ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GREEK AFFILIATE MARKETING-1

Super Affiliate Marketing 202

Το?Affiliate Marketing ε?ναι ο ευκολ?τερο? τρ?πο? για να ξεκιν?σετε να κερδ?σετε χρ?ματα στο ?ντερνετ . ?ταν λ?ω ε?κολη , εννο? σε σ?γκριση με ?λε? τι? ?λλε? εναλλακτικ?? λ?σει? που ?χετε στο ?ντερνετ . Αν ψ?χνετε για μια ν?α επιχειρηματικ? ευκαιρ?α ? θ?λετε να εργαστε?τε απ? το σπ?τι , τ?τε?Affiliate Marketing ε?ναι για σα? .

?μα δεν ?χετε διαβ?σει το προηγο?μενο μ?ρο?, δε?τε το εδ?:? Super Affiliate Marketing 101.

 

?Affiliate Προγρ?μματα δ?ο επιπ?δων

Τα προγρ?μματα affiliate marketing? ε?ναι δ?ο ταχυτ?των προγρ?μματα ?ταν διαν?μουν προμ?θειε? που βασ?ζονται σε ?να δ?κτυο συστ?σεων στο οπο?ο μπορε?τε να γρ?ψετε κ?τω απ? σα? συνεργ?τε? δε?τερη? γενι??.? Τ?τοιο δ?κτυο συστ?σεων ε?ναι και η εταιρε?α στοιχημ?των mybet.

Για παρ?δειγμα εσε?? εγγρ?φεστε στο πρ?το επ?πεδο και ε?στε ο Affiliate A. Κ?τω απ? εσ?? εγγρ?φεται ο Affiliate B και μετ? ο Β γρ?φει τον Affiliate C.

?λε? οι μελλοντικ?? δραστηρι?τητε? που εκτελο?νται απ? τον Affiliate Β θα οδηγ?σει σε πρ?σθετε? προμ?θειε? για τον Affiliate Α και το ?διο θα συμβε? με τον Affiliate C με τον Affiliate Β αντ?στοιχα .

Τρ?ποι πληρωμ?? Affiliate Marketing

Τα Affiliate networks ?χουν σχεδιαστε? για να πληρ?νουν του? συνεργ?τε? του? με τρει? διαφορετικο?? τρ?που?: pay-per-click (PPC), pay per lead (PPL), και pay per sale. (PPS)

Pay per click: Σημα?νει ?τι κ?θε φορ? που κ?ποιο? επισκ?πτη? κ?νει κλικ ? επισκ?πτεται μ?α affiliate ιστοσελ?δα απ? το site μα?, θα πληρωθο?με για αυτ? και μ?νο το κλικ. Pay per click ε?ναι το πρ?γραμμα Google Adsense, ?που σχεδ?ν ποτ? και καν?να? δεν ?βγαλε λεφτ? μ?χρι στιγμ?? -ο?τε και εγ? ακ?μα!

Pay per lead: Πληρωμ? αν? υποψ?φιο. Αυτ? γ?νεται ?ταν κ?ποιο? υποψ?φιο? πελ?τη? συμπληρ?νει μαι φ?ρμα ? κ?νει μια εγγραφε? κ?που, τ?τοιο πρ?γραμμα ε?ναι το Linkwise! ?μα εγγραφε?τε στη linkwise, εγ? προσωπικ? θα βγ?λω 20€! Το ?διο μπορε?τε να κ?νετε και σει? ?μα εγγρ?ψετε συνεργ?τε?!

Pay per sale: Πληρωμ? αν? π?ληση ε?τε με ποσοστ? προμηθει?ν ε?τε με εφ?παξ αμοιβ?! Τ?τοιο πρ?γραμμα αμοιβ?ν affiliate marketing ?χει η ελληνικ? εταιρε?α Clickbanner. Σε αυτ? το πρ?γραμμα πληρ?νεστε εσαε? για ?λε? τι? πωλ?σει? που κ?νουν οι συνεργ?τε? που βρ?σκονται κ?τω απ? εσ??!

Πω? να επιλ?ξετε ?να? Affiliate Προ??ν ? Υπηρεσ?α

Το καλ?τερο ε?ναι να π?ει σε ?να affiliate marketplace και να επιλ?ξετε απ? την ευρε?α γκ?μα του? κ?ποια προγρ?μματα που σα? ενδιαφ?ρουν, να τα αγορ?σετε και να τα δοκιμ?σετε. Αν δεν το αγορ?σετε και δεν τα δοκιμ?σετε πρ?τα, τ?τε δεν μπορε?τε να τα προωθ?σετε και να τα πουλ?σετε . Θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε το προ??ν ? την υπηρεσ?α που προωθε?τε,? να διαθ?τετε τι? γν?σει? που απαιτο?νται για την προ?θηση, για να το διαφημ?σετε σωστ?? και να το προτε?νετε σε τρ?του?.

Χρησιμοποι? προσωπικ? ?λα τα προ??ντα , υπηρεσ?ε? ? προγρ?μματα που προτε?νω. Ε?μαι σε περισσ?τερα απ? 20 προγρ?μματα και εταιρε?ε? affiliate marketing? και? συνιστο?ν ?λα αυτ?, αφο? τα ?χω ?δη δοκιμ?σει για ?να μεγ?λο χρονικ? δι?στημα.

Τ?τοιε? αγορ?? affiliate marketing προγραμμ?των ε?ναι για την Ελλ?δα οι εταιρε?ε? Linkwise και Clickbanner. Μπορε? να υπ?ρχουν και ?λλε?, αλλ? μ?νο αυτ?? μπορ? να σα? συστ?σω αυτ? τη στιγμ?.

Επ?ση?, σα? συστ?νω να δε?τε και το πλ?νο λειτουργ?α? τη? Emgoldex, μια? ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? που συνδυ?ζει affiliate marketing και network marketing μαζ?.

Δε?τε ?λα τα ?ρθρα τη? σειρ?? Affiliate Marketing:

Affiliate Marketing Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看