ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

TF-IDF

Τι ε?ναι το TF IDF;

Το TF IDF ε?ναι ?να? αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? που χρησιμοποιε? η Google για να κατανο?σει σε β?θο? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?, καθ?? η μηχαν? αναζ?τηση? φα?νεται να επικεντρ?νεται περισσ?τερο στη συχν?τητα των ?ρων που εμφαν?ζονται σε ?να κε?μενο παρ? στη μ?τρηση των λ?ξεων κλειδι?ν.

Στην ουσ?α η Google που ε?ναι μια μηχαν?, χρησιμοποιε? τον αλγ?ριθμο TF IDF ω? ξεχωριστ? παρ?γοντα κατ?ταξη? για να μετρ?σει την σχετικ?τητα μια? ιστοσελ?δα? λαμβ?νοντα? υπ?ψιν την συχν?τητα των ?ρων που εμφαν?ζονται σε αυτ?ν.

Ποιο? ο επιστημονικ?? ορισμ?? του TF IDF;

Εντελ?? τ?ρα για επιστημονικο?? λ?γου? θα σα? αναφ?ρω ?τι το TF IDF ε?ναι το ακρων?μιο τη? αγγλικ?? φρ?ση?: term frequency–inverse document frequency.

Το TF IDF ε?ναι μια αριθμητικ? στατιστικ? που προορ?ζεται να αντικατοπτρ?ζει τη σημασ?α μια? λ?ξη? για ?να ?γγραφο σε μια συλλογ? ? ?να σ?μα κειμ?νων.

Συχν? χρησιμοποιε?ται ω? παρ?γοντα? σταθμ?σεω? στι? αναζητ?σει? αν?κτηση? πληροφορι?ν, εξ?ρυξη? δεδομ?νων σε κε?μενο ( text mining) και μοντελοπο?ηση? χρηστ?ν. Η τιμ? tf-idf αυξ?νεται αναλογικ? με το π?σε? φορ?? εμφαν?ζεται μια λ?ξη στο ?γγραφο και αντισταθμ?ζεται απ? τον αριθμ? των εγγρ?φων στο σ?μα που περι?χουν τη λ?ξη, γεγον?? που βοηθ? να εξ?γει ποιε? λ?ξει? εμφαν?ζονται πιο συχν? γενικ? σε ?να ?γγραφο.

Το tf-idf ε?ναι ?να απ? τα πιο δημοφιλ? σχ?ματα σταθμ?σεων σ?μερα αφο? ?δειξε ?τι το 83% των συστημ?των αναζ?τηση? που βασ?ζονται σε κε?μενο στι? ψηφιακ?? βιβλιοθ?κε? χρησιμοποιο?ν το tf-idf.

Οι παραλλαγ?? του σχεδ?ου στ?θμιση? tf-idf χρησιμοποιο?νται συχν? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ω? κεντρικ? εργαλε?ο για τη βαθμολ?γηση και την ταξιν?μηση τη? συν?φεια? εν?? εγγρ?φου σε σ?γκριση με ?να ερ?τημα χρ?στη.

Το tf-idf μπορε? να χρησιμοποιηθε? με επιτυχ?α για φιλτρ?ρισμα των νεκρ?ν ? ?κυρων λ?ξεων ( stop words ) σε δι?φορε? παραγρ?φου? του κειμ?νου, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? περ?ληψη? του κειμ?νου και του π?νακα περιεχομ?νων.

Μια απ? τι? απλο?στερε? λειτουργ?ε? κατ?ταξη? υπολογ?ζεται με ?θροιση του tf-idf για κ?θε ?ρο αναζ?τηση?. Π?νω σε αυτ? το μοντ?λο αναζ?τηση? ?χουν στηθε? πολλ?? πιο εξελιγμ?νε? λειτουργ?ε? κατ?ταξη?.

Το TF IDF και η Google

Η Google χρησιμοποιε? τον αλγ?ριθμο τη? που ε?ναι μια μηχαν? για να μπορ?σει να ανιχνε?σει ?λου? του? ?ρου? αναζ?τηση? που υπ?ρχουν σε μια σελ?δα απ? την ιστοσελ?δα σα? καθ?? και σε ?λο το site σα? αφαιρ?ντα? τι? λεγ?μενε? stop words που ε?ναι λ?ξει? που δεν χρησιμοποιο?νται ω? λ?ξει? κλειδι? για να καταλ?βει τη συν?φεια τη? συγκεκριμ?νη? σελ?δα?.

Α? μην ξεχν?με ?τι η συν?φεια ? η σχετικ?τητα ε?ναι ?να? απ? του? 2 μεγαλ?τερου? παρ?γοντε? κατ?ταξη?.

Οι νεκρ?? λ?ξει? ( stop words) ε?ναι το και, οι σ?νδεσμοι, τα ?ρθρα, κτλ.

Η Google χρησιμοποιε? το TF IDF στην? αυτοματοποιημ?νη αν?λυση κειμ?νου και ε?ναι πολ? χρ?σιμο για τη βαθμολ?γηση λ?ξεων στου? αλγ?ριθμου? μηχανικ?? μ?θηση? για την επεξεργασ?α φυσικ?? γλ?σσα? (NLP ? Natural Language Processing).

Ω? συμπ?ρασμα εξ?γουμε το γεγον?? ?τι ?μα δεν ?χετε περιεχ?μενο το οπο?ο θα ε?ναι πλο?σιο σε λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? ?χουν συν?φεια με την βασικ? σα? λ?ξη κλειδ? και το θ?μα τη? σελ?δα? σα?, μ?λλον δεν θα βοηθ?σετε την Google να κατατ?ξει σωστ? την ιστοσελ?δα σα?.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να καταλ?βουμε ?τι ο αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ναι απλ?? ?να? αλγ?ριθμο? και μπορε? ε?κολα να εξαπατηθε?, να μπερδευτε? και να κ?νει λ?θη ακ?μα και στα πιο απλ? πρ?γματα.

Τι προτε?νει η Google σχετικ? με το TF IDF;

Μ?σω τη? συν?ντευξη? τη? με τον εκπρ?σωπο τη? John Mueller, η Google δεν θεωρε? ?τι θα πρ?πει να ασχοληθο?με ιδια?τερα με την αν?λυση του TF IDF μια? ιστοσελ?δα? γιατ? το TF IDF ε?ναι μ?νο ?να? παρ?γοντα? μ?τρηση?, τον οπο?ο δεν γνωρ?ζουμε ?λοι εμε?? π?σο σταθμ?ζει η Google.

Αντ? να ασχολο?μαστε με τ?τοιου ε?δου? αναλ?σει?, ο ?διο? προτε?νει να ασχοληθο?με περισσ?τερο στον να κ?νουμε την ιστοσελ?δα μα? χρησιμ?τερη για του? χρ?στε? μα? και του? υποψ?φιου? πελ?τε? μα?, παρ?χοντα? καλ?τερο περιεχ?μενο.

Με αυτ?ν τον τρ?πο θα στε?λουμε τα απαρα?τητα σ?ματα στη Google, που ?δη ?χει πλ?ρη πρ?σβαση στα στοιχε?α χρ?ση? τη? ιστοσελ?δα? μα? μ?σω των Google Analytics να κρ?νει για το που θα πρ?πει να κατατ?ξει την ιστοσελ?δα μα?.

?λλωστε, το TF IDF ε?ναι ?να πολ? παλι? εργαλε?ο μ?τρηση? των λ?ξεων κλειδι?ν και των ?ρων αναζ?τηση? και σ?μερα ?χει εξελιχθε? π?ρα πολ? με ν?ου? αλγ?ριθμου? τεχνητ?? νοημοσ?νη?.

Ποια εργαλε?α υπ?ρχουν για την μ?τρηση του TF IDF;

Υπ?ρχουν δεκ?δε? εργαλε?α για την μ?τρηση του TF IDF, ?μω? το καλ?τερο, πληρ?στερο και ακριβ?στερο εργαλε?ο ε?ναι το Website Auditor απ? το SEO Powersuite.

TF-IDF-TOOLS

Μπορε? να ε?ναι πληρωμ?νο εργαλε?ο και να απαιτε?τε η αγορ? συνδρομ??, ?μω? πιστ?ψτε με αξ?ζει τον κ?πο γιατ? το Website Auditor μπορε?τε να το χρησιμοποι?σετε για π?ρα πολλ?? χρ?σει? εκτ?? απ? το TF IDF.

Αφο? λοιπ?ν το ανο?ξετε και δημιουργ?σετε ?να ν?ο πρ?τζεκτ, θα πρ?πει να π?τε στο εργαλε?ο TF-IDF για να δε?τε μ?νοι σα? την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν που ?χετε ?δη χρησιμοποι?σει μ?σα σε μια σελ?δα ? σε ολ?κληρο το site σα?.

Π?τε ε?ναι χρ?σιμο το TF IDF;

Το TF IDF ε?ναι χρ?σιμο μ?νο σε 2 βασικ?? περιπτ?σει?:

  • ?ταν ξεφε?γετε απ? το θ?μα ?ταν γρ?φετε, για παρ?δειγμα πρ?πει να γρ?ψετε και το ν?ο BMW 116 και αντ? για αυτ? γρ?φετε για το Mercedes A 160 και
  • ?ταν φτ?νετε στο σημε?ο που η πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν ξεπερν?ει τα ?ρια του spam και μιλ?με για keyword staffing, ? υπερβελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων (overoptimization).

Στην πρ?τη περ?πτωση θα πρ?πει να δε?τε ποιον ?ρο αναζ?τηση? στοχε?ετε και τι ?χετε γρ?ψει στην πραγματικ?τητα και κατ? επ?κταση τι θα πι?σει η Google στην αναζ?τηση.

Στην δε?τερη περ?πτωση συμβα?νει το αντ?θετο, με το να ?χω γρ?ψει τα π?ντα για ?να θ?μα και να ?χω υπερβελτιστοποι?σει τα π?ντα, να ?χω αναφ?ρει τον ?ρο αναζ?τηση? δεκ?δε? φορ?? ?σκοπα και σε κ?θε εκδοχ? του που το κε?μενο δεν μοι?ζει να ε?ναι ανθρωπ?νω? φυσικ?.

Για παρ?δειγμα, ?μα θ?λω να γρ?ψω για τι? μπλε παπαρο?νε?, και αρχ?ζω το κε?μενο:

Ε?δα στον ?πνο μια μπλε παπαρο?να και μ?λι? ξ?πνησα βρ?κα στο κομοδ?νο μου μια μπλε παπαρο?να και ε?πα τι ωρα?α μπλε παπαρο?να…κτλ

Το χουμε παπαρουνι?σει το θ?μα απ? την πρ?τη γραμμ?.

Μα? χρει?ζεται το TF IDF;

Προσωπικ? δεν ?χω χρησιμοποι?σει ποτ? αυτ? το εργαλε?ο για να μετρ?σω την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? ? για να κ?νω εντ?? σελ?δα βελτιστοπο?ηση. Ο λ?γο?; πολ? εξειδικευμ?νο εργαλε?ο και δεν χρει?στηκε μ?χρι τ?ρα.

?σω? στο μ?λλον να το χρειαστο?με και μετ? απ? κ?ποια αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google να ανατρ?ξουμε ?λοι πανικ?βλητοι σε αυτ?. Μ?χρι σ?μερα ?μω? θεωρ? ?τι θα πρ?πει να αξιοποι?σετε περισσ?τερο τον πολ?τιμο χρ?νο σα? στην δημιουργ?α μ0ναδικο? και ποιοτικο? περιεχομ?νου παρ? να πα?ζετε με εκλεπτυσμ?να εργαλε?α SEO.

Ποιοι χρησιμοποιο?ν το TF IDF στον χ?ρο του SEO;

Γνωρ?ζω αρκετο?? ειδικο?? απ? την κοιν?τητα SEO που για εγκυκλοπαιδικο?? λ?γου? ? και για λ?γου? πειραματισμο? θ?λησαν να δοκιμ?σουν μ?πω? και βρ?καν κ?τι που δεν ?χουν βρει οι ?λλοι και καταφ?ρουν να νικ?σουν τον ανταγωνισμ? ?στω και λ?γο.

Προσωπικ? δεν θεωρ? ?τι χρει?ζεται τ?σο το TF IDF εφ?σον διατηρ?σουμε την πυκν?τητα των βασικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν μα? σε ?να ανθρωπ?νω? φυσικ? επ?πεδο, α? πο?με στο 1% περ?που, ?στε και να καταλαβα?νει η Google που ε?ναι μια μηχαν? για το περ? τ?νο? πρ?κειται μια σελ?δα απ? την ιστοσελ?δα μα?, αλλ? και να μπορε? ο κ?σμο? να διαβ?σει αυτ? τη σελ?δα και να καταλ?βει ?τι ?χει γραφτε? απ? ανθρ?πινο χ?ρι.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το TF IDF:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看