ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πω? να σχεδι?σετε μια ιστοσελ?δα που θα βγα?νει στη Google

Τι θα πρ?πει να προσ?ξετε για να σχεδι?σετε μια ποιοτικ? ιστοσελ?δα που θα βγα?νει ψηλ? στη Google και θα ?χει μεγ?λη επισκεψιμ?τητα και πελατε?α

Μπορε? να ?χουνε περ?σει π?νω απ? 25 χρ?νια απ? τον σχεδιασμ? και το αν?βασμα τη? πρ?τη? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ, αλλ? ακ?μα μερικ? πρ?γματα παραμ?νουν κλασικ? στο σχεδιασμ? ιστοσελ?δων.

Τ?τε, για πρ?τη φορ? ?να? Αμερικ?νο? εισ?γαγε την ?ννοια του υπερκειμ?νου ?που συν?δεε με link μ?α ηλεκτρονικ? σελ?δα με μ?α ?λλη. Αυτ? γιν?τανε μ?σω τη? ιστοσελ?δα? Usenet ?που ?τανε στην ουσ?α ?να? ηλεκτρονικ?? π?νακα? δημοσιε?σεων.

Ε?ν φ?λοι μου ε?στε ?να β?μα πριν το σχεδιασμ? τη? ν?α? σα? ιστοσελ?δα? ? σκ?φτεστε να ανασχεδι?σετε την ?δη υπ?ρχουσα γιατ? δεν σα? ικανοποιε?, τ?τε θα πρ?πει να μην κ?νετε τ?ποτα πριν διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο, για σα? γρ?φτηκε.

Για ποι?ν προορ?ζεται ο σχεδιασμ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Ο σκοπ?? του σχεδιασμο? στο Διαδ?κτυο ε?ναι πολυσ?νθετο? αλλ? βασικ?? κατ? την εφαρμογ? του. Πριν τη δημιουργ?α και το αν?βασμα μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι σημαντικ? να σχεδιαστε? ακριβ?? ?τι ε?ναι αναγκα?ο για την ιστοσελ?δα. Ε?ναι πολ? σημαντικ? να αποφασιστο?ν, το κοιν? στο οπο?ο θα απευθ?νεται, ο σκοπ?? τη? δημιουργ?α? τη? και το περιεχ?μενο τη?.

Το κοιν? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Να υπολογ?ζετε ?τι η ιστοσελ?δα σα? απευθ?νεται σε ?ναν μ?σο ?νθρωπο με γραμματικ? επ?πεδο ?σο με αυτ? εν?? δεκαπεντ?χρονου. Καλ? με ακο?σατε, μπορε? το κοιν? σα? να ε?ναι εξειδικευμ?νο ? να απευθ?νεστε σε γιατρο?? με 4 διδακτορικ?, αλλ? ?σον αφορ? το ?ντερνετ και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? οι ?ροι αντιστρ?φονται.

Εδ? η απλ?τητα μετρ?ει και ?σο πιο ε?κολη και απλ? κ?νετε την ιστοσελ?δα σα?, τ?σο πιο πετυχημ?νη θα γ?νει.

Η επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? μετρι?ται με δ?ο τρ?που?:

1. Την επισκεψιμ?τητα

2. Την μετατροπ? των επισκεπτ?ν σε πελ?τε?

Αυτ? ε?ναι οι δ?ο κ?ριοι τομε?? που θα πρ?πει να εστιαστε?τε στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Πριν λοιπ?ν σχεδι?σετε την επ?μενη ιστοσελ?δα που θα π?ει για βραβε?ο ν?μπελ φυσικ?? και λογοτεχν?α?, σκεφτε?τε ?τι ο μ?σο? ?νθρωπο? ?χει πρεσβυωπ?α και ε?ναι ηλεκτρονικ? αναλφ?βητο?.

Δε?τε περισσ?τερα για την επισκεψιμ?τητα: Θ?λετε web traffic ? SEO;

Ο σκοπ?? τη? ιστοσελ?δα? τη?

Ο σκοπ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χει να κ?νει με τι ε?δου? ιστοσελ?δα θα σχεδι?σετε.

Θα πρ?πει να σχεδι?σετε ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε περ?πτωση που θα ?χετε ηλεκτρονικ?? πωλ?σει? ? ε?δο? που μπορε? να πωληθε? ηλεκτρονικ?.

Σε κ?θε περ?πτωση θα πρ?πει να ε?στε ξεκ?θαροι με την αγορ? στ?χο σα? και με τον σκοπ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Η καθαρ?τητα του σκοπο? θα σα? βοηθ?σει να σχεδι?σετε απ? πριν την καλ?τερη δυνατ? ιστοσελ?δα και να αποφ?γετε λ?θη και καθυστερ?σει? που θα σα? βγ?λουν απ? το πρ?γραμμα.

Περιεχ?μενο και σχεδιασμ?? τη? ιστοσελ?δα?

Ο σχεδιασμ?? που αφορ? το διαδ?κτυο ε?ναι κατ? μ?α ?ννοια παρ?μοιο? με την κλασσικ? τυπογραφ?α. Κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι ?να σ?νολο αναπαραγ?μενων πληροφορι?ν, ?πω? ?να βιβλ?ο και κ?θε σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι το αντ?στοιχο τη? σελ?δα? εν?? βιβλ?ου.

Ωστ?σο στο web design χρησιμοποιε?ται ?να πλα?σιο εργασ?α? (framework) βασισμ?νο σε ?να ψηφιακ? κ?δικα και σε μια τεχνολογ?α απεικον?σεων για να δημιουργ?σει και να διατηρ?σει ?να περιβ?λλον που θα διαν?μει την πληροφορ?α σε πολλαπλ?? μορφ?? αρχε?ων (formats) ?πω? pdf, html, doc, κλπ.

Οι δυνατ?τητε? του web design το καθιστο?ν αδιαμφισβ?τητα ω? τον πλ?ον κομψ? και σ?νθετα αναπτυσσ?μενο τρ?πο επικοινων?α? στο σημεριν? κ?σμο.

Για να το δο?με ?μω? απ? πρακτικ? πλευρ? θα πρ?πει να ?χετε μοναδικ? και πρωτ?τυπο περιεχ?μενο που αγαπ?νε οι μηχαν?? αναζ?τηση?. Θα πρ?πει δηλαδ? το περιεχ?μενο σα? να ε?ναι φιλικ? προ? το χρ?στη αλλ? και φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. ( SEO Friendly)

Ο κ?δικα? και ο σχεδιασμ?? ιστοσελ?δα?

Ο περιττ?? και ο ?χρηστο? κ?δικα? απλ?? θα βλ?ψουν την ιστοσελ?δα σα? με καθυστερ?σει? στην ταχ?τητα φ?ρτωση? και στο χρ?νο απ?κριση? στο ?ντερνετ.

Κανε?? δεν θ?λει μια φρεσκοσχεδιασμ?νη ιστοσελ?δα γεμ?τη λ?θη και ειδικ? λ?θη στον κ?δικα.

Μπορε?τε να δε?τε τα λ?θη στον κ?δικα στο W3C και να δε?τε τι μπορε?τε να διορθ?σετε.

Συνιστ? π?ντα τον ελ?χιστο σχεδιαστικ? κ?δικα και ε?μαι λ?τρη? του minimal web design, τη? χρ?ση? μ?νο ?σων στοιχε?ων σχεδιασμο? ιστοσελ?δων που ε?ναι απαρα?τητα και χρ?σιμα.

Μερικ? πλεονεκτ?ματα του μινιμαλιστικο? web design ε?ναι τα παρακ?τω:

  • Ταχ?τητα φ?ρτωση?. Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι λιγ?τερο απ? 1MB και να φορτ?νει σε λιγ?τερο απ? 4 δευτερ?λεπτα. Αυτ? ισχ?ει για ?λε? τι? σελ?δε?, αρχικ? και εσωτερικ??. Μπορε?τε να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα σα? στο Pingdom.
  • Υψηλ?τερο Ποσοστ? μετατροπ?ν. Ε?ναι κατανοητ? πω? η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ταυτ?χρονα και σελ?δα πωλ?σεων ? σελ?δα προσγε?ωση? (landing page). ?σο πιο απλ? και ε?κολη στη χρ?ση τη?, τ?σο πιο υψηλ? ποσοστ? μετατροπ?ν θα ?χετε. Αυτ? σημα?νει περισσ?τερου? πελ?τε? με χαμηλ?τερο κ?στο?. Το κ?στο? απ?κτηση? του πελ?τη ε?ναι υψηλ? για πολλ?? επιχειρ?σει? και για πολλ?? ιστοσελ?δε? και προσμετρε?ται π?ρα πολ? στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.
  • Καθαρ? ?ποψη για το site σα?. Αφο? κ?ποιο? επισκ?φτηκε το site σα? ποια ?ποψη αποκ?μισε; ?μα τον ρωτ?σετε ποιο ε?ναι το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα?, μπορε? να σα? απαντ?σει με μ?α λ?ξη ? μια φρ?ση;

?μω? τι θα πρ?πει να κ?νετε για να αποφ?γετε λ?θη που θα κ?νουν την ιστοσελ?δα σα? να μην φα?νεται καθ?λου στη Google; Ε?ν ε?στε πραγματικ? σοβαρο? με τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να δε?τε παρακ?τω πολ? προσεκτικ? στο τι να αποφ?γετε στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Μην χ?νετε χρ?νο λοιπ?ν…

Τι να αποφ?γω στο σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? μου

Dreamweaver

Τα προγρ?μματα κατασκευ?? ιστοσελ?δων ?πω? το dreamweaver και το MS Frontpage ?χουν αφ?σει εποχ?, μερικ? χρησιμοποιο?νται μ?χρι και σ?μερα, αλλ? ?χει περ?σει η μπογι? του?.

Ακ?μα και σ?μερα ε?ναι αρκετο? προγραμματιστ?? που χρησιμοποιο?ν dreamweaver για να σχεδι?σουν ιστοσελ?δε? στο WordPress, δεν λ?ω ?τι ε?ναι κακ? ιδ?α αλλ? το θεωρ? χ?σιμο χρ?νου.

Custom εφαρμογ??

Οι custom εφαρμογ?? ? τα custom CMS ονομ?ζονται custom γιατ? μπορε? να σα? βγει το site ?μα το σχεδι?ζετε σε custom πρ?γραμμα, κοστο?μι και μ?λιστα Armani.

Ο λ?γο? που κοστ?ζουν περισσ?τερο ε?ναι γιατ? θα πρ?πει να ξαναγρ?ψετε χιλι?δε? γραμμ?? κ?δικα απ? την αρχ?. Στην ουσ?α θα πρ?πει να εφε?ρετε ξαν? τον τροχ? χωρ?? ιδια?τερο λ?γο. Αντ? να προσπαθε?τε να σχεδι?σετε απ? το μηδ?ν την ιστοσελ?δα ? να σχεδι?σετε το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα, προτιμ?στε ?να ?τοιμο CMS και ξεκιν?στε απ? το σημε?ο 10.

Θα γλιτ?σετε πολ? χρ?νο και χρ?μα που αντ? να τα δ?σετε για σχεδιασμ? θα τα αξιοποι?σετε για περιεχ?μενο για να δ?σετε μια ?θηση στο SEO σα?.

Αν?πτυξη σε τοπικ? περιβ?λλον

Η αν?πτυξη σε τοπικ? περιβ?λλον ε?ναι ιδανικ? μ?χρι εν?? σημε?ου γιατ? ε?ναι μισ?? σχεδιασμ??. Χρησιμε?ει στα μεγ?λα site, στον ανασχεδιασμ? ιστοσελ?δων αλλ? δεν βοηθ?ει καθ?λου στο SEO και στι? δοκιμ??.

?μα ε?ναι να σχεδι?σετε ιστοσελ?δα σε τοπικ? περιβ?λλον, τ?τε να μην ξεχ?σετε ?τι το 50% του σχεδιασμο? ε?ναι σε τοπικ? εκτ?? ?ντερνετ περιβ?λλον και το υπ?λοιπο 50% ε?ναι ?ταν αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στο ?ντερνετ.

Πολ?πλοκο και χρονοβ?ρο κ?δικα

Η προσπ?θεια να γρ?ψετε πολ?πλοκο και χρονοβ?ρο κ?δικα θα σα? οδηγ?σει στο με?ον ?πειρο. Μ?λλον δεν ?χετε καταλ?βει ?τι ο χρ?νο? σα? ε?ναι περιορισμ?νο? και θα πρ?πει να βιαστε?τε αν θ?λετε να δε?τε την ιστοσελ?δα σα? να πα?ρνει πελ?τε?.

Στατικ?? ιστοσελ?δε? που δεν αλλ?ζουν

Μια στατικ? ιστοσελ?δα ?που δεν μπορε?τε να την αλλ?ξετε ? που χρει?ζεστε προγραμματιστ? για να αλλ?ξετε μια προσφορ? ? τον αριθμ? τηλεφ?νου ε?ναι εντελ?? ?χρηστη για τα σημεριν? δεδομ?να των δυναμικ?ν ιστοσελ?δων.

Σχεδι?στε μια απλ? δυναμικ? ιστοσελ?δα σε WordPress παρ? μια στατικ? που να ε?ναι καλλιτεχνικ? αριστο?ργημα.

Mac περιβ?λλον

Το Mac περιβ?λλον ε?ναι αντιSEO ?πω? και ο safari ω? περιηγητ?? ιστοσελ?δων και η apple σαν εταιρε?α. Θα το καταλ?βετε μ?λι? προσπαθ?σετε να βρε?τε μια εφαρμογ? για να αλλ?ξετε το μ?γεθο? των εικ?νων στο site σα?.

Ακολουθ?στε τον καν?να DRY

Ξ?ρω πω? τα αγγλικ? ακο?γονται κιν?ζικα, ?μω? ο καν?να? DRY ? Don’t Repeat Yourself που σημα?νει να μην επαναλαμβ?νεστε, ?χει να κ?νει με το να μην ?χετε δ?ο φορ?? το ?διο πρ?γμα μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?. Αυτ? ε?ναι διπλ? ?ρθρα ? διπλ? μενο? ? οτιδ?ποτε ?λλο.

Γενικ? αυτ? η αρχ? τη? αποφυγ?? τη? επαν?ληψη? ε?ναι ?να? απ? του? χρυσο?? καν?νε? του σχεδιασμο? μια προσοδοφ?ρα? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ. Αυτ? η αρχ? ?χει ξεκιν?σει απ? την αν?πτυξη λογισμικο? και ?χει επηρε?σει ?λε? σχεδ?ν τι? ν?ε? τ?σει? στην τεχνολογ?α του ?ντερνετ.

Γιατ? να χρησιμοποι?σετε WordPress στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Στην πολ? καλ? ιστοσελ?δα εκπα?δευση? Udemy μπορε? κ?ποιο? να βρει δεκ?δε? ηλεκτρονικ? μαθ?ματα σχετικ? με τον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και το SEO ? την προ?θηση ιστοσελ?δων. Οι περισσ?τεροι ειδικο? στο SEO σε σχ?ση με τον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων συνιστο?ν σχεδ?ν σε ομοφων?α το WordPress για την κατασκευ? τη? επ?μενη? ιστοσελ?δα? σα?.

Υπ?ρχουν χιλι?δε? ?λλα Συστ?ματα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου ( Content Management Systems ) παρ?μοια με το WordPress και πολλ? απ? αυτ? ε?ναι π?ρα πολ? αποτελεσματικ? στην αγορ? που απευθ?νονται. ?χω δοκιμ?σει τα περισσ?τερα απ? αυτ?, ?πω? το druppal, joomla, magento, opencart, pligg, phpBB, flynax και πολλ? ?λλα.

?μω?, καν?να δεν φτ?νει σε SEO το WordPress και καν?να δεν ?χει την ?δια τεχνικ? υποστ?ριξη και την ?δια κοιν?τητα προγραμματιστ?ν σε ?λο τον κ?σμο που με τι? τεχνικ?? του? γν?σει? ?χουν οδηγ?σει το WordPress στην κορυφ?!

Μερικο? απ? του? λ?γου? που θα πρ?πει να στραφε?τε σε WordPress ε?ναι οι παρακ?τω:

Το WordPress ε?ναι Open Source Platform

που σημα?νει ?τι δεν θα πληρ?σετε χρ?ματα σε ?δειε? χρ?ση?

Ε?ναι μ?γιστα επεκτ?σιμο

Μπορε? να σηκ?σει απ? μ?α ω? εκατομμ?ρια σελ?δε?, ?ρθρα και προ??ντα.

Μεγαλ?τερη Κοιν?τητα Τεχνικ?? Υποστ?ριξη?

παγκοσμ?ω?

WordPress Themes & Plugins

Π?νω απ? 36.000 plugins και θ?ματα τη στιγμ? που γρ?φεται αυτ? το ?ρθρο υπ?ρχουν στο WordPress.org ?τοιμα για να τα κατεβ?σετε

To WordPress ?χει αντ?ξει στον χρ?νο

ω? το διαχρονικ?τερο και ισχυρ?τερο SEO CMS

Δε?τε περισσ?τερα στο σχεδιασμ? ιστοσελ?δα?

Ζητ?στε Μια Προσφορ? Προ?θηση? Ιστοσελ?δα?

Μην ξεχνι?μαστε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α. Γρ?φω αυτ? τα ?ρθρα στο blog μου για να προσελκ?σω ν?ου? πελ?τε? και για βγ?λω το ψωμ? μου. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να με προτιμ?σετε σαν επαγγελματ?α και θα πρ?πει να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?! Το κ?στο? ε?ναι μικρ?, τα οφ?λη μ?νιμα και διαρκ?!

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Google Αξ?α? 129€!

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Μ?θετε τα βασικ? για το SEO, κατακτ?στε τα μυστικ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看