ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Και πλημμυρ?στε με επισκ?πτε? οι οπο?οι ε?ναι στοχευμ?νοι και θα γ?νουν οι επ?μενοι πελ?τε? σα?!

Σ?μφωνα με στατιστικ?, η πρ?τη ιστοσελ?δα στην Google κερδ?ζει το 35% των κλικ, η δε?τερη ιστοσελ?δα κερδ?ζει το 25%, η τρ?τη ιστοσελ?δα το 10% τη? κ?νηση? για κ?θε αναζ?τηση που γ?νεται στην Google.

Το υπ?λοιπο 30% τη? επισκεψιμ?τητα? πηγα?νει σε ?λου? του? υπ?λοιπου? με φθ?νουσα πορε?α, εν? οι ιστοσελ?δε? που ε?ναι εκτ?? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google μοιρ?ζονται ?να 3% περ?που!

?μα λοιπ?ν ε?ναι να μιλ?σουμε για SEO στην Ελλ?δα, θα πρ?πει να μ?θουμε να χρησιμοποιο?με σωστ? τα κατ?λληλα εργαλε?α. Και ποια ε?ναι αυτ?; Το σημεριν? εργαλε?ο που θα χρησιμοποι?σουμε ε?ναι το Google Keyword Planner.

Πλεονεκτ?ματα τη? σωστ?? λ?ξη? κλειδ?:

SEO-GOOGLE-3

 1. Στοχευμ?νη κ?νηση ? στοχευμ?νη επισκεψιμ?τητα
 2. Σωστ? επιλογ? ον?ματο? χ?ρου ? domain name
 3. Υψηλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?
 4. Υψηλ?τερη απ?δοση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Η απ?δοση τη? ιστοσελ?δα? σα? μετρι?ται σε ROI. (Return on Investment) Απ?δοση τη? επ?νδυση?.
 5. Αποφυγ? του αρνητικο? αισθ?ματο? του απογο?τευση? και τη? ?γνοια?
 6. Επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα?

Η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το ηλεκτρονικ? σα? μαγαζ? και για να λειτουργ?σει χρει?ζεται κ?σμο! Φανταστε?τε να ανο?γατε ?να φυσικ? κατ?στημα και να μην πατο?σε ψυχ?! ?τσι ε?ναι και η ιστοσελ?δα σα?!

Ε?ν δεν ?χετε ακ?μη ιστοσελ?δα, τ?τε ε?ναι η ?ρα να φτι?ξετε μια. Κερδ?στε σ?μερα με? τι? προσφορ?? για κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Συμβουλ?? για την επιλογ? των σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν!

 1. Προτιμ?στε τον πληθυντικ? απ? τον ενικ?? στην επιλογ? των λ?ξεων κλειδι?ν γιατ? π?ντα ?χουν πιο πολ? κ?νηση.
 2. Επιλ?ξτε λ?ξει? κλειδι? με υψηλ? μηνια?α αναζ?τηση (?νω των 2.000 με 3.000 αναζητ?σεων το μ?να) και χαμηλ? ανταγωνισμ?.
 3. Επιλ?ξτε στην αναζ?τηση σα? το exact match, τον ?γκο δεδομ?νων για την ακριβ? λ?ξη κλειδ? που αναζητ?τε και ?χι για ?λε? μαζ? ? τα παρ?γωγα.
 4. Επιλ?ξτε ?νομα χ?ρου που να ε?ναι ?σο πιο κοντιν? στη βασικ? λ?ξη κλειδ? σα?.
 5. Χρησιμοποι?στε το notepad ? το excel ? το αντ?στοιχο υπολογιστικ? φ?λλο στη Google για να συλλ?ξετε και να κατηγοριοποι?σετε τι? λ?ξει? κλειδι?. Επιλ?ξτε 10 βασικ?? λ?ξει? κλειδι? και απ? αυτ?? τι? 10 δημιουργ?σετε 10 υποκατηγορ?ε?, σ?νολο δηλαδ? 100 λ?ξει? κλειδι?. Ξεκιν?στε με την πρ?τη λ?ξη κλειδ? και μετ? επεκταθε?τε στι? υπ?λοιπε?.
 6. Προτιμ?στε το Google Keyword Planner που ε?ναι δωρε?ν και αποφ?γετε ?λλα πληρωμ?να προγρ?μματα, ειδικ? ?ταν ε?στε στην αρχ?. Απλ?? θα πετ?ξετε τα λεφτ? σα? για κ?τι που ε?ναι στα αγγλικ? και δεν θα καταλαβα?νεται πω? δουλε?ει.
 7. Αποφ?γετε τι? λ?ξει? κλειδι? με πολ? υψηλ? ανταγωνισμ?. θα αγανακτ?σετε μ?χρι να βγε?τε πρ?τοι στην Google.
 8. Ξεκιν?στε με λ?ξει? κλειδι? και αν ο ανταγωνισμ?? ε?ναι υψηλ?? συνεχ?στε με φρ?σει? κλειδι?. Με 2 λ?ξει? ? και με 3 λ?ξει? κλειδι? μαζ?!
 9. Για οποιαδ?ποτε απορ?α, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387! Θα απαντ?σω σε ?λου? σα?, η αμεσ?τητα ε?ναι καλ?τερη απ? το να καταλ?βω κ?τι λ?θο?! ?να τηλεφ?νημα στο ειδικ? θα σα? γλιτ?σει χιλι?δε? ευρ? και ?σω? να σ?σει το site σα?!
 10. Μην ξεχ?σετε να π?ρετε δωρε?ν τον οδηγ? SEO αξ?α? 129€ για να μην χ?νετε ?λε? τι? πολ?τιμε? πληροφορ?ε? και τα χρ?σιμα β?ντεο.

Πηγ?? SEO στην Ελλ?δα

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看