ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

web-design

SEO Web Design

Το Web Design ε?ναι κ?τι απλ? ?πω? το ποδ?σφαιρο, παρ?λαυτ? λ?γοι μπορο?ν να πα?ξουν καλ? ποδ?σφαιρο σ?μερα. ?τσι ε?ναι και το SEO Web Design.

Το SEO Web Design ?χει να κ?νει με τον σωστ? σχεδιασμ? και την αρχιτεκτονικ? του site σα?, σ?μφωνα με τι? αρχ??:

 • Χρηστικ?τητα?
 • Επισκεψιμ?τητα?

Οι αρχ?? αυτ?? υπαγορε?ονται απ? του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google, και για να μπορ?σει το site σα? να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, θα πρ?πει να ?χει σχετικ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο με την λ?ξη κλειδ? που στοχε?ετε.

Κ?στο? SEO Web Design

?ταν επιλ?γετε ποιο? θα σχεδι?σει το site σα?, υπ?ρχουν κ?ποια σημαντικ? θ?ματα που πρ?πει να λ?βετε υπ?ψιν πριν πλησι?σετε αυτο?? που θα αναλ?βουν να την υλοποι?σουν. ?να απ? αυτ? τα θ?ματα ε?ναι και το κ?στο?.

Κοστ?ζει παραπ?νω το SEO Web Design; ?χι, το κ?στο? ε?ναι το ?διο, στην πραγματικ?τητα ε?ναι και μικρ?τερο απ? το συμβατικ? Web Design.

Το SEO Web Design μπορε? να σα? γλιτ?σει πολ? χρ?νο και χρ?μα και να δ?σει στο site σα? την ?θηση που αυτ? χρει?ζεται για να κερδ?σει τον ανταγωνισμ? και να βγει πρ?το στην Google.

Η κατασκευ? τη? εταιρικ?? σα? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει να λαμβ?νεται τ?σο σοβαρ?, ?σο σοβαρ? θα επιλ?γατε να διακοσμ?σετε τη βιτρ?να ? τον κατ?λογο του καταστ?ματ?? σα?: Η εταιρικ? ιστοσελ?δα σα? ε?ναι η προ?κταση τη? επιχε?ρησ?? σα? και οφε?λει να παρ?χει στου? καταναλωτ?? ?ναν ε?χρηστο τρ?πο να ?χουν πρ?σβαση στι? πληροφορ?ε? που αφορο?ν τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Η επιλογ? τη? κατ?λληλη? εταιρ?α? ? προσ?που για το Web Design που θα επιτ?χει ?λου? του? επικοινωνιακο?? σα? στ?χου? μπορε? να αποτελε? μια πρ?κληση, δεδομ?νη? τη? υπερπληθ?ρα? τ?τοιων γραφε?ων και μεμονωμ?νων web designer που παρ?χουν την εν λ?γω υπηρεσ?α.

Τα χαρακτηριστικ? λοιπ?ν που θα πρ?πει να ?χει αυτ?? που θα αναλ?βει την υλοπο?ηση του project τη? site ? του e-shop σα?, π?ρα απ? τι? αυτον?ητε? γν?σει? γραφιστικ??, προγραμματισμο? και μ?ρκετινγκ, συνοψ?ζονται κατ? τη γν?μη μου, ω? εξ??:

web-design-seo

Εκμεταλλευτε?τε το SEO Web Design, Επιλ?ξτε ?να απ? τα πακ?τα SEO Web Design και φτι?ξτε το site σα? σ?μερα!

 

?

Βαθι?? γν?σει? SEO και SEO Web Design

Το SEO, ξεκιν? απ? τον σχεδιασμ? του site σα? και περιλαμβ?νει π?νω απ? 200 παρ?γοντε? SEO του αλγορ?θμου τη? Google. ?μα σε αυτο?? προσθ?σουμε και τα social media και γενικ? τον παρ?γοντα μ?ρκετινγκ, πωλ?σει? και επισκεψιμ?τητα?, θα δο?με ?τι πρ?πει το site σα? απ? το σχεδιασμ? του να εξυπηρετ?σει κ?ποιου? βασικο?? στ?χου?:

 • Επισκεψιμ?τητα ? traffic
 • Μετατροπ?? ? conversions
 • Ορατ?τητα στη Google
 • Επικοινων?α
 • Personal Branding

 

Μικρ?? Συμβουλ?? για SEO Web Design

 1. Κ?ντε την ?ρευν? σα?. Μην εμπιστε?εστε οποιονδ?ποτε. ?λλο γνωστ?? και ?λλο ειδικ??. Δε?τε το portfolio του Web Designer που θ?λετε να επιλ?ξετε, σα? αρ?σει η δουλει? του; Βγα?νουν τα site που ?φτιαξε πρ?τα στη Google ? δεν βρ?σκονται πουθεν?;
 2. Χρησιμοποι?στε WordPress σαν την πλατφ?ρμα για τη δημιουργ?α του blog, site ? e-shop σα?.
 3. Επιλ?ξτε κ?ποιο SEO WordPress Template απ? αποδεδειγμ?νε? εταιρε?ε? με κορυφα?α SEO Themes.
 4. Το θ?μα hosting ε?ναι απ? του? πιο σημαντικο?? παρ?γοντε? SEO, μην το παραβλ?ψετε για λ?γα ευρ?. Π?ρτε hosting στην Ελλ?δα και ?χι σε κ?ποιον αν?νυμο server στο εξωτερικ?. Η εταιρε?α που προτε?νω ε?ναι η TopHost.
 5. Χρησιμοποι?στε τα κατ?λληλα πρ?σθετα ? plugins στο WordPress ?πω? το WordPress SEO by Yoast και το W3 Total Cashe.
 6. Το SEO ?χει να κ?νει με το περιεχ?μενο του site σα? και π?ρα πολ? με το κε?μενο. Δυστυχ?? ? ευτυχ?? ο αλγ?ριθμο? τη? Google φτι?χτηκε απ? ακαδημα?κο??, ?τσι βασ?ζεται στο κε?μενο για να διαβ?σει και να ταξινομ?σει το site σα?. Περισσ?τερο κε?μενο με λ?ξει? κλειδι? στρατηγικ? τοποθετημ?νε? σημα?νει μεγαλ?τερη ορατ?τητα στη Google.
 7. Μην αφ?νετε τ?ποτα στην τ?χη, πρ?πει και σει? ο ?διο? να συμμετ?χετε στην κατασκευ? του site σα? για να πετ?χει. Γρ?ψτε κε?μενα, προβ?λετε τον εαυτ? σα? και γυρ?στε β?ντεο με τη δουλει? σα?. Τα β?ντεο ε?ναι πιο ε?κολα να βγουν πρ?τα στη Google.

To SEO ? Search Engine Optimization, ε?ναι το κλειδ? αναφορικ? με την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? και επ?κτασιν τη? επιχε?ρηση? σα? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη?? Google, που ε?ναι η δημοφιλ?στερη μηχαν? αναζ?τηση? στην Ελλ?δα.

Η ιστοσελ?δα σα? μπορε? να ?χει ?να φανταστικ? design ? να αποτελε?ται απ? μια εκπληκτικ? παλ?τα χρωμ?των, αλλ? χωρ?? την κατ?λληλη στρατηγικ? προ?θηση? SEO, δεν θα λ?βει την επισκεψιμ?τητα που τη? αξ?ζει!

Η στοχευμ?νη αν?πτυξη περιεχομ?νου, η επιλογ? αν?μεσα στι? καταλληλ?τερε? εναλλακτικ?? λ?ξει? κλειδι?, η σωστ? δομ? τη? ιστοσελ?δα?, καθ?? και οι τεχνικ?? link-building, ε?ναι απ? τα πιο σημαντικ? κομμ?τια που καθορ?ζουν την επισκεψιμ?τητα του site σα?, και ?ρα τη? ευρ?τερη? ? ?χι προβολ?? που θα τ?χει το brand name σα?.

Διασφαλ?ζοντα? ?τι ο web designer τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χει τι? στοιχει?δει? γν?σει? και πρακτικ?? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων, εξασφαλ?ζετε την μακροπρ?θεσμη επιτυχ?α τη? παρουσ?α? σα? στο ?ντερνετ.

?

SEO Web Design και After sales service

?Ε?ναι δεδομ?νο ?τι για μια σ?γχρονη, δυναμικ? ιστοσελ?δα, θα χρειαστε?τε κ?ποιου ε?δου? τεχνικ? υποστ?ριξη και αναν?ωση. Η αλληλεπ?δραση με ?να σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ? ακ?μα χειρ?τερα, με εξειδικευμ?νε? ρυθμ?σει? ? εργασ?ε? που απαιτο?ν επεξεργασ?α κ?δικα html, css, php κλπ σ?γουρα αποτελο?ν πονοκ?φαλο για κ?ποιον που ε?ναι λιγ?τερο εξοικειωμ?νο?.

Ο Web Designer σα? θα πρ?πει να ε?ναι διαθ?σιμο? να σα? υποστηρ?ξει τεχνικ? μετ? την παρ?δοση του site, για ?να ε?λογο χρονικ? δι?στημα. Με λ?γα λ?για, να σηκ?νει το τηλ?φωνο και α?ριο, και να ?χει τι? τεχνικ?? γν?σει? να υποστηρ?ξει το site που ?στησε για λογαριασμ? σα?.

Δυστυχ?? υπ?ρχουν αρκετο? που στ?νουν ?να WordPress ? ?να Joomla – που δεν το προτε?νω τη στιγμ? που ?λοι ασχολο?νται με το WordPress- αλλ? δεν ?χουν ιδ?α πω? λειτουργε? και τι κ?νει ο κ?δικα?, και π?? μπορο?ν να? βελτιστοποι?σουν το site σα?.

Ακ?μα και ε?ν δεν κατανοε?τε και τε?νετε να θυσι?ζετε το after sales service και το SEO στον βωμ? τη? εξοικον?μηση? κ?στου?, θα μπε?τε στην αργ? και επ?δυνη κ?ποιε? φορ?? διαδικασ?α να διαπιστ?σετε την αξ?α αυτ?? σε β?θο? χρ?νου. Με λ?γα λ?για, στερν? μου γν?ση να σε ε?χα πρ?τα.

SEO Web Design Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

1 Σχ?λιο. Leave new

 • I agree with your post, I think that if you do your own website and you are not qualify, it is better to choose a company who has the skills, because if you know nothing about SEO Web design you lose a lot of time and money. It is important to choose the right company who understand your expectations.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看