ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Στη φωτογραφ?α ο ξακουστ?? πλ?ον νυν Δ?μαρχο? Θεσσαλον?κη? (Δεκ?μβριο? 2013) Μπουτ?ρη? σε Ρ?λο Σουλε?μ?ν ο Μεγαλοπρεπ??! Ο δ?μαρχο? κατ?φερε κι ?φησε το σημ?δι του στην ιστορ?α τη? Θεσσαλον?κη? με τα πρωτοφαν? του σχ?δια για πλατε?α Κεμ?λ Ατατο?ρκ με το ομ?νυμο ?γαλμα του Κεμ?λ καθ?? και για τη μετονομασ?α κεντρικ?ν λεωφ?ρων τη? Θεσσαλον?κη? σε Κεμ?λ Ατατο?ρκ. Το θ?μα προκ?λεσε α?σθηση στην ελληνικ? κοινων?α για αυτ?? τι? περ?εργε? για ?λληνα απ?ψει?.

Κανε?? ?μω? δεν γνωρ?ζει ?τι ο Κεμ?λ Ατατο?ρκ δεν ?ταν τουρκικ?? καταγωγ?? και με ?ναν μυστικ? τρ?πο συνδ?εται με τον νυν δ?μαρχο Μπουτ?ρη!

superstar-marketing-MPOUTARIS-3

Σουλε?μπουτ?ρ Ο Μεγαλοπρεπ??

Τι σχ?ση ?χει ο Μπουτ?ρη? με το Superstar Marketing?

Superstar Marketing 3

Πολλο? ?νθρωποι ?χουν ?να μεγ?λο πρ?βλημα και δεν πετυχα?νουν. Δεν πιστε?ουν στον εαυτ? του?! Αυτ? ε?ναι μια μεγ?λη παγ?δα στο Superstar Marketing, δεδομ?νου ?τι το προ??ν ε?στε εσε?? οι ?διοι.

Ο νυν Δ?μαρχο? Θεσσαλον?κη? ε?ναι ?να? μαιτρ του Σο?περσταρ Μ?ρκετινγκ, που με τα αμφιλεγ?μενα πλ?να του τρ?βηξε και απασχ?λησε τα φ?τα τη? δημοσι?τητα? π?νω του για πολ? καιρ? και σ?γουρα θα συνεχ?σει να μα? απασχολε? για αρκετ? καιρ? ακ?μα γιατ? ?χει το endurance εν?? σο?περσταρ.

Για να αποκτ?σετε κι εσε?? το βεληνεκ?? εν?? σταρ στο ?ντερνετ, το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να αποκτ?σετε το δικ? σα? blog προσωπικ?? προβολ??.

Φτι?ξτε ?να blog προσωπικ?? προβολ??

Θ?λετε να αφ?σετε το σημ?δι σα? στο ?ντερνετ; Μια σελ?δα στο facebook ? στο Google+ δεν ε?ναι αρκετ?, οπ?τε καλ? θα ?ταν να φτι?ξετε το δικ? σα? blog ?μεσα.

Εδ? ε?ναι τι θα χρειαστε?τε για να ξεκιν?σετε το δικ? σα? blog marketing σο?περ σταρ:

  1. ?να ?νομα χ?ρου ?πω?: yourname.com ? whoisyourname.com ? workwithyourname.com ? meetwithyourname.com . Αν δεν υπ?ρχει ?να domain name σε dot.com τ?τε επιλ?ξτε σε .net, .org ? .gr.
  2. Προσωπικ?? φωτογραφ?ε?: Αυτ? θα πρ?πει να γ?νουν ψηφιακ?? φωτογραφ?ε? σε ?να στο?ντιο σα? συν μ?α ? δ?ο φωτογραφ?ε? του τρ?που ζω?? ? οικογενειακ?? φωτογραφ?ε?.
  3. Η δικ? σα? προσωπικ? ιστορ?α. Ποιο? ε?στε, τι κ?νετε, ποιο ε?ναι το πρ?βλημα που προσπαθε?τε να λ?σετε και το π?? οι ?νθρωποι μπορο?ν να επωφεληθο?ν απ? εσ??. Μπορε?τε να συμπεριλ?βετε μια σελ?δα προφ?λ, γρ?φοντα? περισσ?τερα για εσ?? , τα χ?μπι σα? , την αποστολ? και το ?ραμ? σα? .
  4. Μαρτυρ?ε? απ? ?λλου? ανθρ?που? για εσ?? ? τι? πληροφορ?ε? σα?. Ε?ναι δ?σκολο να το βρε?τε στην αρχ?, αλλ? μπορε?τε να προσθ?σετε αργ?τερα.
  5. ?χο? ? β?ντεο: Βοηθ? να χτ?σετε την αξιοπιστ?α , την εμπιστοσ?νη και το εμπορικ? σ?μα σα? περαιτ?ρω. Μια πολ? καλ? εναλλακτικ? λ?ση ε?ναι μια προσωπικ? παρουσ?αση σε β?ντεο.
  6. Την προσωπικ? σα? υπογραφ?. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε την υπηρεσ?α WiseStamp!

Χρησιμοποι?ντα? τη στρατηγικ? προσωπικ?? προβολ??, θα προωθ?σετε το εμπορικ? σ?μα σα? και τον εαυτ? σα?. Θυμηθε?τε ?τι το πρ?το πρ?γμα που οι περισσ?τεροι ?νθρωποι κ?νουν ε?ναι να π?νε απευθε?α? στο Google ? το Bing και να πληκτρολογ?σουν το ?νομ? σα? για να δο?νε ποιο? ε?στε και να μ?θουν περισσ?τερα για σα?.

?

Το μυστικ? του Superstar Marketing: Μαζικ? ?κθεση

Το πρ?το ερ?τημα που υπ?βαλλε ο καθηγητ?? στην τ?ξη μ?ρκετινγκ που παρακολουθο?σα, ?ταν ?μουν φοιτητ?? ?ταν:

Γιατ? η Coca Cola χρει?ζεται διαφ?μιση αφο? την ξ?ρουν ?λοι;

Υπ?ρχει κ?ποιο? που δεν ξ?ρει την κ?κα κ?λα; Τι θα λ?γατε για τη Mercedes – Benz ; Και τ?σε? ?λλε? επιχειρ?σει? που ακο?με, βλ?πουμε και διαβ?ζουμε καθημεριν? να διαφημ?ζονται εν? ε?ναι ?δη γνωστ??! Καθ?να?? μα? ?να θ?λει ?να Mercedes – Benz, μια BMW ? ?να ν?ο ζευγ?ρι παπο?τσια Nike!

Το μυστικ? κρ?βεται απλ?? στην μαζικ? ?κθεση ? στο να βρ?σκεστε παντο?. Στο ?ντερνετ, στο facebook, στο ραδι?φωνο, στην τηλε?ραση, στι? εφημερ?δε?, στη google, στο twitter, κτλ.

Γιατ? λοιπ?ν η Coca – Cola ξοδε?ει εκατομμ?ρια το μ?να για διαφ?μιση;

?να? ε?ναι ο λ?γο?:? Για να διατηρ?σετε την?Coca – Cola στο μυαλ? σα? ?σο το δυνατ?ν συχν?τερα και να μην την ξεχ?σετε. Αυτ? η υπενθ?μιση ε?ναι πολ? σημαντικ? για τη βιωσιμ?τητα τη? φ?ρμα? γιατ? τα ποσοστ? εγκατ?λειψη? (attrition rate) ε?ναι μεγ?λα. ?πω? και ο ανταγωνισμ?? ε?ναι τερ?στιο? με τ?σα ?λλα ν?α προ??ντα να ανταγων?ζονται την Coca – Cola.

Μαζικ? Μ?χλευση με Viral Marketing

Το Viral marketing ? αλλι?? στα ελληνικ? η επιδημικ? διαφ?μιση, ? buzz marketing? αναφ?ρονται σε τεχνικ?? μ?ρκετινγκ που χρησιμοποιο?νται για τη δι?δοση μια? ν?α? ιδ?α? ? προ??ντο?.

Το Viral Marketing ε?ναι αν?λογο με την εξ?πλωση των ι?ν και των ι?ν υπολογιστ?ν. Μπορε? να διαδοθε? απ? στ?μα σε στ?μα και με το ?ντερνετ και τα social media να πολλαπλασιαστε? και να μιλ?νε ?λοι για αυτ? σε δευτερ?λεπτα.

Με το viral marketing και τι? φ?με? κοιν?? οι δι?φοροι αστ?ρε? καταφ?ρουν να διαφημ?ζονται και να ?χουν τα καν?λια, του? παπαρ?τσι και τα περιοδικ? στα π?δια του? ?λη τη μ?ρα ? και για μ?νε? εντελ?? δωρε?ν! Σκεφτε?τε μ?νο π?σα χρ?ματα θα χρειαζ?σασταν για να διαφημιστε?τε σε ?λα τα μ?σα επικοινων?α? και ?λοι να μιλ?νε για σα?! Μιλ?με για εκατομμ?ρια ευρ? μια και ο τηλεοπτικ?? χρ?νο? κοστ?ζει ακριβ?.

Superstar Marketing Resources

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看