ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google

Τι ε?ναι το SEO και οι πιο πετυχημ?νε? τεχνικ??;

Το SEO ε?ναι μια πολυσυζητημ?νη ?ννοια η οπο?α ?κανε την εμφ?νιση τη? αμ?σω? μετ? τη δημιουργ?α τη? πρ?τη? μεγ?λη? και ολοκληρωμ?νη? μηχαν?? αναζ?τηση?, τη? Google, απ? το 1998 και κατ?πιν ?χει π?ρει επ?σημα σ?ρκα και οστ? μετ? την επικρ?τηση τη? Google απ? το 2003 και μετ?.

Σ?μερα ευθ?νεται για το μεγαλ?τερο μ?ρο? των πωλ?σεων και τη? επιτυχ?α? μια εταιρε?α? ? μια? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ.

Τι ε?ναι ?μω? το SEO;?

Διαβ?στε παρακ?τω.

[wp-faq-schema]

 

Δε?τε περισσ?τερα για του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google.

ΤΙ-ΕΙΝΑΙ-ΣΕΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-1

Ο αλγ?ριθμο? τ?ρα τη? Google αποτελε?ται απ? περισσ?τερου? απ? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? και δεν ε?ναι ?λλο? παρ? ?να πολ?πλοκο μαθηματικ? μοντ?λο που ευρετηρι?ζει και ταξινομε? ιστοσελ?δε? στον δε?κτη τη? ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? δηλαδ? που βλ?πουμε ?ταν κ?νουμε μια αναζ?τηση στη Google δεν ε?ναι αποτελ?σματα σε πραγματικ? χρ?νο αλλ? αποθηκευμ?να αποτελ?σματα σε ?ναν σκληρ? δ?σκο κ?ποιου υπερυπολογιστ? τα οπο?α καλο?νται απ? τον δε?κτη ? την β?ση δεδομ?νων τη? Google.

Αυτ? σημα?νει ?τι απαιτε?ται χρ?νο? για να ταξινομηθε? μια ν?α και φρ?σκια ιστοσελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και συν?θω? απαιτο?νται απ? μερικ?? ?ρε? ?ω? και 15 ημ?ρε? για να ολοκληρωθε? ?λη η διαδικασ?α τη? ταξιν?μηση?.

Το ερ?τημα τ?ρα που δημιουργε?ται ε?ναι διπλ? ?πω?:

  • πω? κ?νω να εμφαν?ζεται?το site μου στη Google αρχικ? και κατ?πιν
  • πω? ανεβ?ζω την ιστοσελ?δα μου στη Google.

Για να απαντηθο?ν τα 2 αυτ? ε?λογα ερωτ?ματα, διαβ?στε παρακ?τω.

Τεχνικ?? SEO

ti-einai-to-seo

Αφο? δ?σαμε τον ορισμ? για το ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SEO, π?με στι? τεχνικ?? του.

Το SEO ? η βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?χει πολλ? μυστικ? ?μω? για να τα β?λουμε σε μια σειρ?, χωρ?ζεται σε εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση (On Page SEO) και σε εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση (Off Page SEO).

Παρακ?τω θα αναλ?σουμε ποιε? ε?ναι οι πιο ορθ?? τεχνικ?? SEO για να ανεβε?τε στη Google χωρ?? να αντιμετωπ?σετε προβλ?ματα απ? την ?δια τη Google και χωρ?? να χρειαστε? να χρησιμοποι?σετε περ?εργα τρυκ? που ?σω? να θ?σουν σε κ?νδυνο τη? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τεχνικ?? SEO και εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων

Η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση αποτελε?ται απ? ?λα αυτ? που χρει?ζονται για να γ?νουν εντ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να ευθυγραμμιστε? αυτ? με τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google, εν? η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση αποτελε?ται απ? ?λα αυτ? που χρει?ζονται για να γ?νουν εκτ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Το SEO εντ?? σελ?δα? αποτελε?ται δηλαδ? απ? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, τα κε?μενα, τι? φωτογραφ?ε?, του? τ?τλου? τη? ιστοσελ?δα?, του? μ?νιμου? συνδ?σμου?, τα λεγ?μενα permalinks, ? slugs, τον κ?δικα, την φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? το domain name και ?λα εκε?να τα χαρακτηριστικ? που ?χουν να κ?νουν με ?λα τα πρ?γματα που βρ?σκονται μ?σα στο site σα?.

Εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων

Το SEO εκτ?? σελ?δα? ?χει να κ?νει με ?λα τα πρ?γματα που βρ?σκονται εκτ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? και επηρε?ζουν ?μω? την κατ?ταξη τη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? τα social media signals, τα backlinks, ο ρυθμ?? α?ξηση? των backlinks, τα local citation κτλ.

To SEO εκτ?? σελ?δα? και ειδικ?τερα τα backlinks ευθ?νονται για το 70% των αποτελεσμ?των σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ε?ναι καθοριστικ? για την πορε?α σα? και την ?νοδο τη? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ακ?μα και για τι? πιο ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Η νουμ?ρο ?να τεχνικ? SEO: Δημιουργ?α κορυφα?ου περιεχομ?νου

Σ?γουρα θα περιμ?νατε σε αυτ? το ?ρθρο που ε?ναι γραμμ?νο σχετικ? με το SEO και τι? τεχνικ?? SEO, να δε?τε δι?φορα κ?λπα και μυστικ? που θα ε?ναι τεχνικ?? φ?σεω?.

Το αντ?θετο φ?λοι μου, θα σα? μιλ?σω για την νο?μερο ?να ασφαλ? τεχνικ? SEO που αλλι?? λ?γεται και White Hat SEO που δεν ε?ναι ?λλη απ? την δημιουργ?α περιεχομ?νου.

H Google ταξινομε? περιεχ?μενο και ?χι κεν?? ιστοσελ?δε?. Οπ?τε, για να βγε?τε με δι?φορε? λ?ξει? κλειδι? και φρ?σει? κλειδι? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα πρ?πει πρ?τα να δημιουργ?σετε το περιεχ?μενο που ζητ? ο χρ?στη?.

Ο χρ?στη? εδ? ε?ναι ο υποψ?φιο? πελ?τη? σα? και θα πρ?πει πρ?τα να ικανοποι?σετε την αν?γκη του για πληροφ?ρηση σχετικ? με τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Π?? θα δημιουργ?σετε τ?ρα ποιοτικ?, μοναδικ? και π?νω απ? ?λα χρ?σιμο περιεχ?μενο;

Απλ?.

Θα πρ?πει να δε?τε τι υπ?ρχει αυτ? την στιγμ? στη Google σχετικ? με τον ?ρο αναζ?τηση? τον οπο?ο ψ?χνεται, να βρε?τε τα 10 πρ?τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και μετ? να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο καλ?τερο απ? το ?δη υπ?ρχον.

?ταν λ?με καλ?τερο περιεχ?μενο, εννοο?με ?τι θα πρ?πει να πληρο? τα τρ?α παρακ?τω βασικ? κριτ?ρια:

  • Να ε?ναι απολ?τω? χρ?σιμο για τον τελικ? χρ?στη και υποψ?φιο πελ?τη
  • Να ε?ναι πρωτ?τυπο
  • Να ?χει μ?γεθο? ? μ?κο? 2.000 λ?ξει? περ?που κατ? ελ?χιστο

Παρ?λληλα, σημαντικ? ρ?λο πα?ζει και η μορφοπο?ηση του περιεχομ?νου. Θα πρ?πει να ?χει σωστ? παραγραφοπο?ηση, εικ?νε?, διαγρ?μματα, κουκ?δε? και αρ?θμηση και να ?χει μια λογικ? σειρ?.

Καλ? θα ?ταν να ε?ναι γραμμ?να τα ?ρθρα σα? σε μορφ? ερωτ?σεων και απαντ?σεων οι οπο?ε? θα απαντ?νε με ακρ?βεια και σαφ?νεια στι? πιο δημοφιλε?? ερωτ?σει?-αναζητ?σει? των υποψ?φιων πελατ?ν σα?.

Τ?ρα, πολλο? απ? εσ?? που δεν ?σασταν καλο? στην ?κθεση ? στο γρ?ψιμο σ?γουρα θα μου πε?τε ?τι το να γεμ?σετε 2.000 λ?ξει? με κε?μενα ε?ναι λ?γο δ?σκολο γιατ? δεν ε?στε ο Σεφ?ρη? και δεν το ?χετε με το γρ?ψιμο.

Δεν πειρ?ζει, μπορε?τε να αναθ?σετε το γρ?ψιμο στου? ειδικο?? που ξ?ρουν να γρ?φουν τα σωστ? κε?μενα για την ιστοσελ?δα σα?. Αυτο? ε?ναι επαγγελματ?ε? κειμενογρ?φοι που θα αναλ?βουν να γρ?ψουν τα καλ?τερα κε?μενα για την επαγγελματικ? σα? ιστοσελ?δα που ε?ναι φιλικ? προ? τη Google.

To copywriting ? η κειμενογρ?φηση ε?ναι μια υψηλ? αμειβ?μενη υπηρεσ?α στην Αμερικ? και ε?ναι το ?λφα και το ωμ?γα στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

?σο πιο χρ?σιμο και περιεκτικ? ε?ναι το κε?μενο σα? τ?σο πιο υψηλ? βαθμολογε?τε απ? τη Google απ? ?ποψη UX, ? εμπειρ?α? του χρ?στη και φυσικ? μετ? μ?λι? κουμπ?σουν και τα backlink που θα δημιουργ?σουμε στην πορε?α, θα αρχ?σουν οι ιστοσελ?δε? μα? να βγα?νουν στην αρχ? δειλ? δειλ? και μετ? με πιο σταθερ? ανοδικ? β?ματα στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Προσοχ? μην π?σετε στο σφ?λμα να γρ?ψετε 2.000 λ?ξει? χωρ?? να υπ?ρχει κ?ποιο ν?ημα, απλ?? και μ?νο για να βγε?τε απ? την υποχρ?ωση. Το ?χρηστο περιεχ?μενο δεν θα σα? βοηθ?σει πουθεν? γιατ? απλ?? και μ?νο θα σα? δυσφημ?σει στο κοιν? σα? και καν?να? δεν θα θ?λει να επισκεφτε? ξαν? την ιστοσελ?δα σα? για να δει κ?τι καινο?ριο.

Θα πρ?πει να ε?στε ω? πηγ?, π?νω απ? ?λα αξι?πιστη και αναγνωρ?σιμη και φυσικ? να καλ?πτεται το E-A-T.

Τεχνικ? SEO: Καλλιεργ?στε το EAT σα?

To ΕΑΤ δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να αρχ?σετε να τρ?τε. Μην π?ει ο νου? σα? στο φα?.

Τι ε?ναι το EAT;

Θα πρ?πει λοιπ?ν σ?μφωνα με τη Google να εκπληρ?νεται τα τρ?α κριτ?ρια που θα πρ?πει να ?χουν ?λε? οι πηγ?? περιεχομ?νου και ?λε? οι ιστοσελ?δε? για τη Google. Αυτ? τα τρ?α κριτ?ρια ε?ναι:

  • Expertise – Τεχνογνωσ?α,
  • Authoritativeness – Αυθεντ?α,
  • Trustworthiness Αξιοπιστ?α.

Θα πρ?πει δηλαδ? η ιστοσελ?δα σα? να ?χει την σχετικ? τεχνογνωσ?α για το θ?μα για το οπο?ο μιλ?ει στη Google. Θα πρ?πει δηλαδ? ?μα ε?στε μια ιστοσελ?δα σχετικ? με τα κοσμ?ματα για παρ?δειγμα, να ?χετε κ?ποια γν?ση για αυτ?, για τι? τιμ??, για το τι π?ει σε ποια περ?σταση κτλ.

Αυθεντ?α σημα?νει ?τι ε?ναι ο ειδικ?? στο θ?μα που πραγματε?εστε, ακ?μα και αν ε?στε χομπ?στα?.

Αξιοπιστ?α σημα?νει αυτ? που λ?τε να ισχ?ει και να μην διασπε?ρεται fake news ? να γρ?φετε πρ?γματα που δεν υπ?ρχουν.

Backlinks και SEO

Η πιο διαδεδομ?νη μ?θοδο?, μ?λλον τεχνικ? SEO για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε ε?ναι αυτ? τη? δημιουργ?α? backlinks.

Το SEO και γενικ? μια εκστρατε?α SEO στη Google θα πρ?πει να κρατ?ει απ? τουλ?χιστον 3 μ?νε? και ?νω και ε?ναι η πιο χρονοβ?ρα και πιο επ?πονη διαδικασ?α που μπορε?τε να ακολουθ?σετε για να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα?.

Τα backlinks θα πρ?πει να ε?ναι ποιοτικ? και σχετικ? με την ιστοσελ?δα σα? για να ?χουν κ?ποιον αντ?κτυπο αλλι?? δεν θα σα? κ?νουν και καλ? γιατ? εκτ?? απ? το θετικ? SEO υπ?ρχει το αρνητικ? SEO που τιμωρε?τε με αλγοριθμικ? ποιν? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Γενικ? μιλ?ντα? θα πρ?πει να προσ?χετε στο τι ε?δου? backlinks αποκτ?τε ? δημιουργε?τε για την ιστοσελ?δα σα? αφο? τα περισσ?τερα ?χουν ελ?χιστον ? καθ?λου αντ?κτυπο στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τα backlinks π?νε χ?ρι με χ?ρι με την α?ξηση τη? θ?ση? σα? στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google και θα πρ?πει να ελ?γχονται σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα για να βλ?πετε π?σα ?χετε δημιουργ?σει και π?σα ακ?μα χρει?ζεστε για να φτ?σετε και να ξεπερ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?8 Β?ματα για να βρε?τε, να αναλ?σετε και να κερδ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα? στη Google!

Μπορε? το ?ρθρο να ε?ναι πιθαν?ν λ?γο δ?σκολο για κ?ποιο αρχ?ριο, ?μω? η φιλοσοφ?α των backlinks ε?ναι μ?α:

Θα πρ?πει να ?χετε λ?γο καλ?τερα και λ?γο περισσ?τερα backlinks απ? του? ανταγωνιστ?? σα?.

?τσι μ?νο θα μπορ?σετε να του? ξεπερ?σετε σε κατ?ταξη στη Google και σε ?ποια ?λλη μηχαν? αναζ?τηση? σε Ελλ?δα και εξωτερικ?.

Οι παραπ?νω τρει? τεχνικ?? SEO, το περιεχ?μενο, το EAT και τα backlinks ε?ναι οι πιο βασικ?? τεχνικ?? που ο καθ?να? που ?χει μια ιστοσελ?δα και ?χει τον χρ?νο μπορε? να υιοθετ?σει για να αν?βει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μα δεν μπορε?τε να τηρ?σετε αυτ? τα τρ?α βασικ?, ε?ναι πολ? δ?σκολο να ανεβε?τε στη Google μ?νο με ημ?μτερα, με κ?λπα ? στην χειρ?τερη περ?πτωση κ?νοντα? Black Hat SEO.

To SEO δεν τελει?νει ποτ?

Πολλο? ?σω? να αναρωτι?στε ?μα υπ?ρχει κ?ποιο? γρ?γορο? τρ?πο? για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στη Google ? π?σο καιρ? θα χρειαστε? να κ?νετε SEO ? π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αλλ? και στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Η Google λειτουργε? με κ?ποια διαφορ? φ?ση? σε σ?γκριση με το π?τε κ?νετε κ?ποια καμπ?νια SEO και η φ?ση αυτ? ?χει καθυστ?ρηση συν?θω? απ? 15 ημ?ρε? ?ω? και 3 μ?νε? αν?λογα με το site, την παλαι?τητα του domain name, το domain authority κτλ.

Αυτ? που πρ?πει να ?χετε υπ?ψιν σα? ε?ναι ?τι το SEO δεν τελει?νει ποτ? και καθημεριν? παρουσι?ζονται καινο?ρια πρ?γματα και καινο?ριε? ευκαιρ?ε? που θα πρ?πει να αδρ?ξετε για να προλ?βετε του? ανταγωνιστ?? σα? και να του? κερδ?σετε.

Το SEO ε?ναι μια α?ναη δραστηρι?τητα που δεν θα πρ?πει να την εγκαταλε?ψετε ποτ? γιατ? ?χει τι? καλ?τερε? μετατροπ?? και φυσικ? ?χει την καλ?τερη μορφ? επισκεψιμ?τητα? να προσφ?ρει για το site σα?, την οργανικ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το τι ε?ναι το SEO:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看