ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Woocommerce Πω? να δημοσιε?σετε ?να προ??ν στο e-shop

Πω? να ανεβ?σετε στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ?να ν?ο προ??ν και να το βγ?λετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? αρκετο?? μ?νε? αφ?του ε?χα δημοσιε?σει το τελευτα?ο μου β?ντεο, ε?πα να δημοσιε?σω ακ?μα ?να ν?ο φρ?σκο και πολ? εξειδικευμ?νο β?ντεο που ?χει να κ?νει με το πω? ανεβ?ζουμε ?να προ??ν με SEO τρ?πο στο ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα.

Καταρχ??, να ξεκαθαρ?σω ?τι δεν γ?νεται σε αυτ?ματε? δημοσιε?σει? ? μαζικ?? δημοσιε?σει? να ?χω και καλ? ποιοτικ? SEO εκτ?? και αν απ? κει που τραβ?ω τα προ??ντα μου ?χω ?δη καλ? και ποιοτικ? SEO, πρ?γμα λ?γο δ?σκολο.

Για αυτ? θα σα? δε?ξω πω? να κ?νετε χειροκ?νητα και με απλ? SEO τρ?πο τι? δημοσιε?σει? των προ??ντων σα? στο Woocommerce shop.

?μα τ?σο καιρ? ε?χατε e-shop σε WordPress και δεν τα πηγα?νατε τ?σο καλ? στη Google και στο να προσελκ?σετε επισκ?ψει?, τ?τε θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να δε?τε το παρακ?τω β?ντεο. Για σ?? το ?χω φτι?ξει!

Β?ματα Woocommerce SEO

seo-google-pop-up

Τα β?ματα για να βελτιστοποι?σουμε τα προ??ντα μα? στο ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα ε?ναι π?ρα πολ? απλ?.

 1. Ορ?ζουμε στι? φωτογραφ?ε? του προ??ντο? να ε?ναι οριζ?ντιε? περ?που 600 x 400 pixels και με τη λ?ξη κλειδ? ω? ?νομα αρχε?ου.
 2. Ανεβ?ζουμε τι? φωτογραφ?ε? στα πολυμ?σα και ορ?ζουμε τι? λ?ξει? κλειδι? στο εναλλακτικ? κε?μενο.
 3. Γρ?φουμε τον τ?τλο ξεκιν?ντα? με τη λ?ξη κλειδ?.
 4. Προσθ?τουμε μια φωτογραφ?α απ? αυτ?? που ανεβ?σαμε.
 5. Γρ?φουμε μια αναλυτικ? περιγραφ? για το προ??ν μα? με τουλ?χιστον 300 λ?ξει?.
 6. Κ?νουμε μορφοπο?ηση στην περιγραφ? μα? με bullet points, bold και παραγρ?φου?.
 7. Προσθ?τουμε εξωτερικ? και εσωτερικ? links με τι? λ?ξει? κλειδι?.
 8. Ορ?ζουμε το meta description.
 9. Γρ?φουμε 10 meta keywords.
 10. Αντιγρ?φουμε τα meta keywords στι? ετικ?τε? ? στα meta tags.
 11. Δημοσιε?ουμε το προ??ν.
 12. Τ?λο? κοινοποιο?με σε ?λα τα social media. Αν δεν προλαβα?νουμε σε ?λα τουλ?χιστον στα 4 βασικ?, το facebook, twitter, pinterest και google plus. Αυτ? γ?νεται με τη βο?θεια του alternative digg που ε?ναι ?να πολ? χρ?σιμο πρ?σθετο για το wordpress e-shop σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο On Page SEO.

Ξ?χασα κ?τι σχετικ? με το woocommerce SEO;

Σ?γουρα, απλ? τ?ρα δεν θα προλ?βω να το καλ?ψω γιατ? θα πρ?πει να π?ω στην παρ?λαση ?που θα ?χει π?ρα πολ? κ?σμο. ?μω? για μ?να η γν?μη σα? μετρ?ει π?ρα πολ? και θα ?θελα να την ακο?σω.

Θα ?θελα να αφ?σετε ?να μ?νυμα κ?τω στα σχ?λια και να καλ?σετε του? φ?λου? σα? να δο?νε αυτ? το post κ?νοντα? το like και share στο facebook ? ?που αλλο? θ?λετε. Σα? ευχαριστ? πολ?!

Δε?τε περισσ?τερα για το e-shop SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

6 Σχ?λια. Leave new

 • Αθαν?σιο? Κοψαχε?λη?
  23 Απριλ?ου 2019 9:47 μμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη.

  Εν ?τη 2019 στι? ετικ?τε? β?ζουμε 10 μεμονωμ?νε? λ?ξει?? 10 φρ?σει? απ? πολλ?? λ?ξει?? ? ?σα θ?λουμε?
  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
  • Εν ?τη 2019 β?ζουμε ακ?μα 10 λ?ξει? κλειδι? ? φρ?σει? κλειδι? στι? ετικ?τε? που ?μω? θα πρ?πει να ε?ναι διαφορετικ?? απ? το url τη? σελ?δα? γιατ? ο ρ?λο? των ετικετ?ν ε?ναι να πι?σουν φρ?σει? κλειδι?, κυρ?ω? long tail που δεν ?χουμε πι?σει με το να τοποθετ?σουμε τη βασικ? λ?ξη κλειδ? στο url.

   Απ?ντηση
 • Γι?ννη καλησπ?ρα,
  πολ? ωρα?ο? οδηγο?..
  ?χω προβλημα με το κομματι τη? επικοινων?α? τη? σελ?δα?. Για κ?ποιο λ?γο τα contact forms δεν λειτουργο?ν, δηλαδ? δεν μου ?ρχεται καν?να μ?νυμα απ? αυτ? που στ?λνω..
  Επ?ση? στο κομμ?τι των παραγγελι?ν δεν μου στ?λνει email, ο?τε για ν?α παραγγελ?α ο?τε, ο?τε για ολοκληρωμ?νη..
  Αν μπορε?? να βοηθ?σει?..
  Ευχαριστω

  Απ?ντηση
 • woocommerce ? Wix?
  Ποιο ειναι καλ?τερο;

  Απ?ντηση
  • Αρχικ? συγκρ?νουμε δ?ο αν?μοια πρ?γματα. Το wix ε?ναι για να δημιουργε?? ερασιτεχνικ? site μ?νο? σου εν? το WordPress ε?ναι για επαγγελματικ? sites και απαιτε?τε κ?ποιο? ?μπειρο? Web designer για να σου κ?νει σωστ? εργασ?α.
   Εσ? τι θα προτιμο?σε?; ?να ερασιτεχνικ? site ? μια επαγγελματικ? ιστοσελ?δα;

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看