ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-WEB-DESIGN-NEWS-3

SEO WEB DESIGN NEWS 3

Περιεχ?μενα

Μ?θετε τα π?ντα γ?ρω απ? το SEO, το Web Design, τα e-shop και το internet marketing!

 

Σα? καλωσορ?ζω στο ΤΡΙΤΟ SEO WEB DESIGN NEWS, μετ? απ? 9 μ?νε? στον α?ρα με το www.richwerk.com Blog, το οπο?ο αποστ?λλεται σε 793 παραλ?πτε? σε ?λο τον κ?σμο, απ? την Κ?προ μ?χρι την Αμερικ?.

Το SEO Newsletter, θα σα? ?ρχεται κ?θε Π?μπτη στο email σα?, ξεχωριστ? με τα μαθ?ματα που ?χετε επιλ?ξει!

Μπορε?τε να συστ?σετε του? φ?λου? σα? να γραφτο?ν εντελ?? δωρε?ν στο newsletter μου.

1.SEO Traffic: Πω? να π?ρετε 1000 επισκ?ψει? σε κ?θε σα? blog post!

10 β?ματα για να εξασφαλ?σετε ?τι τα posts σα? δεν θα με?νουν θαμμ?να στο site σα?!

Το να φτι?ξετε απ?στευτο περιεχ?μενο μ?νο, δεν θα σα? φ?ρει το πολ?τιμο traffic στο blog ? στο site σα?. Στην πραγματικ?τητα, δημιουργ?ντα? περιεχ?μενο παγκ?σμιου επιπ?δου ε?ναι μ?νο η αρχ? και το πρ?το β?μα. Το επ?μενο β?μα για να φ?ρουμε traffic ? επισκεψιμ?τητα στο site μα? ε?ναι η προ?θηση του περιεχομ?νου!

Χωρ?? την απαρα?τητη προ?θηση, ακ?μα και τα καλ?τερα και ποιοτικ?τερα posts θα ε?ναι ?χρηστα. Αν επιθυμε?τε λοιπ?ν μαζικ? κ?νηση προ? το site σα?, θα πρ?πει να ακολουθ?σετε πιστ? τα παρακ?τω 10 β?ματα για να π?ρετε π?νω απ? 1.000 επισκ?ψει? σε κ?θε σα? blog post!

?

2. SEO Google Παθητικ? Organic Traffic

Πω? να αποκτ?σετε παθητικ? οργανικ? traffic στο site σα? απ? τη Google, χωρ?? να κ?νετε απολ?τω? τ?ποτα ? σχεδ?ν τ?ποτα!

Τι ε?ναι το free organic traffic;

Το δωρε?ν traffic προ?ρχεται απ? τρει? βασικ?? πηγ??:

  • Απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google
  • Απ? τα backlinks προ? το site σα?
  • Απ? απευθε?α? επ?σκεψη στο site ? blog σα?

Σε αντ?θεση με τα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? google, το free organic traffic ?χει π?ρα πολλ? πλεονεκτ?ματα. Δεν λ?ω πω? το Google Adwords δεν ε?ναι καλ?, απλ? μειονεκτε? συγκριτικ? με το free traffic απ? το σωστ? επαγγελματικ?? SEO.

 

3. 14 Πρ?γματα που θα ?λλαζα αν ξεκινο?σα στο??internet σ?μερα

Αν ε?χα μια μηχαν? του χρ?νου. Θα ?θελα να προγραμματιστε?? για το 2000. Το ?το? που ξεκ?νησα το πρ?το site στο internet. Θα ?θελα να χρησιμοποι?σω αυτ? το μηχ?νημα χρ?νο για να στε?λω στον εαυτ? μου ?να e-mail μια λ?στα με πρ?γματα που θα ?θελα να κ?νω διαφορετικ?.


Αλλ? προτο? να μπω? σε μια μηχαν? του χρ?νου, σκ?φτηκα να μοιραστ? τη λ?στα μου μαζ? σα? πρ?τα …

?

4. Ν?ο Google Panda Update 4.0

?να ν?ο Google Panda update λανσαρ?στηκε απ? τη Google στι? 21 Μα?ου 2014 και ?πω? γ?νεται κατανοητ? επηρε?ζει τον καθ?να στον κ?σμο του SEO. Μετ? απ? την αν?λογη ?ρευνα που ?κανα στο ?ντερνετ, σα? παρουσι?ζω τα ευρ?ματ? μου σχετικ? με τη Google, το SEO και του? μεγ?λου? χαμ?νου? και κερδισμ?νου? του ν?ου Google Panda Update.

Σ?μφωνα με τον Matt Cutts, τον υπε?θυνο ποι?τητα? και καταπολ?μηση? του spam τη? Google, το ν?ο Google Panda Update 4.0 ε?ναι γεγον?? ?πω? ανακο?νωσε απ? το twitter o ?διο?. Αρχικ? λανσαρ?στηκε με την ονομασ?α Farmer Update και ο στ?χο? του ε?ναι να καταπολεμ?σει τα site με φτωχ? περιεχ?μενο και τα spam sites απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ? SERPS.

Η τ?ταρτη γενι? του Google Panda ξεκ?νησε να ισχ?ει χθε? 21 Μα?ου 2014 και σ?μφωνα με το ?γκυρο seo site Searchengineland.com, προβλ?πεται να επηρε?σει το 7,5% των αγγλικ?ν αναζητ?σεων. Οι υπ?λοιπε? γλ?σσε? θα επηρεαστο?ν σε διαφορετικ? ποσοστ?, επιβεβαι?νοντα? για μια ακ?μη φορ? ?τι κ?θε γλ?σσα ε?ναι και διαφορετικ? site, με διαφορετικ? αγορ? στ?χο? και διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι?.

?

5. Get Indexed By Google ? Γιατ? το site μου δεν βγα?νει στη Google.

6 μικρ?? συμβουλ?? για να ευρετηρι?σετε και να ταξινομ?σετε το site σα? στη google ταχ?τερα και ασφαλ?στερα!

Ε?ναι δεδομ?νο ?τι το καλ?τερο ε?δο? traffic ? επισκεψιμ?τητα? για το site σα? ε?ναι η δωρε?ν organic traffic απ? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? ε?ναι η? google. Για να δρ?ψετε ?λου? του? καρπο?? του SEO, θα πρ?πει να ευρετηριαστε?τε απ? την Google (get indexed by google).

Ε?ν ?χετε ?να blog ?? site ? πουλ?τε κ?τι? στο internet, χρει?ζεστε traffic. Το Traffic ε?ναι το α?μα ζω?? για το blog σα? και χωρ?? το traffic το blog σα? ε?ναι δεδομ?νο ?τι θα πεθ?νει. Δ?στε λοιπ?ν στο site σα? μια ευκαιρ?α να πετ?χει και ξεκιν?στε να φ?ρνετε δωρε?ν οργανικ? κ?νηση απ? την? Google και τι? υπ?λοιπε? βασικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? Bing και Yahoo. Στην ουσ?α μ?νο η Bing ?χει με?νει, αφο? τα αποτελ?σματα τη? η Yahoo τα αντλε? απ? τη Bing που ε?ναι τη? Microsoft.

Δε?τε τα προηγο?μενα SEO Web Design Newsletters

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看