ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-WEB-DESIGN

SEO WEB DESIGN NEWS 1

Μ?θετε τα π?ντα γ?ρω απ? το SEO, το Web Design, τα e-shop και το internet marketing!

Σα? καλωσορ?ζω στο πρ?το SEO WEB DESIGN NEWS, μετ? απ? 9 μ?νε? στον α?ρα με το www.richwerk.com Blog, το οπο?ο αποστ?λλεται σε 729 παραλ?πτε? σε ?λο τον κ?σμο, απ? την Κ?προ μ?χρι την Αμερικ?.

Το SEO Newsletter, θα σα? ?ρχεται κ?θε Π?μπτη στο email σα?, ξεχωριστ? με τα μαθ?ματα που ?χετε επιλ?ξει!

Μπορε?τε να συστ?σετε του? φ?λου? σα? να γραφτο?ν εντελ?? δωρε?ν στο newsletter μου.

 

Γιατ? να γραφτε?τε στο SEO Web Design Neswletter

Οι λ?γοι για να γραφτε? κ?ποιο? στο SEO Web Design Neswletter μου ε?ναι π?ρα πολλο?:

 • Για να βελτι?σετε το SEO σα? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.
 • Για να αυξ?σετε την ορατ?τητα του site σα? στη Google.
 • Για να φτι?ξετε το δικ? σα? site, blog ? e-shop αν δεν ?χετε ακ?μη.
 • Για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? και το τζ?ρο σα?.
 • Για να αξιοποι?σετε τη δ?ναμη του personal branding.
 • Για να αξιοποι?σετε τι? δυνατ?τητε? των social media, facebook, twitter και του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.
 • Για να βελτι?σετε το site σα? σ?μφωνα με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει?.
 • Για να μπορ?σετε να βγ?λετε τα πρ?τα σα? λεφτ? στο internet.
 • Για να μην με?νετε π?σω απ? τι? εξελ?ξει? που τρ?χουν ραγδα?α στην ν?α τεχνολογ?α.

 

Τι θα μ?θετε σε αυτ? το SEO Web Design Newsletter;

Web Design: 8 συμβουλε? για ασφαλεια στο WordPress

Π?σο ασφαλ?? ε?ναι το site σα?; Μ?θετε τα π?ντα γ?ρω απ? την ασφ?λεια στο ?ντερνετ και για την ασφ?λεια του WordPress site σα?.

Το WordPress απ? μ?νο του ε?ναι σχεδιασμ?νο ?στε να ε?ναι αρκετ? ασφαλ??. Καλ? ε?ναι ?μω? να λ?βουμε κ?ποια προληπτικ? μ?τρα που θα ελαχιστοποι?σουν τον κ?νδυνο να μα? ρ?ξουν το site. Επ?δοξοι hackers καθημεριν? εξαπολ?ουν αυτ?ματε? επιθ?σει? με κακ?βουλα bots. Κακ?βουλο λογισμικ? μπορε? να εξαπολ?σει χιλι?δε? επιθ?σει? παγκοσμ?ω? και χωρ?? μεγ?λο κ?πο ?να ευ?λωτο site μπορε? να π?σει σαν τραπουλ?χαρτο.

Web design : Πω? να επιλ?ξετε ?να WordPress Theme

Το WordPress Theme που θα επιλ?ξετε ε?ναι και αυτ?? ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO τη? Google και αποτελε? βαρ?μετρο στην επιτυχ?α ? την αποτυχ?α του site σα?.

?να SEO Web Design θα εκτοξε?σει το site σα? στα ?ψη και θα φ?ρει την πολ?τιμη επισκεψιμ?τητα ? το traffic που ε?ναι το α?μα για να επιβι?σει το site σα?. Ε?τε το site σα? ε?ναι παλι?, ε?τε ε?ναι καινο?ριο, θα πρ?πει να π?ρετε μια σοφ? απ?φαση σχετικ? με το θ?μα WordPress που ?χετε επιλ?ξει ? θα επιλ?ξετε.

SEO : Γιατ? το χρειαζ?μαστε ;

Συγκεκριμ?νε? στρατηγικ?? SEO μπορο?ν να βοηθ?σουν την επιχε?ρησ? σου να εμφαν?ζεται στι? πρ?τε? θ?σει? στη Google με αποτ?λεσμα ?τσι να αυξηθε? η επισκεψιμ?τητα ? το πολ?τιμο traffic στο site σου απ? πελ?τε? που αναζητο?ν μ?α επιχε?ρηση ? προ??ντα σαν τα δικ? σου.

Τα νο?μερα μιλ?νε π?ντα καλ?τερα, ?τσι ακολουθο?ν 7 στατιστικ? που αποδεικν?ουν την δ?ναμη του SEO :

 • 83% των χρηστ?ν κ?νουν αναζητ?σει? στο internet.
 • 94% των χρηστ?ν κ?νουν κλικ? στα οργανικ? αποτελ?σματα ?χι στι? πληρωμ?νε? διαφημ?σει?.
 • 75% των χρηστ?ν δεν π?ει ποτ? στην 2η σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Η αναζ?τηση ε?ναι η νο?μερο 1 αιτ?α που δημιουργε? traffic στα sites ? blogs ξεπερν?ντα? τα social media κατ? 300%.
 • 39% των πελατ?ν των εταιρι?ν προ?ρχεται απ? αναζ?τηση.
 • 50% των υποψ?φιων πελατ?ν ε?ναι πιο πιθαν? να κλικ?ρουν σε ?να site το οπο?ο εμφαν?ζεται περισσ?τερο απ? μ?α φορ? στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.
 • Κατ? μ?σον ?ρο το 35% των αναζητ?σεων μετατρ?πονται σε επισκ?ψει? στα 3 πρ?τα οργανικ? αποτελ?σματα.
 • Το 48% π?νε στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? πρ?τη? θ?ση?, το 12% στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? δε?τερη? θ?ση? και το 8% στα αποτελ?σματα τη? 3η? θ?ση? στη Google. Το υπ?λοιπο 32% τη? κ?νηση? διαμοιρ?ζεται στι? υπ?λοιπε? θ?σει? των αποτελεσμ?των τ?σο τη? Google, αλλ? και τη? Bing.

SEO FAQ

Μ?χρι τ?ρα ?χω απαντ?σει σε π?ρα πολλ?? ερωτ?σει? για το SEO και ζητ?σει? για αξιολ?γηση SEO. Το πρ?βλημα ?μω? ε?ναι ?τι οι περισσ?τεροι δεν γνωρ?ζουν τι πρ?πει να ρωτ?σουν σχετικ? με το SEO, γιατ? απλ?? δεν γνωρ?ζουν απ? αυτ?, ο?τε τα βασικ?. ?τσι δημιο?ργησα αυτ? το SEO FAQ για να σα? δ?σω μερικ?? απαντ?σει? σε ζητ?ματα που σα? απασχολο?ν στο SEO.

SEO : Χαμηλ?στε το bounce rate

SEO : Χαμηλ?στε το bounce rate απ? το site σα?, αυξ?στε το score σα? στην Alexa και μετατρ?ψτε περισσ?τερου? επισκ?πτε? σε πελ?τε?!

Τελικ? ποιο ποσοστ? bounce rate ε?ναι καλ?;

Αυτ? ε?ναι πολ? σχετικ?, υπ?ρχουν site και με 1% bounce rate! Υπ?ρχουν ?μω? και sites με 75%. ?σο πιο χαμηλ? ε?ναι το bounce rate, τ?σο πιο ψηλ? ανεβα?νει το site σα? στην google, τ?σο πιο πολ? ανεβα?νει το Alexa score σα? και τ?σο πιο πολ? παραμ?νουν οι επισκ?πτε? στο site σα? με πιθαν?τητα να γ?νουν πελ?τε? σα?.

Το bounce rate ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO του αλγορ?θμου τη? Google και ε?ναι γνωστ? ω? ποσοστ? εγκατ?λειψη? των επισκεπτ?ν που φτ?νουν σε μια σελ?δα στο site σα?. Μετ? απλ?? φε?γουν.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看