ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Τι ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι?;

Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι οι ?ροι αναζ?τηση? που καθορ?ζουν ποιο θα ε?ναι το θ?μα του περιεχομ?νου μια? σελ?δα ? ?ρθρου απ? την ιστοσελ?δα σα?. Απ? την πλευρ? του SEO, ε?ναι οι λ?ξει? και οι φρ?σει? που οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? β?ζουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, που ονομ?ζονται επ?ση? “ερωτ?ματα αναζ?τηση?” ? search queries. Οι λ?ξει? κλειδι? χαρακτηρ?ζονται απ? το περιεχ?μενο, το κε?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, τι? εικ?νε?, τα κε?μενα, τα β?ντεο που ?χετε.

?μα ε?στε διαχειριστ?? μια? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει οι λ?ξει? κλειδι? στη σελ?δα σα? να ε?ναι σχετικ?? με το τι αναζητο?ν οι χρ?στε?. ?σο πιο σχετικ?? ε?ναι με αυτ? που θ?λει ο υποψ?φιο? πελ?τη? σα? τ?σο πιο πολλ?? πιθαν?τητε? υπ?ρχουν να βρουν το περιεχ?μεν? σα? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? ( SERPs).

Γιατ? ε?ναι τ?σο σημαντικ?? οι λ?ξει?-κλειδι?;

Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?? σημαντικ??, επειδ? αποτελο?ν το συνδετικ? κρ?κο μεταξ? του τι ψ?χνει ο κ?σμο? και του περιεχομ?νου που ?χετε δημιουργ?σει για να καλ?ψετε αυτ? την αν?γκη αναζ?τηση?.

Το επ?μενο ερ?τημα τ?ρα ε?ναι ποιο? ε?ναι ο στ?χο? σα? με την σωστ? χρ?ση των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν;

Ο στ?χο? σα? στην κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι να φ?ρετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερη οργανικ? επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα? απ? τι? σελ?δε? αποτελεσμ?των μηχαν?ν αναζ?τηση? (SERP).

Οι λ?ξει?-κλειδι? που επιλ?γετε να στοχε?σετε (ε?ναι για την ακρ?βεια αυτ?? που επιλ?γετε να συμπεριλ?βετε στο περιεχ?μεν? σα?) θα καθορ?σουν π?σο κ?νηση θα π?ρετε στην ιστοσελ?δα σα?.

Αν κατ?χετε ?να κατ?στημα με ρο?χα, για παρ?δειγμα, ?σω? μια ενδιαφ?ρουσα λ?ξη κλειδ? να ?ταν κ?ποια απ? τι? κατηγορ?ε? ειδ?ν, ?πω? γυναικε?α φορ?ματα, βραδιν? φορ?ματα κτλ.

Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι εξ?σου σημαντικ?? τ?σο για τον κ?σμο σα?, την αγορ? σα? στ?χο δηλαδ?, ?σο και για το περιεχ?μεν? σα?, γιατ? θα πρ?πει να ταυτ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? που θα χρησιμοποι?σετε στο περιεχ?μενο σα? με αυτ?? που ψ?χνει ο τελικ?? χρ?στη?.

Θα πρ?πει δηλαδ? να μαντ?ψετε την πρ?θεση του χρ?στη πριν εισ?γει στη Google ?ναν ?ρο αναζ?τηση?. Αυτο? που καταφ?ρνουν και βρ?σκουν τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? για την αγορ? στ?χο του? και τι? τοποθετο?ν στρατηγικ? στο περιεχ?μενο του? ε?ναι και αυτο? που πα?ρνουν την μερ?δα του λ?οντο? στι? αναζητ?σει?.

Θα πρ?πει να ε?στε προσεκτικο? επειδ? μπορε?τε να περιγρ?ψετε τι προσφ?ρετε με ?ναν ελαφρ?? διαφορετικ? τρ?πο απ? ?τι κ?ποιοι το ζητο?ν.

Για να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο που θα τα π?ει καλ? οργανικ? και που θα οδηγε? του? επισκ?πτε? στον ιστ?τοπ? σα?, πρ?πει να κατανο?σετε τι? αν?γκε? αυτ?ν των επισκεπτ?ν – τη γλ?σσα που χρησιμοποιο?ν και τον τ?πο περιεχομ?νου που αναζητο?ν. Μπορε?τε να το κ?νετε αυτ? μιλ?ντα? με του? πελ?τε? σα?, με συχν?? συζητ?σει? μαζ? του?, να επισκεφτε?τε δι?φορα φ?ρουμ στο ?ντερνετ, ομ?δε? στο Facebook ? και να κ?νετε τη δικ? σα? ?ρευνα λ?ξεων-κλειδι?ν με ?να εργαλε?ο ?πω? το Keyword Planner τη? Google.

Τι ε?ναι οι φρ?σει? κλειδι?;

Οι λ?ξει? κλειδι? μπορο?ν να ε?ναι πολ? α?ριστε? και να εγκλε?ουν πολ? γενικ?? ?ννοιε? και αυτ?? ονομ?ζονται γενικ?? λ?ξει? κλειδι? ? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? ? μπορο?ν να ε?ναι ?να? πιο συγκεκριμ?νο? συνδυασμ?? πολλ?ν ?ρων και να περι?χουν περισσ?τερε? απ? μια λ?ξει?. Αυτ?? οι λ?ξει? κλειδι? ονομ?ζονται φρ?σει? κλειδι? ? στον επ?σημο αγγλικ? ?ρο long tail keywords.

Οι λ?ξει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? ?ναν μ?νο ?ρο ? μια λ?ξη κλειδ? συν?θω? ε?ναι ο απ?τερο? στ?χο? σα? (στο να βγε?τε με αυτ?? στη? μηχαν?? αναζ?τηση?), γιατ? συχν? ?χουν δελεαστικ? υψηλ? ?γκο αναζ?τηση?. Ωστ?σο, τι? περισσ?τερε? φορ?? ?χουν και εξαιρετικ? σκληρ? ανταγωνισμ? και ε?ναι αρκετ? δ?σκολο ω? και ακατ?ρθωτο να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα και εξαιρετικ? σπ?νιο να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Για παρ?δειγμα, ?μα ?χετε μια εταιρε?α ενοικι?σεων αυτοκιν?των, ?σω? να θ?λετε να βγε?τε για την λ?ξη κλειδ? “ενοικι?σει? αυτοκιν?των”, αλλ? μ?λλον θα τα βρε?τε σκο?ρα γιατ? πολ? μεγ?λα ον?ματα ?χουν ?δη καταλ?βει τι? πρ?τε? θ?σει?.

Εκτ?? απ? αυτ?ν τον ?ντονο ανταγωνισμ?, οι μοναδικ?? ? μονολεκτικ?? λ?ξει? κλειδι? μπορο?ν να ε?ναι υπερβολικ? α?ριστε? για να περιγρ?ψουν αυτ? που θ?λετε. Ε?ν κ?ποιο? ψ?χνει για “κολ?ρο”, δεν ξ?ρετε αν θ?λει να βρει κολ?ρο για σκ?λου?, ? κολ?ρο για προβλ?ματα στον αυχ?να ? κολ?ρο ω? εξ?ρτημα αυτοκιν?του.

Οι φρ?σει? κλειδι? συν?θω? ?χουν πιο σαφ? καθορισμ?νη πρ?θεση. Για παρ?δειγμα, “τα καλ?τερα κολ?ρα για σκ?λου?”, ? “φθην?? κολ?ρα εκπα?δευση? σκ?λων”. Επ?ση?, θα διαπιστ?σετε ?τι οι φρ?σει? κλειδι?? ?χουν μικρ?τερο ανταγωνισμ?, ?ρα ?χουν και περιθ?ρια οι μικρ?τερε? ιστοσελ?δε? να μπορο?ν να χτυπ?σουν πολ? καλ?? θ?σει? στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με φρ?σει? κλειδι? παρ? με γενικευμ?νε? λ?ξει? κλειδι?.

LEKSEIS-KLEIDIA-FRASEIS-1024x760

Στο παραπ?νω γρ?φημα, βλ?πουμε τον ανταγωνισμ? και το κ?στο? αν? κλικ ?μα κ?ναμε εκστρατε?α στα Google Ads με β?ση δι?φορε? λ?ξει? κλειδι? ξεκιν?ντα? απ? το case που ε?ναι η γενικ? λ?ξη κλειδ? και φτ?νοντα? στο Samsung S8 blue hybrid case που ε?ναι μια πολ? συγκεκριμ?νη φρ?ση κλειδ? με πολ? μικρ? κ?στο? και πολ? μικρ? ανταγωνισμ?.

Για παρ?δειγμα, κατ?φερα να βγω μ?σα σε δ?ο ?ρε? στην πρ?τη θ?ση τη? Google με μια φρ?ση κλειδ? που ε?χε πολ? λ?γε? αναζητ?σει? και ελ?χιστο ανταγωνισμ?. Αυτ? η φρ?ση κλειδ? ε?ναι η ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και φυσικ? ?πω? καταλαβα?νετε πυροδ?τησε αντιδρ?σει? απ? την στεν? κοιν?τητα του SEO στην Ελλ?δα.

Αυτ? ε?ναι απ?δειξη ?τι μπορε?τε να στοχε?σετε με δεκ?δε? μην πω χιλι?δε? τ?τοιου ε?δου? φρ?σει? κλειδι? και να αποκτ?σετε σημαντικ? επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? που θα κ?νει την ιστοσελ?δα σα? βι?σιμη.

Τι δεν ε?ναι λ?ξει? κλειδι?;

Αρκετ?? φορ?? με καλο?ν πελ?τε? ? μου στ?λνουν email για να του? δ?σω μια προσφορ? σχετικ? με την ιστοσελ?δα του?. Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι πολλο? δεν ?χουν καταλ?βει ποιε? ε?ναι οι βασικ?? λ?ξει? κλειδι? για την κατηγορ?α του? και συγκεκριμ?να για το site του?.

Για παρ?δειγμα με ε?χε καλ?σει κ?ποιο? με ?να σ?στημα κρατ?σεων σαν το booking για την Ελλ?δα, και μου ζ?τησε ω? βασικ? λ?ξη κλειδ? τον ?ρο “διακοπ??”.

Ο ?ρο? διακοπ?? ? ?λλε? γενικ?? λ?ξει? κλειδι? ?πω? απεργ?ε?, ?λιο?, φεγγ?ρι, κτλ δεν αποτελο?ν λ?ξει? κλειδι? γιατ? ε?ναι πολ? γενικ?? και ασαφε??.

Ποια εργαλε?α ε?ρεση? λ?ξεων κλειδι?ν υπ?ρχουν;

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι πω? θα βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?. Σε αυτ?ν την κατε?θυνση υπ?ρχουν αρκετ? εργαλε?α ε?ρεση? λ?ξεων κλειδι?ν τα λεγ?μενα στα αγγλικ? Keyword Tools, μερικ? εκ των οπο?ων ε?ναι δωρε?ν και μερικ? επ? πληρωμ?.

Προσωπικ? ?χω δοκιμ?σει δεκ?δε? εργαλε?α λ?ξεων κλειδι?ν με επικρατ?στερο το Google Keyword Planner. Το Google Keyword Planner χρησιμοποιε?τε κατ? κ?ρον για τον σχεδιασμ? μια? καμπ?νια? Google Ads και για αυτ? θεωρε?τε το πιο ακριβ?? και πιο αξι?πιστο ?λων γιατ? χρησιμοποιε? δεδομ?να απευθε?α? απ? το Google Analytics.

Μερικ? ακ?μα πολ? δημοφιλ? εργαλε?α λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι και τα παρακ?τω:

Και πολλ? ?λλα εργαλε?α.

Πω? να χρησιμοποι?σετε τι?? λ?ξει? κλειδι? στη ιστοσελ?δα σα?

LEKSEIS-KLEIDIA

Δεν ε?ναι η καλ?τερη στρατηγικ? απλ?? και μ?νο να γεμ?ζετε με λ?ξει? κλειδι? την ιστοσελ?δα σα?. Θα πρ?πει πρ?τα να δημιουργ?σετε συναρπαστικο? περιεχ?μενο το οπο?ο να παρ?χει πραγματικ? αξ?α στου? πραγματικο?? χρ?στε? τι? ιστοσελ?δα? σα?, και να μην ε?ναι φτιαγμ?νο μ?νο και μ?νο για να το διαβ?σει το Googlebot και να μα? ανεβ?σει στην πρ?τη θ?ση.

Υπ?ρχουν ορισμ?νοι βασικο? καν?νε? χρ?ση? των λ?ξεων κλειδι?ν που πρ?πει να ακολουθ?σετε για να ξεκιν?σετε σωστ?. Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε μοναδικ?? και ξεχωριστ?? λ?ξει? κλειδι? για κ?θε σελ?δα και ?ρθρο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Θα πρ?πει να ε?στε πολ? συγκεκριμ?νοι με την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν στην ιστοσελ?δα σα? γιατ? πολλο? π?φτουν θ?μα των εντυπωσιακ?ν και γενικ?ν τ?τλων που ?μω? δεν εμπερι?χουν στην ουσ?α καμ?α λ?ξη κλειδ?. Τα λεγ?μενα click baits και εν τ?λει καταφ?ρνουν να φ?ρουν τον επισκ?πτη στο site του? για να το ξενερ?σουν με την ρηχ?τητα ? την μη σχετικ?τητα του θ?ματο?.

Θα πρ?πει να συμπεριλ?βετε τι? λ?ξει? κλειδι? σε δι?φορα σημε?α του περιεχομ?νου τη? σελ?δα? προορισμο?, τα οπο?α κοιτ?νε και τα bots των μηχαν?ν αναζ?τηση? αλλ? και οι αναγν?στε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Θα πρ?πει να εισ?γετε την λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ?:

  • Στο URL τη? σελ?δα? σα?
  • Στον τ?τλο H1 τη? σελ?δα? σα?
  • Στου? τ?τλου? Η2
  • Στο περιεχ?μενο
  • Στην μ?τα περιγραφ?
  • Στον εναλλακτικ? κε?μενο ? alt text των εικ?νων

Η χρ?ση των λ?ξεων κλειδι?ν σα? σε αυτο?? του? τομε?? ε?ναι ο πιο βασικ?? τρ?πο? στ?χευση? στι? μηχαν?? αναζ?τησ??. Δεν πρ?κειται να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα σε μια μ?ρα με την σωστ? και ορθ? χρ?ση των λ?ξεων κλειδι?ν, ?μω? θα μπορ?σετε να δ?σετε τα αν?λογα σ?ματα στα bots των μηχαν?ν αναζ?τηση? για το περ? τ?νου? πρ?κειται το περιεχ?μενο τη? συγκεκριμ?νη? σελ?δα? και ?τσι θα σα? κατατ?ξουν για τι? αν?λογε? λ?ξει? κλειδι?.

Προσοχ? στον κανιβαλισμ? των λ?ξεων κλειδι?ν

Ο κανιβαλισμ?? των λ?ξεων κλειδι?ν και τον αντ?στοιχων σελ?δων προορισμο? ε?ναι ?να θ?μα που θα σα? δημιουργ?σει ιδια?τερο πρ?βλημα στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ειδικ? ?ταν ε?στε στην αρχ? και δεν ?χετε οργαν?σει σωστ? τι? λ?ξει? κλειδι?, ?χετε την τ?ση να γρ?φετε ?ρθρα απλ?? και μ?νο για το καλ? του γραψ?ματο? ε?τε γιατ? βι?ζεστε για να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο ε?τε γιατ? ε?στε ανυπ?μονοι για να βγε?τε για την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να ε?στε προσεκτικο? και μεθοδικο?. Οργαν?στε τι? λ?ξει? κλειδι? σε ?να φ?λλο excel και αντιστοιχ?στε τι? με τι? σελ?δε? ? ?ρθρα που θα δημιουργ?σετε στην πορε?α.

Φροντ?στε να δημιουργ?σετε μ?νο ?να ?ρθρο ? σελ?δα για κ?θε λ?ξη κλειδ? ? ομ?δα λ?ξεων κλειδι?ν. Για να δε?τε τι πρ?πει να γρ?ψετε στο ?ρθρο σα? δε?τε το παρακ?τω: Πω? να γρ?ψετε ?να τ?λειο ?ρθρο για τη Google και το κοιν? σα?.

Κατ?πιν θα πρ?πει να περιμ?νετε 35 εβδομ?δε? για να δε?τε σε ποια κατ?ταξη ?χει φτ?σει το ?ρθρο σα?. Στι? 35 εβδομ?δε? το ?ρθρο πα?ρνει το 90% τη? κατ?ταξη? και τ?τε και μ?νο θα ?χετε καταλ?βει ?μα θα μπορ?σετε να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? χωρ?? να κ?νετε αλλαγ?? ? αν θα πρ?πει να προβε?τε ?μεσα σε διορθωτικ?? εν?ργειε?.

Το να γρ?ψετε πολλ? ?ρθρα για το ?διο θ?μα δεν ε?ναι μ?νο σπατ?λη εν?ργεια? αλλ? δεν σα? βοηθ?ει καθ?λου γιατ? το ?να ?ρθρο θα κανιβαλ?ζει το ?λλο και ποτ? δεν θα ?χετε σταθερ? κατ?ταξη στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των.

Πω? να χρησιμοποι?σετε λ?ξει?-κλειδι? για τη διαμ?ρφωση μια? στρατηγικ?? περιεχομ?νου

Παρ?λο που μπορε?τε συχν? να ξεκιν?σετε με μια λ?ξη κλειδ? και να δημιουργ?σετε ?να ε?δο? περιεχομ?νου γ?ρω απ? αυτ?ν τον ?ρο, μερικ?? φορ?? το περιεχ?μεν? σα? υπ?ρχει ?δη και πρ?πει να μ?θετε π?? να ταιρι?ζει με τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε. Για να γ?νει αυτ?, δημιουργ?στε ?ναν χ?ρτη με τι? λ?ξει? κλειδι? σα?. Η δημιουργ?α αυτο? του χ?ρτη μπορε? να σα? βοηθ?σει να κατανο?σετε τον αντ?κτυπο του υπ?ρχοντο? περιεχομ?νου σα? και να εντοπ?σετε τα ?ρθρα που δεν ?χουν δυναμικ? ? τα κεν? που χρει?ζονται πλ?ρωση με περιεχ?μενο.

Αυτ? τα κεν? λ?γονται και keywords gaps ? ευκαιρ?ε? λ?ξεων κλειδι?ν.

Πω? λοιπ?ν θα δημιουργ?σετε τον χ?ρτη με τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν ?μεσα;

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο ε?χα αναφερθε? στην μ?θοδο Google Alphabet ? αλφαβητ?ρι τη? Google.

GOOGLE-ALPHABET

Σ?μφωνα με την μ?θοδο αυτ?, θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε την βασικ? σα? λ?ξη κλειδ? συν το A και να π?τε στο πεδ?ο αναζητ?σεων τη? Google και να βρε?τε ?λε? τι? προτειν?μενε? αναζητ?σει?.

Μετ? θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε τι? ν?ε? λ?ξει? κλειδι? που βρ?κατε για να δημιουργ?σετε ν?ε? σελ?δε? στον ιστ?τοπο σα?.

Μπορε?τε να τι? χρησιμοποι?σετε για να οργαν?σετε το περιεχ?μεν? σα? και να διαμορφ?σετε μια στρατηγικ?. Ο πιο βασικ?? τρ?πο? για να το κ?νετε αυτ? ε?ναι να ξεκιν?σετε ?να υπολογιστικ? φ?λλο excel (το “περιεχ?μενο σα? στο χ?ρτη λ?ξεων-κλειδι?ν”) και να προσδιορ?σετε την κ?ρια λ?ξη κλειδ? σα? για κ?θε ?ρθρο ? σελ?δα. Στη συν?χεια, μπορε?τε να δημιουργ?σετε το φ?λλο σα? σ?μφωνα με τι? δικ?? σα? απαιτ?σει?, να προσθ?σετε τον ?γκο αναζ?τηση? λ?ξεων κλειδι?ν, την οργανικ? επισκεψιμ?τητα, το page authority των ανταγωνιστ?ν σα? και οποιεσδ?ποτε ?λλε? μετρ?σει? που ε?ναι σημαντικ?? για την ιστοσελ?δα σα?.

?σο πιο οργανωτικ?? και αναλυτικ?? ε?στε, τ?σο πιο πολλ?? λ?ξει? κλειδι? θα ανακαλ?ψετε και τ?σο πιο πολ? θα αυξ?σετε την οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα, τι? προβολ?? σελ?δων, την παραμον? του χρ?στη μ?σα στην ιστοσελ?δα? σα? και φυσικ? τι? πωλ?σει? σα?.

Ε?ναι τα εργαλε?α ε?ρεση? των λ?ξεων κλειδι?ν αξι?πιστα και ακριβε??;

?να τελευτα?ο θ?μα που θα ?θελα να επισημ?νω ε?ναι ?τι δεν πρ?πει να ?χετε και πολ? μεγ?λη π?στη στα Keyword Tool ? στα εργαλε?α ε?ρεση? λ?ξεων κλειδι?ν.

Ο λ?γο? ε?ναι ?τι δεν ε?ναι πολ? ακριβ? και αξι?πιστα γιατ? το 15% των αναζητ?σεων στη Google ε?ναι καινο?ριε? αναζητ?σει? που δεν υπ?ρχαν στο παρελθ?ν ? την προηγο?μενη χρονι?.

Με στοιχε?α που μα? ?χει δ?σει η ?δια η Google, αυτ? η τ?ση προβλ?πεται να διογκωθε? στο μ?λλον και για αυτ? θα πρ?πει να γνωρ?ζουμε ?τι ο ?γκο? αναζητ?σεων δεν ε?ναι απ?λυτο? και δεν θα πρ?πει να τον λαμβ?νουμε αποκλειστικ? υπ?ψιν στην επιλογ? λ?ξεων κλειδι?ν.

Ελπ?ζω να σα? βο?θησα, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου και να μοιραστε?τε και αυτ? το ?ρθρο με του? φ?λου? σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看