ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-indexing

Τι ε?ναι το Google Indexing;

Δε?τε πω? να κ?νετε να εμφανιστε? η ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google σε 24 ?ρε? ? και λιγ?τερο.

?σω? οι περισσ?τεροι απ? εσ?? να μην το γνωρ?ζετε, αλλ? η Google δεν εμφαν?ζει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που βλ?πετε σε πραγματικ? χρ?νο. Δεν πρ?κειται για ζωνταν? μετ?δοση live αποτελεσμ?των ?πω? στο κ?νο, στο προπ? και το στο?χημα.

Αντ?θετα η Google αποθηκε?ει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? σε μεγ?λα datacenter αν? τον κ?σμο στο Google Index, στον παγκ?σμιο δε?κτη αποτελεσμ?των τη?.

Πω? λειτουργε? η αναζ?τηση τη? Google;

Για να μπορ?σετε να καταλ?βετε τι ε?ναι το Google Indexing, θα πρ?πει πρ?τα να γνωρ?ζετε πω? λειτουργε? η αναζ?τηση τη? Google και κατ? συν?πεια πω? λειτουργε? η Google σαν μηχαν? αναζ?τηση?.

Η Google λειτουργε? σε 3 διαφορετικ?? φ?σει?:

  • Crawling (σκαν?ρισμα)
  • Indexing (ευρετηρ?αση ? ταξιν?μηση) και
  • Ranking? (κατ?ταξη)

Στο crawling, οι αρ?χνε? αναζ?τηση? τη? Google διατρ?χουν ?λε? τι? σελ?δε? στον παγκ?σμιο ιστ? και προσπαθο?ν να ανακαλ?ψουν φρ?σκο περιεχ?μενο που δεν υπ?ρχε πριν.

Στο indexing ?λε? οι πληροφορ?ε? που ?χουν συλλεχθε? απ? τι? ιστοσελ?δε? επεξεργ?ζονται και στην συν?χεια ταξινομο?νται και αποθηκε?ονται στον δε?κτη τη? Google, στα data centers που διατηρε? η ?δια.

Στο ranking, τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? καλο?νται απ? τον δε?κτη που ?χουν αποθηκευτε? αφο? πρ?τα ?χουν ιεραρχηθε? με β?ση την σχετικ?τητα και την σημαντικ?τητα του? με β?ση το τι ζητ?ει ο χρ?στη?.

Π?σο χρ?νο πα?ρνει το indexing μια? ιστοσελ?δα?;

GOOGLE-DATACENTERS

Datacenter τη? εποχ?? του…

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να γνωρ?ζετε ?τι το indexing μια? ν?α? ιστοσελ?δα? απ? τη Google απαιτε? κ?μποσο χρ?νο. Συν?θω? για καινο?ριε? κατασκευ?? απαιτε?ται απ? 24 ?ρε? ?ω? και 15 ημ?ρε? για να μπορ?σει η σελ?δα να περ?σει τα τρ?α στ?δια τη? Google που αναφ?ραμε παραπ?νω.

Για αυτ? μην περιμ?νετε σε μια ?ρα να φα?νεται η ιστοσελ?δα σα? πρ?τη με την λ?ξη κλειδ? που επιθυμε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Στο π?σο θα κ?νει να εμφανιστε? η ιστοσελ?δα μα? που μ?λι? ?χουμε φτι?ξει στη Google εξαρτ?ται απ? αρκετο?? παρ?γοντε?. Και μπορο?με και μ?νοι μα? κ?νουμε αρκετ? πρ?γματα για να επιταχ?νουμε την διαδικασ?α του indexing, ?στε να αρχ?σει η ιστοσελ?δα μα? να εμφαν?ζετε πρ?τα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? με το domain name και μετ? ειδικ? με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμο?με κ?θε φορ?.

Σε περιπτ?σει? που η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι αρκετ? παλι? και ?χει μεγ?λο domain authority, τ?τε θα δε?τε ?τι για πολλ?? μη ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? μπορε? να εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και σε λ?γε? ?ρε? ? και σε μισ? ?ρα απ? την στιγμ? τη? δημοσ?ευση? του ν?ου περιεχομ?νου.

Χαρακτηριστικ? ε?ναι το παρ?δειγμα με το YouTube, ?που ε?ναι εφικτ? ?να β?ντεο με φρ?ση κλειδ? να εμφανιστε? σχεδ?ν αμ?σω? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Πρ?τη Θ?ση Google Σε 2 ?ρε?

Και δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: How to rank first on google in three hours or less

Παρ?λο που και το β?ντεο ε?ναι ερασιτεχνικ? αλλ? και το ?ρθρο ε?ναι πρωτ?λειο, και τα 2 εμφαν?στηκαν στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google σε λιγ?τερο απ? 2 ?ρε?, σχεδ?ν αμ?σω?.

Οι λ?γοι που ?γινε τ?σο γρ?γορα η ταξιν?μηση ε?ναι γιατ? το YouTube ε?ναι θυγατρικ? τη? Google και ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? β?ντεο μετ? τη Google.

Ο καν?να? ε?ναι ?τι το YouTube ?χει ?μεση ταξιν?μηση, ?μεσο indexing και ω? δια μαγε?α?, ?λε? οι σελ?δε? οι οπο?ε? ?χουν ενσωματωμ?να β?ντεο απ? το YouTube, μπα?νουν στον δε?κτη τη? Google χωρ?? καθυστ?ρηση.

Πω? να κ?νετε indexing το site σα? γρ?γορα και ε?κολα

Υπ?ρχουν π?ρα πολλο? τρ?ποι που μπορε? κ?ποιο? να κ?νει indexing την ιστοσελ?δα του στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Στην πραγματικ?τητα, υπ?ρχουν π?ρα πολλ? β?ματα που πολλο? ακολουθο?ν και ε?ναι κατεβατ? ολ?κληρα δ?χω? τελειωμ?.

Για να αποφ?γετε την ταλαιπωρ?α και τα περιττ? πρ?γματα, θα σα? αποκαλ?ψω τα 2 βασικ? β?ματα για να γ?νει indexed η ιστοσελ?δα σα? στη Google και μετ? ?σω? να σα? αναφ?ρω και συμπληρωματικ? και τα υπ?λοιπα, απλ?? για να να τα ακολουθ?σουν ?σοι θ?λουν και ?σοι μπορο?ν.

Λ?ω ?σω? γιατ? θ?λω να με?νουμε στα βασικ? σε αυτ? το ?ρθρο και να μην γ?νουμε ?λοι πυρηνικο? επιστ?μονε? μετ? απ? ?να ?ρθρο που διαβ?σατε σε κ?ποιο blog για το SEO.

1 Αποκτ?στε ?να backlink απ? ?να site που ε?ναι ?δη indexed στη Google

Το βασικ?τερο που χρει?ζεται η ιστοσελ?δα σα? για να ταξινομηθε? απ? τη Google και γενικ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι να μπορε? να ευρεθε? απ? τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Και επειδ? οι αρ?χνε? ακολουθο?ν τα backlinks για να ανακαλ?ψουν ποιοτικ? περιεχ?μενο που ε?ναι ?ξιο αναφορ?? και ?ξιο διασ?νδεση? με backlink, θα μπορ?σουν να ακολουθ?σουν το backlink απ? την ?λλη ιστοσελ?δα που ?δη φα?νεται στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?τσι θα ανακαλ?ψουν και την δικ? σα?.

Εκτ?? απ? αυτ?ν τον τρ?πο, υπ?ρχουν και δεκ?δε? ?λλα προγρ?μματα που κ?νουν indexing ? crawling και καλο?νε τα google bots να ταξινομ?σουν ταχ?τερα και το δικ? σα? site.

Ωστ?σο, σκεφτε?τε τι θα ?ταν προτιμ?τερο;

Να ταξινομηθε? η ιστοσελ?δα σα? χωρ?? backlinks και να βρ?σκεται στην 10η σελ?δα τη? Google ? να ταξινομηθε? η ιστοσελ?δα? σα? -να γ?νει indexing δηλαδ?- και να κερδ?σει και μερικ?? θ?σει? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? και να φτ?σει απ? την 10η στην 3η σελ?δα;

Δεν ε?ναι μ?νο αποτελεσματικ?τερο το indexing μ?σω backlinks αλλ? και αποδοτικ?τερο.

Το SEO και το indexing βασ?ζεται στην εξ?? τρ?πτυχη φιλοσοφ?α:

  • Better
  • Cheaper
  • Faster

Και μ?νο τα backlinks ε?ναι ο αποδοτικ?τερο? και αποτελεσματικ?τερο? νο?μερο ?να τρ?πο? για να γ?νει η ιστοσελ?δα σα? ορατ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι: Μ?νο τα dofollow backlinks κ?νουν indexing ? και τα nofollow backlinks;

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι η Google προσμετρ? και τα nofollow backlinks, θα χρειαστε?τε και τα 2 ε?δη backlinks σε αναλογ?α 1 προ? 4, δηλαδ? για κ?θε 4 dofollow backlinks καλ? θα ?ταν να λαμβ?νετε και ?να nofollow.

Π?σα backlinks χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα για να γ?νει indexed;

Το ελ?χιστο ε?ναι το ?να ποιοτικ? backlink, αλλ? ?σο πιο πολλ? και δι?σπαρτα backlinks ?χετε, τ?σο πιο καλ? ταξιν?μηση θα γ?νει.

Η ιστοσελ?δα σα? δεν αποτελε?ται απ? μια και μ?νο σελ?δα, το σωστ? ε?ναι να αποκτ?σετε σωστ? backlinks για κ?θε μια σελ?δα που θα θ?λατε να ταξινομηθε? στη Google, για κ?θε μια σελ?δα προορισμο? δηλαδ?.

Μια ?λλη ερ?τηση ε?ναι: Τα εσωτερικ? links βοηθ?νε στο ταχ?τερο indexing;

Η απ?ντηση ε?ναι ναι και δεν βοηθ?νε μ?νο τα εσωτερικ? links ( internal links ), αλλ? και τα εξερχ?μενα links που δε?χνουν σε σχετικ? site με το δικ? σα? και ε?ναι υψηλο? επιπ?δου, με μεγ?λο domain authority.

Η αναλογ?α που θα πρ?πει να ?χετε στα εξερχ?μενα links θα πρ?πει να ε?ναι ?να για κ?θε σελ?δα που θα θ?λατε να εμφαν?ζεται στη Google.

Σε αυτ? οι απ?ψει? δι?στανται και π?ρα πολλο? ειδικο? στο SEO ?χουν διαφορετικ? ?ποψη και θεωρο?ν ?τι θα πρ?πει να δ?νουμε εξερχ?μενο backlink σε authority site στα 2/3 των σελ?δων που θ?λουμε να ταξινομ?σουμε. Δηλαδ? 2 εξερχ?μενα links σε διαφορετικ? sites αν? 3 σελ?δε? προορισμο?.

Β?βαια η κοιν?τητα του SEO που ε?ναι τερ?στια αυτ? τη στιγμ?, ?χει πολλ?? ταυτ?σημε? και αμφ?σημε? απ?ψει? που για λ?γου? οικονομ?α? δεν γ?νεται να αναλ?σουμε περαιτ?ρω.

Το θ?μα μα? δεν ε?ναι να εξαντλ?σουμε σε ?να ?ρθρο το πω? γ?νετε το indexing, αλλ? να σα? δ?σω μ?σα σε 10 γραμμ?? πω? γ?νεται ?μεσα και γιατ?.

Τ?λο?, θ?λω να προσθ?σω ?τι το για να γ?νει indexing σε μια σελ?δα δεν απαιτε?ται να εγγραφε?τε στο Google Search Console, ο?τε καν χρει?ζεται να ?χετε sitemap στην ιστοσελ?δα σα?, εφ?σον υπ?ρχουν τα backlinks.

Β?βαια αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν θα καταχωρ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στη Google μ?σω τη? Κονσ?λα? Αναζ?τηση?, αλλ? π?ραν απ? αυτ? ε?ναι καλ?τερο να ?χετε περισσ?τερα backlinks παρ? ?να καλοστημ?νο sitemap.

2 Ενσωματ?στε ?να β?ντεο απ? το YouTube στην αρχικ? σελ?δα

Ο δε?τερο? τρ?πο? ε?ναι ναι μεν πιο διασκεδαστικ?? αλλ? πιο χρονοβ?ρο? ειδικ? αν θα πρ?πει να δημιουργ?σετε το δικ? σα? β?ντεο. Η παραγωγ? β?ντεο και το αν?βασμα του? στο καν?λι σα? στο YouTube ε?ναι μια κοπιαστικ? διαδικασ?α που ?μω? ?χει και τα θετικ? τη?.

Ωστ?σο, μπορε?τε να ενσωματ?σετε ?να β?ντεο απ? ?να ?λλο καν?λι που να ε?ναι συναφ?? με το δικ? σα? αντικε?μενο ?στε να επισκεφτο?ν την ιστοσελ?δα σα? τα Google Bots ?μεσα.

Μπορε?τε να ενσωματ?σετε ?σα β?ντεο θ?λετε και σε ?σε? σελ?δε? θ?λετε, δεν υπ?ρχει κ?ποιο ?ριο στον αριθμ? των β?ντεο ? στο μ?κο? του β?ντεο, στον χρ?νο δηλαδ?.

Το ζητο?μενο ε?ναι απλ?? και μ?νο να υπ?ρχει ενσωματωμ?νο μ?σα στο κε?μενο απ? το YouTube. Β?ντεο απ? το YouTube χωρ?? να υπ?ρχει περιεχ?μενο στην σελ?δα που το ?χετε β?λει ? χωρ?? να υπ?ρχει σχετικ?τητα με το αντικε?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, μπορε? να σα? δ?σει μια ταχ?τητα στην ταξιν?μηση αλλ? δεν θα σα? βοηθ?σει στην κατ?ταξη.

Η ιστοσελ?δα σα? δεν θα π?ρει καλ? θ?ση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Εκτ?? απ? του? παραπ?νω δ?ο τρ?που? υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλοι τρ?ποι για να κ?νετε indexing την ιστοσελ?δα σα? ε?τε αυτ? ε?ναι καινο?ρια ε?τε παλι? στον παγκ?σμιο ιστ?.

?μω? εκτελ?ντα? σχολαστικ? τα παραπ?νω δ?ο β?ματα, θα γ?νετε ?να? αρχιτ?κτονα? του indexing γιατ? ?πω? ?λεγε και ο θρυλικ?? Bruce Lee, δεν φοβ?μαι τον ?νθρωπο που γνωρ?ζει 10.000 κλωτσι?? στο κουνγκ φου, αλλ? τον ?ναν που ?χει εξασκηθε? σε μια κλωτσι? 10.000 φορ??.

Εστιαστε?τε και θα αν?ψει η φωτι? τη? επισκεψιμ?τητα? στην ιστοσελ?δα σα?!

Σα? ευχαριστ? πολ? και ?μα χρειαστε?τε την βο?θεια του ειδικο? για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα?, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μου.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO optimization και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το Google Indexing:

 

 

 

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看