ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Wordpress SEO

Αυξ?στε την ταχ?τητα του WordPress site σα? με 15 τρ?που?

Περιεχ?μενα

Γιατ? η ταχ?τητα φ?ρτωση? επηρε?ζει την αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα? σα?

Το WordPress ε?ναι μια εκπληκτικ? πλατφ?ρμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου και κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

?δη το βλ?πετε μπροστ? σα? να ξεδιπλ?νεται: το μαγικ? μου blog που ?χει? χιλι?δε? αναγν?στε? τρ?χει αποκλειστικ? και μ?νο σε αυτ?ν την εκπληκτικ? πλατφ?ρμα που λ?γεται WordPress.

Μια απ? τα μειονεκτ?ματα που ?χουν οι ιστοσελ?δε? με πολ? κ?σμο ε?ναι η ταχ?τητα. Συν?θω? φορτ?νουν αργ?.

Αν δεν λ?βετε τα απαρα?τητα μ?τρα, θα καταλ?ξετε με ?να τραγικ? αργ? site που δεν θα ?χει επαναλαμβαν?μενου? επισκ?πτε?, και σ?γουρα θα χ?σετε συνδρομητ?? και πελ?τε? λ?γω τη? φ?ση? του ?ντερνετ. Κανε?? δεν περιμ?νει να φορτ?σει μαι σελ?δα παραπ?νω απ? 7 δευτερ?λεπτα. 7 ε?πα; Α? τα κ?νω 4 καλ?τερα γιατ? ?λοι ε?μαστε πολυ?σχολοι.

Ο πρ?το? λ?γο? που θ?λω να αναφερθ? στην ταχ?τητα του WordPress site ω? κρ?σιμο? παρ?γοντα? SEO αλλ? και επιτυχ?α? στο ?ντερνετ.

Μετ? θ?λω να σα? επισημ?νω ?λου? του? τρ?που? με του? οπο?ου? μπορε?τε να μει?σετε δραματικ? την ταχ?τητα φ?ρτωση?. Οι τρ?ποι ε?ναι απ? απλο? και οικονομικο? για μικρ? site ?ω? για μεγ?λε? εγκαταστ?σει?.

?μα θα θ?λατε να μ?θετε περισσ?τερα για το π?σο σημαντικ? ε?ναι η ταχ?τητα φ?ρτωση? για την ιστοσελ?δα σα?, διαβ?στε παρακ?τω.

?μα θα θ?λατε να μ?θετε με ποιου? τρ?που? θα το επιτ?χετε αυτ?, δε?τε καλ? αυτ? το ?ρθρο.

Γιατ? η ταχ?τητα του WordPress ε?ναι σημαντικ??

Σ?γουρα το ?χετε ακο?σει αυτ? προηγουμ?νω?, αλλ? ?ταν κ?ποιο? προσγει?νεται στο site σα? για πρ?τη φορ? στη ζω? του, ?χετε μ?λι? μερικ? δευτερ?λεπτα για να αιχμαλωτ?σετε το ενδιαφ?ρον του και να τον πε?σετε να περιηγηθε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Αν ?δη ε?στε στο χ?ρο του ?ντερνετ κ?μποσο καιρ? θα ?χετε ?δη καταλ?βει την αξ?α τη? προσωπικ?? προβολ??, του ?μορφου σχεδιασμο? και την τοποθ?τηση των πιο σημαντικ?ν πραγμ?των στην πρ?τη οθ?νη του site σα? για να προσελκ?σετε του? επισκ?πτε? και να του? κ?νετε να με?νουν στο site σα?.

Αν ?μω? η σελ?δα σα? φορτ?νει αργ?, θα χ?σετε πολ? κ?σμο πριν ακ?μα σα? δοθε? η ευκαιρ?α να μετατρ?ψετε αυτ?ν τον κ?σμο σε πελ?τε?.

Οι περισσ?τερε? ?ρευνε? ?χουν δε?ξει ?τι αν ?χετε πολ? μικρ? χρ?νο φ?ρτωση? στην σελ?δα σα?, θα προλ?βετε του? επισκ?πτε? σα? πριν κ?νουν κλικ σε κ?ποιο ?λλο site. Ειδικ? ?μα προσγει?θηκαν εκε? μετ? απ? κ?ποιο ?λλη σελ?δα ? απ? κ?ποιο ?λλο site που φ?ρτωνε πιο γρ?γορα.

Σκεφτε?τε το για λ?γο.

Κ?ποιο? ?χει μ?λι? συστ?σει την ιστοσελ?δα σα? με ?να backlink και ο ν?ο? επισκ?πτη? βλ?πει ?να site φτωχ?? ποι?τητα? και που π?ει πολ? αργ?.

Εκτ?? απ? αυτ?, υπονομε?ετε και τη δικ? σα? αν?πτυξη ?χοντα? μια ιστοσελ?δα χαμηλ?? φ?ρτωση?, χ?νοντα? συνδρομητ??.
Πολλο? ειδικο? θ?τουν ω? ?ριο φ?ρτωση? τα 7 δευτερ?λεπτα, εγ? πιστε?ω ?τι πρ?πει να π?σετε στα 4 δευτερ?λεπτα.
Ορ?στε και μερικ? στατιστικ? απ? το ?γκυρο site Υourwebsiteengineer:

Μετατροπ?? και ?σοδα:

 • Mozilla: 2 δευτερ’ολεπτα ταχ?τερο? = 15.4% περισσ?τερε? μετατροπ??
 • Amazon: 0.1 δευτερ?λεπτα αργ?τερο? = 1% διαφυγ?ντα κ?ρδη

Συνολικ? εμπειρ?α χρ?στη:

 • 52% των online πελατ?ν δηλ?νει ?τι η ταχ?τερη φ?ρτωση σελ?δα? ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? για να παραμε?νουν πελ?τε? σε ?να e-shop.
 • 40% εγκαταλε?πει ?να website που χρει?ζεται > 3 δευτερ?λεπτα για να φορτ?σει
 • 47% των sites φορτ?νει σε λιγ?τερο απ? 2 δευτερ?λεπτα

Ταχ?τητα Ιστοσελ?δα? και SEO

H Google ?χει συμπεριλ?βει την ταχ?τητα φ?ρτωση? στον αλγ?ριθμο τη?. Αν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι πολ? αργ? στην απ?κριση, θα υποβαθμιστε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και τη θ?ση τη? θα π?ρουν ?λλε? πιο γρ?γορε? ιστοσελ?δε?.

?μω? αυτ? θα διορθ?σουμε σ?μερα μια φορ? και για π?ντα για να μην χ?σετε σε SEO και σε πωλ?σει?.

Επειδ? τα περισσ?τερα εργαλε?α που προτε?νω τα ?χω δοκιμ?σει και δουλε?ουν, ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα δε?τε και σει? τερ?στιε? αλλαγ?? στην ταχ?τητα φ?ρτωση? του site σα?. Σα? το εγγυ?μαι!

1. Επιλ?ξτε μια καλ? εταιρε?α φιλοξεν?α?

Για την ελληνικ? αγορ?, καλ? εταιρε?α ε?ναι η TopHost! Γραφτε?τε στην Linkwise και π?ρτε το hosting σα? με 50% ?κπτωση! Τ?ρμα πλ?ον οι σκοτωμ?νε? προσφορ?? hosting με 3 ευρ? το μ?να, απερι?ριστο traffic και ?λλα παραμ?θια.

Το φθην? hosting ?ρχεται με μεγ?λο κ?στο?. Υψηλ?? χρ?νο? downtime, server time out που καταλ?γει σε deindexing απ? τη Google. Ακ?μα και σ?μερα ?χω πληρωμ?να πακ?τα στη Godaddy απ? hosting που δεν δουλε?ουν και αναγκ?στηκα απ? τον Νο?μβριο του 2013 να μεταφ?ρω τα site ?λλα στο Papaki, θυγατρικ? εταιρε?α τη? TopHost και ?λλα στην TopHost.

Σ?ντομα ?μω? θα μεταφ?ρω ?λα τα site στην TopHost.

Για την αγορ? του εξωτερικο? συστ?νω ξαν? την TopHost. Υπ?ρχουν πολλ?? εκπληκτικ?? εταιρε?ε? για hosting ?πω? η WP Engine, Bluehost οι οπο?ε? δεν προτε?νω για πολλο?? λ?γου?.

Το ξαναλ?ω, καλ? εταιρε?α ε?ναι η TopHost! Γραφτε?τε στην Linkwise και π?ρτε το hosting σα? με 50% ?κπτωση!

 

2. Ξεκιν?στε με ?να γρ?γορο και επαγγελματικ? WordPress theme

Θα εκπλαγε?τε που σα? το λ?ων, ?μω? το Twenty Ten/Twenty Eleven “framework”, γνωστ? και ω? το default WP theme ε?ναι πολ? γρ?γορο στη χρ?ση του.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? ?ταν κρατ?? τα π?ντα απλ? στο σχεδιασμ? ιστοσελ?δων, ?χει? μια ταχ?τατη ιστοσελ?δα. ?χει απα?σια εμφ?νιση και αποκρουστικ? χρ?ματα.

Απ? την προσωπικ? μου εμπειρ?α θα πρ?πει να βρει? ?να επαγγελματικ? WordPress Theme που να συνδυ?ζει ταχ?τητα και SEO design. Εγ? το βρ?κα στη Solostream.

 

3. Χρησιμοποι?στε ?να αποτελεσματικ? caching plugin

Τα WordPress plugins ε?ναι πολ? χρ?σιμα, και προσφ?ρουν τερ?στιε? δυνατ?τητε? στην ιστοσελ?δα σα?. Βελτι?νουν την ταχ?τητα και την εμπειρ?α του χρ?στη. Τα πιο πολλ? απ? αυτ? ε?ναι δωρε?ν και μπορε?τε να τα βρε?τε στο αποθετ?ριο των πρ?σθετων στο https://wordpress.org/

To πιο αγαπημ?νο μου plugin ε?ναι το? W3 Total Cache, και δεν συστ?νω κ?ποιο ?λλο? caching plugin. ?χει ?τι χρει?ζεστε και ε?ναι πολ? ε?κολο να το εγκαταστ?σετε και να το παραμετροποι?σετε μ?νοι σα?, πατ?ντα? 3 κουμπι?.

Αμ?σω?, η σελ?δα σα? φορτ?νει μερικ? δευτερ?λεπτα ταχ?τερα.

Πριν απ? το W3 Total Cache, χρησιμοποιο?σα το WP Total Cache και το WP Minify. To WP Total Cache παρουσ?αζε προβλ?ματα στην αναν?ωση των σελ?δων και χρειαζ?ταν συν?χεια να σβ?νω την προσωριν? μν?μη για να δω τι? αλλαγ?? που ?κανα στο site μου. Το δε?τερο ε?χε θ?ματα με το Woocommerce γιατ? δι?λυε ?λο το e-shop.

 

4. Μην χρησιμοποιε?τε content delivery network (CDN)

Τα περισσ?τερα CDN ε?ναι σχεδιασμ?να για ιστοσελ?δε? και hosting του εξωτερικο?. Για την Ελλ?δα το ταχ?τερο hosting ε?ναι το ελληνικ? και τα CDN αντ? να μει?νουν το χρ?νο φ?ρτωση? τoν επαυξ?νουν. Η ?δρα των περισσ?τερων CDN ε?ναι Αμερικ? και Ευρ?πη και ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι αργ?τερα απ? το Ελληνικ? hosting.

Μην ακο?τε καν?να ειδικ?. Μου ε?χαν προτε?νει το Cloudflare για να βελτι?σω το χρ?νο φ?ρτωση? και να μην π?φτει το site μου. Μ?λι? το χρησιμοπο?ησα ε?χα τα αντ?θετα αποτελ?σματα. Μεγαλ?τερο? χρ?νο? φ?ρτωση?, μεγαλ?τερο? χρ?νο? server time out, περισσ?τερα λ?θη στα dns, μεγαλ?τερο? χρ?νο? απ?κριση? κτλ.

 

5. Βελτιστοποι?στε τι? εικ?νε? σα?

Η Yahoo! ?χει ?ναν βελτιστοποιητ? εικ?νων που το λ?ει Smush.it. Υπ?σχεται να σα? μει?σει κατ? πολ? το μ?γεθο? του αρχε?ου των εικ?νων στη σελ?δα σα? χωρ?? να μει?σει την ποι?τητα.

Ωστ?σο, αν ε?στε σαν και μ?να που επιζητ?τε την ευκολ?α και την απλ?τητα, αυτ? η διαδικασ?α ε?ναι πολ? χρονοβ?ρα.

Ευτυχ?? που υπ?ρχει ?να δωρε?ν plugin που λ?γεται ?WP-SmushIt που μπορε? να κ?νει αυτ?ματα αυτ?ν την διαδικασ?α για σα? καθ?? φορτ?νετε ν?ε? εικ?νε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Σα? φα?νεται ε?κολη λ?ση αυτ? το plugin, αλλ? προτιμ? να επεξεργ?ζομαι τι? εικ?νε? μου πριν τι? ανεβ?σω με το Microsoft Picture Viewer. Προτιμ? αν?λυση 600 με 400 pixel και 72 dpi. Κ?θε φωτογραφ?α πρ?πει να ε?ναι μ?χρι 50kb για να μην ?χετε πρ?βλημα στη φ?ρτωση του?.

Για να μην επιβαρ?νετε την ιστοσελ?δα σα? με πολλ? ?χρηστα plugin, το φορτ?νετε μια φορ?, το χρησιμοποι?τε και μετ? το κ?νετε απεγκατ?σταση.

 

6. Βελτιστοποι?στε την αρχικ? σα? σελ?δα για να φορτ?νει γρ?γορα

Δεν ε?ναι μ?νο ?να πρ?γμα που θα σα? προτε?νω, αλλ? αρκετ? στην πορε?α για να ελαφρ?σετε το site σα? και να φορτ?νει η αρχικ? σα? σελ?δα ταχ?τερα. Ε?ναι ?σω? η πιο σημαντικ? σελ?δα απ? ?λο το site σα? γιατ? σε αυτ?ν προσγει?νεται ο κ?ριο? ?γκο? των επισκεπτ?ν σα?.

Τα πρ?γματα που μπορε?τε ?μεσα να διορθ?σετε ε?ναι:

 • Να δε?χνετε excepts αντ? για ολ?κληρα ?ρθρα
 • Να μει?σετε τον αριθμ? των ?ρθρων αν? σελ?δα σε λιγ?τερο απ? 10.
 • Να εξαφαν?σετε τα κουμπι? διαμοιρασμο? που δεν χρησιμοποι?τε εκτ?? απ? το Alternative Digg
 • Να απεγκαταστ?σετε τα αχρησιμοπο?ητα plugin, widget και themes που δεν χρει?ζεστε
 • Ενστερνιστε?τε τον μινιμαλισμ?! Οι αναγν?στε? σα?, σα? λατρε?ουν για το περιεχ?μενο, ?χι για τα 5.000 widgets και κουτ?κια που ?χετε β?λει στην αρχικ? σα? σελ?δα.

Γενικ? μια καθαρ? και με εστιασμ?να β?ματα που κατευθ?νει τον χρ?στη ιστοσελ?δα, δεν φορτ?νει μ?νο ταχ?τερα, αλλ? ε?ναι και λειτουργικ?τερη.

 

7. Βελτιστοποι?στε την WordPress database

Την λ?ξη βελτιστοπο?ηση την ?χω κ?νει ψωμοτ?ρι σε αυτ? το ?ρθρο!

Δυο πρ?σθετα που ?χω ανακαλ?ψει και μπορο?ν να σα? βοηθ?σουν με το να μει?σετε τον ?γκο τη? β?ση? δεδομ?νων και να βελτι?σετε την απ?δοση τη? ε?ναι τα παρακ?τω:

Αυτ? τα plugin εκτελο?ν ?να απλ? μα σημαντικ? ?ργο. Βελτιστοποιο?ν την β?ση δεδομ?νων (spam, post revisions, drafts, tables, κτλ.) για να μει?σει τον ?χρηστο φ?ρτο εργασ?α? και ?γκο δεδομ?νων.

 

8. Απενεργοποι?στε το hotlinking και την αιμορραγ?α του περιεχομ?νου σα?

Το Hotlinking ε?ναι ?να ε?δο? κλοπ??? bandwidth. Συμβα?νει ?ταν ?να ?λλο site τραβ?ει τι? εικ?νε? απ? το δικ? σα? site, αυξ?νοντα? ?τσι το φ?ρτο του server σα? κατ? πολ?.

Το ?φελο? του hotlinking απ? ?ποψη SEO ε?ναι μεγ?λο γιατ? κ?θε φωτογραφ?α ε?ναι και ?να backlink προ? το site σα?.

?μω? το φαιν?μενο αυτ? μπορε? να π?ρει ανεξ?λεγκτε? διαστ?σει?, ?ταν ?λο και περισσ?τεροι κλ?βουν περιεχ?μενο και εικ?νε? απ? την ιστοσελ?δα σα? (content scraping).

Η κατ?σταση διορθ?νεται ?μα τοποθετ?σετε αυτ?? τι? γραμμ?? κ?δικα στο αρχε?ο?.htaccess :

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?sparringmind.com [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.com [NC] RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ – [NC,F,L]

 

9. Χρησιμοποι?στε την εντολ? expires header σε στατικ? αρχε?α

Η εντολ? Expires header ε?ναι ?να? τρ?πο? για να απομον?σετε την επαναφ?ρτωση των στατικ?ν αρχε?ων στο site σα? απ? του? web browser. Τα στατικ? αρχε?α ε?ναι το css, javascript, οι εικ?νε? και ?λλα.

Με αυτ?ν τον τρ?πο μπορε?τε να κ?ψετε τον χρ?νο φ?ρτωση? για του? τακτικο?? επισκ?πτε? κατ? πολ?.

Το μ?νο που χρει?ζεται ε?ναι να αντιγρ?ψετε τον παρακ?τω κ?δικα στο αρχε?ο?.htaccess file:

ExpiresActive On
ExpiresByType image/gif A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType image/jpg A2592000
ExpiresByType image/jpeg A2592000

Οι παραπ?νω αριθμο? ?χουν οριστε? για χρονικ? δι?στημα εν?? μην?? σε δευτερ?λεπτα, μπορε?τε ?μω? να του? προσαρμ?σετε ?πω? θελ?σετε.

 

10. Μει?στε την εικ?να του Gravatar

Το δικ? μου gravatar το ?χω φορτ?σει στο el.gravatar.com.

?χω επιλ?ξει τη φωτογραφ?α μου για λ?γου? αναγν?ριση? και προσωπικ?? προβολ??. ?λλα blogs ?μω? την ?χουν τελε?ω? απενεργοποιημ?νη για λ?γου? οικονομ?α? χ?ρου και χρ?νου.

Το θ?μα που χρησιμοποι?, το WP-enlightened μου δ?νει τη δυνατ?τητα να προσαρμ?σω και να ελαχιστοποι?σω το μ?γεθο? τη? εικ?να? του gravatar μου και να το κ?νω να φορτ?νει πιο γρ?γορα.

11.Προσθ?στε το? LazyLoad στι? εικ?νε? σα?

Το LazyLoad ε?ναι η διαδικασ?α να ?χουμε να φορτ?νουμε μ?νο τι? εικ?νε? τη? πρ?τη? οθ?νη? στην ιστοσελ?δα μα?, του πρ?του παρ?θυρου και ?χι ?λου του site και καθ?? ο χρ?στη? κατεβα?νει προ? τα κ?τω να φορτ?νονται και οι ?λλε? φωτογραφ?ε?.

Αυτ? ?χι μ?νο θα μει?σει τον χρ?νο φ?ρτωση? ολ?κληρη? τη? σελ?δα, αλλ? θα σα? εξοικονομ?σει πολ?τιμο bandwidth με το να φορτ?νει λιγ?τερα δεδομ?να για του? χρ?στε? που δεν κ?νουν? scroll μ?χρι το τ?ρμα τη? σελ?δα? στο site σα?.

Για να το κ?νετε αυτ? αυτ?ματα και χωρ?? παρεμβ?σει? στον κ?δικα, εγκαταστ?στε το jQuery Image Lazy Load?plugin.

12. Περιορ?στε τον αριθμ? των αποθηκευμ?νων post revisions

?χω σ?σει το συγκεκριμ?νο ?ρθρο στην προσωριν? αποθ?κευση ? στην αναθε?ρηση περ?που 12 φορ??.

Το WordPress, απ? μ?νο του, θα αποθηκε?ει ?πειρε? αναθεωρ?σει? και drafts αυτο? του εγγρ?φου για π?ντα.

Τ?ρα, αφο? θα δημοσιε?σετε αυτ? το ?ρθρο, για ποιο λ?γο να κρατ?τε αποθηκευμ?να τα drafts;

Μπορε?τε να καθαρ?σετε τη β?ση δεδομ?νων σα? με τα WP-Optimize και WP-DB Manager ? να χρησιμοποι?σετε το?Revision Control?plugin για να βεβαιωθε?τε ?τι θα κρατ?σετε τα post revisions στο ελ?χιστο.

2 με 3 αναθεωρ?σει? ε?ναι αρκετ?? σε περ?πτωση που θα θ?λατε να αλλ?ξετε κ?τι ? να ανατρ?ξετε σε κ?ποια παλι?τερη ?κδοση του ?ρθρου ? των σελ?δων σα?.

13. Απενεργοποι?στε τα pingbacks και τα trackbacks

Απ? μ?νο του, το WordPress ?ρχεται σε επικοινων?α με τα ?λλα blogs που και αυτ? χρησιμοποιο?ν του? μηχανισμο?? του pingback και trackback.

Κ?θε φορ? που κ?ποιο ?λλο blog σε αναφ?ρει, ειδοποιε?τε η ιστοσελ?δα σα? και ενημερ?νει με ν?α δεδομ?να το συνδεδεμ?νο ?ρθρο. ?μα το απενεργοποι?σετε θα καταστρ?ψετε ?λα τα backlinks προ? το site σα?. ?μω? θα μει?σετε τον φ?ρτο δεδομ?νων. Θα καταστρ?ψετε το SEO σα? αλλ? θα βελτι?σετε την ταχ?τητα.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα στο ?ρθρο WordPress Pingbacks, Trackbacks and Linkbacks.

14. Αντικαταστ?στε την δυναμικ? PHP με στατικ? HTML, ?που γ?νεται

Αυτ? ε?ναι λ?γο προχωρημ?νη ω? συμβουλ?, αλλ? ?χει πολλ? οφ?λη για τα δυναμικ? site. Το θε?ρησα σημαντικ? κατ?πιν ?ρευνα? και ?τσι το ?βαλα και αυτ? μ?σα στο post.

Το δι?βασα σε ?να αγγλικ? blog εν?? ?λληνα WordPress Developer, του John Pozadzides και το αν?φερα. Για να δε?τε περισσ?τερα μια και αναφ?ρεται σε πιο προχωρημ?να παιδι?, μελετ?στε απευθε?α? την πηγ?:

The 3 Easiest Ways to Speed Up?WordPress

15. Χρησιμοποι?στε τον NginΧ Server αντ? για Apache

Μια εναλλακτικ? λ?ση για μ?γιστη ταχ?τητα ειδικ? για περιβ?λλον WordPress ε?ναι ο NginX Server σε αντ?θεση με τον κλασικ? Apache. O NginX ε?ναι ο δε?τερο? δημοφιλ?στερο? server, μετ? τον Apache,? εκτοπ?ζοντα? τον IIS τη? Microsoft.

Ο nginx? ε?ναι ?να? δωρε?ν, ανοικτο? κ?δικα, υψηλ?? απ?δοση? HTTP server και reverse proxy, καθ?? και IMAP/POP3 proxy server. Το nginx project ξεκ?νησε το 2002 εστι?ζοντα? ?ντονα στον υψηλ? συγχρονισμ?, στην υψηλ? απ?δοση προσανατολισμ? και ελαχιστοπο?ηση τη? χρ?ση? μν?μη? και το 2004 η πρ?τη ?κδοση για το κοιν? ?γινε διαθ?σιμη. Ο nginx πλ?ον κρατ? ?να μερ?διο τη? τ?ξη? π?νω απ? 18% τη? αγορ?? web servers.

Ο nginx ε?ναι ?να? απ? του? λ?γου? servers γραμμ?νου? ?στε να αντιμετωπ?ζουν το C10K πρ?βλημα, το οπο?ο σημα?νει να μπορο?ν να διαχειριστο?ν π?νω απ? 10.000 ταυτ?χρονε? συνδ?σει? με μικρ? καταν?λωση μν?μη? (~2.5 MB αν? 10k αδραν?ν HTTP keep-alive συνδ?σει?).

Αντ?θετα με του? παραδοσιακο?? servers servers, ο nginx δεν στηρ?ζεται σε threads για να χειρ?ζεται τα requests. Αντ?θετα χρησιμοποιε? πολ? πιο επεκτ?σιμη ασ?γχρονη αρχιτεκτονικ?. Αυτ? η αρχιτεκτονικ? χρησιμοποιε? λ?γη, αλλ? το πιο σημαντικ?, προβλεπ?μενη ποσ?τητα μν?μη? κ?τω απ? φ?ρτο.

Ακ?μα κι αν κ?ποιο? ? κ?ποια δεν περιμ?νει να χειριστε? χιλι?δε? ταυτ?χρονων requests requests, μπορε? ακ?μα να επωφεληθε? απ? την υψηλ? απ?δοση και μικρ? καταν?λωση μν?μη? του nginx. Ο nginx επεκτε?νεται σε ?λε? τι? κατευθ?νσει?: απ? το πιο μικρ? VPS μ?χρι και σε επ?πεδο clusters απ? servers.

Ο nginx εξυπηρετε? μια σειρ? απ? μεγ?λη? αναγνωρισιμ?τητα? sites, ?πω?: YouTube, Netflix, Hulu, Pinterest, CloudFlare, Airbnb, WordPress.com, GitHub, SoundCloud, Zynga, Eventbrite, Zappos, Media Temple, Heroku, RightScale, Engine Yard και NetDNA.

Ακ?μα στην Ελλ?δα δεν ?χω εντοπ?σει κ?ποια αξι?πιστη εταιρε?α με ελληνικ? NginX Server αντ? για Apache. Μιλ?με για ελληνικ? γεωγραφικ? hosting ? για φιλοξεν?α στην Αθ?να και ?χι στο Leipzig ο?τε στο Maastricht. Εγγραφε?τε στι? ενημερ?σει? απ? το blog μου και ?ταν θα ?χω κ?τι νε?τερο, θα ενημερωθε?τε πρ?τοι απ? ?λου?.

Bonus Tip: Μετρ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? πρ?τα

Γιατ? αυτ? η συμβουλ? ε?ναι τελευτα?α εν? θα ?πρεπε να ε?ναι πρ?τη; Πολ? απλ?, γιατ? θ?λω να σα? κ?νω να διαβ?σετε ?λο το ?ρθρο και μετ? να ξεκιν?σετε τη διαδικασ?α εφαρμογ?? ?σων προαν?φερα και δε?τερον γιατ? θ?λω να σα? επιβραβε?σω με την υπομον? σα? που διαβ?σατε ?λο το ?ρθρο. Μπρ?βο!

Το σημαντικ?τερο ε?ναι να μετρ?σετε του? χρ?νου? πριν και μετ?. Να κ?νετε μερικ? συγκριτικ? τεστ πριν ξεκιν?σετε οποιαδ?ποτε αλλαγ?. Υπ?ρχουν αρκετ? εργαλε?α για να μετρ?σετε του? χρ?νου? φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? και τα σημαντικ?τερα ε?ναι τα παρακ?τω:

Το κ?θε εργαλε?ο ε?ναι σημαντικ? και ?χω χρησιμοποι?σει και δοκιμ?σει και τα π?ντε για τα site μου και για ?λα τα site που φτι?χνω.

Σα? ευχαριστ? που με τιμ?σατε και διαβ?σατε μ?χρι εδ?. Και πιστε?ω να σα? ?ρεσε το ?ρθρο μου.

Ταχ?τητα WordPress και πηγ??

Ξ?χασα Κ?τι;

emgoldex-success

Σ?γουρα.? ?μα ξ?χασα κ?τι και θ?λετε να μου το πε?τε, μπορε?τε να το κ?νετε και θα το ?θελα με ?ναν απ? του? τρει? τρ?που?:

 1. Αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο, προσφ?ροντα? κ?τι στη συζ?τηση, ? κ?νοντα? μια ερ?τηση.
 2. Επικοινων?στε μαζ? μου ?
 3. Π?ρτε με τηλ?φωνο στο 6972.364.387.

Θα ?θελα επ?ση? να ακο?σω τι? ερωτ?σει? σα? και να θα θ?λατε να καλ?ψουμε κ?ποιο θ?μα στο blog μου το οπο?ο σα? κα?ει. Θα χαρ? πολ? αν αφ?σετε ?να σχ?λιο ? με στε?λετε ?να email ? με π?ρετε ?να τηλ?φωνο.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

15 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα κ. Διβρ?μη, ?χω ?να wordpress site για τον καιρ?, το οπο?ο ε?ναι πολ? αργ?. Εχω κ?νει κ?ποια πρ?γματα απ? τα οπο?α προτε?νετε, αλλ? η βελτ?ωση τη? ταχ?τητα? ε?ναι μικρη. Το Τheme ε?ναι το Onepress. Αν θ?λετε δε?τε το site.

  Απ?ντηση
 • Καλησπερα κυριε Διβραμη εχω ακολουθησει μερικε? απο τι? συμβουλε? οσον αφορα τα plugins , αλλα οσον αφορα κωδικα δεν εχω ακουμπησει αφου δεν εχω και προηγουμενη εμπειρια.Ζω στην Κυπρο και εχω το website μου στο PAPAKI.GR. Βασικα στοχο? μου ειναι να βελτιωσω την ταχυτητα πριν πριχωρησω σε οποιαδηποτε διαφημηση τη? σελιδα? μου.Χρησιμοποιω το Shapely Theme αλλα ,ειναι η πρωτη φορα που φτιαχνω σελιδα wordpress και θα ηθελα την γνωμη σα? για την ταχυτητα φορτωση? του site μου.Στοχο? μου ειναι να επενδυσω σε αυτο το προτζεκτ και ειμαι διατεθειμενο? να ακολουθησω κατα γραμμα οποιαδηποτε οδηγια αφου βλεπω οτι εχετε τι? απαραιτητε? γνωσει? πανω στο αντικειμενο.Αν ηξερα οτι το Τwenty Seventeen ειναι πολυ πιο πρακτικο και ανωδυνο σε θεματα ταχυτητα? δεν θα ειχα προχωρησει με το Shapely το οποιο φυσικα σου δινει μεγαλε? δυνατοτητε? στο σχεδιασμο.

  Απ?ντηση
 • Καλησπερα σα?. Θα εκτιμουσα να ριχνατε μια ματια και στο δικο μα? website.
  Ειμαστε εταιρια επισκευη? ηλεκτρονικων συσκευων στην θεσσαλονικη.
  Ειναι σε beta μορφη ακομα.

  Απ?ντηση
 • Σοφ?α Αλεξ?νδρου
  6 Μαρτ?ου 2017 5:30 μμ

  Ακολο?θησα κ?ριε Γι?ννη τα β?ματα που γρ?φετε στο ?ρθρο σα? και τι? συμβουλ?? σα? και ε?δα ?ντω? μεγ?λη βελτ?ωση τη? ταχ?τητα? στην ιστοσελ?δα μου.
  Πριν φ?ρτωνε σε 4, 2 δευτερ?λεπτα και τ?ρα σε λ?γο λιγ?τερο απ? 2.

  Σα? ευχαριστ? πολ?!

  Απ?ντηση
 • ?να? αναλυτικ?? οδηγ?? για το W3 Total Cache, θα ?ταν χρ?σιμο?, γιατ? η ρ?θμιση του ε?ναι στην πραγματικ?τητα το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Αν δεν ρυθμιστει το συγκεκριμ?νο plugin, ?χι μ?νο δεν βοηθ?ει, αλλ? ?χω διαπιστ?σει ?τι κ?νει και ζημι?!

  Απ?ντηση
  • Σωστ? τα λε? Αντ?νη, εγ? το ?χω απενεργοποι?σει απ? το site μου. Καλ?τερα να επενδ?σει? μερικ? χρ?ματα παραπ?νω για το hosting ?πω? να πα? σε ?να ταχ?τερο server για παρ?δειγμα η WPENGINE παρ? να προσπαθε?? με φτιασ?δια να βγ?λει? απ? τη μ?γα ξ?γκι.

   ?να αργ? hosting θα ε?ναι για π?ντα ?να αργ? hosting.

   Απ?ντηση
 • Καλημ?ρα σα? θα ?θελα μερικ?? Συμβουλ?? ?σον αφορ? τι πρ?πει να κ?νω στην Ιστοσελ?δα μου να π?ει γρηγορ?τερα ε?μαι σε server τη? Tophost

  Σα? Ευχαριστω

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη καλησπ?ρα , στο pagespeed insights μου αναφ?ρει να εξετ?σω το ενδεχ?μενο να επιδιορθ?σω :
  Περιορισμ?? JavaScript και CSS αποκλεισμο? απ?δοση? στο περιεχ?μενο στο επ?νω μ?ρο?
  Κατ?ργηση JavaScript αποκλεισμο? απ?δοση? wp-content/cache/minify/000000/ldDRDcIwDATQhdoaqWKgxDKpI5sEOxF0eygwQPp3P0-nuxXyo5Pt0_oPs3Ky0GhRvk8X4BuF1o2qlSvgHslwY60OwhGyQwoihxJOW4vlNch-XYsL62mUMVjpTnKOaYkstGD3VnSQ-pMrzfjZOAiw2Pe5Nw.js

  Βελτιστοπο?ηση προβολ?? CSS των παρακ?τω στοιχε?ων:

  wp-content/cache/minify/000000/nZDBDoJADER_SC0XP2h3HaW4bDdtMeHvNRAMwRiDx07fm8M0xFcEHxRV5UzI6FHcyFpRT3KBUeZIydbRofliLegS_AS7FFQGQya7c9niaYzQ1HJfZyOKuLmGOrnv69T_rR4VVqUYP7C_ZfXd2TPZothy5mP-CLmkef_XQkaiodzwBA.css

  /wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/themes/modern.css?version=3.5.3

  μπορε?? να με κατευθ?νει? για την επ?λυση του προβλ?ματο?;

  *Εχω εγκαταστ?σει το W3 total cache
  *?λα τα css που ?γραψα για μορφοπο?ηση του site τα ?χω σβ?σει

  ευχαριστ?!

  Απ?ντηση
 • Εγ? ?χω blogger blog και π?ει πολ? γρ?γορα, ?χω δει ?μω? και μερικ? site να π?νε πολ? αργ? σαν τα σαλιγκ?ρια. Αυτ? ε?ναι σε wordpress ? σε κ?τι ?λλο;

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看