε? κ?ποιο? να πλοηγηθε? στην ιστοσελ?δα σα? απ? το κινητ? ?μα το μενο? ε?ναι εξαιρετικ? φορτωμ?νο;

7 Αφαιρ?στε ?τι ε?ναι διπλ?

Σκοτ?στε τα διπλ?. ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει δ?ο μενο?, ?να στην κεφαλ?δα και ?να στο υποσ?λιδο με σελ?δε? και στοιχε?α που επαναλαμβ?νονται, τ?τε ε?ναι σαν να ?χετε δυο διακ?πτε? για να ανο?ξετε το ?διο φω? στην κρεβατοκ?μαρα.

Boeing-737-300-Cockpit-1

?μα το site σα? θυμ?ζει κ?κπιτ απ? Boeing 737, μ?λλον θα πρ?πει να ε?ναι πιλ?τοι οι τελικο? χρ?στε? για να περιηγηθο?ν!

Το site σα? δεν πρ?πει να μοι?ζει με κ?κπιτ αεροπλ?νου, ?που υπ?ρχουν τα ?δια κουμπι? διπλ? και τριπλ? για λ?γου? ασφαλε?α? και λειτουργικ?τητα?.

Κ?θε πρ?γμα πρ?πει να ?χει μια θ?ση μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? η οπο?α θα πρ?πει να γ?νει γνωστ? στον χρ?στη τη? ?στε να ξ?ρει που βρ?σκεται το κ?θε τι κ?θε φορ?.

Το μοναδικ? ?σω? πρ?γμα που μπορε? να υπ?ρχει δ?ο φορ?? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι η φ?ρμα εγγραφ?? για την λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σα?.

Ελπ?ζω να σα? βο?θησα να αντιληφθε?τε το τι ε?ναι ευχρηστ?α ιστοσελ?δα?, web usability στα αγγλικ? και να καταλ?βατε π?σο σημαντικ? ε?ναι για το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Θα πρ?πει να κ?νετε ?τι μπορε?τε για να βελτι?σετε την ευχρηστ?α του ιστοτ?που σα? ( ?πω? λ?ει και η Google ) για να βελτι?σετε και την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το web usability:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看