ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

spamming-spammers

Spamming, trolling & keyword stuffing

Γεια σα? φ?λοι μου, αυτ? το ?ρθρο ε?ναι αφιερωμ?νο στην μοντ?ρνα μορφ? του hacking, το spamming, trolling και το keyword stuffing για να να αναφερθο?με πιο εξειδικευμ?να σε μια μορφ? spamming.

?σοι απ? εσ?? ?χετε ιστοσελ?δα ενεργ? στο ?ντερνετ π?νω απ? μερικο?? μ?νε?, σ?γουρα θα ?χετε εντοπ?σει κ?ποια ?σχημα φαιν?μενα spamming, στα σχ?λια ? στο email σα?.

Σ?γουρα πολλο? απ? σα? θα ?χετε παραξενευτε? για το ποια ε?ναι η πηγ? ?λων αυτ?ν των ?χρηστων email και ?χρηστων σχολ?ων που συσσωρε?εται καθημεριν?.

?μα θ?λετε να μ?θετε για το τι ε?ναι το spamming, απ? που προ?ρχεται και πω? μπορε?τε εσε?? να προστατ?ψετε την ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω εκπληκτικ? αλλ? διαφωτιστικ? ?ρθρο.

Τα ε?δη του spamming

Email spamming

Το 1995 σ?μφωνα με στοιχε?α τη? Symantec Corporation, τη? γνωστ?? εταιρε?α? Antivirus λογισμικο?, το 80% των email ?τανε spamming. ?χρηστα δηλαδ? email και αδ?σποτα που ?ρχονταν σωρηδ?ν κ?θε μ?ρα στο mailbox μα?.
Σ?μφωνα με ?ρευνα τη? ?δια? τη? εταιρε?α? Symantec, το 2014 αυτ?? ο ?γκο? του spam mail μει?θηκε στο 66% του συνολικο? ?γκου των email.
Πολλ?? φορ?? στο παρελθ?ν, π?ρα πολλο? υιο? μεταδ?θηκαν αστραπια?α μ?σω email και εγκατ?στησαν πολλ? προγρ?μματα ?λωση? των κωδικ?ν των υπολογιστ?ν. ?τσι μετ?τρεπαν τον υπολογιστ? σα? σε ζ?μπι και μ?σω απομακρυσμ?νη? διαχε?ριση? μπορο?σαν να στ?λνουν απ? αυτ?ν και ?λλα spam mails και να μολ?νουν ?να πολ? μεγ?λο δ?κτυο υπολογιστ?ν.
Σ?μερα υπ?ρχουν π?ρα πολλ? κακ?βουλα προγρ?μματα που μαζε?ουν email ( email address harvesting) για να τα χρησιμοποι?σουν αργ?τερα ? και να τα πουλ?σουν.
Σε πολλ?? ιστοσελ?δε? υπ?ρχουν hackers που πουλ?νε σε τρ?του? υποψ?φιου? spammers στη μα?ρη αγορ? λ?στε? με εκατομμ?ρια email.

Instant messaging

Τα live chat και τα λεγ?μενα instant messaging systems ?χουνε π?σει πολλ?? φορ?? θ?ματα spam αλλ? και trolling. Για να δε?τε τι ε?ναι τα Τρολ? και ποια συμπεριφορ? στο ?ντερνετ θεωρε?ται trolling, μπορε?τε να διαβ?σετε παρακ?τω στο ?ρθρο.

Τα τρολ? συν?θω? παρενοχλο?ν και εκφοβ?ζουν του ?λλου? χρ?στε? του ?ντερνετ.

Forum Spam

Το Forum spam ε?ναι η δημιουργ?α ?ρθρων, απαντ?σεων και ψηφιακ?ν υπογραφ?ν στα φ?ρουμ? με σκοπ? το spamming. O στ?χο? των spammers στα φ?ρουμ ε?ναι να προσελκ?σουν επισκ?πτε? στα δικ? του? site ? ακ?μα και να εξαπατ?σουν τον επισκ?πτη.

Επ?ση? πολλ?? φορ?? παρατηρε?τε forum spam για την δημιουργ?α backlinks με σκοπ? την χ?λκευση του PageRank και των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Mobile phone Spam

To Mobile phone spam ?χει να κ?νει με την αποστολ? ανεπ?κλητων μηνυμ?των απ? συνδρομητικ?? υπηρεσ?ε? στι? οπο?ε? δεν ?χει γραφτε? ποτ? ο ιδιοκτ?τη? του κινητο? τηλεφ?νου.

Αυτ? αποτελε? προσφιλ? συν?θεια τη? Cosmote και των ?λλων παρ?χων κινητ?? τηλεφων?α?. Το να στ?λνουν δηλαδ? μην?ματα απ? πενταψ?φιου? αριθμο?? με σκοπ? να σε ψειρ?σουν την κ?ρτα. Π?ρυσι που ?μουν φαντ?ρο? δεν ?τανε λ?γε? οι φορ?? που μου ?φαγε την κ?ρτα η Cosmote με αδ?σποτα ροζ μην?ματα, παρ? την φραγ? που ε?χα β?λει π?νω απ? 3 φορ??! Προσοχ?!

Social spam

To social spam ?χει να κ?νει με το trolling στα social media και την δημιουργ?α ψε?τικων λογαριασμ?ν ? λογαριασμ?ν με κλεμμ?να στοιχε?α.

Ο στ?χο? των trolls ε?ναι να παραπλαν?σουν, να δημιουργ?σουν κ?νηση προ? ?να site και να παρενοχλ?σουν γενικ? του? χρ?στε? του ?ντερνετ.

Πολλο? λογαριασμο? στο Facebook γ?νονται στ?χοι hackers με σκοπ? να υποκλαπο?ν τα username και passwords για την αποστολ? κακ?βουλων μηνυμ?των. Ακ?μα και ο λογαριασμ?? τη? Lady Gaga ε?χε π?σει θ?μα hackers με σκοπ? το spam!

 

Spam targeting search engines (spamdexing)

Το Spamdexing προ?ρχεται απ? τι? λ?ξει? spamming και indexing και αναφ?ρεται στην προσπ?θεια εξαπ?τηση? των αποτελεσμ?των του βασικο? δε?κτη (Index) τη? Google.

Το spamdexing χωρ?ζετε στι? παρακ?τω κατηγορ?ε?:

  • Web spamming
  • affiliates sites
  • doorway pages
  • content syndication rss

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο επ?σημο blog τη? Google.

Blog, wiki, and guestbook spamming

Το Blog spam, ε?ναι κυρ?ω? οι επιθ?σει? στα σχ?λια και σε ?λλα πεδ?α ? φ?ρμε? επικοινων?α? των blog με σκοπ? την απ?κτηση backlinks με αθ?μιτο τρ?πο.

YouTube Spamming

Το YouTube καθ?? και ?λλα μεγ?λα β?ντεο networks ?χουνε δεχθε? και δ?χονται πολλ?? επιθ?σει? απ? spammers. Β?ντεο με δημοφιλ?? ταιν?ε? χρησιμοποιο?νται ω? μ?θοδο ψαρ?ματο? για να στ?λνουν του? χρ?στε? σε πληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? μ?σα στο ?ντερνετ.

Επ?ση?, δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που τα σχ?λια του YouTube και ειδικ? τα σχ?λια των β?ντεο μου ?χουνε π?σει θ?μα επ?θεση? spammer και τρολ?.

 

Απ? που προ?ρχεται το spam;

Σ?μφωνα με σχετικ? ?ρθρο τη? Huffington Post οι χ?ρε? προ?λευση? του spamming ε?ναι συγκεκριμ?νε?. Τα ποσοστ? δεν θεωρο?νται και πολ? αξι?πιστα γιατ? απ? ?λλε? πηγ?? που βρ?κα ε?ναι αρκετ? διαφορετικ?.

Κατ?ταξηΧ?ραΠοσοστ? συνολικο? ?γκου spam
1?India9.3
2?Russia9.0
3?Vietnam7.9
4?South Korea6.0
?Indonesia5.0
6?China4.7
7?Brazil4.5
8?United States3.2

Η Ινδ?α ?χει την πρωτι? στο spamming. ?μα την ε?χε κατακτ?σει ο Μ?γα? Αλ?ξανδρο?, τ?ρα ο χ?ρτη? του spamming θα ?τανε διαφορετικ?? γιατ? η Ινδ?α θα ?παιρνε περισσ?τερα χαρακτηριστικ? απ? τον δυτικ? πολιτισμ?.

Οι επιπτ?σει? του spamming

Οι επιπτ?σει? του spamming ε?ναι πολ? μεγ?λε? και για την οικονομ?α, το SEO και το ποιοτικ? περιεχ?μενο του ?ντερνετ.

SEO

Το SEO ?χει να κ?νει με το να βελτι?σουμε την ιστοσελ?δα μα? τ?σο σε σχετικ?τητα αλλ? και σε ποι?τητα περιεχομ?νου ? σημαντικ?τητα. Το spamming θεωρε?τε τακτικ? black hat SEO και θα πρ?πει να αποφε?γεται δια ροπ?λου. Καν?να? σοβαρ?? ?νθρωπο? δεν καταφε?γει στο spamming ω? λ?ση απ?κτηση? backlinks ? α?ξηση? του traffic.

Οι επιπτ?σει? του spamming και του spamdexing στο SEO ε?ναι πολ? μεγ?λε?. Υπ?ρχει ολ?κληρη βιομηχαν?α spamdexing και black hat SEO που ακμ?ζει και ε?ναι και πολ? κερδοφ?ρα. Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο Black Hat SEO.

?λη αυτ? η βιομηχαν?α ?χει ενεργοποι?σει τα αμυντικ? αντανακλαστικ? του ?ντερνετ και ?λλη μια μεγαλ?τερη βιομηχαν?α antispamming και προστασ?α? των χρηστ?ν, των καταναλωτ?ν και των webmasters ε?ναι και αυτ? σε ακμ? και ?νθιση.

?που και να κοιτ?ξει? στο ?ντερνετ υπ?ρχει πακτωλ?? παραπληροφ?ρηση? γ?ρω απ? την ασφ?λεια στο ?ντερνετ, του? επικινδ?νου? hakcers και ιστορ?ε? για αγρ?ου?.

Οικονομικ?? επιπτ?σει?

Οι οικονομικ?? επιπτ?σει? του spamming ε?να πολ? σημαντικ??. Εκατομμ?ρια ευρ? ξοδε?ονται καθημεριν? για την προστασ?α απ? το spamming αλλ? και για την υλοπο?ηση του ?διου του spamming απ? τι? σκοτειν?? δυν?μει? του ?ντερνετ.

Ε?ναι αξιοσημε?ωτο ?τι το 65% τη? συνολικ?? κ?νηση? στο ?ντερνετ ε?ναι bots, π?ρα πολλ? απ? αυτ? κακ?βουλα. Μ?νο ο χρ?νο? και το χρ?μα που ξοδε?ονται για να καταπολεμ?σουμε σ?μερα το spam ε?ναι τερ?στιο?. Σ?μφωνα με δημοσ?ευμα τη? Washighton Post, μ?νο το 2010 ξοδε?τηκαν 6,5 δι? $ για την καταπολ?μηση του spam. ?λλοι θ?τουν το κ?στο? τη? καταπολ?μηση? του spam στα 20 δι? δολ?ρια ετησ?ω?.

Γενικ? μιλ?ντα?, το spam ε?ναι ασ?μφορο και για τον spammer αλλ? και για τα υποψ?φια θ?ματα του spamming και υπ?ρχουν πολλο? καλ?τεροι τρ?ποι και τεχνικ?? για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? και τα ?σοδα σα? απ? το ?ντερνετ.

Περιεχ?μενο

Φανταστε?τε ?να διαδ?κτυο γεμ?το ?χρηστο περιεχ?μενο. Χιλι?δε? ιστοσελ?δε? να δε?χνουν το βρακ? τη? Μενεγ?κη και να ?χουν διπλ? περιεχ?μενο ? κλεμμ?νο περιεχ?μενο ? καθ?λου περιεχ?μενο.

Το μεγαλ?τερο πρ?βλημα που προκαλε? το spam ε?ναι στη συσσ?ρευση ?χρηστου και χαμηλ?? τ?ξη? περιεχομ?νου που στην ουσ?α ε?ναι σκουπ?δι.

Σε αυτ? ?ρθε να β?λει σειρ? η Google με του? καν?νε? ποι?τητα? του περιεχομ?νου στο ?ντερνετ. Και ?ντω? μ?χρι σ?μερα ?χει κ?νει πολ? δουλει?.

Εκτ?? απ? την Google που αλλ?ζει συν?χεια τον αλγ?ριθμ? τη? με β?ση την ποι?τητα, και ?λλα μεγ?λα site ?πω? το facebook ?χουν ριχτε? στη μ?χη κατ? του spamming. Πρ?σφατα το Facebook ?λλαξε τον αλγ?ριθμο του για να προστατ?ψει του? χρ?στε? απ? το spamming.

Με β?ση τα παραπ?νω, ?να πρ?γμα συμπερα?νουμε ?τι η μ?χη κατ? του spamming δεν ?χει κερδηθε? ακ?μα.

Πω? να προστατ?ψετε το site σα? απ? το spamming

Ο καλ?τερο? τρ?πο? ?μα ?χετε WordPress site ε?ναι να προσθ?σετε μερικ? ε?χρηστα plugins ασφαλε?α? που θα σα? προστατ?ψουν απ? το spamming αλλ? και απ? του? επ?δοξου? hackers.

Growmap Anti Spambot Plugin

Το Growmap Anti Spambot Plugin, ε?ναι ?να απ? τα καλ?τερα πρ?σθετα στο WordPress για την αποφυγ? και την φραγ? των αδ?σποτων σχολ?ων στα ?ρθρα και τι? σελ?δε? του blog σα?. Μ?χρι πριν λ?γου? μ?νε? χρησιμοποιο?σα το Akismet το οπο?ο αποδε?χτηκε ακατ?λληλο γιατ? ?τανε δι?τρητο και ?πρεπε κ?θε μ?ρα να σβ?νω δεκ?δε? ?χρηστα σχ?λια.

Wordfence Security

Το Wordfence Security ε?ναι ?να πολ? αξι?πιστο πρ?σθετο ασφαλε?α? στο WordPress που θα σα? λ?σει τα χ?ρια για να προστατ?ψετε το site σα? απ? του? hackers και του? spammers.

 

Trolling

Σ?μφωνα με την wikipedia,? sτη γλ?σσα του ?ντερνετ η λ?ξη τρολ ? τρολλ (troll) περιγρ?φει κ?ποιον χρ?στη του ?ντερνετ με πονηρ? προκλητικ??, σκ?πιμα αν?ητε? ? επιτηδευμ?να εκτ?? θ?ματο? θ?σει? και απ?ψει? σε μ?α online ανοιχτ? κοιν?τητα, ?πω? ?να φ?ρουμ συζ?τηση?, mailing list, chat room ? blog, με πρωταρχικ? πρ?θεση να προκαλ?σει και να ερεθ?σει ?λλου? χρ?στε? ? με κ?θε τρ?πο να επιφ?ρει διαταραχ? σε μια διαδικτυακ? συζ?τηση για οποιοδ?ποτε θ?μα και να πετ?χει μια αλυσ?δα αντιδρ?σεων απ? ?λλου? χρ?στε?.

Δεν ξ?ρω π?σοι απ? εσ?? ?χετε δεχτε? επ?θεση απ? τρολ? ? γενικ? κακ?βουλη ? κακ?γουστη επ?θεση με σχ?λια και μην?ματα στο facebook, στο YouTube και σε ?λα τα ?λλα social media.

Σε εμ?να ?χει συμβε? πολλ?? φορ?? στο παρελθ?ν. Τρολ θεωρο?νται και οι π?φτουλε? του δικτυακο? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ και στο Facebook, η σεξουαλικ? παρεν?χληση και ?λε? οι μορφ?? επιθετικ?? συμπεριφορ??.

Ο μ?νο? τρ?πο? να αποφ?γετε τα trols ε?ναι να τα διαγρ?ψετε και να κ?νετε και φραγ? ? μπλοκ?ρισμα στο προφ?λ του?. Επ?ση? π?ρα πολλ? social media ?χουνε σ?μερα και την επιλογ? αναφορ?? του? για ακ?ρωση του λογαριασμο? του?.

Κ?θε επιθετικ? συμπεριφορ? στο ?ντερνετ θα πρ?πει να καταδικ?ζεται και να ξεκ?βεται απ? την πρ?τη στιγμ?. Δεν θα πρ?πει ποτ? να επιτρ?πετε σε καν?ναν να διαταρ?ξει την προσωπικ? σα? ζω? απ? το ?ντερνετ.

SEO και Keyword Stuffing

Keyword-stuffing

Το keyword stuffing ε?ναι μια black hat SEO στρατηγικ? που καταδικ?ζετε και τιμωρε?τε απ? την Google. Στην ουσ?α το παραγ?μισμα με λ?ξει? κλειδι? με τεχνητ? τρ?πο μ?σα στα κε?μενα μια? ιστοσελ?δα? θεωρε?τε keyword stuffing.

Το keyword stuffing ?χει ω? απ?τερο στ?χο τη? α?ξηση τη? πυκν?τητα? των λ?ξεων κλειδι?ν, την προσθ?κη ?σχετων με το θ?μα λ?ξεων κλειδι?ν και την δημιουργ?α τεχνητ?? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?.

Οι λ?ξει? κλειδι? μπορο?ν να τοποθετηθο?ν σε υπ?ρμετρο βαθμ? στο meta description, στα meta keyword tags, διπλ?? και τριπλ?? φορ?? και μπορο?ν ακ?μα να αποκρυφθο?ν ? να μην βγ?ζουν ν?ημα

Η ορθ? πρακτικ? και το σωστ? ε?ναι ναι μεν να τοποθετ?σετε στρατηγικ? τι? λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα σα?, αλλ? να αποφ?γετε καταστ?σει? υπερβελτιστοπο?ηση? (overoptimization). Καλ? ε?ναι το SEO αλλ? μ?χρι εν?? βαθμο?.

Μ?θετε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看