ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-ppc-greece

SEO VS PPC: Ο πλ?ρη? οδηγ?? απομυθοπο?ηση?

Το να βγει κ?ποιο? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google δεν ε?ναι μια και τ?σο ε?κολη υπ?θεση και απαιτε? χρ?νο και χρ?ματα, εν? χρει?ζονται συν?θω? ?ω? και 6 μ?νε? για να φτ?σει μια ν?α ιστοσελ?δα απ? το σημε?ο μηδ?ν που βρ?σκεται σ?μερα που ξεκιν?ει μ?χρι να περ?σει το κατ?φλι τη? πρ?τη? δεκ?δα?.

Για αυτ?ν τον λ?γο αλλ? και για πολλο?? ?λλου? λ?γου? π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? που ασχολο?νται με το digital marketing κατευθ?νουν του? πελ?τε? του? στο PPC αντ? του SEO.

Το PPC (pay per click) φα?νεται να ?χει κ?ποια δυναμικ? γιατ? εκτιν?σσει την ιστοσελ?δα σα? στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? αλλ? με τη μ?νη διαφορ? ?τι αντ? για την πρ?τη σελ?δα των οργανικ?ν αποτελεσμ?των ε?στε στην πρ?τη σελ?δα των πληρωμ?νων αποτελεσμ?των τη? Google και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Στο τ?λο? μπα?νει και ο παρ?γοντα? κ?στο? και το ερ?τημα που δημιουργε?τε ε?ναι τι συμφ?ρει περισσ?τερο στην επιχε?ρηση σα? το SEO ? το PPC;

Τι ε?ναι το PPC (Pay per click);

Το Pay-per-click (PPC), επ?ση? γνωστ? ω? cost per click (CPC), ε?ναι ?να μ?σο διαφ?μιση? στο ?ντερνετ που χρησιμοποιε?τε για να οδηγ?σει επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? ?που ο διαφημιζ?μενο? πληρ?νει κ?ποιο διαφημιστικ? δ?κτυο ?ταν κ?ποιο? κ?νει κλικ στην διαφ?μιση του. Η διαφ?μιση μπορε? να ε?ναι banner ? κ?τι ?λλο ?πω? σ?νδεσμο? κειμ?νου (Google Adsense).

To Pay-per-click συν?θω? ταυτ?ζεται με τι? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? και τα διαφημιστικ? του? προγρ?μματα ?πω? το Google AdWords και το Microsoft Bing Ads.

google_ppc_esoda

Τα διαφημιστικ? ?σοδα τη? Google αποτελο?ν το 95% των εσ?δων τη? και αν?ρχονταν στα 67 δι? δολ?ρια μ?νο για το ?το? 2015 σ?μφωνα με το ?γκυρο site Statista.

Βλ?πετε στο δι?γραμμα π?νω ?τι τα διαφημιστικ? ?σοδα τη? Google αλλ? και των ?λλων μηχαν?ν αναζ?τηση? κλιμακ?νονται κ?θε χρ?νο και χωρ?? το Pay Per Click και το Adwords η Google δεν θα ε?χε λ?γο ?παρξη?.

display_ads_google

Π?ρα απ? τα πληρωμ?να αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, υπ?ρχουν και τα display networks, τα διαφημιστικ? δηλαδ? δ?κτυα προβολ?? με banner.

Το διαφημιστικ? δ?κτυο τη? Google ονομ?ζεται Google Adsense και στην π?νω εικ?να μπορε?τε να δε?τε ?τι κ?θε χρ?νο αυξ?νεται ο διαφημιστικ?? τζ?ρο? τη? Google ακολουθο?μενο? απ? το Facebook και ?λλα διαφημιστικ? δ?κτυα προβολ?? ?πω? το Yahoo!, Microsoft και AOL.

Τι ε?ναι το SEO (Search Engine Optimization);

Συγγν?μη που ξανααναφ?ρω χιλιοειπωμ?νε? ?ννοιε? ?πω? το SEO, αλλ? σε μια τελευτα?α στατιστικ? ?ρευνα που ?κανα μ?νο? μου σε 50 υποψ?φιου? που ?κανα interview για δουλει? μ?νο 2 ε?χανε ακο?σει τη λ?ξη SEO πριν απ? μ?να και καν?να? απ? του? 2 δεν ?ξερε να υλοποιε? ?στω και μια μικρ?, βασικ? καμπ?νια SEO.

?τσι θε?ρησα καλ? να αναφ?ρω π?λι μερικ?? βασικ?? ?ννοιε? ?πω? το τι ε?ναι το SEO.

Το SEO ? βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? ?χει να κ?νει με ?λε? εκε?νε? τι? πρακτικ?? και τι? δρ?σει? που απαιτο?νται για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και των μηχαν?ν αναζ?τηση? με κ?ποιε? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? (keywords) ? φρ?σει? κλειδι? (long tail keywords).

Η συνολικ? βιομηχαν?α του SEO παγκοσμ?ω? για το 2016 ε?ναι στο ?ψο? των 65 δι? δολαρ?ων σ?μφωνα με το ?γκυρο κλαδικ? site Searchengineland. Μυθικ? ποσ? σ?μφωνα με το ?ψο? του και φθ?νει στο ?ψο? των συνολικ?ν διαφημιστικ?ν εσ?δων τη? Google απ? το Google Adwords.

Που π?ει ο τζ?ρο? του SEO;

Που ξοδε?ονται ?λα αυτ? τα χρ?ματα στο SEO; Π?νε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

?χι απλ? ξοδε?ονται στι? εταιρε?ε? SEO και τα SEO agencies για να καλ?ψουν τι? αν?γκε? των πελατ?ν του? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? του?, του eshop του?, του β?ντεο ακ?μα και τη? σελ?δα? στο Facebook στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μ?σω των δι?φορων εκστρατει?ν SEO.

Θα πρ?πει να προσθ?σουμε ?τι ο τζ?ρο? του SEO δεν περιλαμβ?νει μ?νο την βελτιστοπο?ηση για τη Google και την Bing που ε?ναι οι δ?ο μεγ?λοι πα?χτε? στον Δυτικ? κ?σμο, αλλ? και για τι? ?λλε? δ?ο μεγ?λε? περιφερειακ?? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? Yandex και Baidu για τι? αγορ?? τη? Ρωσικ?? Ομοσπονδ?α? και τη? Κ?να? αντ?στοιχα.

Τα πλεονεκτ?ματα του PPC

Δ?ο απ? τα μοναδικ? πλεονεκτ?ματα του PPC ε?ναι η ταχ?τητα του και η επεκτασιμ?τητα του.

Με μια καμπ?νια PPC μπορε?τε σε λ?γα λεπτ? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα των πληρωμ?νων αποτελεσμ?των τη? Google για δεκ?δε? λ?ξει? κλειδι?, ακ?μα και για λ?ξει? κλειδι? που δεν ?χετε καν στο site σα?.

Αυτ? το γεγον?? μπερδε?ει π?ρα πολ? και π?ρα πολ? κ?σμο κ?θε μ?ρα.

Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που αρκετο? υποψ?φιοι πελ?τε? μου θεωρο?ν ?τι το SEO δουλε?ει αυτ?ματα ?πω? το Google Adwords και απλ?? δηλ?νει? τι? λ?ξει? κλειδι? που θε? και ?λοι συμφωνο?ν ?τι εσ? θα ε?σαι ο τυχερ?? που θα βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Δεν υπ?ρχουν αλγ?ριθμοι αναζ?τηση?, ο?τε πολ?πλοκα σ?ματα κατ?ταξη? εδ? σαν να ζο?με σε ?ναν ιδεατ? κ?σμο που εγ? παριστ?νω τον μ?γο και ο πελ?τη? των υποψ?φιο νικητ? του τζ?κερ!

Δυστυχ?? φ?λοι μου κανε?? δεν κερδ?ζει σ?μερα το τζ?κερ τ?σο ε?κολα.

?μα ε?στε εξοικειωμ?νο? με το Google Adwords και ?χετε επενδ?σει μερικ?? χιλι?δε? ευρ? σε αυτ? το εργαλε?ο τ?τε σ?γουρα θα ?χετε καταλ?βει ?τι μπορε?τε να βγε?τε στην κορυφ? τη? αγορ?? σα? σε λ?γε? ?ρε? και να ξοδ?ψετε χιλι?δε? ευρ? χωρ?? ποτ? να τα π?ρετε π?σω ? να π?ρετε κ?ποιο μικρ? ποσ?.

PPC ROI

Ο λ?γο? μ?τρηση? τη? απ?δοση? τη? διαφ?μιση? σα? στη Google λ?γεται ROI ? αλλι?? Return On Investment.

Για να υπολογ?σετε την απ?δοση επ?νδυση? (ROI) σ?μφωνα με τη Google π?λι, θα πρ?πει να αφαιρ?στε το συνολικ? κ?στο? σα? απ? τα ?σοδα που προ?κυψαν απ? τι? διαφημ?σει? σα? και να διαιρ?στε το αποτ?λεσμα με το συνολικ? κ?στο?: Απ?δοση επ?νδυση? (ROI) = (?σοδα – Κ?στο? πωληθ?ντων αγαθ?ν) / Κ?στο? διαφ?μιση?.

?μα για παρ?δειγμα το κ?στο? διαφ?μιση? στη Google ε?ναι 50€ , τα ?σοδα 200€ απ? τι? πωλ?σει? και το κ?στο? πωληθ?ντων 100€, τ?τε το ROI ε?ναι 200€-100€/50€=50%

?ρα το ROI ε?ναι 50% που ε?ναι πραγματικ? πολ? μεγ?λη απ?δοση ?μα σκεφτε?τε ?τι διπλασι?ζετε θεωρητικ? το αρχικ? σα? κεφ?λαιο. Στην πρ?ξη ?μω? ?να τ?τοιο ROI ε?ναι μη βι?σιμο γιατ? δεν ?χετε συνυπολογ?σει? την εφορ?α 29% και το ΦΠΑ 24% συν το κ?στο? λειτουργ?α?. Στα 200€ το κ?στο? τη? εφορ?α? και το ΦΠΑ θα ε?ναι 75€ οπ?τε αλλ?ζοντα? τα νο?μερα ξαν? το ROI ε?ναι:? 200€-175€/50€=-50%

Που σημα?νει ?τι για κ?θε 200€ που πα?ρνετε σε τζ?ρο χ?νετε και 25€ απ? τη διαφ?μιση και αυτ? χωρ?? καν να ?χουμε υπολογ?σει και το κ?στο? λειτουργ?α? τη? επιχε?ρηση? σα?.

Το δε?τερο αυτ? σεν?ριο ε?ναι πιο ρεαλιστικ? απ? το πρ?το αφο? ε?ναι η πραγματικ?τητα που αντικρ?ζουν ?λοι οι επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ σ?μερα στην χ?ρα μα?.

Και αυτ? ε?ναι ?να απ? τα μεγαλ?τερα μειονεκτ?ματα του PPC αλλ? και του Google Adwords σ?μερα: το κ?στο? ? η απ?δοση.

Μερικ?? λ?ξει? κλειδι? ?χουν πολ? ακριβ? κ?στο? αν? κλικ σε κ?ποιε? ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? αγορ?? ?πω? αυτ? των ασφαλει?ν ? των ιατρικ?ν υπηρεσι?ν.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο Τα 100 πιο ακριβ? keywords στο Google Adwords και για αυτ? θα πρ?πει να απευθ?νεστε μ?νο στου? ειδικο?? που ασχολο?νται χρ?νια με το PPC.

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να απευθυνθε?τε σε κ?ποιον ειδικ? ε?ναι ?τι ?χει ?δη τα μ?σα και την εμπειρ?α για να σα? ρ?ξει το κ?στο? τη? διαφημιστικ?? σα? καμπ?νια? στη Google και να φ?ρει καλ?τερα αποτελ?σματα απ? εσ??.

PPC και arbitrage

Το arbitrage ε?ναι ?να? ?ρο? που ?χει χρησιμοποιηθε? πρ?τη φορ? στι? χρηματιστηριακ?? συναλλαγ?? για να περιγρ?ψει την λεπτ? απ?δοση τη? τ?ξεω? 0,1% ? και περισσ?τερο, συναλλαγ?ν μετοχ?ν που γ?νονται κατ? τη δι?ρκεια τη? συνεδρ?αση?.

Οι π?ρα πολλ?? συναλλαγ?? μ?σα στην ημ?ρα με χαρτοφυλ?κια που αξ?ζουν εκατομμ?ρια δ?νει κ?ποιο ποσοστ? κ?ρδου? τη? τ?ξεω? του 1% και ?νω που μεταφρ?ζεται σε χιλι?δε? ? σε εκατομμ?ρια ευρ?.

Το ?διο ισχ?ει και στο PPC. Θα πρ?πει δηλαδ? η καμπ?νια σα? για να αποφ?ρει θετικ? αποτελ?σματα να ?χει τζ?ρο και β?θο? με αποτ?λεσμα να μπορε?τε να κ?νετε 100.000€ διαφ?μιση τον μ?να και να πουλ?τε με κ?ρδο? ?στω 1%, 2% ? 3% ? και περισσ?τερο.

?τσι θα εκμεταλλευτε?τε το arbitrage προ? ?φελο? σα?. Λ?γο δ?σκολο αυτ? να συμβε? σε μια μικρ? καμπ?νια PPC αλλ? επειδ? τυχα?νει να ?χω προσωπικ? εμπειρ?α απ? τ?τοιε? καμπ?νιε?, γνωρ?ζω ?τι γ?νεται εν?χοντα? πολ? μεγ?λο ρ?σκο.

Δεν ε?ναι αν?γκη να ε?στε ορκωτ?? λογιστ?? σαν και μ?να ? να ?χετε σπουδ?σει χρηματοοικονομικ? λογιστικ? στο Λονδ?νο για να το καταλ?βετε ?πω? εγ?, μια και θεωρ? ?τι ε?ναι δ?σκολο να το εφαρμ?σετε γιατ? μοι?ζει περισσ?τερο με χρηματιστηριακ? φο?σκα παρ? με πραγματικ? οικονομικ? δραστηρι?τητα.

Τα πλεονεκτ?ματα του SEO

Τα πλεονεκτ?ματα του SEO ε?ναι περισσ?τερα συγκριτικ? με το PPC. ?μω? το SEO απ? την φ?ση του ?χει ?να μεγ?λο μειον?κτημα: τον χρ?νο.

Και αυτ? γιατ? το SEO απαιτε? χρ?νο για να μπορ?σει να αποδ?σει καρπο?? επειδ? και μ?νο οι μηχαν?? αναζ?τηση? χρει?ζονται αρκετ? χρ?νο για να ταξινομ?σουν τα backlinks και το ν?ο σα? περιεχ?μενο (βλ?πετε οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν ταξινομο?ν sites αλλ? περιεχ?μενο των sites) και ?λλο τ?σο χρ?νο για να αξιολογ?σουν ?μα το περιεχ?μενο και τα backlinks σα? ε?ναι περ? οπ?? και να σα? ανεβ?σουν ? σα? κατεβ?σουν θ?σει?.

Τ?ποτε δεν ε?ναι τυχα?ο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?ποιε? αλλαγ?? ε?ναι σταθερ?? και αργ?? πλην ορισμ?νων εξαιρ?σεων που ?χουμε μεγ?λε? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Τα οφ?λη του SEO ε?ναι π?ρα πολλ? και ?χουν να κ?νουν με το κ?στο?, γιατ? το SEO ε?ναι δυνητικ? φθην?τερο συγκριτικ? με το Pay per click, με το ποσοστ? μετατροπ?ν, με το branding και το positioning τη? επιχε?ρηση? σα? και με πολλ? ?λλα ποιοτικ? χαρακτηριστικ?.

Επ?ση? με το SEO μπορε?τε να πι?σετε φρ?σει? κλειδι? αντ? για λ?ξει? κλειδι? που πι?νετε μ?νο με μια καμπ?νια PPC.

Με το SEO δηλαδ? πι?νετε ?λο το δ?σο? εν? με το PPC χτυπ?τε μ?νο μερικ? δ?νδρα εν? χ?νετε το δ?σο?.

Προυπολογισμο? SEO και PPC

Σ?μφωνα με τον SEMPO, (Search Engine Marketing Professionals Organization), εκτιμ?τε ?τι το ?ψο? τη? ηλεκτρονικ?? προ?θηση? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι 87% για το PPC σε σ?γκριση με το χαμηλ? 11% που ξοδε?εται για SEO κ?θε χρ?νο.

Με ?λλα λ?για το SEM (Search Engine Marketing) υπερσκελ?ζει κατ? πολ? το SEO, τουλ?χιστον ακ?μα.

Αυτ? σημα?νει ?τι για κ?θε 10 δι? ευρ? που δαπαν?νται για PPC στο ?ντερνετ, δαπανε?ται μ?νο 1δι? ευρ? για SEO. Κι εν? το SEO ε?ναι 500% πιο αποδοτικ? απ? το PPC λαμβ?νει μ?νο το 1/8 τη? αγορ?? προ?θηση? ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω?!

Και αυτ? δεν το λ?ω εγ? αλλ? ο σ?νδεσμο? επαγγελματι?ν του Search Engine Marketing ? SEMPO.

Η διαφορ? στην απ?δοση του SEO με το PPC ε?ναι τ?τοια γιατ? το PPC ?χει μ?νο βραχυπρ?θεσμα αποτελ?σματα, δεν βελτι?νει την οργανικ? κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, εν? το SEO ?χει να κ?νει με μακροπρ?θεσμα και πιο μ?νιμα αποτελ?σματα που ?σω? να μην φανο?ν σ?μερα αλλ? ει? το διηνεκ??.

Των φρον?μων τα παιδι? πριν πειν?σουν μαγειρε?ουν.

Αντ? επιλ?γου

Δεν ξ?ρω ?μα σα? ?δωσα σημαντικ?? πληροφορ?ε? για του? μεγ?λου? ανταγωνιστ?? του προ?πολογισμο? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?, το SEO και το PPC.

Αν και ?χω εγκαταλε?ψει το PPC θεωρ?ντα? το SEO αποτελεσματικ?τερο και αποδοτικ?τερο, δεν σημα?νει ?τι δεν θα πρ?πει να επενδ?σετε στην αρχ? τουλ?χιστον τη? δημιουργ?α? τη? ιστοσελ?δα? σα? σε μια συμπληρωματικ? καμπ?νια PPC μ?χρι να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στα οργανικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι θα πρ?πει σε ?τι αποφασ?σετε να κ?νετε να ζητ?σετε τη γν?μη των ειδικ?ν και να μην ξεκιν?σετε μ?νοι σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το PPC:

4 Σχ?λια. Leave new

 • ?χουμε και λ?με:
  κ?στο? πωληθ?ντων 100€ ?ρα φπα εξ?δων 19,35€
  ?ξοδα Google 50€
  ?σοδα απ? τι? πωλ?σει?: 200€ ?ρα φπα εσ?δων 38,71€
  Σ?νολο ΦΠΑ προ? απ?δοση 38,71-19,35= 19,36€
  η εφορ?α μετρ?ει στα καθαρ? κ?ρδη ?ρα ε?ναι (200€-100€-50€)*0,29=50€*0,29=14,50€
  Σ?νολο εφορ?α? + ΦΠΑ = 14,50+19,36= 33,86€

  Οπ?τε ?χουμε συνολικ? ?σοδα με?ον ?ξοδα:
  200€- (100€+50€+33,86€) = 16,14€

  Αποτ?λεσμα 16,14€ κ?ρδο?

  Δι?ρθωσ? με αν κ?νω λ?θο?.

  Απ?ντηση
  • Ναι αλλ? σε πραγματικ? σεν?ρια η εφορ?α πα?ρνει 100% προκαταβολ? φ?ρου, το κ?στο? πωληθ?ντων δεν ε?ναι μ?νο στο 50% τη? συνολικ?? αξ?α? και επ?ση? δεν ?χουμε υπολογ?σει το ποσοστ? μετατροπ??. Θ?λω να πω ?τι συν?θω? το PPC ?χει αρνητικ? απ?δοση στην Ελλ?δα.

   Απ?ντηση
   • Η εφορ?α ε?ναι 100% αλλ? ?χει? και την επιστροφ? απ? την προκαταβολ? τη? προηγο?μενη? χρονι?? οπ?τε ισοσκελ?ζεται π?νω κ?τω. για το κ?στο? πωληθ?ντων συμφων? ?τι ε?ναι πολ? πιο π?νω. ε?ναι και τα διαχειριστικ? ?ξοδα και ανεβα?νει το κ?στο?.
    Η ?ποψ? μου ε?ναι ?τι το PPC πρ?πει να συνδυ?ζεται με το SEO. να μην ξεχν?με ?τι και η Google εταιρε?α ε?ναι και θ?λει ?σοδα… Νομ?ζω καταλαβα?νει? τι εννο?!
    Προσωπικ? π?ντα παροτρ?νω του? πελ?τε? μου να μην παρατ?νε το PPC. ?ταν ο κλ?δο? που δραστηριοποιο?νται ε?ναι “δυνατ??” τ?τε πρ?πει να βρ?σκονται και στην πρ?τη δεκ?δα αποτελεσμ?των -SEO- αλλ? ?σο το δυνατ?ν και στην πρ?τη τετρ?δα – PPC-.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看