ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

Σχεδιασμ?? Ιστοσελ?δων

Ε?στε στη φ?ση του σχεδιασμο? μια? καινο?ρια? ιστοσελ?δα? ? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?;

Τ?τε θα πρ?πει να δ?σετε προσοχ? στο παρακ?τω ?ρθρο πριν κ?νετε οτιδ?ποτε για να μην εξελιχθε? ο απλ?? σχεδιασμ?? ιστοσελ?δων σε πονοκ?φαλο!

Το 25% τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και γενικ? εν?? ?ργου θα πρ?πει να αναλ?νεται στον σχεδιασμ?. Αυτ? σημα?νει ?τι η φ?ση του σχεδιασμο? μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?, ?σω? η σημαντικ?τερη ?λων των επιμ?ρου? φ?σεων και θα πρ?πει να επενδ?σετε το 25% του χρ?νου και το 25% των χρημ?των σα? για να δε?τε απλ?? τι θα κ?νετε και πω? θα το κ?νετε.

Ο σχεδιασμ?? ιστοσελ?δων σ?μερα και εν? η τεχνολογ?α απλοποιε?ται συνεχ?? για να μπορο?ν να την αφομοι?σουν οι λα?κ?? μ?ζε?, ?χει γ?νει πιο πολ?πλοκο? απ? ποτ?.

Για ?σου? δεν με ξ?ρετε, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και ασχολο?μαι με την κατασκευ? και τον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των απ? το 2000. ?λα αυτ? τα χρ?νια που ασχολ?θηκα επαγγελματικ? με τον σχεδιασμ? websites πολλ? πρ?γματα ?λλαξαν και βγ?καν ν?α προγρ?μματα και ν?ε? τεχνολογ?ε? που απλοπο?ησαν θεωρητικ? το ?ντερνετ και επα?ξησαν τη χρησιμ?τητα του.

seo-web-design-divramis

Φανταστε?τε ?τι ?ταν ξεκινο?σα με τον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων το 2000, δεν υπ?ρχε Facebook, δεν υπ?ρχε ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και δεν υπ?ρχαν και συνδ?σει? dsl που ?χουμε σ?μερα. ?μοιαζε το ?ντερνετ σαν την ?γρια δ?ση και για να φτι?ξει? μια ιστοσελ?δα απαιτο?σε πολ? περισσ?τερο χρ?νο και ?τομα απ? ?τι σ?μερα.

Για την ακρ?βεια για να φτι?ξει? μια ολοκληρωμ?νη ιστοσελ?δα τ?τε χρειαζ?ντουσαν 3 ?τομα τουλ?χιστον. ?να? γραφ?στα?, ?να? server administrator, ?να? προγραμματιστ?? συν ?να τ?ταρτο ?τομο, ?να? πωλητ?? για να την πουλ?σει και να βρει πελ?τε? για να του? πε?σει να φτι?ξουν μια ιστοσελ?δα.

Βλ?πετε, στα παλι? τα χρ?νια δεν υπ?ρχε SEO, η Google ?τανε ακ?μα σε εμβρυακ? στ?διο και ο κ?σμο? δεν σε ?βρισκε απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και το ?ντερνετ, αλλ? με ?λλου? τρ?που?, ?πω? το να πληκτρολογ?σει τη διε?θυνση? τη? ιστοσελ?δα? σα? (URL) απευθε?α? στον internet explorer.

Γιατ? το να σχεδι?σετε μια ιστοσελ?δα σ?μερα ε?ναι το ?διο σημαντικ? με τον σχεδιασμ? εν?? φυσικο? καταστ?ματο?

Σ?μερα, αρκετ? χρ?νια μετ?, πολλ? πρ?γματα ?λλαξαν. Τα social media ?χουνε μπει στη ζω? μα? και ?χουνε φ?ρει επαν?σταση στον τρ?πο με τον οπο?ο επικοινωνο?με και βλ?πουμε τα πρ?γματα. ?λοι σχεδ?ν, μικρο? και μεγ?λοι ?χουνε ?να τουλ?χιστον προφ?λ στο facebook και η πρ?σβαση στο ?ντερνετ με τα κινητ?, τα wifi, τα smartphones και ?λε? τι? ?λλε? ?ξυπνε? συσκευ?? ?χουνε ευκολ?νει τα πρ?γματα.

Για πολλο?? ?μω? τα ?χουνε κ?νει και πολυπλοκ?τερα μια και βλ?πουνε την τ?ση πολ? τεχνολογ?α γ?ρω μα? ω? ε?θραυστη, αχρε?αστη και τεχνητ?.

Παρ?λα αυτ?, το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο αυξ?νεται κ?θε χρ?νο στη χ?ρα μα? κατ? 20% και τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ξεφυτρ?νουν σαν τα μανιτ?ρια παντο?. Μερικο? κλ?δοι αναπτ?σσονται ακ?μα ταχ?τερα, ?πω? ο κλ?δο? του φ?ρμακου και του καλλυντικο? που μ?σα σε ?να χρ?νο (2013-2014) αναπτ?χθηκε κατ? 102% στι? ηλεκτρονικ?? πωλ?σει?.

Ε?ναι σ?γουρο πω? κ?ποια επαγγ?λματα και εμπορικ?? δραστηρι?τητε? θα εξαφανιστο?ν εντελ?? απ? τον χ?ρτη, εν? κ?ποιε? ?λλε? ν?ε? θα δημιουργηθο?ν με το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι ?λα τα καταστ?ματα θα πρ?πει να γ?νουν ηλεκτρονικ?, αλλ? ?λε? οι επιχειρ?σει? θα πρ?πει να ?χουν ηλεκτρονικ? παρουσ?α για να επιβι?σουν.

Θα πρ?πει να ?χουν ιστοσελ?δα με τον κατ?λογο των προ??ντων τουλ?χιστον σε ?σα ε?δη δεν μπορο?ν να πωληθο?ν ηλεκτρονικ?. Επ?ση? θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με κ?ποιε? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? για να μπορε?τε να π?ρετε παραγγελ?ε? και να βγ?λετε σοβαρ? λεφτ? απ? το κατ?στημα ? την επιχε?ρηση σα? που θα ε?ναι για την σημεριν? εποχ? το e-shop και το site σα?.

Φανταστε?τε ?τι σχεδι?ζοντα? μια ιστοσελ?δα στα ελληνικ? ?χετε πανελλ?νια εμβ?λεια και ?νθρωποι που μιλ?νε ελληνικ? και αναζητ?νε στα ελληνικ? στη Google αυτ? που προσφ?ρετε θα σα? π?ρουν τηλ?φωνο για να ζητ?σουν τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Προσωπικ? δ?χομαι τηλεφων?ματα καθημεριν? απ? υποψ?φιου? πελ?τε? αν? την υφ?λιο. Δ?χομαι κλ?σει? και email απ? Βοστ?νη μ?χρι Μπρισμπ?ην!

Τα επιχειρηματικ? κ?στη θα συμπιεστο?ν αρκετ? στο ?ντερνετ

Αναλογιστε?τε ?τι μια ιστοσελ?δα μπορε? να στοιχ?ζει 1.000 ευρ? περ?που σ?μερα για να την σχεδι?σετε, εν? ?να κατ?στημα ? γραφε?ο θα χρειαστε? μερικ?? δεκ?δε? χιλι?δε? ευρ?. ?μω? ?μα δουλ?ψετε την ιστοσελ?δα σα? σωστ? και ?χει και την κατ?λληλη προ?θηση ? SEO τ?τε τα χρ?ματα που μπορε?τε να βγ?λετε ε?ναι πολλαπλ?σια τη? αρχικ?? επ?νδυση?.

Στο ?διο μοτ?βο θα κινηθο?ν ?μω? και οι τιμ??, αφο? ?λοι αναζητ?νε στο ?ντερνετ για φθην?τερε? υπηρεσ?ε? και προ??ντα απ? το ?ντερνετ παραδομ?να στην π?ρτα του σπιτιο? του?. ?λοι οι ?νθρωποι ζητ?νε την ευκολ?α και μ?λι? την βρο?νε, τ?τε σ?γουρα θα με?νουν σε αυτ?ν. Αν εσε?? ε?στε αυτ?? που του? δ?νει αυτ? την ευκολ?α, τ?τε θα ?χετε κερδ?σει στον ηλεκτρονικ? ανταγωνισμ? και θα σα? προτιμ?σουνε χιλι?δε? ?τομα απ? το ?ντερνετ εσ?? και τα προ??ντα σα?.

Η διαδικασ?α σχεδιασμο? ιστοσελ?δων

Η διαδικασ?α του σχεδιασμο? μια? ιστοσελ?δα? θα μπορο?σε να πει κ?ποιο? ?τι χωρ?ζεται σε π?ντε μεγ?λε? φ?σει? και διαρκε? απ? ?ναν ?ω? τρει? μ?νε? χονδρικ?.

Παρακ?τω σα? περιγρ?φω τι? π?ντε βασικ?? φ?σει? του σχεδιασμο? μια? ιστοσελ?δα?:

1. Σχεδιασμ?? Ιστοσελ?δα?

Η φ?ση του σχεδιασμο? ε?ναι αδιαμφισβ?τητα η πιο σημαντικ? ?πω? ?χω περιγρ?ψει παραπ?νω αφο? θα πρ?πει να απαντηθο?ν πολλ? ερωτ?ματα προηγουμ?νω? ε?ν δεν ?χουνε ?δη απαντηθε? πριν φτ?σουμε στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ? τα ερωτ?ματα που θα πρ?πει να απαντηθο?ν ε?ναι:

Σκοπ?? ? αποστολ?

Ποιο? ε?ναι ο απ?τερο? σκοπ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?; Να παρ?χει πληροφ?ρηση, να πουλ?σει ?να προ??ν, να προωθ?σει μια υπηρεσ?α ? ?να γεγον??; Θα πρ?πει να το ?χετε διασαφην?σει γραπτ??.

Στ?χοι

Τι θα θ?λατε να πετ?χετε με την ιστοσελ?δα σα?; Θα πρ?πει να ?χετε σ?γουρα ?να σχ?διο που να πηγ?ζει απ? του? γραπτο?? ρεαλιστικο?? στ?χου? που θα ?χετε για την ιστοσελ?δα σα?.

Αγορ? Στ?χο?

Το να ξ?ρετε την αγορ? στ?χο σα? ε?ναι ?σω? απ? τα πιο σημαντικ? πρ?γματα πριν προβε?τε στην κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα?. Η αγορ? στ?χο? σα? ε?ναι θεωρητικ? η αγορ? η οπο?α θ?λετε να κατακτ?σετε και θα πρ?πει να προσαρμ?σετε την ιστοσελ?δα σα? και την επιχε?ρηση σα? στι? αν?γκε? τη?.

Περιεχ?μενο

Τι ε?δου? περιεχ?μενο αναζητ?νε στο ?ντερνετ οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?; Π?σο περιεχ?μενο και τι ε?δου? χρει?ζονται οι πελ?τε? σα? για να σα? προτιμ?σουν και να κερδ?σετε την εμπιστοσ?νη του?;

Κ?στο?

Το κ?στο? ε?ναι ?να κομμ?τι του σχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα? σα?, ?μω? δεν ε?ναι ο απ?λυτο? παρ?γοντα? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων. Ε?ν το κ?στο? ? ο προ?πολογισμ?? σα? ε?ναι περιορισμ?νο?, θα πρ?πει να ξανασκεφτε?τε αν μπορε?τε να πετ?χετε του? στ?χου? σα? με τον προ?πολογισμ? που διαθ?τετε. Οι πιο πολο? φαντ?ζονται ?τι θα κ?νουν ?να e-shop με 400 € και θα βγ?ζουν 20.000€ το μ?να απ? το τ?ποτα!

Για να μην απογοητευθε?τε, ?να site δεν ε?ναι τζ?κερ αλλ? μια επιχε?ρηση που ?χει ?σοδα και ?ξοδα.

Τεχνολογ?α

Η τεχνολογ?α που συστ?νω ε?ναι το πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων WordPress. Σε αυτ? περιλαμβ?νονται και ?λε? οι τελευτα?ε? τεχνολογ?ε?, CSS3, HTML5, responsive design κτλ.

Domain name

Το ?νομα που θα επιλ?ξετε για την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι και αυτ? καθοριστικ?? παρ?γοντα? για την επιτυχ?α σα?. Υπ?ρχουν δ?ο βασικ?? επιλογ??. Να επιλ?ξετε ?να brand name ? ?να seo domain name που να εμπερι?χει τη λ?ξη κλειδ? μ?σα του;

Hosting

Η φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? και δεν πρ?πει να τσιγκουνε?εστε τα 3 ? 5 ευρ? το μ?να. Αναλογιστε?τε ?τι για κ?θε δευτερ?λεπτο καθυστ?ρηση? τη? απ?κριση? του server χ?νετε και ?ναν πελ?τη. Θα συνεχ?σετε να ασχολε?στε ακ?μη με πενταροδεκ?ρε? ? θα επενδ?σετε σε μια σοβαρ? εταιρε?α hosting;

WordPress Theme

Η επιλογ? εν?? πληρωμ?νου, premium WordPress Theme αποτελε? βαρ?μετρο για την επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα?. Το θ?μα σα? δ?νει διαφορετικ?? δυνατ?τητε? και επεκτε?νει τι? λειτουργ?ε? μια? ιστοσελ?δα?. Για την κατασκευ? e-shop, θα πρ?πει να επιλ?ξετε ?να θ?μα που να ε?ναι συμβατ? με Woocommerce.

2. Κατασκευ? Ιστοσελ?δα?

Αφο? λοιπ?ν ε?στε ?τοιμοι με την φ?ση του σχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα?, τη? συλλογ?? ?λων των απαρα?τητων πληροφορι?ν και τη? σ?νταξη? του απαρα?τητου business plan αν χρει?ζεται, τ?τε μπορε?τε να προχωρ?σετε στο επ?μενο β?μα, την κατασκευ? ? την υλοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τα β?ματα τη? κατασκευ?? ε?ναι τα παρακ?τω:

Εγκατ?σταση του WordPress

Καταρχ?? εγκαταστ?στε την ?κδοση του wordpress στο πακ?το φιλοξεν?α?. Αν θ?λετε να φτι?ξετε ελληνικ? site θα πρ?πει να εγκαταστ?σετε την ελληνικ? ?κδοση του WordPress.

Πολλ? πακ?τα φιλοξεν?α? ?χουνε αυτ?ματε? εγκαταστ?σει? με ?να κλικ. Προσπαθε?στε να τα αποφ?γετε γιατ? ε?ναι αρκετ? τσαπατσο?λικα και δεν θα σα? βολ?ψουν στο SEO και τη λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Παραμετροπο?ηση WordPress Theme

Η εγκατ?σταση και η παραμετροπο?ηση του θ?ματο? με το οπο?ο θα δημιουργ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το επ?μενο β?μα.

Αλλαγ? ? οριστικοπο?ηση του WordPress Theme

Πολλ?? φορ?? υπ?ρχει αστοχ?α στην επιλογ? του κατ?λληλου θ?ματο?. Με ?λλα λ?για αλλι?? μα? τα δε?χνουν και αλλι?? ε?ναι στην πραγματικ?τητα τα θ?ματα που αγορ?ζουμε.

Μην αγχ?νεστε, υπ?ρχουν αρκετ? περιθ?ρια για σφ?λματα ακ?μα και μπορε?τε να αλλ?ξετε το θ?μα σα? τ?ρα με κ?ποιο ?λλο θ?μα που να φα?νεται και να ε?ναι ?πω? το θ?λετε εσε??.

Εγκατ?σταση ?λων των επιμ?ρου? plugins

Η εγκατ?σταση ?λων των απαρα?τητων προσθ?των του WordPress θα πρ?πει να γ?νει σε αυτ? τη φ?ση. Απ? μ?νο του το WordPress δεν ?χει ενσωματωμ?νο ?λο τον κ?δικα και τι? λειτουργ?ε? που θα χρειαστε?τε. Υπ?ρχει η πολ? μεγ?λη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν που ?χει αναπτ?ξει αρκετ? πρ?σθετα για να σα? βοηθ?σουν να επεκτε?νετε τι? λειτουργ?ε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Μερικ? απ? αυτ? τα πρ?σθετα που θα χρειαστε?τε ε?ναι το WordPress SEO, το backupwordpress και το WordFence.

Δημιουργ?α λογοτ?που

Στο ?ντερνετ, τα λογ?τυπα ε?ναι αρκετ? διαφορετικ? με το φυσικ? κ?σμο και συν?θω? περιλαμβ?νουν το ?νομα τη? ιστοσελ?δα? και δι?φορε? ?λλε? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? ?πω? το τηλ?φωνο παραγγελ?α?, το σλ?γκαν κτλ.

Η δημιουργ?α λογοτ?που ε?ναι μια ιδια?τερη διαδικασ?α και θα πρ?πει να απευθυνθε?τε σε κ?ποιον εξειδικευμ?νο γραφ?στα που να ασχολε?ται με αυτ? το αντικε?μενο και ?χι σε κ?ποιον τυχα?ο.

Δημιουργ?α γραφικ?ν και γραφικο? περιβ?λλοντο?

Τα γραφικ?, οι γραμματοσειρ?? και η τυπογραφ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? για να εντυπωσι?σετε του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? και να σα? θυμο?νται. Κ?θε ιστοσελ?δα πρ?πει να ?χει προσωπικ?τητα και να ε?ναι ?στω και λ?γο πιο ξεχωριστ? απ? τα ?λλα. Η διαφοροπο?ηση απ? τον ανταγωνισμ? ε?ναι ?να πολ? σημαντικ? θ?μα στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

3. Δημιουργ?α Περιεχομ?νου

Το περιεχ?μενο ε?ναι πολ? σημαντικ? για να σα? βρ?σκουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και για να παρ?χεται στου? τελικο?? χρ?στε? τι? απαρα?τητε? πληροφορ?ε? που χρει?ζονται. Δε?τε περισσ?τερα για τη σημασ?α του περιεχομ?νου αλλ? και πω? μπορε?τε να δημιουργ?σετε κλασικ?, χρ?σιμο περιεχ?μενο:

Προσθ?κη σελ?δων

Θα πρ?πει να προσθ?σετε τι? βασικ?? σελ?δε? του site σα?. Αυτ?? θα ε?ναι το προφ?λ, η φ?ρμα επικοινων?α?, το sitemap, τα νομικ? θ?ματα κτλ.

Προσθ?κη ?ρθρων και προ??ντων

Τα ?ρθρα για τα blog και τα προ??ντα για το e-shop ε?ναι ο κορμ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Μπορε? να φτι?ξετε ?να πολ? ?μορφο site, αλλ? χωρ?? ?ρθρα και προ??ντα σωστ? στημ?να δεν ?χετε και πολλ?? ελπ?δε?.

Ε?ναι σαν να ?χετε ?να ?δειο μαγαζ? με πολ? ?μορφε? γυψοσαν?δε? και ντεκ?ρ.

Δημιουργ?α β?ντεο, podcasts

Τα συνοδευτικ? β?ντεο και τα podcasts θα εμπλουτ?σουν το περιεχ?μενο και θα σα? διαφοροποι?σουν απ? τον ανταγωνισμ?. Δε?τε του? beauty bloggers στο ?ντερνετ και στο YouTube. Μερικ? απ? τα β?ντεο του? ε?ναι απ?στευτα, ?μω? εν? ?χουν περιεχ?μενο δεν ?χουν μαγαζ? και τι να πουλ?σουν.

Αυτ? ε?ναι ακριβ?? η αντ?στροφη κατ?σταση απ? την προηγο?μενη. Πολ? περιεχ?μενο, καθ?λου site.

Δημιουργ?α backlinks

Τα backlinks χωρ?ζονται σε εσωτερικ? και εξωτερικ?. Θα πρ?πει να δημιουργ?σετε εσωτερικ? backlinks στο site σα? και να διασυνδ?σετε ?λε? τι? σελ?δε? μεταξ? του? αλλ? και εξωτερικ? σε ?λλα συναφ? και χρ?σιμα sites με το δικ? σα?.

Δημιουργ?α social media profiles

Τα προφ?λ στα social media θα σα? βοηθ?σουν να ανεβε?τε στη google και να βρε?τε πολλο?? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Μ?λλον θα τα χρειαστε?τε περισσ?τερο για να σα? βρουν ?λοι αυτο? οι υποψ?φιοι πελ?τε? και να ?ρθουν στην ιστοσελ?δα σα?.

Μην ξεχ?σετε να προσθ?σετε το link προ? την ιστοσελ?δα σα? και ?σο πιο πολλ?? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? για το τι κ?νετε στο προφ?λ απ? το social media. Στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση δεν αρκε? μ?νο να φτι?ξετε μια facebook page ? μια σελ?δα στο Google Plus. Θα πρ?πει να ?χετε και ?να προσωπικ? προφ?λ ? εταιρικ? προφ?λ σε πολλ? ?λλα χρ?σιμα social media sites ?πω? YouTube, Twitter, Pinterest, Vimeo κτλ.

4. Δημοσ?ευση τη? Ιστοσελ?δα?

Ο σκοπ?? τη? δημοσ?ευση? τη? ιστοσελ?δα? ? τη? φ?ση? αυτ?? ε?ναι να δε?τε την αντ?δραση του κοινο? ? των υποψηφ?ων πελατ?ν σα? στην ιστοσελ?δα σα? και να προβε?τε στι? απαρα?τητε? διορθ?σει? ?που απαιτε?τε στην επ?μενη φ?ση τη? κατασκευ??. Το testing και η διαδικασ?α του πειραματισμο? για την επ?τευξη του τ?λειου αποτελ?σματο? ε?ναι π?ντα ?ρρηκτα δεμ?νη με την δημιουργ?α εν?? πετυχημ?νου και ?ψογου site απαιτ?σεων.

Η εξ?σκηση φ?ρνει την τελει?τητα. Προσοχ? γιατ? σε αυτ? το στ?διο π?ρα πολλο? web designers τα παρατ?νε αφ?νοντα? στα κρ?α του λουτρο? του? πελ?τε? του?. Ο λ?γο? που γ?νεται αυτ? ε?ναι ?τι η διαδικασ?α των δοκιμ?ν και οι διορθ?σει? ανεβ?ζει το κ?στο? κατακ?ρυφα.

Σε πολλ?? περιπτ?σει? το κ?στο? μπορε? να αν?βει ?ω? και 4 φορ?? π?νω απ? του? αρχικο?? υπολογισμο?? ?ταν ο πελ?τη? δεν ξ?ρει τι θ?λει και ?ταν ο web designer δεν ξ?ρει πω? γ?νεται αυτ? που δεν ξ?ρει ο πελ?τη?.

Ε?ναι μια επ?πονη διαδικασ?α για γερ? νε?ρα και γερ? πορτοφ?λια η υλοπο?ηση εν?? αψεγ?διαστου πετυχημ?νου site.

Διορθ?σει?

Οι διορθ?σει? μπορε? να ?χουν να κ?νουν με την πιο απλ? δι?ρθωση ?ω? την πιο πολ?πλοκη. Μπορε? να χρειαστε? να αλλ?ξετε σχεδ?ν τα π?ντα, απ? λογ?τυπο, hosting, ?νομα, θ?μα, plugin ? και οτιδ?ποτε χρειαστε? για να φτ?σετε σε ?να αποτ?λεσμα που θα σα? ικανοποιε?.

Αλλαγ? Hosting

?μα υπ?ρχουν προβλ?ματα ? συμβατ?τητε? στον server που σα? φιλοξενε? θα πρ?πει να κ?νετε τι? απαρα?τητε? αλλαγ?? ? τροποποι?σει? αυτ? τη στιγμ?. Ε?ν δεν δουλε?ουν κ?ποια πρ?σθετα ? υπ?ρχουν ασυμβατ?τητε? στον κ?δικα και στι? γλ?σσε? προγραμματισμο? ε?ναι η κατ?λληλη στιγμ? να επικοινων?σετε με την εταιρε?α φιλοξεν?α? σα? για να κ?νετε τι? απαρα?τητε? προσαρμογ??.

Αν π?λι βλ?πετε ?τι η εταιρε?α φιλοξεν?α? δεν ανταποκρ?νεται στι? διορθ?σει? που ζητ?τε και στι? απαιτ?σει? σα?, τ?τε ε?ναι η ευκαιρ?α να αναζητ?σετε μια εταιρε?α φιλοξεν?α? που σα? κ?νει.

Αλλαγ? domain name

Το ?νομα τη? ιστοσελ?δα? σα? αν δεν τον βρ?σκεται τη? αρεσκε?α? σα? ?ρθε η ?ρα να το αλλ?ξετε πριν ε?ναι πολ? αργ?. Τα ν?α ον?ματα χ?ρου δεν ?χουν και πολ? μεγ?λη αξ?α στο SEO αφο? δεν ?χουν προλ?βει να αποκτ?σουν μεγ?λη δημοσι?τητα και πολλ? backlinks που μετρ?νε στη google.

Η ηλικ?α του ον?ματο? χ?ρου ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO και θα πρ?πει αν ?χετε ?να παλαιωμ?νο domain name σε χρ?ση που μεταφ?ρει πολ? PageRank και ?χει υψηλ? domain authority να μην το αλλ?ξετε.

Αλλαγ? WordPress Theme

Η αλλαγ? του WordPress Theme ε?ναι κ?τι συνηθισμ?νο γιατ? ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να βρε?τε ?να πληρωμ?νο θ?μα που να καλ?πτει ?λε? τι? αν?γκε? σα?. Μου ?χει τ?χει πολλ?? φορ?? να αλλ?ξω θ?μα ?ω? και 21 φορ?? μ?χρι να καταλ?ξω σε κ?ποιο που να ταιρι?ζει στι? απαιτ?σει? μου.

Αν θα πρ?πει να αλλ?ξετε θ?μα, τ?τε ε?ναι η κατ?λληλη στιγμ? τ?ρα αν δεν το ?χετε κ?νει νωρ?τερα.

Δοκιμ? ?λων των λειτουργι?ν

Δοκιμ?στε ?λε? τι? λειτουργ?ε? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Τα κουμπι? διαμοιρασμο? περιεχομ?νου, τι? φ?ρμε? επικοινων?α? κτλ. Σε περ?πτωση ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? θα πρ?πει να δοκιμ?σετε ?μα λειτουργο?νε ?λε? οι ηλεκτρονικ?? παραγγελ?ε?, οι τρ?ποι πληρωμ?? και οι τρ?ποι αποστολ??.

Δοκιμ? SEO

Το SEO δεν θα πρ?πει να παραβλ?πεται και να θυσι?ζετε για να πετ?χετε εξωφρενικ? γραφικ?. Το site σα? θα πρ?πει να ε?ναι απ? ?ποψη σχεδιασμο? αλλ? και απ? ?ποψη SEO ολοκληρωμ?νο και ?χι ημιτελ??.

Τουλ?χιστον το εντ?? σελ?δα? SEO θα πρ?πει να ?χει τελειοποιηθε? και να δε?τε ?τι ?λα λειτουργο?ν και φα?νονται σωστ? στη Google. Μπορε?τε να δε?τε πω? φα?νεται η ιστοσελ?δα σα? στη Google χρησιμοποι?ντα? το BrowserSEO.

Αφο? κ?νετε ?λε? τι? δοκιμ?? σα? και βρε?τε ?τι ?λα λειτουργο?ν καλ??, τ?τε θα πρ?πει να προχωρ?σετε στην τελευτα?α φ?ση του σχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα? σα?, το επ?σημο λανσ?ρισμα ? τα εγκα?νια!

5. Επ?σημο λανσ?ρισμα ? εγκα?νια

Συγχαρητ?ρια! Καλ?? πωλ?σει? και κ?θε επιτυχ?α!

Σε αυτ? τη φ?ση θεωρητικ? ?χετε τελει?σει με το μεγαλ?τερο μ?ρο? του σχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα πρ?πει να εστιαστε?τε με το να φ?ρετε επισκεψιμ?τητα ? traffic στην ιστοσελ?δα σα? για να αποκτ?σει ζω?.

Κ?ντε επ?σημα εγκα?νια

Τα επ?σημα εγκα?νια στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα εφ?σον υπ?ρχει και φυσικ? κατ?στημα ε?ναι μια πολ? σωστ? κ?νηση μ?ρκετινγκ! ?τσι θα γνωστοποι?σετε στου? τοπικο?? σα? πελ?τε? ?τι ?χετε και ?να ν?ο σ?γχρονο καν?λι διανομ?? που λειτουργε? ?λη την ημ?ρα και τι? αργ?ε?.

Επ?ση? θα φ?ρετε π?ρα πολ? κ?σμο για να δοκιμ?σει το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα και να σα? συστ?σουν ?μα του? αρ?σει σε φ?λου? και γνωστο??!

Συνεχ?στε να δημιουργε?τε περιεχ?μενο

Θα πρ?πει ε?ν θ?λετε να ?χετε σταθερ? ?νοδο, να προσθ?σετε σταθερ? περιεχ?μενο και να β?λετε ν?α προ??ντα στην ιστοσελ?δα σα? για να ?χετε πιο πολλο?? πελ?τε? και να πουλ?σετε ν?α πρ?γματα στου? ?δη υπ?ρχοντε? πελ?τε?. Αυτ? η διαδικασ?α λ?γεται cross selling.

Συνεχ?στε να δημιουργε?τε backlinks

Π?σα τελικ? backlinks ε?ναι αρκετ?; Αυτ? ε?ναι σχετικ? και θα πρ?πει να διατυπ?σετε ξαν? την ερ?τηση: Π?σοι πελ?τε? ε?ναι αρκετο?;

Τοποθετ?στε τη διε?θυνση του site σα? παντο?

Στι? επαγγελματικ?? κ?ρτε?, στο λογ?τυπο, στα αυτοκ?νητα σα? και ?που αλλο? μπορε?τε να το β?λετε. Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? εκτ?? απ? την Google να ε?ναι ορατ? και σε ?λα τα ?λλα διαφημιστικ? μ?σα.

Αυτ? ?τανε σε γενικ?? γραμμ?? η διαδικασ?α του σχεδιασμο? μια επαγγελματικ?? ιστοσελ?δα?. Αν ?χετε ?λλε? απορ?ε? ? θ?λετε να ρωτ?σετε κ?τι μπορε?τε να αφ?σετε ?να σχ?λιο κ?τω απ? τη σελ?δα ? να με π?ρετε ?να τηλ?φωνο.

Ζητ?στε μια προσφορ? για σχεδιασμ? ιστοσελ?δα? ? σχεδιασμ? e-shop

themeforest-wordpress-themes

Αν ε?στε πριν το στ?διο τη? κατασκευ?? και του σχεδιασμο? μια? ιστοσελ?δα? ? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?, ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?

Μπορε?τε να με καλ?σετε στο 6972.364.387 για να δο?με μαζ? πω? θα φτι?ξετε μια ιστοσελ?δα απαιτ?σεων που θα μπορε? να πα?ρνει πολ? μεγ?λη επισκεψιμ?τητα απ? τη Google!

Σα? ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων και ε?μαι στη δι?θεση σα? για να λ?σω κ?θε απορ?α σα? στο ?ντερνετ!

Δε?τε περισσ?τερα για σχεδιασμ? ιστοσελ?δων

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看