ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ERROR-404-NOT-FOUND

Τι ε?ναι το error 404;

Το error 404 σημα?νει ?ταν μια συγκεκριμ?νη σελ?δα στο site σα? δεν ?χει υπ?ρχει ε?τε γιατ? ?χει αλλ?ξει το URL ε?τε για κ?ποιον ?λλον λ?γο.

Το error 404 ?χει συνδεθε? με αρνητικ? τρ?πο γενικ?τερα, γιατ? προκαλε? αναστ?τωση τ?σο στου? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα?, ?σο και στου? ιδιοκτ?τε? ? του? webmasters.

Απ? ?ποψη επισκεπτ?ν στην ιστοσελ?δα σα?, ?να error 404 μπορε? να οδηγ?σει σε με?ωση των πωλ?σεων εφ?σον ?χετε eshop αλλ? και επειδ? δεν θα μπορ?σουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? να βρο?νε τι? πληροφορ?ε? που θ?λουνε στο site σα?.

Απ? ?ποψη μηχαν?ν αναζ?τηση? ( Google, Bing, Yandex κτλ) το search bot των μηχαν?ν αναζ?τηση? δεν μπορε? να βρει τη συγκεκριμ?νη σελ?δα γιατ? απλ??δεν υπ?ρχει. Παρ?λα αυτ?, τα search bots ταξινομο?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και τι? σελ?δε? 404 των οπο?ων οι σ?νδεσμοι ?χουν ισχ? και λαμβ?νονται υπ?ψιν απ? τη Google.

Για αυτ? πολλ?? σελ?δε? 404 περι?χουν το sitemap ? συνδ?σμου? προ? τι? βασικ?τερε? σελ?δε? προορισμο? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για να μ?θετε τι πρ?πει να κ?νετε για να ωφεληθε?τε απ? ?να error 404, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

Απ? που προ?ρχεται ?να error 404;

Τα 404 error, ξεκιν?νε απ? τον web server ?ταν δεν μπορε? να ευρεθε? μια συγκεκριμ?νη σελ?δα προορισμο? στο site σα?. Οι λ?γοι που συμβα?νει συν?θω? αυτ? ε?ναι γιατ? η αρχικ? σελ?δα ?χει σβηστε? ? ?χει αλλαχτε? το URL απ? την σελ?δα σα? ? ?χετε κ?νει κ?ποιο τυπογραφικ? λ?θο? στην δημιουργ?α του.

Το 404 σημα?νει ?τι η σελ?δα δεν σχετ?ζεται με το URL που ?χετε αναζητ?σει στη Google ? πολλ?? φορ?? το link που ?χετε κ?νει κλικ οδηγε? σε 404 error γιατ? μ?λλον ε?ναι broken link ? γιατ? ?χετε γρ?ψει λ?θο? το URL απ? τον σ?νδεσμο.

Σε ιστοσελ?δε? με πολ? περιεχ?μενο ? στα πολ? μεγ?λα sites τα σφ?λματα 404 ε?ναι συνηθισμ?να και το πρ?βλημα ξεκιν?ει στην ε?ρεση και στη δι?ρθωση αυτ?ν των σελ?δων, γιατ? και η δι?ρθωση του? συν?θω? γ?νεται με το χ?ρι.

Οι πιο συνηθισμ?νοι λ?γοι που δημιουργε?τε ?να error 404 ε?ναι οι παρακ?τω:

  • Αλλαγ? δομ?? τη? ιστοσελ?δα? και αλλαγ? βασικ?ν σελ?δων
  • Eshop με αλλαγ?? προ??ντων, σε αυτ? την περ?πτωση, θα πρ?πει να υπ?ρχει ειδικ? αντιμετ?πιση με redirection ?λων των παλι?ν link των προ??ντων που δεν ισχ?ουν πλ?ον στι? κατηγορ?ε? των ειδ?ν που ε?ναι και οι σωστ?? σελ?δε? προορισμο? για κ?θε eshop.
  • Ιστοσελ?δε? και site που ?χουν αλλ?ξει CMS ? πλατφ?ρμα διαχε?ριση? και ω? αποτ?λεσμα ?χει αλλ?ξει και η δομ? των permalinks.
  • Διαφημιστικ?? ιστοσελ?δε? με πληρωμ?να ?ρθρα που στην συν?χεια τα κατεβ?ζουν γιατ? ?χουν ορισμ?νη δι?ρκεια στη διαφ?μιση του?.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να διορθ?σετε τα σπασμ?να links και τα error 404;

Αρχικ? θα σα? πω ?τι πρ?τα θα πρ?πει να δε?τε τι λ?ει η ?δια η Google στο Google Webmaster Guidelines για?να μ?θετε περισσ?τερα για την αξ?α τη? σειρ?? που θα πρ?πει να υπ?ρχει στο site σα?. Να μην υπ?ρχουν broken links κτλ.

Επ?ση?, κ?θε site που ανανε?νεται συχν?, επιμελε?ται και διορθ?νεται, γιατ? και η δι?ρθωση των λαθ?ν αλλ? και των σελ?δων 404 θεωρε?ται και αυτ? αναν?ωση περιεχομ?νου απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ανεβα?νει στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Αυτ? που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να εντοπ?σετε τα error 404 με κ?ποιο πρ?γραμμα ?πω? το XENU και μετ? να τα διορθ?σετε ?να ?να χειροκ?νητα. Αν και τα περισσ?τερα λ?θη στο site σα? τα πν?γει η Google και δεν δ?νει σημασ?α σε πολλ? σφ?λματα, ?μα αυτ? γενικευτο?ν και συσσωρευτο?ν σ?γουρα θα επηρε?σουν λ?γο την κατ?ταξη σα?.

Π?τε μπορε? μια σελ?δα 404 ? ?να broken link να μην ληφθε? υπ?ψιν;

Σε περ?πτωση που ?χετε αγορ?σει κ?ποιο παλαιωμ?νο domain name το οπο?ο ?χει ταξινομημ?νε? σελ?δε? στη Google, σ?γουρα ?μα κ?νετε redirect στο δικ? σα? domain θα σα? δημιουργ?σει πολλ? error 404.

Αυτ? δεν χρει?ζεται να ληφθε? υπ?ψιν απ? εσ?? γιατ? και οι μηχαν?? αναζ?τηση? το ανιχνε?ουν και ?τσι το προσπερν?νε γιατ? καταλαβα?νουν ?τι δεν ?χει πρ?βλημα το site σα?, επειδ? το περιεχ?μενο του ?δη ε?ναι ταξινομημ?νο και μπορε? να ευρεθε?.

Δε?τε περισσ?τερα για το error 404 και το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε σ?μερα μια προσφορ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看