ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

lady-gaga-superstar-marketing-4

Superstar Marketing 1

γιατ? ε?ναι πετυχημ?νο το μ?ρκετινγκ τη? Lady Gaga

Ξ?ρετε τι ε?ναι το σο?περσταρ μ?ρκετινγκ; ?χετε δει ποτ? του? παπαρ?τσι να κυνηγο?ν μια σο?περ σταρ; Ξ?ρετε ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να σε οπαδο?? στο twitter; Ξ?ρετε ποιο? ε?ναι ο πιο ακριβοπληρωμ?νο? ηθοποι?? στο Χ?λιγουντ; ?χετε ποτ? αναρωτηθε? ποιο? ε?ναι ο πιο ακριβοπληρωμ?νο? αθλητ?? στον κ?σμο; Ξ?ρετε π?σα likes ?χουν οι Scorpions στη σελ?δα του? στο Facebook; 4,215,779 likes · 135,204 μιλ?νε γι ‘αυτο?? …

Τι? ?χουν απ? κοινο? ?λα τα παραπ?νω πρ?σωπα που σα? αν?φερα; Απλ?! Ε?ναι ?λοι του? σο?περσταρ !

Δεν ?χει σημασ?α σε ποια βιομηχαν?α αν?κουν, ποδοσφαιριστ?? , πορνοστ?ρ, αστ?ρε? τη? ποπ, ροκ σταρ, σταρ του Χ?λιγουντ, σ?μβολα του σεξ, βασιλι?δε? και πριγκ?πισσε? ,πολιτικο?, οι Νομπελ?στε?, οι συγγραφε?? των best sellers,? ?λοι ?χουν ?να κοιν? χαρακτηριστικ?:? το Superstar Marketing. Γιατ? ?χι και σει?;

Τι ε?ναι το superstar marketing;

Το Superstar σ?στημα μ?ρκετινγκ ε?ναι ?λε? οι πρ?ξει? promotion και υπ?ρμετρη? δημοσι?τητα? που θα σα? οδηγ?σουν να συζητι?ται η επιχε?ρηση, το πρ?σωπ? σα? ? η ιστοσελ?δα σα? καθημεριν?. Με το Superstar Marketing, μπορε?τε συνεχ?? να τροφοδοτε?τε τη λ?στα σα? με ν?ου? συνεργ?τε? , επειδ? αισθ?νονται ?τι ?χετε κ?τι μεγ?λη? αξ?α? για να του? προσφ?ρετε.

Κ?θε Superstar ε?χε δημιουργ?σει πολ?τιμο και μοναδικ? περιεχ?μενο, ε?ναι στην επιχε?ρηση των δικαιωμ?των και ξ?ρουν ?τι η ?δεια χρ?ση?? του περιεχ?μενου του? θα του? αποφ?ρει πολλ? εισοδ?ματα και κυρ?ω? παθητικ?.

Πολλο? επαγγελματ?ε? του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ?χουνε αγγ?ξει και αυτο? με τον τρ?πο του? τα ?ρια των σο?περσταρ σε εισοδ?ματα και σε φ?μη. Δεν θ?λω να αναφ?ρω τ?ρα κ?ποιου?, αλλ? πολλο? bloggers ?χουν γ?νει εκατομμυριο?χοι. Π?? το κατ?φεραν αυτ?; Απλ?? προβ?λλοντα? τον εαυτ? του? και δημιουργ?ντα? μοναδικ? περιεχ?μενο.

Lady Gaga και Superstar Marketing

Η κορυφα?α πρωταθλ?τρια του σο?περσταρ μ?ρκετινγκ και αδιαφιλον?κητη βασ?λισσα τη? Ποπ ε?ναι η Lady Gaga. Φαντ?ζομαι θα γνωρ?ζετε και ?λλου? τραγουδιστ?? με καλ?τερη φων? απ? τη lady gaga ? πιο καλ? και ποιοτικ? τραγο?δια. ?μω? η lady Gaga ?χει αυτ? το μικρ?βιο τη? ακρα?α? δημοσι?τητα? και κ?θε τη? εμφ?νιση ε?ναι ισοπεδωτικ?, απλ? δεν αφ?νει περιθ?ριο να σκεφτε?τε καν?ναν ?λλο καλλιτ?χνη!

Οφ?λη του Σο?περσταρ μ?ρκετινγκ

Για τον επαγγελματ?α του ?ντερνετ, τα οφ?λη του Superstar συστ?ματο? μ?ρκετινγκ ε?ναι ατελε?ωτα. Το σημαντικ?τερο ε?ναι ?τι το superstar marketing αντικαθιστ? το κεφ?λαιο κ?νηση? και τα χρ?ματα ?μα δεν τα ?χετε. Ε?ναι ο μοχλ?? αν?πτυξη? ? η τρελ? ιδ?α που θα γ?νει μ?δα α?ριο.

Πιστε?ετε ?τι τα χρ?ματα ε?ναι το μ?νο απαρα?τητο που χρει?ζεστε για να αναπτυχθε?τε;? Χωρ?? την κατ?λληλη προβολ? η επιχε?ρησ? σα? ε?τε επ?γεια ε?τε ηλεκτρονικ?, ε?τε MLM, δεν θα π?ει πουθεν?.

Επιπλ?ον, το Superstar Marketing σα? επιτρ?πει να δημιουργ?σετε περισσ?τερε? προοπτικ?? για την επιχε?ρησ? σα?. Πολλο? απ? του? πελ?τε?, οι οπο?οι θα χρησιμοποιηθο?ν για να δημιουργ?σουν το κεφ?λαιο για την ΔΙΑΔΟΣΗ τη? επιχε?ρησ? σα? ? τη? σελ?δα? σα? ε?ναι επ?ση? πιθανο? συνεργ?τε?, και αυτ? ε?ναι ?να σημαντικ? σημε?ο σε κ?θε Superstar σ?στημα μ?ρκετινγκ. Χωρ?? να το συνειδητοποιο?ν αυτ?, οι ?διοι οι πελ?τε? σα? θα σα? κ?νουν σο?περσταρ.

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? κρ?βεται στην τερ?στια ?κθεση

Το Superstar Marketing ε?ναι ?να μαζικ? σ?στημα μ?ρκετινγκ με παθητικ? μαζικ? δρ?ση. Αυτ? ε?ναι η διαφορ? σε σχ?ση με κ?θε ?λλο σ?στημα μ?ρκετινγκ, μ?ρκετινγκ δικτ?ων ? μ?ρκετινγκ αντιπροσ?πων ? ?ντερνετ μ?ρκετινγκ. Τα πρ?τυπα αυτ? βασ?ζονται στην ενεργ? μαζικ? δρ?ση που ?χει σχεδιαστε? για να οδηγ?σει σε επιτυχ?α εκ των προτ?ρων. Π?σε? ?ρε? ?χετε στην ημ?ρα; Π?σε? ?ρε? μπορε?τε να διαθ?σετε για το μ?ρκετινγκ ;

Τα μυστικ? σε αυτ?ν την ?ννοια ε?ναι να χτ?σετε την επιχε?ρησ? σα? με β?ση την ελ?χιστη προσπ?θεια των μαζ?ν αντ? να την οικοδομ?σετε? με την δικ? σα? 1000% προσπ?θεια.

AHA !

Ο John Paul Getty το ε?πε καλ?τερα ?ταν ε?πε ?Θα προτιμο?σα να ?χω το 1% των προσπαθει?ν 1οο ανθρ?πων, απ? το 100% των προσπαθει?ν του εαυτο? μου? .

Στην εποχ? του WEB 2.0 η ρ?ση του Getty μεγεθ?νεται. Εγ? απλ?? το αναδιατυπ?νω:? στο σο?περσταρ μ?ρκετινγκ ε?ναι πιο ε?κολο να ?χει? το 1 τοι? χιλο?? των προσπαθει?ν των εκατομμυρ?ων, απ? το 1000 % των προσπαθει?ν του εαυτ? μου.

Η μ?χλευση του χρ?νου σα? δεν θα ?ρθει ποτ? σε σα? με τη χρ?ση παραδοσιακ?ν μεθ?δων μ?ρκετινγκ, καθ?? και παραδοσιακο? δικτυακο? μ?ρκετινγκ σε ξενοδοχε?α και πυραμ?δε?! Για να μην αφ?σω του? αδα?? στο απυρ?βλητο-

Superstar Μ?ρκετινγκ και Σχ?σει?

Το επ?μενο πρ?γμα που πρ?πει να καταλ?βετε για το επιχειρηματικ? μοντ?λο Superstar Marketing ε?ναι ?τι δεν ?χει να κ?νει με πωλ?σει?, γιατ? τελικ? το προ??ν ε?στε εσε?? και πουλ?τε βασικ? τον εαυτ? σα?. Πρ?κειται για την οικοδ?μηση? σχ?σεων και συστημ?των.

Ναι, τα προ??ντα και οι υπηρεσ?ε? φυσικ? και πωλο?νται, αλλ? ?χι μ?σω των συμβατικ?ν πωλ?σεων. Τα προ??ντα? πωλο?νται μ?σω συστημ?των ?πω? ιστοσελ?δε?, β?ντεο, μην?ματα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, διαδραστικ? ηλεκτρονικ? μην?ματα, CDs, DVDs, τηλεδιασκ?ψεων και webinar! Οι περισσ?τερε? πωλ?σει? στο Superstar Marketing συμβα?νουν σε πολλαπλ? ανο?γματα με συνεχ? παρακολο?θηση και την περαιτ?ρω οικοδ?μηση σχ?σεων και ?χι στην πρ?τη επαφ?. Στατιστικ? στι? πωλ?σει? και στην ψυχολογ?α λ?νε ?τι το 80 % των ανθρ?πων? αγορ?ζουν απ? την 5η ?ω? την 12η επαφ? με σα? ? την υπηρεσ?α σα? ! AHA !

Το Superstar Marketing ?χει να κ?νει πιο πολ? με το Timing και ?χι το μ?ρκετινγκ

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να συνειδητοποι?σουμε ?τι το Superstar Marketing ε?ναι πιο πολ? σχετικ? με το Timing στη ζω? εν?? ατ?μου? Δεν μπορε?? να πει? το λ?θο? πρ?γμα στο σωστ? πρ?σωπο και δεν μπορε?τε να πε?τε το σωστ? πρ?γμα σε λ?θο? ?τομο. ?τσι, δεν απογοητευ?μαστε ?ταν οι ?νθρωποι λ?νε ?τι δεν ενδιαφ?ρονται για το προ??ν ? την επιχε?ρησ? σα? .

Συνεχ?στε να στε?λετε μηνια?ε? ενημερ?σει? στη λ?στα σα? για τι? επιτυχ?ε? σα? και τα οφ?λη του προ??ντο? ? τη? υπηρεσ?ε? σα?, καθ?? και μαρτυρ?ε? ευχαριστημ?νων πελατ?ν. Και ?ταν ο συγχρονισμ?? ε?ναι σωστ?? , το πρ?σωπο που ?ταν κ?ποτε ?ταν ?να ΟΧΙ σ?μερα θα γ?νει ?να ΝΑΙ! Αυτ? συμβα?νει αρκετ? συχν?. Η ζω? κυλ? και τα πρ?γματα αλλ?ζουν στη ζω? των ανθρ?πων. Ποτ? δεν ξ?ρει? π?τε ο χρ?νο? θα ε?ναι σωστ?? για το συγκεκριμ?νο πρ?σωπο. Να ε?στε επαγγελματ?α? και να συμπεριφ?ρεστε αν?λογα.

?χετε δει ποτ? τον Tom Cruz να παρακαλ?ει του? παραγωγο?? για μια ταιν?α; Τον Michael Jackson να π?φτει στα π?δια σα? για να αγορ?σετε το ν?ο του CD;

Superstar Marketing: Σταματ?στε να κυνηγ?τε ανθρ?που? και να αρχ?στε να προσφ?ρετε ? να βοηθ?τε

Το Superstar μ?ρκετινγκ ε?ναι ?λο για την οικοδ?μηση εμπιστοσ?νη? και σχ?σεων πρ?τα και αναζητο?ν ν?ου? επιχειρηματικο?? ετα?ρου? ? πελ?τε? μετ?. Πρ?κειται για τη συνεργασ?α σα? με ?λλου? ομο?δε?τε?? επιχειρηματ?ε? για να βοηθ?σετε ο ?να? τον ?λλο περισσ?τερο καθ?? και στην επ?τευξη των στ?χων του ?λλο.

Το Superstar μ?ρκετινγκ ?πω? και η ιστοσελ?δα ? η ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση ε?ναι να βοηθ?σει του? ανθρ?που? να λ?σουν τα προβλ?ματ? του?.

Το Superstar Marketing ε?ναι στοχoθετημ?νο μ?ρκετινγκ

? αλλι?? target marketing.
Ε?ναι σημαντικ? να συνειδητοποι?σουμε το εξ??:
Απ? το 99.41 % των ανθρ?πων που αποτυγχ?νουν στον Internet, το 99% δεν ?χει κ?ποιο συγκεκριμ?νο στ?χο και γενικ? δεν απευθ?νεται σε κ?ποια συγκεκριμ?νη αγορ? η ιστοσελ?δα του? ? το προ??ν του?.

Superstar Marketing και Branding : ?ταν το προ??ν ε?στε εσε??

Το Branding, στο σ?νολ? του, ε?ναι απαρα?τητο για κ?θε σοβαρ? επιχε?ρηση? επειδ? το εμπορικ? σ?μα τη? εταιρε?α? ε?ναι αυτ? που ξεχωρ?ζει απ? του? ανταγωνιστ?? τη? και την καθιστ? μοναδικ?. Στη web 2.0 εποχ? του σ?μερα, ε?ναι απαρα?τητο για του? περισσ?τερου? απ? εμ?? να ?χουν μια online παρουσ?α για να παραμε?νουν ανταγωνιστικο?.

?να αποτελεσματικ? branding στο Internet, ?πω? ακριβ?? και το offline ομ?λογ? του, βοηθ? να φ?ρει την ευαισθητοπο?ηση για την μοναδικ? προσφορ? τη? επιχε?ρησ?? σα? (Unique Selling Proposition), την μοναδικ? πρ?ταση π?ληση? σα? και οδηγε? τον πελ?τη σε κ?νηση και τι? πωλ?σει? σε ?νοδο.

Εν? το online branding προσφ?ρει τερ?στιε? ευκαιρ?ε? για τι? επιχειρ?σει?, προκειμ?νου?το online branding να ε?ναι αποτελεσματικ? πρ?πει κανε?? να προσελκ?σει και να κ?νει του? πελ?τε? τη? να συμμετ?σχουν. Αυτ? δεν ε?ναι ε?κολο στο διαδ?κτυο. Το Branding δεν ε?ναι τ?σο απλ? υπ?θεση ?πω? το να φτι?ξω ?να blog και προσθ?τοντα? το λογ?τυπο τη? εταιρε?α? και το σ?νθημ? σα?.

Superstar Marketing Resources

 

Ξ?χασα κ?τι;

internet-lifestyle-selfie-kissavos

Σ?γουρα με ?να ?ρθρο δεν μπορε?? να εξαντλ?σει? ?να θ?μα, ?μω? μπορε?? να εγε?ρει? το ενδιαφ?ρον και να ξεκιν?σει? μια συζ?τηση με τον κ?σμο. ?μα θ?λετε να συμμετ?χετε και σει? σε αυτ? την συζ?τηση, αφ?στε το σχ?λιο σα? ? την ερ?τηση σα? κ?τω απ? το ?ρθρο. Σα? ευχαριστ? πολ?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε ?λλα ?ρθρα στο Paramarketing:

 

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看