ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SXOLIA SITE ANEBAZOYN STH GOOGLE

Τα σχ?λια στο site σα? ανεβ?ζουν στη Google

Γιατ? τη στιγμ? που οι μεγ?λε? εταιρε?ε? κλε?νουν τα σχ?λια στι? ιστοσελ?δε? του, τα μικρ? blog με δεκ?δε? σχ?λια βγα?νουν πρ?τα στην Google

Και εν? ?λοι αναζητ?νε περισσ?τερου? πελ?τε? που σημα?νει περισσ?τερη κ?νηση στο site του?, κ?ποιοι προσπαθο?ν να μει?σουν τη διαδραστικ?τητα του? με την αγορ? και το κοιν? του?. Για αυτ? θα σα? δε?ξω μερικο?? τρ?που? για να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στη Google περισσ?τερο ακ?μα και ?ταν δεν μπορε?τε να δημιουργ?σετε φρ?σκο και ν?ο περιεχ?μενο.

Πω? μπορε?τε να το κ?νετε αυτ?; Διαβ?στε παρακ?τω και εκμεταλλευτε?τε στο ?πακρο τι? δυνατ?τητε? των σχολ?ων για να σα? ανεβ?σουν στη Google.

Τα σχ?λια ε?ναι φρ?σκο περιεχ?μενο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Το ?τι κ?ποιο? ?γραψε ?να σχ?λιο στο blog ? στο site μα? δεν θα πρ?πει να μα? προβληματ?ζει αρνητικ?. Μπορε? να ?τανε το σχ?λιο αρνητικ? αλλ? θα πρ?πει να καταλ?βουμε ?τι η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι μια συζ?τηση με τον κ?σμο. Ποιον κ?σμο; Τον δικ? σα? κ?σμο, την αγορ? στ?χο σα?, του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? που με κ?πο προσπαθε?τε να βρε?τε.

Το σχ?λιο ε?τε ε?ναι μικρ? ? μεγ?λο λαμβ?νεται απ? τη Google ω? ενημ?ρωση τη? ιστοσελ?δα? σα? και ?τσι στ?λνει τι? αρ?χνε? τι? για να ανακαλ?ψει και να ευρετηρι?σει στον δε?κτη τη? το ν?ο περιεχ?μενο. ?σο πιο πολλ?? ανανε?σει? ?χουμε στην ιστοσελ?δα μα? τ?σο καλ?τερα θα τα π?με και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, τουλ?χιστον θεωρητικ?.

Τα σχ?λια ταξινομο?νται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Αυτ? μπορο?με να το καταλ?βουμε ?μα γρ?ψουμε μαι φρ?ση σε ?να σχ?λιο σε μια ιστοσελ?δα για παρ?δειγμα: Πω? να φτι?ξω ?να membership site σε wordpress;

Και μετ? να αναζητ?σω αυτ? τη φρ?ση στη Google. θα δω ?τι θα μου εμφαν?σει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη σελ?δα ? το ?ρθρο που ?χω αφ?σει αυτ? το σχ?λιο.

Τα σχ?λια και οι παρατηρ?σει? αυξ?νουν εκθετικ? τι? λ?ξει? κλειδι?, τι? φρ?σει? κλειδι? και τα long tail keywords και μα? δ?νουν συνδυασμο?? λ?ξεων και φρ?σεων κλειδι?ν που ?σω? να μην τι? ε?χαμε σκεφτε? ποτ? μα?.

Απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ταξινομο?νται και τα σχ?λια στα social media ?πω? το Google Plus, Facebook και YouTube.

Αντ? για σχ?λια μπορε?τε να γρ?ψετε ? να δεχτε?τε κριτικ?? ? ερωτ?σει? ? δημοσιε?σει? στο forum

Δεν ε?ναι μ?νο τα σχ?λια ? οι παρατηρ?σει?. Σε ?να eshop θα μπορο?σε κ?ποιο? να δεχτε? κριτικ?? για τα προ??ντα του και να ?χει η κριτικ? την ?δια δ?ναμη με τα σχ?λια. Το ?διο γ?νεται με τα φ?ρουμ?, τι? κοιν?τητε? χρηστ?ν και τα κοινωνικ? μ?σα ?πω? το facebook και το twitter και ?λα τα ?λλα.

Μια καλ? ιδ?α θα ?τανε να προσθ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν στην ιστοσελ?δα σα? μ?σω του bbpress και του buddypress ?μα ?χετε WordPress site.

Δε?τε περισσσ?τερα: Πω? να χτ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν γ?ρω απ? το site σα?

Ανοιχτ? σχ?λια και spam

Δυστυχ?? το black hat SEO και οι επ?δοξοι spammers θα μα? φορτ?σουν με σχ?λια το ?μορφο blog μα? σε βαθμ? κακουργ?ματο?. Το ?ντερνετ δεν ε?ναι τ?σο αθ?ο ?σο νομ?ζουμε και ο λ?γο? που οι spammers μα? γεμ?ζουν με ?χρηστα σχ?λια ε?ναι γιατ? με αυτ?ν τον τρ?πο αποκτ?νε backlink απ? την ιστοσελ?δα μα?.

Η αξ?α αυτο? του backlink ε?ναι ?χρηστη αλλ? ?ταν αυτ? γ?νεται αυτ?ματα μ?σω ειδικο? λογισμικο? και κατ? χιλι?δε? καταλαβα?νετε ?τι ?χει κ?ποιο μεγ?λο αντ?κρυσμα στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ε?κολα ?μω? μπορε?τε να καταπολεμ?σετε το spam μ?σω εν?? πρ?σθετου CAPTCHA που λ?γεται Better WordPress reCAPTCHA. Αυτ? το πρ?σθετο θα εμφαν?σει ?να πεδ?ο με λατινικο?? χαρακτ?ρε? κ?τω απ? το πεδ?ο υποβολ?? των σχολ?ων που δεν μπορ?σουν να διαβ?σουν και να αποκωδικοποι?σουν τα spam bots.

Ποτ? μην αφ?νετε ανοιχτ? τα σχ?λια γιατ? το spam θα εκφυλ?σει την ιστοσελ?δα σα? και θα σα? ρ?ξει στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για τη δ?ναμη των σχολ?ων στο SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看